Prop. 1991/92:1

om lotteriskatt m.m.

Regeringens proposition

om lotteriskatt m.m. Prop. 1991/92:l

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som tagits upp i bifogade utdrag ur rcgeringsprotokollet den 6 juni 1991.

På regeringens vägnar

Odd Engström Erik Åsbrink

PropOSitionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att lotterier och spel anordnade av Svenska Pen- ninglotteriet AB, AB Tipstjänst och AB Trav och Galopp skall beskattas lika oavsett vilket av bolagen som anordnar lotteriet. Skatten föreslås utgå med 35 procent av insatserna efter avdrag för beräknad utdelning till vinnarna (bruttoöverskottet). Den föreslagna beskattningen bör regleras i en ny lag.

Det föreslås vidare en ny lag som reglerar de fall där den nuvarande lotterivinstskatten bör kvarstå. Den nuvarande lagen om skatt på lotte- rivinstcr och lagen om skatt på totalisatorspcl föreslås upphävda då de nya lagarna träder i kraft.

Dessutom föreslås vissa följdändringar i skattebrottslagen, lagenlom tör- månsberättigade skattefordringar rn. m. och lagen om punktskatter och pris- regleringsavgifter.

Ändringarna föreslås bli genomförda den 1 januari 1992. Slutligen föreslås en justering av övergångsreglerna om skattelättnader för ungdomsbosparande. Denna ändring föreslås gälla fr.o.m. 1 december 1991.

Propositionens lagförslag 1 Förslag till Lag om lotteriskatt

Härigenom föreskrivs följande.

1 & Lotteriskatt skall betalas enligt denna lag till staten för svenskt lotteri.

Skatt tas ut med 35 procent av den behållning som återstår sedan de sammanlagda vinsterna enligt vinstplan eller annat beslut om att viss andel av insatserna skall utbetalas som vinster avräknats från de samman- lagda insatserna.

Skatt skall inte betalas för

1. sådant lotteri som avses i lagen (1972: 820) om skatt på spel, _

2. sådant lotteri som avses i lagen (1991: 000) om skatt på vinstsparande m.m.,

3. vinstdragning på här i landet utfärdade premieobligationer,

4. lotteri som har anordnats av sådan sammanslutning som avses i 11 & lotterilagen (1982: 1011), eller

5. lotteri där vinsterna inte utgörs av pengar. Beteckningen lotteri har samma betydelse i denna lag som i l & lotteri- lagen (1982: 1011).

25 Skattskyldig är den som anordnar ett sådant lotteri för vilket skatt skall betalas enligt 1 5. Den som är skattskyldig skall vara registrerad hos riksskatteverket.

35 Skattskyldigheten inträder vid vinstdragningen eller, om denna har ägt rum före lottförsäljningens början, _vid utgången av den tid som be- stämts för lottförsäljning'én. ' ' Med vinstdragning avses i fråga om vadhållning det förfarande, varige- nom vinsterna bestäms. -

45 Regler för förfarandet vid beskattningen finns i lagen (1984: 151) om punktskatter och prisregleringsavgifter.

]. Denna lag träder i kraft den ljanuari 1992.

2. Genom lagen upphävs lagen (1928: 376) om skatt på lotterivinster och lagen (1984: 351) om totalisat'orskatt.

3. Lagen om skatt på lotterivinster'skall dock fortfarande tillämpas i sin lydelse före den 1 april 1986 i fråga om premieobligationer som getts ut före den dagen.

4. Äldre bestämmelser gäller i fråga om lotterier som påbörjats före den ljanuari 1992.

2. Förslag till

Lag om skatt på vinstsparande m.m.

Härigenom föreskrivs följande.

1 5 Skatt betalas enligt denna lag till staten för penningvinst vid vinst- dragning i sådant vinstsparande anordnat av bank eller sparkassa som utgör svenskt lotteri och för penningvinst i sådant lotteri som avses i 18 5 lotterilagen(1982:1011). .

Skatten utgör 30 procent av vinstens värde. För vinst i lotteri som anordnas med stöd av 185 lotterilagen skall skatt dock inte betalas med högre belopp än att etthundra kronor återstår av vinsten. .

Vid beräkning av skattebeloppet skall i vinstens värde inräknas den skatt som skall betalas för vinsten.

Skatt skall inte betalas för vinster som inte tagits ut av vinnaren.

2 5 Skattskyldig är den som anordnar lotteriet. Skattskyldigheten inträder vid vinstdragningen.

35 Om den skattskyldige visar att en vinnare inte har tagit ut sin vinst inom föreskriven tid är den skattskyldige berättigad att få tillbaka den skatt som betalats för vinsten. Beskattningsmyndigheten beslutar om åter- betalning efter ansökan av den skattskyldige. Ränta lämnas inte på återbe- talat belopp.

45. Reglerna för förfarandet vid beskattningen finns i lagen (1984: 151) om punktskatter och prisregleringsavgifter. '

Denna lag träderi kraft den ljanuari 1992.

3. Förslag till

Lag om ändring i lagen (1991:700) om ändring i skattebrottslagen (1971 : 69)

Härigenom föreskrivs att 1 5 skattebrottslagen (1971569). i paragrafens lydelse enligt lagen (1991 : 700) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse. '

Nu vara nde lydelse Föreslagen lydelse

1 5'

Denna lag gäller i fråga om skatt eller avgift enligt

1. lagen (1908: 128) om bevillningsavgifter för särskilda förmåner och rättigheter. lagen (1927:321) om skatt vid utskiftning av aktiebolags _till- gångar, kommunalskattelagen (1928:370), lagen (1933:395) om ersätt- ningsskatt, lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt, lagen (1946: 324) om skogsvårdsavgift, lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt, lagen (1958:295) om sjömans- skatt, lagen (1983:219) om tillfällig vinstskatt, lagen (1983:1086) om vinstdelningsskatt, lagen (1984le52) om statlig fastighetsskatt, lagen - (198621225) om tillfällig förmögenhetsskatt för livförsäkringsbolag, understödsföreningar och pensionsstiftelser. lagen ( 1989: 346) om särskild vinstskatt, lagen (1989:471) om investeringsskatt för vissa byggnadsarbe- ten, lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel, lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl., lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pcnsionskostnader,

2. lagen (1928:376) om skatt på lotterivinster, lagen (1941:251) om särskild varuskatt, lagen (1957:262) om allmän energiskatt, lagen (1961:372) om bensinskatt, lagen (1961:394) om tobaksskatt, stämpelskattelagen (1964: 308), lagen (1968:430) om mervärde- skatt, lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam, lagen (1972:820) om skatt på spel, lagen (1973:37) om avgift på vissa dryc- kesförpackningar, vägtrafikskatte- lagen (1 973: 601 ), lagen (1973:1216) om särskild skatt för oljeprodukter och kol, bilskrot- ningslagen (1975z343). lagen (1976:338) om vägtrafikskatt på vissa fordon, som icke är registrera- de i riket, lagen (1977:306) om dryckesskatt. lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon, lagen (1978: 144) om skatt på vissa resor. lagen (1982:691) om skatt på

' Scnastc lydclsc 1990: 1435

2. lagen (1928:376) om skatt på lotterivinster, lagen (1941:251) om särskild varuskatt. lagen (1957:262) om allmän energiskatt, lagen (1961:372) om bensinskatt, lagen (1961:394) om tobaksskatt, stämpelskattelagen (1964: 308), lagen (1968:430) om mervärde- skatt, lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam, lagen (1972:820) om skatt på spel, lagen (1973:37) om avgift på vissa dryc- kesförpackningar. vägtrafikskatte- lagen (1 973: 601 ), lagen (1973:1216) om särskild skatt för oljeprodukter och kol. bilskrot- ningslagen (1975z343), lagen (1976:338) om vägtrafikskatt på vissa fordon, som icke är registrera- de i riket, lagen (1977:306) om dryckesskatt. lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon, lagen (1978:144) om skatt på vissa resor, lagen (1982:691) om skatt på

Nuvarande lydelse

vissa kassettband, lagen (1982:1200) om skatt på video- bandspelare, lagen (1982: 1201) om skatt på viss elektrisk kraft, lagen (1983:1053) om skatt på omsätt- ning av vissa värdepapper, lagen (1983:1104) om särskild skatt för elektrisk kraft från kärnkraftverk, lagen (1984:351) om totalisator- skatt, lagen (1984: 355) om skatt på vissa dryckesförpackningar, lagen (1984:404) om stämpelskatt vid in- skrivningsmyndigheter, lagen (1984:405) om stämpelskatt på ak- tier, lagen (1984:409) om avgift på gödselmedel, lagen (1984:410) om avgift på bekämpningsmedel, lagen (1984:852) om lagerskatt på viss bensin, vägtrafikskattelagen (1988:327), lagen (1988:328) om vägtrafikskatt på utländska fordon, lagen (1988: 1 567) om miljöskatt på inrikes flygtrafik. lagen (1990:582) om koldioxidskatt, lagen (1990:587) om svavelskatt, lagen (l990:613) om miljöavgift på ut- släpp av kväveoxider vid energi- produktion, lagen (1990:662) om skatt på vissa premiebetalningar, lagen (1990: 1087) om lagerskatt på vissa oljeprodukter, lagen (1990:1427) om särskild premie-

skatt för grupplivförsäkring, m.m., .

Föreslagen lydelse

vissa kassettband, lagen (1982:1200) om skatt på video- bandspelare, lagen (1982: 1201) om skatt på viss elektrisk kraft, lagen (1983:1053) om skatt på omsätt- ning av vissa värdepapper, lagen (1983:1104) om särskild skatt för elektriskkraft från kärnkraftverk, lagen (1984:351) om totalisator- skatt, lagen (1984: 355) om skatt på vissa dryckesförpackningar, lagen (1984:404) om stämpelskatt vid in- skrivningsmyndigheter, lagen (1984: 405) om stämpelskatt på ak- tier, lagen (1984: 409) om avgift på" gödselmedel, lagen (1984:410) om avgift på bekämpningsmedel, lagen (1984:852) om lagerskatt på viss bensin, vägtrafikskattelagen (1988:327), lagen (1988:328) om vägtrafikskatt på utländska fordon, lagen (1988: 1567) om miljöskatt på inrikes flygtrafik, lagen (1990:582) om koldioxidskatt, lagen (1990:587) om svavelskatt, lagen (1990:613) om miljöavgift på ut- släpp av kväveoxider vid energi- produktion, lagen (1990:662) om skatt .på - vissa premiebetalningar, lagen (1990: 1087) om lagerskatt på vissa oljeprodukter, lagen (1990:1427) om särskild premie- skatt för grupplivförsäkring, m.m.. lagen (1991: 000) om lotteriskatt, la- gen ( I 991: 000) om skatt på vinstspa- rande m. m..

3. lagen (1981 :691) om socialavgifter. Lagen gäller även preliminär skatt, kvarstående skatt och tillkommande skatt som avses i uppbördslagen (1953z272). _

Lagen tillämpas inte om skatten eller avgiften fastställs eller uppbärs i den ordning som gäller för tull och inte heller beträffande restavgift,

skattetillägg eller liknande avgift.

4 Förslag till -

Lag om ändring i lagen (1991 : 701) om ändring i lagen (1971: 1072) om förmånsberättigade skattefordringar m. m.

Härigenom föreskrivs att 1 5 lagen (1971: 1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m. i paragrafens lydelse enligt lagen (1991:701) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen/ydelse

1 5'

Förmånsrätt enligt 11 5 förmånsrättslagen (1970:979) följer med ford- ran på

1. skatt och avgift, 'som anges i 1 5'första stycket uppbördslagen (19531272), samt skatt enligt lagen (1908: 128) om bevillningsavgifter för särskilda förmåner och rättigheter, lagen (1958:295) om sjömansskatt, kupongskattelagen (1970:624), lagen (1983:219) om tillfällig vinstskatt, lagen (1986: 1225) om tillfällig förmögenhetsskatt för livförsäkringsbolag, understödsföreningar och pensionsstiftelser, lagen (1990:661) om avkast- ningsskatt på pensionsmedel. lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta och lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för

__ utomlands bosatta artister m.fl.,

2. skatt enligt lagen (1968:430) om mervärdeskatt.

3. skatt eller avgift enligt lagen (1 928: 376) om skatt på lotterivins— ter, lagen (1941:251) om särskild varuskatt. lagen (1957:262) om all- män energiskatt, lagen (1961:372) om bensinskatt, lagen (1961:394) om tobaksskatt, stämpelskattelagen (1964:308). lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam, lagen (1972:820) om skatt på spel, lagen (1973:37) om avgift på vissa dryc- kesförpackningar, lagen (1973:1216) om särskild skatt för oljeprodukter och kol, bilskrot- ningslagen (l975:343), lagen (1977:306) om dryckesskatt. lagen. (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon, lagen (1978: 144) om skatt på vissa resor, lagen (1982:691) om skatt på vissa kas- settband. lagen (1982:1200) om skatt på videobandspelare. lagen (1982:1201) om skatt på viss elck-. trisk kraft, lagen (1983:1053) om skatt på omsättning av vissa värdc- papper, lagen (1983:1104) om sär- skild skatt för elektrisk kraft från' kärnkraftverk, lagen (1984:351)

' Scnastc lydelse 1990: 1436

3. skatt eller avgift enligt lagen (1928: 376) om skatt på lotterivins- ter, lagcn (1941:251) om särskild varuskatt, lagen (1957:262) om all- män energiskatt, lagen (1961:372) om bensinskatt, lagen (1961:394) om tobaksskatt, stämpelskattelagen (1964:308), lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam, lagen (1972:820) om skatt på spel. lagen (1973:37) öm avgift på vissa dryc- kesförpackningar, lagen (1973:1216) om särskild skatt för oljeprodukter och kol. bilskrot- ningslagen (1975: 343), lagen (1977:306) om dryckesskatt. lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon, lagen (1978:144) om skatt på vissa resor, lagen (1982:691) om skatt på vissa kas— settband, lagen (1982: 1200) om skatt' på videobandspelare, lagen (1982:1201) om skatt på viss elek- trisk kraft, lagen (1983:1053) om skatt på omsättning av vissa värde- papper, lagen (1983: 1104) om sär- skild skatt för elektrisk kraft från kärnkraftverk, lagen (1984: 351)

Nuvarande lydelse

om totalisatorskatt, lagen (1984:355) om skatt på vissa dryc- kesförpackningar, lagen (1984: 404) om stämpelskatt vid inskrivnings- myndigheter, lagen (1984:405) om stämpelskatt på aktier, lagen (1984:410) om avgift på bekämp- ningsmedel, lagen (1984:852) om lagerskatt på viss bensin, lagen (1988:1567) om miljöskatt på inri- kes flygtrafik, lagen (1990:582) om koldioxidskatt, lagen (1990:587) om svavelskatt, lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion, lagen (1990:662) om skatt på vissa premiebetalningar, lagen (1990: 1087) om lagerskatt på vissa oljeprodukter, lagen (1990:1427) om särskild premie- skatt för grupplivförsäkring, m. m..

Föreslagen lydelse

om totalisatorskatt, lagen (1984:355) om skatt på vissa dryc- kesförpackningar, lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivnings- myndigheter, lagen (1984:405) om stämpelskatt på aktier, lagen (1984:410) om avgift på bekämp- ningsmedel, lagen (1984:852) om lagerskatt på viss bensin, lagen (1988:1567) om miljöskatt på inri- kes flygtrafik, lagen (1990: 582) om koldioxidskatt, lagen (1990:587) om svavelskatt, lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion. lagen (1990:662) om skatt på vissa premiebetalningar, lagen (1990:1087) om lagerskatt på vissa oljeprodukter, lagen (1990: 1427) om särskild premieskatt för grupp- livförsäkring, m. m., lagen ( I 991 : 000) om lotteriskatt, lagen (1991: 000) om skatt på vinstsparande m. m.,

4. skatt enligt vägtrafikskattelagen(1973:601), lagen(1976:339) om sa— luvagnsskatt, vägtrafikskattelagen (1988:327), lagen (1988:328) om väg- trafikskatt på utländska fordon,

5. tull, särskild avgift enligt 395 tullagen (1973:670) och avgift enligt' lagen (1968: 361) om avgift vid införsel av vissa bakverk,

6. avgift enligt lagen (1967: 340) om prisreglering på jordbrukets områ- de, lagen (1974:266) om prisreglering på fiskets område, lagen ( 1984: 409) om avgift på gödselmedel, lagen (1990:615) om avgifter på vissa jord— bruksprodukter m.m. och lagen (1990:616) om införande av lagen (1990:615) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m.m.,

7. avgift som uppbärs med tillämpning av lagen (1 984: 668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare.

Förmånsrätten omfattar ej restavgift och liknande avgift som utgår vid försummelse att redovisa eller betala fordringar och ej heller skatte- eller avgiftstillägg och förseningsavgift.

5. Förslag till

Lag om ändring i lagen (1984: 151) om punktskatter och prisregleringsavgifter

Härigenom föreskrivs att lkap. 15 och 2 kap. 2 5 lagen (1984:151) om' punktskatter och prisregleringsavgifter skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse F öreslagen' lydelse

1 kap.

15'

Denna lag gäller för skatter och'avgifter som tas ut enligt

1. lagen (1928:376) om skatt på lotterivinster, lagen (1941:251) om särskild varuskatt, - lagen (1957:262) om allmän energiskatt, lagen (1961:372) om bensinskatt, lagen (1961:394) om tobaksskatt, lagen (1972:266) om skatt på an- nonser och reklam, lagen (1972:820) om skatt på spel, lagen (1973:37) om avgift på vissa dryc- kesförpackningar, lagen (1973:1216) om särskild skatt för oljeprodukter och kol, bilskrot- ningslagen (l975:343), lagen (1977:306) om dryckesskatt, lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon, lagen (1978: 144) om skatt på vissa resor, - lagen (1982:691) om skatt på vissa kas- settband, lagen ( 1982: 1200) om skatt på videobandspelare, lagen (1982:1201) om skatt på viss elek- trisk kraft, lagen (1983:1053) om

skatt på omsättning av vissa värde- .

papper, lagen (1983: 1104) om sär- skild skatt för elektrisk kraft från kärnkraftverk, lagen (1984:351) om totalisatorskatt, lagen (1984:355) om skatt på vissa dryc- kesförpackningar, lagen (1984: 405) om stämpelskatt på aktier, lagen (1984:410) om avgift på bekämp- ningsmedel, lagen (1988:1567) om miljöskatt på inrikes flygtrafik, lagen (1990:582) om koldioxid- skatt, lagen (1990:587) om svavel- skatt, lagen (1 990: 662) om skatt på vissa premiebetalningar, lagen

' Senaste lydelse 1991:702.

"särskild

1. lagen (1928:376) om skatt på lotterivinster, lagen (1941:251) om varuskatt, lagen (1957:262) om allmän energiskatt, lagen (1961:372) om bensinskatt, lagen (1961:394) om tobaksskatt, lagen (1972:266) om skatt på an- nonser och reklam, lagen (1972:820) om skatt på spel, lagen (1973:37) om avgift på vissa dryc- kesförpackningar, lagen (1973:1216) om särskild skatt för oljeprodukter och kol, bilskrot- ningslagen (l975:343), lagen (1977:306) om dryckesskatt, lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon, lagen (1978:144) om skatt ' på vissa resor, lagen (1982z691) om skatt på vissa kas-

settband, lagen (1982:1200) om ,

skatt på videobandspelare, lagen (1982:1201) om skatt på viss lelek-_ trisk kraft, lagen (1983:1053) om skatt på omsättning av vissa värde- papper, lagen (1983: 1 104) om sär- skild skatt för elektrisk kraft från kärnkraftverk, lagen (1984:351) om totalisatorskatt, lagen (1984:355) om skatt på vissa dryc- kesförpackningar, lagen (1984:405) om stämpelskatt på aktier, lagen (1984:410) om avgift på bekämp- ningsmedel, lagen (1988:1567) om miljöskatt på inrikes flygtrafik, lagen (1990:582) om koldioxid- skatt, lagen (1990: 587) om svavel- skatt. lagen (1990:662) om skatt på vissa premiebetalningar, lagen

Nuvarande lydelse

(1990:1087) om lagerskatt på vissa oljeprodukter, lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupp—'

Föreslagen lydelse

(1990:1087) om lagerskatt på vissa oljeprodukter, lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupp— livförsäkring, rn. m., lagen (199I:000) om lotteriskatt, lagen (I99I:000) om skatt på vinstspa- rande m.m.. '

livförsäkring, m.m.,

2. lagen (1967: 340) om prisreglering på jordbrukets område. lagen (1974: 226) om prisreglering på fiskets område, lagen (1984: 409) om avgift på gödselmedel, lagen (1990: 61 5) om avgifter på vissa jordbruksprodukter

m.m., lagen (l990:616) om införande av lagen (1990: 615) om avgifter på . vissa jordbruksprodukter m. m.

Har i författning som anges i första stycket eller i författning som utfärdats med stöd av sådan författning lämnats bestämmelse som avviker från denna lag gäller dock den bestämmelsen.

2 kap. 2 52 Skatteredovisningen i deklarationen skall avse bestämda tidsperioder ( redo visni ngsperioder).

Första stycket gäller dock inte i fråga om skatt på lotterivinster eller stämpelskatt på aktier och inte hel- ler för avgifter som tas ut enligt för- fattningarna i 1 kap. 1 första styc- ket 2 i den mån jordbruksverket eller fiskeriverket meddelar av- vikande bestämmelser.

Första stycket gäller dock inte i fråga om skatt på lotterivinster, skatt enligt lagen (1991:000) om skatt på vinstsparande m.m. eller stämpelskatt på aktier och inte hel- ler för avgifter som tas ut enligt för- fattningarnai 1 kap. 1 första styc- ket 2 i den mån jordbruksverket el- ler fiskeriverket meddelar avvi- kande bestämmelser.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

2 Senaste lydelse 1991:702.

6. Förslag till Lag omländring i lagen (1990: 675) om ändring i lagen (19988: 847) om skattelättnader för allemanssparande och ungdomsbospara'nde

Härigenom föreskrivs att övergångsbestämmelserna till lagen (1990: 675) om ändring i lagen (1988: 847) om skattelättnader för allemanssparande och ungdomsbosparande skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli Denna lag träder i kraft den 1 juli 19.90 och tillämpas första gången vid 1990 och tillämpas första gången vid 1992 års taxering. _ 1992 års taxering. De äldre bestäm-

melserna i 3 5" tillämpas dock fortfa-_ rande ifråga om bonusränta som till- godoräknas spararen före utgången av år 1991.

Denna lag träder i kraft den 1 december 1991.

F inansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 6 juni 1991

Närvarande: statsrådet Engström, ordförande och statsråden Hjelm-Wallén, Göransson. Gradin, Dahl, R. Carlsson, Hellström, Johans- son. Lindqvist, G. Andersson, Lönnqvist, Thalén, Freivalds, Wallström, Lööw, Molin, Åsbrink

Föredragande: statsrådet Åsbrink

Proposition om lotteriskatt m.m.

Mitt förslag: Lotterier bedrivna av Penninglotteriet, Tipstjänst och ATG skall beskattas på samma sätt. Skatten skall tas ut på insatser- na efter avdrag för beräknad utdelning till vinnarna i lotteriet (brut- toöverskottsbeskattning). Beskattningen bör regleras i en särskild lag.

Utredningens förslag överensstämmer i huvudsak med mitt. Utredning- en har dock föreslagit att skatten skall beräknas utifrån faktiskt utdelade vinster. . .

Remissinstanserna har haft olika uppfattningar. Huvudparten har inte haft någon erinran mot utredningens förslag. ATG och LO har uttryckligen förordat den föreslagna beskattningsmodellen. Även kammarrätten i Sundsvall och statskontoret har uttalat stöd för denna beskattningsmodell. Riksrevisionsverket, Penninglotteriet och Tipstjänst har förordat att skatten skall tas ut på omsättningen utan några avdrag (omsättningskatt). Närings- frihetsombudsmannen och TCO har förordat att-skatten tas ut på omsätt- ningen med avdrag för utdelning till vinnarna i lotteriet och bolagets administrationskostnader (nettoöverskottsbeskattning). Lotterinämnden, Folkrörelsernas samarbetsorgan för lotterifrågor. Centerns lotteribyrå och Sveriges riksidrottsförbund har motsatt sig förslaget med hänvisning till folkrörelsernas minskade möjligheter att bedriva lotterier.

Skälen för mitt förslag: Som framgått av föregående avsnitt beskattas i dag Penninglotteriets och Tipstjänsts spel och lotterier enligt en beskatt— ningsmodell (lotterivinstskatt) och ATGs spel enligt en annan (totalisator- skatt). Detta har uppfattats som olämpligt då bolagen bedriver likartad verksamhet. Det har också framhållits att lotterivinstskatten medfört att spel med hög återbetalningsprocent inte kunnat drivas med bibehållen . lönsamhet. Utredningen skulle. lägga fram förslag till en gemensam be- skattningsform för de tre spelbolagcns spel och lotterier vilken skulle vara neutral i den bemärkelsen att beskattningen inte skulle påverka spelarran- görens val av spelform. Beskattningen skulle således inte styra spelmark- naden. Den styrning av denna marknad som var nödvändig och önskvärd skulle i stället helt ske genom den lagstiftning som styr lotteriverksamheten och genom tillståndsgivningen för sådan verksamhet.

Utredningen har funnit tre tänkbara beskattningsmodeller; omsättnings- skatt, bruttoöverskottsbeskattning (beskattning av omsättning efter avdrag för utdelning till vinnarna) och nettoöverskottsbeskattning (beskattning av omsättning efter avdrag för”administrationskostnader och utdelning till vinnarna).

Vid en jämförelse av beskattningsformerna utifrån ett antagande att administrationskostnaden för ett visst spel är 12 procent av omsättningen och att skattesatsen bestäms så att skatteuttaget skall vara detsamma i de olika fallen kommer olönsamhet att uppstå vid följande återbetalningspro-

cent.

För en omsättningsskatt om 9,5 procent kommer olönsamhet att inträda vid en återbetalningsprocent om 78,5 procent.

För en bruttoöverskottsbeskattning om 35 procent kommer olönsamhet att inträda vid en återbetalningsprocent om 81,5 procent.

För en nettoöverskottsbeskattning om 63,3 procent kommer olönsamhet att inträda vid en återbetalningsprocent om 88 procent, vilket är samma återbetalningsprocent vid vilken olönsamhet uppkommer vid skattefrihet.

Nettoöverskottsbeskattningen är således helt neutral och ur den aspek- ten den bästa modellen. Emellertid har den vissa nackdelar. Den ger en smalare bas och högre skattesats än de andra modellerna vilket kan leda till att bolagen vidtar åtgärder enbart för att minimera skatten. Modellen minskar även bolagens incitament till att hålla ner administrationskostna- derna. Slutligen blir det praktiskt mer komplicerat att ta fram underlaget för beskattningen. Detta gäller i synnerhet för ATG som vid sidan av spelverksamheten driver annan verksamhet vars adminstrationskostnader naturligtvis inte bör få dras av i detta sammanhang.

Ur neutralitetssynpunkt ligger omsättningsskatten och bruttoöverskotts- skatten mycket nära varandra. Bruttoöverskottsskatten är dock något bätt- re ur denna aspekt och ger därför bättre förutsättningar för de svenska spelbolagen att möta en möjlig framtida konkurrens från utländska spelbo- lag. Utredningen har inte funnit att de två modellerna i övrigt har några avgörande för- eller nackdelar i förhållande till varandra eller nettoöver- skottsbeskattningen.

Den kritik som har framförts mot bruttoöverskottsbeskattningen av de remissinstanser som förordat en omsättningsskatt eller som helt avvisat en ny lotteribeskattning är i huvudsak att spelmarknaden i större omfattning kommer att styras mot spel med högre återbetalningsprocent vilket kan leda till olika negativa effekter, såsom en ökad spelvolym på bekostnad av föreningslivets spel och/eller, om volymökningen inte är tillräckligt stor, minskade statsintäkter. Detta är naturligtvis beaktansvärda synpunkter. Enligt min mening skall emellertid regleringenav spelmarknaden inte ske via skattesystemet utan via tillståndsgivningen och via lagstiftningen avse- ende lotteriverksamhet. Tillståndsgivningen måste således ske på så sätt att såväl föreningslivets som statens intressen tillgodoses.

Regeringen har den 11 april 1991 beslutat att tillkalla en parlamentarisk kommitté som skall se över lotterilagstiftningen. Syftet är att undersöka om folkrörelserna i högre grad än för närvarande kan finansiera sin verk- samhet med lotterier och spel och om det ur kontrollsynpunkt är möjligt att förenkla och avreglera vissa lotteriformer.

Vid avvägningen av för- och nackdelarna mellan de olika modellerna menar jag. liksom utredningen, att bruttoöverskottsbeskattningen fram- står som det bästa alternativet.

Utredningen har föreslagit att skatten skall beräknas på ett underlag där till vinnarna faktiskt utdelade priser beaktas. Detta leder till att den slutliga skatten att betala för ett visst lotteri inte kan bestämmas förrän samtliga vinster hämtats eller tiden för avhämtande av vinsterna gått ut. Detta medför en rad praktiska nackdelar. Jag föreslår därför att be- skattningen skall ske på ett underlag där avdrag medges för vinster enligt

fastställd vinstplan eller motsvarande. Att outhämtade vinster på detta sätt undgår beskattning får kompenseras genom en högre skattesats. Den nya beskattningsmodellen bör regleras i en särskild lag.

Mitt förslag: Lotterier som beskattas enligt lagen om skatt på spel påverkas inte av mina förslag. Andra lotterier än sådana som anord- nas av Penninglotteriet eller Tipstjänst och som i dag beskattas enligt lagen om skatt på lotterivinster bör även i fortsättningen beskattas enligt nuvarande principer. Denna beskattning bör dock regleras i en ny lag.

Utredningens förslag överenstämmer i huvudsak med mitt. Utredningen har dock endast föreslagit ändringar i den nuvarande lagen om skatt på lotterivinster.

Remissinstanserna har i huvudsak inte haft någon erinran. Kammarrät- ten i Sundsvall har framhållit att det från lagteknisk synpunkt förefaller lämpligt att utforma lagen om skatt på vinstsparande m.m. som 'en helt ny lag och inte låta den få karaktären av en ändring i 1928 års lag om skatt på lotterivinster.

Skälen för mitt förslag: Det finns i dag några lotterier utöver de som arrangeras av Penninglotteriet och Tipstjänst som beskattas enligt lagen om lotterivinstskatt. I likhet med utredningen anser jag att det'inte finns skäl att ändra beskattningen av dessa lotterier. Jag delar kammarrättens i Sundsvall bedömning att denna beskattning bör regleras i en ny lag mot

bakgrund av den begränsade tillämpning denna beskattningsform får en- ligt förslagen. De materiella reglerna bör dock inte ändras. .

Inte heller reglerna för de lotterier som beskattas enligt lagen om skatt på spel bör ändras.

De ovan lämnade förslagen leder till att vissa följdändringar behövs i skattebrottslagen (1971:69), lagen (1984:]51) om förmånsberättigade skattefordringar m.m. och lagen ( 1984: 151) om punktskatter och prisreg- leringsavgifter.

1. Inledning

Den 16 november 1989 tillkallade chefen för finansdepartementet en särskild utredningsman (regeringsrådet Arne Baekkevold) att göra en" översyn av beskattningen av de lotterier som bedrivs av Svenska Penning- lotteriet AB (Penninglotteriet), AB Tipstjänst (Tipstjänst) och AB Trav och Galopp (ATG).

Utredningen lämnade i juni 1990 sitt slutbetänkande (SOU 1990: 56) Skatt på lotterier och spel. Utredningens sammanfattning bör fogas till detta protokoll som bilaga ] och utredningens lagförslag bör fogas till protokollet som bilaga 2.

Betänkandet har remissbehandlats. En sammanställning av remissytt- randen har gjorts inom finansdepartementet och finns tillgänglig där (dnr 3362/90).

Jag avser nu att ta upp frågan om lagstiftning i anledning av utredning- ens betänkande. Inledningsvis redogör jag i avsnitt 2 kort för nuvarande beskattning.

Jag tar i propositionen också upp en fråga om skattelättnader för bonus- ränta på ungdomsbosparande.

Lagrådet

Regeringen beslutade den 8 maj 1991 att inhämta lagrådets yttrande över förslag till lag om skatt på lotterier och lag om skatt på Vinstsparande m.m. Till lagrådet remitterade lagförslag avseende skatt på lotterier bör fogas till protokollet som bilaga 3.

Lagrådet har i sitt yttrande, som bör fogas till protokollet som bilaga 4, ansett att lagen om skatt på lotterier bör benämnas lagen om lotteriskatt och har i övrigt lämnat förslagen utan erinran.

Lagrådets synpunkt har beaktats.

Prop. 1991/9211

Hänvisningar till S1

2. Gällande rätt

Regler om lotterier finns i lotterilagen (1982: 1011, senast- ändrad 1988:839). Med lotterier förstås enligt denna lag spelverksamhet i vilken vinstmöjligheterna helt eller delvis beror på slumpen till följd av lottning, gissning, vadhållning eller liknande förfarande. Begreppet lotterier har alltså här en vidare omfattning än vad det har i allmänhet och omfattar även t. ex. fotbollstips och spel på hästar.

Av lotterilagen framgår också att lotterier som huvudregel inte får. an- ordnas utan tillstånd. Folkrörelser eller liknande föreningar får dock an- ordna vissa typer av lotterier utan särskilt tillstånd. I några sådana fall krävs dock registrering.

l_ fråga om tillståndspliktiga lotterier utan penningvinster eller med penningvinster som inte överstiger 500 kr. är länsstyrelsen eller lotteri- nämnden tillståndsmyndighet. 1 andra fall skall tillstånd lämnas av rege- ringen. .

Penninglotteriet, Tipstjänst och ATG har alla särskilt tillstånd av rege- ringen att bedriva sina respektive spel (lotterier). I tillstånden ges bestäm- melser om förutsättningarna under vilka de medgivna spelen får bedrivas.

Skattepliktiga lotterier beskattas enligt tre olika modeller beroende på vilken typ av spel eller lotterier det är frågan om.

Den generellt gällande lagen på området är lagen (1928: 376) om skatt på lotterivinster (senast ändrad 19912321). Huvudregeln är att skatt för vinst på spel och lotteri utgår med 30 procent av vinsternas värde. Lagen tillämpas huvudsakligen på Penninglotteriets och Tipstjänsts spel. men även på vinster i vinstsparande och vissa lotterier anordnade med stöd av 18 5 lotterilagen. Enligt övergångsbestämmelser kan lotterivinstskatt i vis- sa fall utgå på äldre premieobligationer.

För roulett- och bingospel regleras beskattningen av lagen (1972:820) om skatt på spel (senast ändrad 1988: 1571). För roulettspel utgår skatt med ett fast belopp per bord och månad och för bingospel med 3 procent av det sammanlagda värdet av omsättningen och entréavgifterna. Bingo- spel anordnat av ideella föreningar beskattas endast om penningvinster förekommer.

Beskattningen av vinster vid totalisatorspel på hästar regleras i lagen (1984:351) om totalisatorskatt (senast ändrad 1990:1088). Totalisator- skatt tas under år 1991 ut med 11 procent av de sammanlagda insatserna upp till 3 700 milj. kr. och med 8 procent på överstigande insatser.

Härutöver finns regler om redovisning av skatt, skattekontroll och revi- sion, betalning av skatt m.m. i lagen (1984:]51) om punktskatter och prisregleringsavgifter (senast ändrad 1991 : 702).

Hänvisningar till S2

  • Prop. 1991/92:1: Avsnitt 1

4. Skattesats

Mitt förslag: Skatt tas ut med 35 procent. -

Utredningens förslag överensstämmer med mitt. Remissinstanserna har i huvudsak inte haft någon erinran. ATG har dock anfört att skattesatsen kan behöva justeras för att motverka effekter av skattereformen.

Skälen för mitt förslag: Skattesatsen bör bestämmas så att statens intäk- ter inte minskar. Från Penninglotteriet och Tipstjänst får staten intäkter dels i form av skatt dels i form av bolagens överskott. Skattesatsens storlek påverkar således inte de sammantagna statsintäkterna från dessa bolag. Från ATG får staten intäkter endast i form av skatt medan överskottet går till annat ändamål. Skattesatsen bör därför bestämmas så att den ger staten en lämplig andel i ATGs resultat. Jag anser att en skattesats om 35 procent är lämplig.

7. Bonusränta för ungdomsbosparande

Mitt förslag: Bonusränta på ungdomsbosparande som tillgodoräknas spararen t. o. rn. den 31 december 1991 skall inte vara skattepliktig.

Skälen för mitt förslag: 1 december 1988 infördes ungdomsbosparande för ungdomar mellan i första hand 16—25 år. Sparandet regleras i lagen (1988:846) omungdomsbosparande. Lagen innehåller bl.a. bestämmelser om lägsta ränta, om bonusränta, och om möjlighet att låna för bostadsän- damål. Bonusräntan bekostas av staten och betalas ut av riksgäldskontoret. Bonusräntan räknas succesivt spararen tillgodo. För att bonusränta skall betalas ut krävs dels ett ungdomsbosparande i minst tre år, dels att de ackumulerade nettoinsättningarna uppgår tilll lägst 5 000 kr. Bonusränta var skattefri före år 1991 enligt den tidigare lydelsen av lagen (1988: 847) om skattelättnader för allemanssparade och ungdsomsbosparande. [ samband med skattereformen infördes en beskattning av bonusräntan på ungdoms- bosparandet, i likhet med allemanssparandet, med en skattesats på 20 %. Beskattningen kom enligt övergångsbestämmelserna att gälla även bonus- ränta som är hänförlig till tiden före skattereformen, (1 vs. före år 1991.

Den sista april i år uppgick antalet sparare i ungdomsbosparande till 48 184. Det totala sparande beloppet uppgick vid samma tidpunkt till 179,7 milj. kr.

Jag kan konstatera att de första bonusutbetalningarna sker först i decem- ber i år. De kommer därför enligt nu gällande bestämmelser att beskattas i sin helhet med 20 %. Mot bakgrund bl. a. av de generösa övergångsreglerna för beskattning av ”äldre" värdestegring på andelar i allemansfond anser jag att övergångsbestämmelserna i fråga om beskattningen av bonusränta bör ändras så att bonusränta som är hänförlig till tiden före skattereformen skall vara skattefri trots att bonusbeloppet betalas ut först fr.o.m. i år. För att förenkla administrationen av utbetalningarna bör skattefriheten för bonus- räntan utsträckas till att gälla även den bonus som tillgodoräknas 199 1 . Jag

föreslår därför en ändring i de aktuella övergångsbestämmelserna för att uppnå detta.

De nya övergångsbestämmelserna bör gälla fr.o.m. den ldecember i år. Avdrag för preliminär skatt skall inte ske för den skattefria bonusdelen Ufr 3 kap.23 5 3 lagen (1990: 325) öm självdeklaration och kontrolluppgifter].

Statens intäkter av inkomstskatten kan till följd av detta förslag beräknas , . ' minska med 2 milj. kr.

8. Upprättade lagförslag

I enlighet med vad jag nu har anfört har inom finansdepartementet upprät- tats förslag till

1. lag om skatt på lotterier,

2. lag om skatt på vinstsparande m.m. "

3. lag om ändring i lagen (1991:700) om ändring i skattebrottslagen (1971 : 69),

4. lag om ändring i lagen (1991:701) om ändring i lagen (1984:151) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.,

5. lag om ändring i lagen (1984: 151) om punktskatter och prisreglering- savgifter och

6. lag om ändring i lagen (1990:675) om ändring i lagen (1988: 847) om skattelättnader för allemanssparande och ungdomsbosparande.

Förslagen enligt 3—6 är av sådan beskaffenhet att lagrådets yttrande enligt min mening skulle sakna betydelse.

9. Specialmotivering 9.1 Lag om lotteriskatt

1 5

1 paragrafen bestäms skattepliktigt område och skattesats. Paragrafen är uppbyggd på samma sätt som 15 i den nuvarande lagen om skatt på lotterivinster. I förtydligande syfte har en definition av'lotterier införts i form av en hänvisning till 1 5 lotterilagen.

20ch 3 55 Överenstämmer med innehållet i 25 nuvarande lagen om skatt på lotte- rivinster. 1 den föreslagna 2 5 införs dessutom en bestämmelse som inne- bär att den som är skattskyldig skall registreras hos riksskatteverket. Detta följer vad som i allmänhet gäller avseende punktskatter.

49

Förfarandet bör ske i enlighet med de allmäna reglerna i lagen om punkt- skatter och prisregleringsavgifter.

9.2. Lag om skatt på vinstsparande m.m.

Lotterivinstskatt utgår på vinst vid vinstdragning i vinstsparande. Det finns inte i det här sammanhanget skäl att ändra på det förhållandet. Regeringen har gett vissa banker och sparkassor rätt att bedriva sådant skattepliktigt lotteri. Regeringen har även gett Tipstjänst och Penninglot- teriet tillstånd att bedriva skattepliktigt lotteri. För närvarande finns inte någon annan som har särskilttillstånd från regeringen att bedriva skatte- pliktigt lotteri. Om någon sådan skattskyldig skulle tillkomma i framtiden bör denne beskattas på samma sätt som spelbolagen.

Skattskyldighet enligt lagen om skatt på lotterivinster kan utöver genom tillstånd av regeringen endast uppkomma i ett fall. Det är vid sådant lotteri som bedrivs med stöd av 185 lotterilagen (1982: 1011). Det avser vissa lotterier i tidningar och radio. Sådan skattskyldig finns i dag. Denna typ av lotteriverksamhet bör även i fortsättningen beskattas på det sätt som sker i dag. .

Lotterivinstbeskattningen bör således kvarstå för vinstsparande och lot- terier som anordnas med stöd av 18 5 lotterilagen. Vid denna begränsade tillämpning bör dock den nya beskattningen av spelbolagen utformas som den för lotterier generellt gällande beskattningen och lotterivinstbeskatt- ningen som en specialreglering av vissa fall.

Paragraferna i-den föreslagna lagen om skatt på vistsparande m.m. över- ensstämmer med vissa ändringar motsvarande paragrafer i lagen om skatt på lotterivinster. Ändringarna innebär i allt väsentligt att de områden på vilka lagen inte längre skall tillämpas har rensats ut.

10. Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att anta förslagen till

1. lag om lotteriskatt,

2. lag om skatt på vinstsparande m.m.

3. lag om ändring i lagen (1991:700) om ändring i skattebrottslagen (1971:69),

4. lag om ändring i lagen (1991:701) om ändring i lagen (1984: 151) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.,

5. lag om ändring i lagen (1984: 151) om punktskatter och prisreglering- savgifter och

6. lag om ändring i lagen (1990:675) om ändring i lagen (1988: 847) om skattelättnader för allemanssparande och ungdomsbosparande.

11. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta de förslag som föredraganden har lagt fram.

Utredningens sammanfattning

Utredningen gäller beskattningen av spel som anordnas av Penninglotteri- et, Tipstjänst och AB Trav och Galopp (ATG).

Den nuvarande beskattningen följer olika system beroende på vilket spelbolag som arrangerar spelen. Skatt på spel som anordnas av Penning- lotteriet och Tipstjänst utgår som en lotterivinstskatt med 30 % av vinstens värde inklusive skatten (42,86 % av vinstens värde exklusive skatt). Skatt skall dock inte betalas med högre belopp än att det av vinsten återstår 100 kr. Skatt på spel som anordnas av ATG tas ut i form av en omsättnings- skatt med 11% av de sammanlagda insatserna upp till 3500 milj. kr. (gränsbelopp för 1990) och med 8% på överstigande insatser.

Spelmarknaden har under senare år förändrats. Efterfrågan har förskju- tits till förmån för nya spel som kännetecknas bl.a. av att de kan spelas dagligen och att vinsterna i jämförelse med vinsterna i de traditionella spelen ofta är fler men mindre. Lotterier. lotto, tips och V65 har sålunda gått tillbaka medan spelformer som Tipstjänsts Oddset och ATG:s Dagens Dubbel har ökat kraftigt.

Flera av de nya spelen kännetecknas också av att en relativt stor andel av insatserna betalas tillbaka till spelarna i form av vinster. Vinståterbetal- ningsprocenten är t. ex. för Tipstjänsts oddsspel Matchen och Toppen 70 % och för Dagens Dubbel 75 %.

Kombinationen av hög vinståterbetalningsprocent och en lotterivinst- skatt på 30 % har medfört vissa problem. Vissa av Tipstjänsts nya spel går nämligen med förlust för bolaget. Att det ändå kan vara försvarligt att driva spelen beror på att det allmänna sammantaget får ett överskott genom beskattningen. ATG kan däremot tillhandahålla spelformer med hög vinståterbetalningsprocent som ändå är lönsamma för bolaget genom att det har en annan beskattningsform, nämligen omsättningsskatt.

Lotterivinstskatten kan således sägas medföra en snedvridning mellan spelformer med olika vinståterbetalningsprocent, eftersom den kan leda till att spelformer med hög vinståterbetalningsprocent kan slås ut. Lotte- rivinstskatten ger under dessa förhållanden inte heller spelbolagen incita- ment att utveckla spelmarknaden och därmed öka statens intäkter. Även omsättningsskatten har emellertid brister i de angivna avseendena.

Ett annat problem med den nuvarande beskattningen består i den olik- het i beskattningen som sålunda föreligger mellan å ena sidan spel som bedrivs av Penninglotteriet och Tipstjänst och å andra sidan spel som bedrivs av ATG. Det har hävdats att denna olikhet kan ha bidragit till att arrangörernas spel utvecklats olika.

En översyn av beskattningen är motiverad också med tanke på den konkurrens från utländska spel som har uppkommit under senare år. Det finns anledning att undersöka i vad mån denna konkurrens — och den ökade konkurrens som kan bli följden av utvecklingen inom EG-områdct _— föranleder ändring av beskattningsreglerna.

Utredningsuppdraget går i princip ut på att åstadkomma ett spelskatte- system som innebär att _- konkurrensneutralitet upprätthålles mellan spelformer och spelbolag,

Bilaga 1

bolagen får incitament att utveckla spelmarknaderna i positiv riktning och att öka statens intäkter från spelsektorn.

Utredningen har undersökt olika spelskattemodeller med utgångspunkt i dessa krav. Det är främst två beskattningsmodeller som'tilldragit sig intresse. Den ena är en enhetlig omsättningsskatt. :Den andra är en enhetlig skatt på bolagens bruttoöverskott, varmed förstås bolagens överskott på- spelverksamheten efter det att man från spelinsatserna dragit vinstutbetal- ningarna till spelarna. - '

Utredningen har stannat för att föreslå en skatt på spelbolagens brutto- överskott. Skattesatsen har bestämts så att skattebelastningen på ATG skall bli densamma som enligt nuvarande regler. Det innebär en skattesats på 35 %.

En skatt på bruttoöverskottet har vissa fördelar jämfört med omsätt- ningsskatten, bl.a. genom att den har något mindre snedvridningseffekt och ger bättre möjligheter att möta utländsk konkurrens från spelformer med hög vinståterbetalningsprocent.

Med 35% skatt på bruttoöverskottet och administrationskostnader på t. ex. 12 % av omsättningen blir spelformer med en vinståterbetalningspro- cent överstigande 81,5% olönsamma för bolagen. Det kan jämföras med att vid en omsättningsskatt motsvarande ATG:s nuvarande blir under samma förutsättningar spelformer med en återbetalningsprocent översti- gande 78,5 % olönsamma för bolagen.

En skatt på bruttoöverskottet ger vidare bolagen större incitament att utveckla nya spelformer än nuvarande system. Den torde också ge relativt god överensstämmelse mellan det företagsekonomiska resultatets utveck- ling och utvecklingen av statsinkomsterna.

Den nya skatten innebär en ganska kraftig skattehöjning för de statliga bolagen. Det beror på att deras omsättning genomsnittligt avser spel med lägre vinståterbetalningsprocent (högre bruttoöverskott) än ATG. Det för- hållandet att de statliga bolagen får en skattehöjning har inte ansetts innebära någon större förändring för bolagens del. Bolagens vinst på spelverksamheten betalas för närvarande löpande in till statsverket och det nya systemet innebär således att vinstleveranserna minskar medan skatte- betalningarna ökar.

Det bör slutligen påpekas att skattereglerna inte har någon direkt effekt för spelarna. Vad som är av betydelse för dem är den andel av omsättning- en som går tillbaka till vinnarna (vinståterbetalningsprocenten). Hur res- ten fördelar sig på skatt,'kostnader och spelarrangörens överskott påverkar inte direkt spelarna. Däremot kan skattereglerna som nyss nämnts påverka bolagens beteenden. Det gäller naturligtvis främst om skatten gör att spel med hög vinståterbetalningsprocent inte 'blir lönsamma för bolagen. Här- igenom kan spelarna indirekt komma att beröras av skattereglerna.

Utredningens lagförslag 1 Förslag till lag om skatt på lotterier;

Härigenom föreskrivs följande. 1 5 Lotteriskatt betalas enligt denna lag till staten för behållning av svenskt lotteri. Skatt tas ut med trettiofem procent av den behållning som återstår sedan de till vinnarna i lotteriet utbetalade sammanlagda vinster- na avräknats från de sammanlagda insatserna.

Skatt skall inte betalas för

1. sådant lotteri som avses i lagen (1928:376) om skatt på vinstsparande m.m.,

2. sådant lotteri som avses i lagen (1972: 820) om skatt på spel,

3. vinstdragning på häri riket utfärdade premieobligationer,

4. lotteri som har anordnats av sådan sammanslutning som avses i 1 1 5 lotterilagen (1982: 1011),

5. lotteri där vinsterna inte utgörs av pengar.

25 Skattskyldig är den som anordnar ett sådant lotteri för vilket skatt skall betalas enligt 1 5.

35 Skattskyldighet inträder vid vinstdragning eller, om denna har ägt rum för lottförsäljningens början. vid utgången av den tid som bestämts för lottförsäljningen. Med vinstdragning avses i fråga om vadhållning det förfarande, varige- nom vinsterna bestäms.

45 När skattskyldigheten har inträtt skall en preliminär Skatteredovis- ning göras. Vid denna redovisning skall vinsterna beräknas till belopp enligt vinstplan eller annat beslut om att viss andel av insatserna skall utbetalas som vinster. När föreskriven tid för vinsternas avhämtande gått till ända skall en slutlig skatteredovisning göras på grundval av till vinnarna i lotteriet faktiskt utbetalade vinster.

55 Regler för förfarandet vid beskattningen finns i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter. Vad som enligt den lagen gäller för redovisning skall även gälla för preliminär och slutlig redovisning avses i 4 5. Redovisningsperiod är kalendermånad. Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får dock om särskilda skäl föreligger medge att redovisningsperioden för slutlig redovisning som avses i 4 5 andra stycket tills vidare skall vara halvt eller ett helt beskattningsår. Medgivande som nu sagts får lämnas endast om det kan antas att de skattebelopp som skall betalas i samband med den slutliga redovisningen regelmässigt är ringa i förhållande till den totala skatten för perioden ifråga.

Bilaga 2

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

2. Genom lagen upphävs lagen (1984: 351) om totalisatorskatt.

3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om lotterier som på- börjats före den ljanuari 1991.

Bilaga 2

2 Förslag till

lag om ändring i lagen (1928: 376) om skatt på lotterivinster;

Härigenom föreskrivs att rubriken till lagen (1928:376) om skatt på lotterivinster samt 1-3 55 lagen skall ha följande lydelse. Lag om skatt på vinstsparande m.m.

Nuvarande lydelse

1 5 Skatt betalas enligt denna lag till staten för vinst i svenskt lotteri.

Skatten utgör fyrtio procent av vinstens värde i fråga om vinst vid vinstdragning i vinstsparande an- ordnat av bank eller sparkassa och trettio procent av vinstens värde i fråga om annan vinst. Skatt skall dock inte betalas med högre belopp än att av vinsten återstår etthundra kronor.

Skatt skall inte betalas för ]. vinst vid vadhållning genom to- talisator vid hästtävling eller vinst vid vinstdragning på här i riket ut- färdade premiobligationer.

2. vinst i lotteri, när vinsten inte utgörs av pengar,

3. vinst i sådant spel som avses i lagen (1972:820) om skatt på spel.

4. vinst i pengar som utfallit på lott i lotteri som har anordnats av sådan sammanslutning som avses i I I 5” lotterilagen (1982: 1011),

5. annan vinst i pengar som upp- går till högst ett/tundra kronor.

Vid beräkning av skattebeloppet skall i vinstens värde inräknas den skatt som belöper på vinsten.

Skatt skall inte betalas för vinster som utfallit på lotter som inte sålts, eller för vinster som inte tagits ut av vinnaren

25 Skattskyldig är den som an- ordnar lotteriet. Skattskyldighetcn inträder vid vinstdragning eller,om denna har ägt rum före lottförsäljningens bör- jan, vid utgången av den tid som har bestämts för lottförsäljningen.

Föreslagen lydelse

1 5 Skatt betalas enligt denna lag till staten för vinst vid vinstdrag- ning i sådant vinstsparande anord- nat av bank eller sparkassa som ut- gör svenskt lotteri och för vinst i sådant lotteri som avses i I 8 5" lotte- rilagen (1982:1011).

Skatten utgör 40 procent av vins- tens värde i fråga om vinst vid vinstdragning i vinstsparande och trettio procent av vinstens värde i fråga om annan vinst. Skatt skall dock inte betalas med högre belopp än att av vinsten återstår etthundra kronor.

Vid beräkning av skattebeloppet skall i vinstens värde inräknas den skatt som belöper på vinsten.

Skatt skall inte betalas för vinster som inte tagits ut av vinnaren.

25 Skattskyldig är den som an- ordnar lotteriet. Skattskyldighetcn inträder vid

vinstdragningen.

Bilaga 2

Nuvarande lydelse

Med vinstdragning avses i fråga om vadhållning det förfarande, var- igenom vinsterna bestäms.

35 Om den skattskyldige visar att en vinnare inte har tagit ut sin vinst inom föreskriven tid eller att vinst utfallit på osåld lott, är den skattskyldige berättigad att få till- baka den skatt som erlagts'för vins- ten. Beskattningsmyndigheten be- slutar om återbetalning efter ansö- kan av den skattskyldige. Ränta ut-

Föreslagen lydelse

35 Om den skattskyldige visar att en vinnare inte har tagit ut sin vinst inom föreskriven tid är den skattskyldige berättigad att få till- baka den skattsom erlagts för vins- ten. Beskattningsmyndigheten be- slutar om återbetalning efter ansö- kan av den skattskyldige. Ränta ut-

"går inte på återbetalat belopp.

Denna lag träderi kraft den 1 januari 1991.

Lagrådsremissens lagförslag 1 Förslag till Lag om skatt på lotterier;

Härigenom föreskrivs följande.

1 5 Lotteriskatt skall betalas enligt denna lag till staten för svenskt lotteri.

Skatt tas ut med 35 procent av den behållning som återstår sedan de sammanlagda vinsterna enligt vinstplan eller annat beslut om att viss andel av insatserna skall utbetalas som vinster avräknats från de samman- lagda insatserna.

Skatt skall inte betalas för

1. sådant lotteri som avses i lagen (1972: 820) om skatt på spel,

2. sådant lotteri som avses i lagen (1991:000) om skatt på vinstsparande m.m.,

3. vinstdragning på här i landet utfärdade premieobligationer,

4. lotteri som har anordnats av sådan sammanslutning som avses i 1 1 5 lotterilagen(1982:1011), eller

5. lotteri där vinsterna inte utgörs av pengar. Beteckningen lotteri har samma betydelse i denna lag som i 1 5 lotteri- lagen (1982: 101 1).

25 Skattskyldig är den som anordnar ett sådant lotteri för vilket skatt skall betalas enligt 1 5. Den som är skattskyldig skall vara registrerad hos riksskatteverket.

35 Skattskyldighetcn inträder vid vinstdragningen eller, om denna har ägt rum före lottförsäljningens början, vid utgången av den tid som be- stämts för lottförsäljningen. Med vinstdragning avses i fråga om vadhållning det förfarande, varige- nom vinsterna bestäms.

45 Regler för förfarandet vid beskattningen finns i lagen (1984: 151) om punktskatter och prisregleringsavgifter.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

2. Genom lagen upphävs lagen (1928: 376) om skatt på lotterivinster och lagen (1984:351) om totalisatorskatt.

3. Lagen om skatt på lotterivinster skall dock fortfarande tillämpas i sin lydelse före den 1 april 1986 i fråga om premieobligationer som getts ut före den dagen.

4. Äldre bestämmelser gäller i fråga om lotterier som påbörjats före den ljanuari 1992.

LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1991-05-14

Närvarande: f. d. regeringsrådet Bengt 0. Hamdahl, regeringsrådet Bertil Werner,justiticrådet Ulf Gad.

Enligt protokoll vid regeringssammanträde den 8 maj 1991 har regering- en på hemställan av statsrådet Larsson beslutat inhämta lagrådets yttrande över förslag till lag om skatt på lotterier m.m.

Förslagen har inför lagrådet föredragits av kammarättsassessorn Per Kjellsson.

Lagrådet. som anser att lagen om skatt på lotterier bör benämnas lag om lotteriskatt, lämnar i övrigt förslagen utan erinran.

Norstedts Tryckeri AB. Stockholm 1991