Upphävd författning

/r1/ Förordning (1991:151) om beräkning av statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder;

Departement
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1991-03-26
Ändring införd
SFS 1991:151
Ikraft
1992-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
/r3/ Inledande bestämmelser

1 §  Statligt räntebidrag för sådana byggnadsprojekt som uppfyller kraven i förordningen (1991:149) om allmänna förutsättningar för statligt stöd vid ny- och ombyggnad av bostäder. beräknas med iakttagande av bestämmelserna i denna förordning. Bidragen lämnas i form av skattekompenserande räntebidrag och realräntebidrag.

[S2]/r3/ Skattekompenserande räntebidrag

2 §  Skattekompenserande räntebidrag lämnas i fråga om hyres- och bostadsrättshus. Bidrag lämnas för en tid av 40 år vid nybyggnad och 30 år vid ombyggnad.

3 §  Bidrag lämnas med 30 procent av en kvartalsvis beräknad räntekostnad för husets ny- eller ombyggnad till den del räntekostnaden avser bostäder.

[S2]Avser ny- eller ombyggnaden särskilda boendeformer för äldre och handikappade eller gruppbostäder för psykiskt utvecklingsstörda, får även medräknas en beräknad räntekostnad för sådana personalutrymmen som har anordnats eller byggts om i samband med ny- eller ombyggnad av bostäderna.

4 §  Beräkningen av den räntekostnad som avses i 3 § skall göras med utgångspunkt från ett bidragsunderlag som bestäms enligt följande sammanställning, om inte annat följer av andra eller tredje stycket.

ProjektBidragsunderlag
a) Nybyggnad, om byggnadsarbetena upphandlasAnbudssumman enligt antagna anbud. Tillägg för sådana kostnader som inte omfattas av anbud får göras med belopp som kan beräknas enligt förordningen (1991:152) om beräkning av bidragsunderlag för statligt stöd vid ny- och ombyggnad av bostäder.
b) Nybyggnad, om byggnadsarbetena utförs som egenregibyggeDen produktionskostnad som har godkänts vid kostnadsprövningen enligt 14 § förordningen (1991:149) om allmänna förutsättningar för statligt stöd vid ny- och ombyggnad av bostäder. Kostnaderna för mark får dock ingå högst med det belopp som skulle ha godtagits om projektet hade upphandlats.
c) OmbyggnadBeräknad ombyggnadskostnad enligt 12 och 13 §§ förordningen (1991:152) om beräkning av bidragsunderlag för statligt stöd vid ny- och ombyggnad av bostäder.

[S2]I fråga om nybyggnad som genomförs på mark som upplåts med tomträtt skall i bidragsunderlaget även ingå belopp för tomtkostnader enligt 2 § första stycket 1 förordningen (1991:152) om beräkning av bidragsunderlag för statligt stöd vid ny- och ombyggnad av bostäder.

[S3]Om statligt investeringsbidrag har beviljats för projektet, skall bidragsunderlaget enligt första stycket minskas med bidragsbeloppet.

[S4]I fråga om bostadsrättshus får bidragsunderlaget inte överstiga de lån som föreningen tagit upp för att finansiera ny- eller ombyggnaden av huset.

[S5]Ytterligare föreskrifter om beräkning av bidragsunderlaget får meddelas av boverket.

5 §  Bidragsunderlaget enligt 4 § skall under bidragstiden inför varje ny femårsperiod höjas med ett belopp som motsvarar den för föregående femårsperiod beräknade sammanlagda räntekostnad som berättigar till räntelån med statlig kreditgaranti. I fråga om bostadsrättshus får dock bidragsunderlaget inte höjas med större belopp än det som motsvarar summan av de räntelån föreningen har tagit upp under föregående femårsperiod.

[S2]Från den tidpunkt då den räntekostnad som kan beräknas enligt 6 § inte längre berättigar till räntelån med statlig kreditgaranti skall bidragsunderlaget årligen minskas med ett belopp som motsvarar kvoten av bidragsunderlaget och det antal år av bidragstiden som då återstår.

6 §  Den bidragsgrundande räntekostnaden (Rk) beräknas vid varje utbetalningstillfälle enligt följande formel:

Rk = (BuT --- 360SubA )+ ----(SRL --- 100T ----SubB ) 360100
/r4/ Beteckningar
BuDet vid utbetalningstillfället enligt 4 och 5 §§ beräknade bidragsunderlaget.
TDet antal dagar som den beräknade räntekostnaden avser.
SubADen räntesats för lån med bunden ränta som enligt föreskrifter av boverket gäller vid ingången av varje femårsperiod under bidragstiden. Räntesatsen bestäms med utgångspunkt från de räntesatser som tillämpas på den allmänna kreditmarknaden vid köp av bostadsobligationer med en återstående löptid av fem år.
SRLSumma räntelån som inte lagts till bidragsunderlaget enligt 5 §, i förekommande fall minskat med ett belopp som motsvarar summan av de årliga realräntebidrag som dittills skulle ha lämnats om bidragen beräknats enligt 8 och 9 §§ (fullt bidrag).
SubBDen räntesats för lån med rörlig ränta som enligt föreskrifter av boverket gäller vid ingången till det kvartal som beräkningen avser. Räntesatsen bestäms med utgångspunkt från de räntesatser som tillämpas på den allmänna kreditmarknaden vid köp av certifikatslån med en återstående löptid av tre månader.

[S2]/r3/ Realräntebidrag

7 §  Realräntebidrag lämnas i fråga om hyres- och bostadsrättshus samt egnahem. Bidrag lämnas för en tid av högst 20 år.

8 §  Under de första tio åren av bidragstiden lämnas bidrag årligen med ett belopp som motsvarar 70 procent av produkten av en bidragsandel och ett bidragsunderlag, om bidragsandelen är större än 0. Bidrag lämnas dock med högst det belopp som motsvarar den för bidragsåret beräknade räntekostnaden som berättigar till räntelån med statlig kreditgaranti.

[S2]Bidragsandelen beräknas enligt följande formel:

I + 3 Ba = SubC -- ----- 0,85

/r4/ Beteckningar
BaProcentuell bidragsandel.
SubCEtt vägt medeltal av de räntesatser (SubA och SubB) som under året har använts för beräkning av räntekostnaden enligt 6 §.
IDen procentuella höjningen av konsumentprisindex under senaste tolvmånadersperiod som föregår beräkningstidpunkten. Boverket får meddela ytterligare föreskrifter om beräkningstidpunkten.

9 §  Bidragsunderlaget skall avse kostnaden för ny- eller ombyggnad av bostäder. Om ny- eller ombyggnaden avser särskilda boendeformer för äldre och handikappade eller gruppbostäder för psykiskt utvecklingsstörda, får i bidragsunderlaget även ingå kostnader för att anordna eller bygga om personalutrymmen i samband med ny- eller ombyggnad av bostäderna. Bidragsunderlaget beräknas i övrigt enligt andra-fjärde styckena.

[S2]Utgångspunkten för beräkningen är det bidragsunderlag som anges i följande sammanställning:

ProjektBidragsunderlag
1. Nybyggnad av hyres- och bostadsrättshus samt säljarbyggda egnahem:
a) Byggnadsarbetena har upphandlatsAnbudssumman enligt antagna anbud. Tillägg för sådana kostnader som inte omfattas av anbud får göras med belopp som kan beräknas enligt förordningen (1991:152) om beräkning av bidragsunderlag för statligt stöd vid ny- och ombyggnad av bostäder.
b) EgenregibyggeDen produktionskostnad som har godkänts vid kostnadsprövningen enligt 14 § förordningen (1991:149) om allmänna förutsättningar för statligt stöd vid ny- och ombyggnad av bostäder. Kostnaderna för mark får dock ingå högst med det belopp som skulle ha godtagits om projektet hade upphandlats.
2. Nybyggnad av låntagarbyggda egnahemSumman av belopp som kan beräknas enligt 2--8, 10 och 11 §§ förordningen (1991:152) om beräkning av bidragsunderlag för statligt stöd vid ny- och ombyggnad av bostäder.
3. OmbyggnadBeräknad ombyggnadskostnad enligt 12 och 13 §§ förordningen (1991:152) om beräkning av bidragsunderlag för statligt stöd vid ny- och ombyggnad av bostäder.

[S3]I fråga om småhus får bidragsunderlaget inte överstiga det underlag som enligt förordningen (1991:152) om beräkning av bidragsunderlag för statligt stöd vid ny- och ombyggnad av bostäder kan beräknas för nybyggnad av ett enbostadshus på 120 kvadratmeter i ett plan och utan källare med förrådsutrymmen på 10 kvadratmeter och ett enkelgarage. I fråga om tvåbostadshus tillämpas denna begränsning på vardera lägenheten. Högre bidragsunderlag får godtas endast om sökanden behöver särskilt stor bostad på grund av stort hushåll eller om det annars finns särskilda skäl. Boverket får meddela ytterligare föreskrifter för beräkning av bidragsunderlagets storlek vid olika utföranden på huset.

[S4]Till det bidragsunderlag som har beräknats enligt andra och tredje styckena skall årligen läggas ett belopp som motsvarar för bidragstiden beräknade upplupna räntekostnader som berättigar till räntelån med statlig kreditgaranti.

10 §  För tid efter de första tio åren av bidragstiden lämnas bidrag med ett belopp som motsvarar en tiondel av det bidragsbelopp som kan beräknas enligt 8 och 9 §§ (fullt bidrag), multiplicerat med det antal år som återstår av bidragstiden.

[S2]/r3/ Övriga bestämmelser

11 §  Bidragstiden enligt 2 och 7 §§ räknas från dagen då ny- eller ombyggnaden färdigställs.

[S2]Om det behövs för att anpassa bidragsutbetalningarna till tidpunkten för aviseringarna av ränta på de lån som tas upp för husets ny- eller ombyggnad och om bidragstagaren begär det, får

  1. bidragstiden räknas från en senare dag, dock senast från dagen som infaller tre månader efter färdigställandet och
  2. den dag då enligt 5 § bidragsunderlaget första gången skall höjas bestämmas till en tidigare tidpunkt än fem år räknat från bidragstidens början.

[S3]Sådan begäran skall framställas senast i samband med begäran om att beviljat bidrag skall börja betalas ut.

12 §  Om bidraget avser ett större ny- eller ombyggnadsprojekt, skall bidragsunderlaget räknas om med hänsyn till allmänna kostnadsändringar under tiden från bidragsbeslutet fram till färdigställandet. Därvid skall tidskoefficienten enligt 6 § förordningen (1991:152) om beräkning av bidragsunderlag för statligt stöd vid ny- och ombyggnad av bostäder tillämpas. Bidragsunderlaget skall räknas om även till följd av kostnadsändringar på grund av myndighets beslut.

[S2]Boverket får meddela ytterligare föreskrifter dels om vad som skall anses vara större ny- och ombyggnadsprojekt, dels för omräkning och utbetalning av bidrag.

13 §  Utöver omräkning enligt 12 § får bidragsunderlaget endast höjas om det sedan bidragsbeslut har meddelats till följd av projektändringar eller myndighets beslut har vidtagits åtgärder som skulle ha påverkat bidragsunderlaget om de varit kända vid tiden för beslutet. Begäran om sådan höjning skall framställas senast i samband med begäran om att bidrag skall börja betalas ut.

[S2]Boverket får meddela ytterligare föreskrifter om förutsättningarna för höjning av bidragsunderlaget enligt första stycket.

14 §  Skattekompenserande räntebidrag beräknas och betalas ut i efterskott fyra gånger per bidragsår.

[S2]Realräntebidrag beräknas och betalas ut i efterskott en gång per bidragsår.

[S3]Bidraget betalas ut till den som vid tidpunkten för utbetalningen hos inskrivningsmyndigheten är antecknad som fastighetsägare eller tomträttshavare. Om bidraget med tillämpning av undantagsregeln i 5 § förordningen (1991:149) om allmänna förutsättningar för statligt stöd vid ny- och ombyggnad av bostäder har beviljats för ny- eller ombyggnad av hus som inte ägs av fastighetsägaren eller tomrättshavaren, betalas bidraget ut till den som hos länsbostadsnämnden vid utbetalningstidpunkten är antecknad som bidragsmottagare.

[S4]Boverket får meddela ytterligare föreskrifter om beräkning och utbetalning av bidrag.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1991:151) om beräkning av statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.
  2. Bidrag enligt denna förordning lämnas även för sådan ny- eller ombyggnad för vilken bostadslån har beviljats enligt nybyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:692), ombyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:693) eller motsvarande äldre bestämmelser, om lånet inte har betalats ut före utgången av år 1991. Om ny- eller ombyggnaden i ett sådant fall har färdigställts före utgången av år 1991, skall bidragstiden räknas från den 1 januari 1992 eller den senare dag som följer av 11 § andra stycket. Därvid skall räntetillägg enligt 11 § andra stycket förordningen (1978:384) om beräkning av låneunderlag och pantvärde för bostadslån medges från tidpunkten för färdigställandet fram till utgången av år 1991.
Om sökanden begär det skall dock räntebidrag enligt de nya bestämmelserna beräknas med utgångspunkt från ett bidragsunderlag som motsvarar det räntebidragsunderlag som har fastställts i låneärendet. Sådant räntetillägg som avses i föregående stycke medges därvid dock längst till utgången av år 1991.
Förarbeten
Prop. 1990/91:34
Ikraftträder
1992-01-01

Ändring, SFS 1991:1933

    Omfattning
    upph.