Upphävd författning

Förordning (1991:1817) med instruktion för Utlänningsnämnden

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1991-12-05
Ändring införd
SFS 1991:1817 i lydelse enligt SFS 2005:764
Ikraft
1992-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Utlänningsnämnden handlägger ärenden enligt utlänningslagen (1989:529) och lagen (1950:382) om svenskt medborgarskap som överklagas till nämnden från Migrationsverket eller som överlämnas till nämnden av verket för avgörande. Förordning (2000:405).

Myndighetens ledning

2 §  Utlänningsnämndens generaldirektör är chef för myndigheten. Generaldirektören får utse någon av de övriga ordförandena till ställföreträdare för sig.

Organisation

3 §  I Utlänningsnämnden skall finnas minst

 1. två ordförande utöver generaldirektören,
 2. tre ersättare för ordförande,
 3. femton andra ledamöter.

[S2]Vad som sägs om ordförande i 5-7 §§ skall gälla även i fråga om ersättare för ordförande. Förordning (2004:293).

Verksförordningens tillämpning

4 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Utlänningsnämnden:

[S2]6--9 §§ om myndighetschefens ansvar och uppgifter,

[S3]18 § om interna föreskrifter,

[S4]19--20 §§ om personalansvarsnämnden,

[S5]26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

[S6]27--28 §§ om myndighetens föreskrifter,

[S7]30 § om ärendeförteckning,

[S8]31 § om myndighetens beslut,

[S9]35 § om överklagande.

[S10]Bestämmelsen i 35 § verksförordningen (1995:1322) tillämpas dock endast i administrativa ärenden. Förordning (1996:431).

5 §  Utlänningsnämnden är beslutför med en ordförande och två andra ledamöter, om inte annat följer av andra stycket eller av 7 §.

[S2]Uppkommer i ett ärende en fråga av principiell betydelse eller en fråga om att ändra nämndens praxis, får ordförande eller nämnden i den sammansättning som anges i första stycket besluta att ärendet skall avgöras av minst två ordförande och minst fyra andra ledamöter. Generaldirektören skall delta i avgörandet av ett ärende som hänskjutits till avgörande i en sådan utökad sammansättning, om inte synnerligt hinder möter.

6 §  Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning, tillämpas föreskrifterna i 29 kaprättegångsbalken om omröstning i brottmål. Ordföranden eller ordförandena säger dock sin mening först.

7 §  En ordförande får ensam avgöra

 1. frågor om inhibition,
 2. frågor om förvar eller uppsikt enligt utlänningslagen (1989:529),
 3. frågor om avvisning eller avskrivning av ett ärende,
 4. frågor som rör ett ärendes beredning,
 5. frågor om offentligt biträde,
 6. andra frågor, om prövningen är av enkelt slag.

[S2]Nämnden får i arbetsordning eller särskilda beslut lämna över till andra som tjänstgör hos nämnden att pröva frågor som avses i första stycket 3–5. På samma sätt får nämnden lämna över till en tjänsteman med juris kandidatexamen eller juristexamen samt särskild erfarenhet av verksamheten att ensam avgöra ärenden om svenskt medborgarskap och ärenden om uppehållstillstånd enligt 2 kap. 4 § första stycket 1, 3, 6 och 7 samt andra stycket 1 och 2utlänningslagen, om prövningen är av enkelt slag. Ärenden om uppehållstillstånd får dock lämnas över endast under förutsättning att ansökan görs från ett annat land än Sverige och inte rör personer som omfattas av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Förordning (2005:764).

8 §  Bestämmelsen i 19 § andra stycket förvaltningslagen (1986:223) om rätt att få en avvikande mening antecknad gäller inte hos nämnden.

9 §  Om generaldirektören inte bestämmer något annat, avgörs ärendena efter föredragning av någon som tjänstgör hos nämnden.

Handläggningen av administrativa ärenden

10 §  Generaldirektören avgör administrativa ärenden som inte skall avgöras av personalansvarsnämnden.

[S2]Generaldirektören får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till någon annan som tjänstgör hos nämnden att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av generaldirektören.

11 § Har upphävts genom förordning (1996:431).

Anställningar m.m.

12 §  Generaldirektören och övriga ordförande anställs genom beslut av regeringen för en bestämd tid. Andra anställningar beslutas av Utlänningsnämnden.

[S2]Ersättare för ordförande samt andra ledamöter förordnas av regeringen för en bestämd tid. Förordning (2004:293).

13 § Har upphävts genom förordning (2004:293).

Ändringar

Förordning (1991:1817) med instruktion för Utlänningsnämnden

  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1994:364) om ändring i förordningen (1991:1817) med instruktion för Utlänningsnämnden

  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1996:431) om ändring i förordningen (1991:1817) med instruktion för Utlänningsnämnden

  Omfattning
  upph. 11 §, rubr. närmast före 11 §; ändr. 4, 13 §§, rubr. närmast före 12 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1996:1388) om ändring i förordningen (1991:1817) med instruktion för Utlänningsnämnden

  Omfattning
  ändr. 1, 7 §§
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:423) om ändring i förordningen (1991:1817) med instruktion för Utlänningsnämnden

  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1997-12-01

Förordning (1998:1319) om ändring i förordningen (1991:1817) med instruktion för Utlänningsnämnden

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
1998-11-10

Förordning (2000:405) om ändring i förordningen (1991:1817) med instruktion för Utlänningsnämnden

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2000:729) om ändring i förordningen (1991:1817) med instruktion för Utlänningsnämnden

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2000-09-20

Förordning (2004:293) om ändring i förordningen (1991:1817) med instruktion för Utlänningsnämnden

Omfattning
upph. 13 §; ändr. 3, 12 §§
Ikraftträder
2004-06-15

Förordning (2005:764) om ändring i förordningen (1991:1817) med instruktion för Utlänningsnämnden

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2005-11-15

Ändring, SFS 2006:97

Omfattning
upph.