Lag (1991:1886) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Singapore

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1991-12-19
Ändring införd
SFS 1991:1886 i lydelse enligt SFS 2011:1348
Ikraft
1992-01-01
Upphäver
Kungörelse (1969:190)om tillämpning av avtal den 17 juni 1968 mellan Sverige och Singapore för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet
Förordning (1975:853) om kupongskatt för person med hemvist i Singapore, m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Övrigt
Bilagan inte med här.

1 §  Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet som Sverige och Singapore undertecknade den 17 juni 1968, i den lydelse detta erhållit genom det protokoll som ändring i avtalet som undertecknades den 28 september 1983, skall tillsammans med den överenskommelse om tillämpningen av avtalet som ingåtts genom brev den 7 respektive den 28 juni 1991 gälla som lag här i landet.

[S2]Avtalet i dess genom protokollet ändrade lydelse är intaget som bilaga 1 till denna lag och överenskommelsen som bilaga 2.

2 §  Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

3 § Har upphävts genom lag (2011:1348).

4 §  Singapores regering, "the Monetary Authority of Singapore'', "the Board of Commissioners of Currency" och "the Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd." häri inbegripna, beskattas inte i Sverige för utdelning på aktier i svenska aktiebolag som är officiellt registrerade vid Stockholms fondbörs om

  1. 1) aktierna för vilka utdelningen betalas innehas endast i det allmännas intresse, och
  2. 2) innehavaren eller innehavarna av aktierna tillsammans inte direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av eller innehar mer än fem procent av aktiekapitalet i det svenska aktiebolag som betalar utdeln ingen. Lag (1992:857).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1991:1886) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Singapore

Lag (1992:857) om ändring i lagen (1991:1886) om dubbel- beskattningsavtal mellan Sverige och Singapore

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993 och tillämpas på utdelning som blir tillgänglig för lyftning efter utgången av år 1992.
Förarbeten
Prop. 1991/92:114
Omfattning
ny 4 §
Ikraftträder
1993-01-01

Lag (2011:1348) om ändring i lagen (1991:1886) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Singapore

Förarbeten
Rskr. 2011/12:29, Prop. 2010/11:166, Bet. 2011/12:SkU4
Omfattning
upph. 3 §
Ikraftträder
2012-01-01