Upphävd författning

Förordning (1991:2014) med instruktion för Trollhätte kanalverk

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1991-12-19
Ändring införd
SFS 1991:2014
Ikraft
1992-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Trollhätte kanalverk (Kanalverket) har till uppgift att ansvara för drift och förvaltning av verksamheten i Trollhätte och Säffle kanaler.

2 §  Kanalverket skall också

 1. verka för att effektiva kommunikationer upprätthålles på kanalerna,
 2. verka för att kanalverksamheten och Vänersjöfarten samordnas,
 3. ansvara för byggnation, drift och underhåll av de anläggningar som behövs för kanalverksamheten,
 4. ansvara för beredskapsplaneringen av kanalverksamheten under kris- eller krigsförhållanden.

3 §  Kanalverket uppbär och redovisar inkomsterna av sin verksamhet och betalar med dessa samt med anslagsmedel som ställs till dess förfogande verksamhetens utgifter.

4 §  Kanalverket beslutar efter samråd med Sjöfartsverket om taxor och övriga villkor för kanaltrafiken.

[S2]/r3/ Kanalverket företräder staten vid domstol

5 §  Inom sitt verksamhetsområde företräder Kanalverket staten vid domstol.

[S2]/r3/ Kanalverkets ledning och organisation

6 §  Kanalverket leds av en styrelse. Den består av högst 7 personer. I styrelsen ingår dessutom Kanalverkets direktör och personalföreträdarna vid verket. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

7 §  Under styrelsen leds Kanalverkets verksamhet av en generaldirektör.

8 §  Kanalverkets organisation i övrigt bestäms av styrelsen.

[S2]/r3/ Styrelsens ansvar och uppgifter

9 §  Styrelsen ansvarar för Kanalverkets verksamhet.

10 §  Styrelsen skall särskilt

 1. ägna sig åt den långsiktiga planeringen av verksamheten,
 2. verka för att sjöfarten på kanalerna och Vänern behandlas som en sammanhållen enhet,
 3. svara för att de krav beaktas som ställs på verksamheten med hänsyn till totalförsvaret, transportpolitiken, regionalpolitiken och miljöpolitiken,
 4. se till att regeringen får det underlag som den behöver för att ta ställning till omfattningen och inriktningen av verksamhetens olika delar.

11 §  Styrelsen skall årligen lämna regeringen

 1. förslag senast den 1 september till treårsplan för Kanalverket innehållande bl. a. resultatbudget samt investerings- och finansieringsplaner,
 2. årsredovisning senast den 1 april med resultat- och balansräkning, finansieringsanalys och förvaltningsberättelse för Kanalverket,
 3. anslagsredovisning och anslagsframställning senast den 1 september.

[S2]/r3/ Generaldirektörens ansvar och uppgifter

12 §  Generaldirektören ansvarar för den löpande verksamheten enligt de riktlinjer och direktiv som styrelsen beslutar.

13 §  Det ingår i generaldirektörens uppgifter

 1. att förse styrelsen med underlag för beslut och att verkställa styrelsens beslut,
 2. att själv avgöra ärenden som inte skall avgöras av styrelsen,
 3. att se till att allmänhetens, organisationers, företags och andra myndigheters kontakter med Kanalverket underlättas genom en god service och tillgänglighet, genom information och genom ett klart och begripligt språk i verkets skrivelser och beslut.

14 §  Generaldirektören skall också se till att Kanalverkets personalpolitik motsvarar de krav som ställs på verksamheten. Detta innebär bl. a. att jämställdhet mellan kvinnor och män skall eftersträvas och att de anställda skall vara väl förtrogna med målen för verksamheten.

[S2]/r3/ Redovisning och medelsförvaltning

15 §  Styrelsen skall se till att redovisningen och förvaltningen av Kanalverkets medel är organiserade på ett tillfredsställande sätt.

[S2]Generaldirektören skall se till att redovisningen görs enligt gällande föreskrifter och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt.

16 §  Kanalverkets medel får användas för de ändamål som regeringen har fastställt i treårsplanen och resultatbudgeten.

17 §  Kanalverket får öppna konto i svenska affärsbanker.

18 §  Kanalverket får utöver vad som anges i förordningen (1974:591) om skyldighet för statlig myndighet att anlita riksbanken eller postgirot, placera likvida överskottsmedel på räntebärande konto i riksgäldskontoret och i svenska affärsbanker.

[S2]/r3/ Intern revision

19 §  Generaldirektören skall genom intern revision vaka över att verksamheten i kanalverket bedrivs effektivt, författningsenligt och också i övrigt ändamålsenligt.

[S2]Viktigare resultat av revisionen skall redovisas för styrelsen.

[S3]/r3/ Extern revision

20 §  Riksrevisionsverket ansvarar enligt sin instruktion för den externa revisionen av kanalverket.

[S2]Styrelsen skall se till att Riksrevisionsverket får de uppgifter som behövs för revisionen.

[S3]/r3/ Kanalverkets regelgivning

21 §  Innan Kanalverket beslutar en föreskrift, skall det noga överväga om detta är den mest ändamålsenliga åtgärden.

[S2]Om Kanalverket finner att föreskrifter behövs skall det se till att

 1. behövliga upplysningar och yttranden inhämtas innan föreskrifterna beslutas,
 2. föreskrifterna utformas så, att de blir enkla, klara och lätta att överblicka.

22 §  Kanalverket skall i en arbetsordning eller i särskilda beslut meddela de närmare föreskrifter som behövs om verkets organisation och formerna för verksamheten. Om föreskrifterna gäller styrelsen eller uppgiftsfördelningen mellan den och generaldirektören skall de beslutas av styrelsen.

23 §  Kanalverket skall fortlöpande se över sina föreskrifter och pröva om de behövs och om de är lämpligt utformade.

[S2]Att Kanalverket skall ha en förteckning över sina föreskrifter m. m. framgår av 18 c § författningssamlingsförordningen (1976:725).

[S3]/r3/ Inhämtande av uppgifter

24 §  När Kanalverket skall hämta in uppgifter från enskilda, kommuner eller landsting, skall det sträva efter att begränsa och förenkla uppgiftlämnandet.

[S2]Ytterligare föreskrifter om detta finns i förordningen (1982:668) om statliga myndigheters inhämtande av uppgifter från näringsidkare och kommuner.

[S3]/r3/ Personalföreträdare

25 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Kanalverket.

[S2]/r3/ Ärendenas handläggning

26 §  Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

[S2]När ärenden av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

27 §  Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

[S2]Om detta förfarande inte är lämpligt får generaldirektören ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

28 §  Generaldirektören får i lämplig utsträckning delegera sin beslutanderätt till andra tjänstemän i Kanalverket.

29 §  I förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst m. m. finns föreskrifter om rätten att besluta i vissa frågor.

[S2]/r3/ Kanalverkets beslut

30 §  I fråga om varje beslut skall det finnas en handling som utvisar

 • dagen för beslutet,
 • beslutets innehåll,
 • vem som har fattat beslutet,
 • vem som har varit med om den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet,
 • vem som har varit föredragande.

[S2]/r3/ Tjänstetillsättningar m. m.

31 §  Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Regeringen utser ordförande och vice ordförande i styrelsen. Förordnandena ges för en bestämd tid.

32 §  Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Tjänst som chef närmast under generaldirektören tillsätts av styrelsen.

[S3]Andra tjänster tillsätts av Kanalverket.

33 §  Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av generaldirektören.

34 §  Tjänster som Kanalverket tillsätter behöver inte kungöras lediga till ansökan. Om kungörande sker, beslutar kanalverket hur detta skall göras.

35 §  Kanalverkets beslut om tillsättning av tjänst som har kungjorts ledig eller beslut att inte tillsätta en sådan tjänst skall genast anslås på Kanalverkets anslagstavlor. Det skall framgå av anslaget när det sattes upp.

[S2]/r3/ Överklagande

36 §  Kanalverkets beslut i personalärenden får överklagas hos regeringen, om något annat inte följer av

 • lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål,
 • lagen (1987:439) om inskränkningar i rätten att överklaga,
 • andra föreskrifter.

[S2]Kanalverkets beslut i andra ärenden får överklagas bara om det är särskilt föreskrivet.

37 §  I arbetsordningen eller i särskilda beslut får kanalverket föreskriva att sådana beslut i personalärenden som en lägre chef meddelar skall överprövas av högre chef, om den som beslutet angår begär det inom viss tid. När sådan föreskrift finns, tillämpas 36 § första stycket endast på den högre chefens beslut.

Ändringar

Förordning (1991:2014) med instruktion för Trollhätte kanalverk

Ikraftträder
1992-01-01

Förordning (1993:1331) om upphävande av förordningen (1991:2014) med instruktion för Trollhätte kanalverk

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:244, Prop. 1992/93:100, Bet. 1992/93:TU18
  Omfattning
  upph.