Upphävd författning

Förordning (1991:375) med instruktion för statens jordbruksverk

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1991-05-02
Ändring införd
SFS 1991:375 i lydelse enligt SFS 1995:1009
Ikraft
1991-07-01
Upphäver
Förordning (1988:856) med instruktion för statens jordbruksnämnd
Förordning (1988:854) med instruktion för lantbruksstyrelsen och lantbruksnämnderna
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Verksamhetens mål

1 §  Statens jordbruksverk skall verka för en positiv utveckling av jordbruksnäringen, trädgårdsnäringen och rennäringen på ett sätt som tar hänsyn till kraven på en god miljö, en god hushållning med naturresurserna, ett gott djurskydd och en regional utjämning av sysselsättning och välfärd. Inriktningen skall vara att få konkurrenskraftiga företag inom näringarna till fördel för konsumentintresset.

[S2]Jordbruksverket skall i sin egenskap av förvaltningsmyndighet med saklighet och opartiskhet i sin verksamhet särskilt

 • underlätta jordbruksnäringens anpassning till och utveckling på en fri inhemsk marknad,
 • medverka till att förutsättningar skapas för ett livskraftigt jordbruk i norra Sverige,
 • följa, utvärdera och hålla regeringen informerad om utvecklingen inom näringarna,
 • medverka i arbetet med internationella frågor och förhandlingar,
 • i enlighet med myndighetens sektorsansvar för miljön verka för ett rikt och varierat odlingslandskap med en biologisk mångfald och enligt fastställda program tillse att jordbrukets belastning på miljön blir så liten som möjligt,
 • säkerställa genomförandet av skärpta djurskyddskrav och verka för ett gott hälsotillstånd bland husdjuren, och
 • tillse att växtskadegörare och smittsamma djursjukdomar bekämpas.

Särskilda uppgifter och befogenheter

2 §  Jordbruksverket är chefsmyndighet för distriktsveterinärorganisationen.

[S2]Jordbruksverket har tillsyn över

 • veterinärerna, med den begränsning som framgår av 3 § förordningen (1971:810) med allmän veterinärinstruktion,
 • Statens utsädeskontroll,
 • avbytarverksamheten inom jordbruket, och
 • Skogs- och Lantbrukshälsan AB såvitt avser bolagets handhavande av statliga medel för företagshälsovård inom jordbruket.

[S3]Jordbruksverket skall samarbeta med motsvarande myndigheter i andra länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och med EFTA:s övervakningsmyndighet för att säkerställa att EES-avtalets veterinära och avelstekniska regler följs. Förordning (1994:1088).

3 §  Inom totalförsvarets civila del är jordbruksverket ansvarig myndighet för beredskapsfrågor som rör livsmedelsförsörjning.

[S2]Föreskrifter om jordbruksverkets medverkan i totalförsvaret finns i beredskapsförordningen (1993:242). Verket skall i den mån det behövs samråda med överstyrelsen för civil beredskap i frågor rörande beredskapsplaneringen. Förordning (1993:283).

4 §  Jordbruksverket får ta ut ersättning för tjänster som rör veterinär yrkesutövning och vattenhushållning. Förordning (1995:1009).

Verksförordningens tillämpning

5 §  Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på jordbruksverket med undantag av 21 §.

Myndighetens ledning

6 §  Jordbruksverkets generaldirektör är chef för verket.

[S2]När generaldirektören har förhinder, utövas generaldirektörens tjänst av den tjänsteman som generaldirektören bestämmer. Förordning (1995:1009).

Styrelsen

7 §  Jordbruksverkets styrelse består av högst åtta personer, generaldirektören medräknad. Generaldirektören är styrelsens ordförande.

[S2]Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

8 § har upphävts genom förordning (1995:1009).

Verkets råd

9 §  Inom jordbruksverket får de rådgivande organ finnas som verket bestämmer.

Personalföreträdare

10 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på jordbruksverket.

11 § har upphävts genom förordning (1994:1088).
12 § har upphävts genom förordning (1994:1088).
13 § har upphävts genom förordning (1994:1088).
14 § har upphävts genom förordning (1994:1088).
15 § har upphävts genom förordning (1994:1088).

Personalansvarsnämnden

16 §  Jordbruksverkets personalansvarsnämnd prövar frågor enligt 19 § verksförordningen (1987:1100). Förordning (1994:1088).

17 §  Jordbruksverkets personalansvarsnämnd består av generaldirektören, personalföreträdarna och ytterligare sex ledamöter som Jordbruksverkets styrelse utser.

[S2]Nämnden är beslutför när ordföranden och minst fyra andra ledamöter är närvarande. Förordning (1995:1009).

Styrelsens ansvar och uppgifter

18 §  Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta sådana föreskrifter som avses i 13 § verksförordningen (1987:1100). Detta gäller dock inte föreskrifter som är av principiellt slag eller i övrigt av större vikt.

Ärendenas handläggning

19 §  Generaldirektören skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av styrelsen eller personalansvarsnämnden.

[S2]Om sådana ärenden som avses i första stycket inte behöver prövas av generaldirektören, får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

[S3]Andra stycket gäller inte föreskrifter. Förordning (1994:1088).

20 §  Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

[S2]Om detta förfarande inte är lämpligt får generaldirektören ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

Taxor

21 §  Jordbruksverket bemyndigas att fastställa taxor för

 1. verkets uppdragsverksamhet,
 2. avbytarverksamheten inom jordbruket,
 3. anslutningsavgift till företagshälsovården.

[S2]Taxa som avses i första stycket 1 fastställs efter samråd med riksrevisionsverket.

Tjänstetillsättning m. m.

22 §  Generaldirektören anställs genom beslut av regeringen för en bestämd tid. Förordning (1995:1009).

23 §  Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid.

24 § har upphävts genom förordning (1994:1088).

Ändringar

Förordning (1991:375) med instruktion för Statens jordbruksverk

  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1993:283) om ändring i förordningen (1991:375) med instruktion för Statens jordbruksverk

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1994:1088) om ändring i förordningen (1991:375) med instruktion för Statens jordbruksverk

  Omfattning
  upph. 11, 12, 13, 14, 15, 24 §§, rubr. närmast före 11, 24 §§; ändr. 2, 16, 19 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1995:1009) om ändring i förordningen (1991:375) med instruktion för Statens jordbruksverk

Omfattning
upph. 8 §, rubr. närmast före 8 §; ändr. 4, 6, 17, 22 §§
Ikraftträder
1995-08-01

Ändring, SFS 1996:148

  Omfattning
  upph.