Upphävd författning

/r1/ Förordning (1988:854) med instruktion för lantbruksstyrelsen och lantbruksnämnderna;

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1988-05-26
Ändring införd
SFS 1988:854 i lydelse enligt SFS 1991:375
Ikraft
1988-08-01
Upphäver
Förordning (1967:425) med instruktion för lantbruksstyrelsen och lantbruksnämnderna
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
/r2/ Lantbruksstyrelsen
/r3/ Uppgifter

1 §  Lantbruksstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för frågor om lantbruket, trädgårdsnäringen, rennäringen, växtskyddet, djurens hälso- och sjukvård samt djurskyddet, i den mån inte någon annan myndighet har hand om sådana frågor.

[S2]Styrelsen är chefsmyndighet för lantbruksnämnderna, distriktsveterinärorganisationen och statens lantbrukskemiska laboratorium.

2 §  Lantbruksstyrelsen skall särskilt

 1. leda de statliga åtgärderna för att främja utvecklingen av effektiva företag inom jordbruket, trädgårdsnäringen och rennäringen,
 2. leda och utveckla de statliga insatserna för skogsbrukets strukturrationalisering,
 3. främja anpassningen av jordbruksproduktionen till efterfrågan,
 4. främja landsbygdens utveckling,
 5. ha hand om frågor om miljövård inom jordbruket samt tillhandahålla underlag rörande lantbruket för tillämpningen av plan- och bygglagen (1987:10) och lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m. m.,
 6. leda och övervaka bekämpningen av växtskadegörare, i den mån sådana ärenden inte skall handläggas av någon annan myndighet,
 7. främja ett gott hälsotillstånd bland husdjuren,
 8. leda och övervaka bekämpningen av smittsamma husdjurssjukdomar,
 9. se till att lagstiftningarna om djurskydd och om foder efterlevs,
 10. ha tillsyn över veterinärväsendet med den begränsning som framgår av 3 § tredje och fjärde styckena förordningen (1971:810) med allmän veterinärinstruktion.

3 §  Lantbruksstyrelsen är tillsynsmyndighet över statens utsädeskontroll, de lokala frökontrollanstalter som är behöriga att utföra statsplombering av utsäde och de lantbrukskemiska stationer vars stadgar styrelsen fastställt.

[S2]Styrelsen har tillsyn över avbytarverksamheten inom jordbruket.

[S3]/r3/ Verksförordningens tillämpning

4 §  Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på lantbruksstyrelsen. Utöver vad som följer av 21 § verksförordningen gäller dock att myndighetens chef inte heller skall avgöra ärenden enligt 12 § denna förordning.

[S2]/r3/ Myndighetens ledning

5 §  Lantbruksstyrelsens generaldirektör är chef för lantbruksstyrelsen.

[S2]Överdirektören är generaldirektörens ställföreträdare.

[S3]/r3/ Styrelsen

6 §  Lantbruksstyrelsens styrelse består av högst åtta personer, generaldirektören medräknad. Generaldirektören är styrelsens ordförande.

[S2]Vid handläggning av ärenden som rör trädgårdsnäringen eller rennäringen ingår ytterligare en ledamot i styrelsen.

[S3]Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Vid handläggning av ett ärende som rör trädgårdsnäringen eller rennäringen bör ledamot som avses i andra stycket vara närvarande.

[S4]/r3/ Styrelsens ansvar och uppgifter m. m.

7 §  Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1987:1100) skall styrelsen besluta i sådana ärenden enligt jordförvärvslagen (1979:230) som är av principiell betydelse.

8 §  Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta sådana föreskrifter som avses i 13 § verksförordningen (1987:1100). Detta gäller dock inte föreskrifter som är av principiellt slag eller i övrigt av större vikt.

9 §  Om ett ärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

[S2]Om detta förfarande inte är lämpligt får generaldirektören ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

[S3]/r3/ Organisation

10 §  Inom lantbruksstyrelsen finns fyra avdelningar, nämligen

[S2]företagsavdelningen,

[S3]växtodlingsavdelningen,

[S4]veterinär- och husdjursavdelningen,

[S5]administrativa avdelningen.

[S6]Dessutom finns en planeringsenhet och en informationsenhet.

[S7]Varje avdelning leds av en avdelningschef. Avdelningschefer och byråchefer som är legitimerade veterinärer kallas veterinärråd.

[S8]/r3/ Personalföreträdare

11 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på lantbruksstyrelsen.

[S2]/r3/ Veterinärväsendets ansvarsnämnd

12 §  Inom lantbruksstyrelsen finns en särskild nämnd, veterinärväsendets ansvarsnämnd, som handlägger frågor om

 1. avskedande enligt 11 kap. eller avstängning enligt 13 kap. 1 § lagen (1976:600) om offentlig anställning av en sådan legitimerad veterinär, som är anställd hos lantbruksstyrelsen eller hos någon myndighet som lyder under lantbruksstyrelsen, under förutsättning att frågan rör fel eller försummelse i veterinärens yrkesutövning,
 2. åtgärder som avses i 28 § förordningen (1971:810) med allmän veterinärinstruktion,
 3. återkallande av sådan behörighet att utöva yrke eller verksamhet som meddelas av lantbruksstyrelsen,
 4. meddelande av ny behörighet åt den som fått sin tidigare behörighet återkallad enligt 3.

13 §  Veterinärväsendets ansvarsnämnd består av

 1. fyra av regeringen särskilt utsedda ledamöter, varav en skall vara jurist och ha erfarenhet som domare och en vara veterinär,
 2. chefen för veterinär- och husdjursavdelningen eller någon annan tjänsteman vid avdelningen,
 3. chefen för administrativa avdelningen eller någon annan tjänsteman vid avdelningen och
 4. personalföreträdarna.

[S2]Juristen är ordförande.

[S3]För de särskilt utsedda ledamöterna skall det finnas personliga ersättare som utses av regeringen. Ersättaren för ordföranden skall vara jurist.

14 §  Veterinärväsendets ansvarsnämnd är beslutför när ordföranden och minst tre andra ledamöter är närvarande.

[S2]Ordföranden får ensam fatta beslut som inte innefattar ett slutligt avgörande i sak. Detta gäller dock inte ärenden om återkallande av legitimation enligt 5 § tredje stycket lagen (1965:61) om behörighet att utöva veterinäryrket m. m. eller ärenden om utdömande av vite enligt 28 § andra stycket förordningen (1971:810) med allmän veterinärinstruktion.

15 §  I ärenden som avses i 12 §3 och 4 gäller bestämmelserna i 14 kap.1, 2 och 7 §§ lagen (1976:600) om offentlig anställning.

[S2]I ärenden om sådana åtgärder som avses i 28 § första stycket förordningen (1971:810) med allmän veterinärinstruktion gäller dessutom bestämmelserna i 14 kap.3 och 5 §§ lagen om offentlig anställning.

[S3]Bestämmelser om rätt för riksdagens ombudsmän och för justitiekanslern att göra anmälan i ärenden om disciplinansvar, avskedande eller avstängning och om handläggning av sådana ärenden finns i 6 § lagen (1986:765) med instruktion för riksdagens ombudsmän och i 6 § lagen (1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn.

16 §  Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning, tillämpas föreskrifterna i 29 kap.rättegångsbalken om omröstning i brottmål med endast lagfarna ledamöter. Ordföranden säger dock sin mening först.

[S2]I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att få avvikande mening antecknad.

[S3]/r3/ Personalansvarsnämnden

17 §  Lantbruksstyrelsens personalansvarsnämnd prövar frågor enligt 19 § verksförordningen (1987:1100) endast i den mån frågorna inte skall handläggas av veterinärväsendets ansvarsnämnd.

18 §  Personalansvarsnämnden fullgör uppgifter enligt 19 § verksförordningen (1987:1100) också beträffande arbetstagare hos lantbruksnämnderna och statens lantbrukskemiska laboratorium.

19 §  Personalansvarsnämnden består -- förutom av generaldirektören och personalföreträdarna -- av överdirektören och avdelningscheferna. Generaldirektören är nämndens ordförande.

[S2]Nämnden är beslutför när ordföranden och minst fyra andra ledamöter är närvarande.

[S3]/r2/ Lantbruksnämnderna och deras ortsombud

[S4]/r3/ Uppgifter

20 §  Lantbruksnämnden skall inom sitt verksamhetsområde följa lantbrukets tillstånd och utveckling samt vidta eller hos lantbruksstyrelsen föreslå de åtgärder som är påkallade eller i övrigt lämpliga för att åstadkomma effektiva lantbruksföretag.

[S2]Nämnden svarar för statliga åtgärder i frågor om växtodling, husdjursskötsel, skördeuppskattning och jordbruksstatistik.

[S3]I övrigt handlägger vissa lantbruksnämnder frågor inom rennäringens område.

21 §  Lantbruksnämnden skall särskilt

 1. utföra översiktlig och regional planering för lantbruket samt medverka i frågor om fysisk planering och hushållning med naturresurser,
 2. ge råd och information i syfte att främja effektiviteten inom jordbruket, trädgårdsnäringen och rennäringen samt strukturrationaliseringen inom skogsbruket,
 3. ge råd och information för att i regionalpolitiskt syfte främja sysselsättningen i jordbruks- och trädgårdsföretag liksom landsbygdens utveckling i övrigt,
 4. ha hand om det statliga finansieringsstödet till jordbruket, trädgårdsnäringen och rennäringen,
 5. ha hand om statliga åtgärder för jordbrukets markanvändning och skogsbrukets strukturrationalisering, i den mån det inte är en uppgift för någon annan myndighet,
 6. utöva miljötillsyn och annan tillsyn enligt lagen (1979:425) om skötsel av jordbruksmark samt ge råd och information i frågor om miljövård inom jordbruket och trädgårdsnäringen,
 7. ansvara för distriktsveterinärorganisationen i länet, utöva tillsyn över distriktsveterinärernas och andra praktiserande veterinärers verksamhet, leda den regionala planeringen och samordningen av djurens hälso- och sjukvård samt leda och samordna åtgärder mot djursjukdomar i den mån detta inte är en uppgift för länsstyrelsen,
 8. utöva tillsyn över att fastighetsinnehav avvecklas enligt 18 kap. 7 § ärvdabalken. Förordning (1989:35).

22 §  Lantbruksnämnden skall biträda länsstyrelsen, lantmäterimyndigheterna, skogsvårdsstyrelsen och andra länsmyndigheter i deras arbete, om det kan ske utan att nämndens uppgifter i övrigt eftersätts.

[S2]Lantbruksnämndens tjänstemän är skyldiga att på begäran av länsstyrelsen, som föredragande eller på annat sätt, delta i länsstyrelsens handläggning av ärenden som har samband med nämndens uppgifter.

23 §  Lantbruksnämnden utser ortsombud och bestämmer omfattningen av ombudets arbetsområde.

[S2]Ett ortsombud förordnas för tre år. Om ortsombudet avgår i förtid förordnas ett nytt ombud för återstoden av tiden. Innan ett ortsombud utses skall kommunstyrelsen få tillfälle att avge förslag.

[S3]Ortsombudet skall hjälpa lantbruksnämnden med de arbetsuppgifter som lantbruksstyrelsen bestämmer.

[S4]/r3/ Sammansättning m. m.

24 §  Bestämmelser om lantbruksnämndens sammansättning och om utseende av ledamöter och suppleanter finns i lagen (1981:1114) om utseende av ledamöter i lantbruksnämnderna och skogsvårdsstyrelserna.

[S2]Landstingets och kommunfullmäktiges val av ledamöter eller suppleanter i nämnden skall vara proportionellt, om det begärs av minst så många ledamöter i landstinget eller kommunfullmäktige som motsvarar den kvot, vilken erhålls om antalet närvarande ledamöter delas med det antal personer som valet avser, ökat med 1. Om kvoten är ett brutet tal skall den avrundas till närmast högre hela tal. Om förfarandet vid sådana proportionella val finns bestämmelser i lagen (1955:138) om proportionellt valsätt vid val inom landsting, kommunfullmäktige m. m. Om suppleanterna inte väljs proportionellt, skall vid valet även den ordning bestämmas i vilken de skall kallas till tjänstgöring.

[S3]Bland de ledamöter som regeringen utser särskilt, förordnar regeringen en ordförande. Nämnden utser inom sig vice ordförande. Ledamöter och suppleanter utses för tre år. Om en ledamot som har utsetts vid proportionellt val avgår under tjänstgöringstiden, inträder en suppleant, enligt den ordning mellan suppleanterna som har bestämts vid valet, i ledamotens ställe för återstoden av tjänstgöringstiden. Om en ledamot eller suppleant som inte har utsetts vid proportionellt val avgår, utses en ny ledamot eller suppleant för återstoden av tjänstgöringstiden.

25 §  Av 2 § lagen (1981:1114) om utseende av ledamöter i lantbruksnämnderna och skogsvårdsstyrelserna framgår att det skall finnas en rennäringsdelegation inom var och en av nämnderna i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. Vidare framgår att landstinget väljer en ledamot i rennäringsdelegationen och en suppleant för ledamoten. Dessa två skall vara rennäringsutövare. Före valet skall landstingskommunen samråda med Svenska samernas riksförbund.

[S2]Rennäringsdelegationen består i övrigt av lantbruksdirektören, två andra ledamöter av lantbruksnämnden som nämndens ledamöter utser särskilt, en tjänsteman hos länsstyrelsen som länsstyrelsen bestämmer, en tjänsteman hos länsarbetsnämnden som länsarbetsnämnden bestämmer samt två rennäringsutövare som utses särskilt av regeringen. Delegationen utser inom sig ordförande och vice ordförande. Förordnandena ges för tre år.

[S3]De två ledamöter som nämndens ledamöter har utsett särskilt har samma suppleanter i delegationen som i nämnden. För var och en av de ledamöter i delegationen som har utsetts av länsstyrelsen, länsarbetsnämnden och regeringen finns en suppleant som utses på samma sätt som ledamoten.

26 §  Lantbruksdirektören får sätta någon annan tjänsteman vid lantbruksnämnden i sitt ställe som ledamot av rennäringsdelegationen.

[S2]/r3/ Organisation m. m.

27 §  Lantbruksstyrelsen skall i en arbetsordning eller i särskilda beslut meddela de föreskrifter som behövs om lantbruksnämndens organisation och formerna för nämndens verksamhet. Lantbruksstyrelsen får överlämna till nämnden att själv besluta sådana föreskrifter.

[S2]/r3/ Verksförordningens tillämpning

28 §  Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på lantbruksnämnden med undantag av 3 §, 7 §4 samt 8, 10--13, 16, 18--22 och 30 §§.

[S2]Lantbruksdirektören har det ansvar för verksamheten samt de uppgifter som anges i 4--6 §§, 7 § 1--3 och 9 § verksförordningen. Vid tillämpningen av 23--26 §§verksförordningen förstås med myndighetens chef lantbruksdirektören.

[S3]/r3/ Ärendenas handläggning

29 §  Vid sammanträde med lantbruksnämnden avgörs

 1. viktigare frågor om verksamhetens inriktning, omfattning och organisation,
 2. viktigare frågor om lämnande av stöd,
 3. viktigare frågor om jordförvärvstillstånd,
 4. andra frågor av principiellt slag eller av större vikt.

30 §  I rennäringsdelegationen avgörs

 1. frågor om rennäringens rationalisering och stöd till näringen,
 2. frågor om rådgivnings- och serviceverksamhet inom rennäringens område,
 3. frågor om upplåtelser enligt 32 § rennäringslagen (1971:437), i den mån ärendet inte skall avgöras av någon annan myndighet,
 4. övriga frågor av väsentlig betydelse för rennäringen.

31 §  Lantbruksnämnden är vid sammanträde beslutför när ordföranden och minst fem andra ledamöter är närvarande. Om det är möjligt skall dock samtliga ledamöter vara närvarande.

32 §  Rennäringsdelegationen är beslutför när ordföranden och minst fyra andra ledamöter är närvarande, bland dem tre av de ledamöter som regeringen och lantbruksnämnden utser.

33 §  Om ett ärende är så brådskande att lantbruksnämnden eller rennäringsdelegationen inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

[S2]Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde.

34 §  Lantbruksdirektören skall avgöra ärenden som inte skall avgöras vid sammanträde med lantbruksnämnden, i rennäringsdelegationen eller av personalansvarsnämnden vid lantbruksstyrelsen.

[S2]Om sådana ärenden inte behöver prövas av lantbruksdirektören får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

35 §  Lantbruksstyrelsen får besluta att

 1. ett ärende skall överlämnas till lantbruksstyrelsen för avgörande om ärendet rör flera lantbruksnämnders områden eller om en nämnd anmält att den anser att prövningen bör göras av lantbruksstyrelsen,
 2. lantbruksnämndens beslut i visst ärende eller viss grupp av ärenden av principiell betydelse inte får verkställas utan att ha underställts lantbruksstyrelsen,
 3. en fråga om bevakning av statens rätt skall överlämnas till lantbruksstyrelsen.

36 §  Företrädare för länsstyrelsen, överlantmätarmyndigheten och skogsvårdsstyrelsen får vara närvarande och yttra sig vid lantbruksnämndens sammanträden.

[S2]Vid sammanträde med rennäringsdelegationen får, utöver de personer som anges i första stycket, företrädare för domänverket och för samefondens styrelse vara närvarande.

37 §  Innan lantbruksnämnden avgör ett ärende om statligt stöd till anskaffning av anläggningstillgångar eller andra investeringar i produktionen i ett fall där sökanden har anställda skall berörda arbetstagarorganisationer få tillfälle att yttra sig över den planerade åtgärden från arbetsmiljösynpunkt.

[S2]/r2/ Övriga bestämmelser

[S3]/r3/ Taxor

38 §  Lantbruksstyrelsen fastställer taxor för

 1. lantbruksstyrelsens och lantbruksnämndernas uppdragsverksamhet,
 2. avbytarverksamheten inom jordbruket.

[S2]Taxa som avses i första stycket 1 fastställs efter samråd med riksrevisionsverket.

[S3]/r3/ Tjänstetillsättningar m. m.

39 §  */-k/ Generaldirektören och överdirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Tjänst som avdelningschef tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

[S3]Andra tjänster hos lantbruksstyrelsen tillsätts av lantbruksstyrelsen.

40 §  */-k/ Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid.

41 §  */-k/ Tjänst som lantbruksdirektör tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

[S2]Lantbruksstyrelsen tillsätter övriga tjänster vid lantbruksnämnden. Lantbruksstyrelsen får överlämna åt nämnden att tillsätta sådana tjänster.

[S3]Förordnande att vara lantbruksdirektörens ställföreträdare meddelas av lantbruksstyrelsen.

[S4]/r3/ Bisysslor

42 §  */-k/ Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av lantbruksstyrelsen även i fråga om avdelningschefer och lantbruksdirektörer.

[S2]/r3/ Överklagande av lantbruksnämndens beslut

43 §  */-k/ En lantbruksnämnds beslut får överklagas hos lantbruksstyrelsen, om något annat inte följer av andra föreskrifter.

44 §  */-k/ Bestämmelser om rätt för riksdagens ombudsmän och för justitiekanslern att söka ändring i beslut om disciplinansvar finns i 7 § lagen (1986:765) med instruktion för riksdagens ombudsmän och i 7 § lagen (1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn. Talan skall väckas inom fyra veckor från det beslutet har meddelats.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1988:854) med instruktion för lantbruksstyrelsen och lantbruksnämnderna

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1988, då förordningen (1967:425) med instruktion för lantbruksstyrelsen och lantbruksnämnderna skall upphöra att gälla. I fråga om handläggningen av ärenden vid lantbruksnämnden skall dock 39--50 §§ den upphävda förordningen gälla intill utgången av år 1988.
  Ikraftträder
  1988-08-01

Förordning (1989:35) om ändring i förordningen (1988:854) med instruktion för lantbruksstyrelsen och lantbruksnämnderna

  Omfattning
  ändr. 21 §
  Ikraftträder
  1989-07-01