Lag (1991:483) om fingerade personuppgifter

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1991-05-30
Ändring införd
SFS 1991:483 i lydelse enligt SFS 2018:687
Ikraft
1991-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  En folkbokförd person som riskerar att bli utsatt för allvarlig brottslighet som riktar sig mot dennes liv, hälsa, frihet eller frid kan få medgivande att använda andra personuppgifter om sig själv än de verkliga (fingerade personuppgifter) om åtgärden med hänsyn till den enskildes förmåga och övriga förutsättningar kan antas tillgodose behovet av skydd. Ett medgivande får begränsas till viss tid.

[S2]Medgivande att använda fingerade personuppgifter får inte lämnas om personen kan beredas tillräckligt skydd av personuppgifter genom skyddad folkbokföring enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481).

[S3]Ett medgivande att använda fingerade personuppgifter får även ges åt en familjemedlem till en person som avses i första stycket, om personerna varaktigt bor tillsammans. Lag (2018:687).

Prop. 1997/98:9: Rekvisiten i första stycket för användningen av fingerade personuppgifter har förändrats något. Dessa förändringar, som i praktiken torde ha begränsad betydelse, berörs närmare i avsnitt 4.5.2.

Bestämmelsen om att ett medgivande endast får ges för fem år har tagits bort. I stället skall det vara möjligt att lämna ett medgivande för obestämd tid, se närmare <a href="https://lagen.nu/prop/1997/98:9#S4-5-4" ...

 • NJA 1994 s. 497:Tillämpning av lagen (1991:483) om fingerade personuppgifter. Den risk för allvarlig brottslighet som krävs enligt lagen har ansetts skola föreligga vid en objektiv bedömning (I och II). Fara för bortförande av barn har ansetts utgöra en sådan risk som avses i lagen (II).

2 §  En fråga om medgivande att använda fingerade personuppgifter prövas av Polismyndigheten.

[S2]Ansökan om medgivande görs av den som vill använda fingerade personuppgifter. Lag (2014:672).

Prop. 1997/98:9: Ä ven fortsättningsvis krävs att ett medgivande lämnas av domstol. Stockholms tingsrätt är första domstolsinstans i alla ärenden om fingerade personuppgifter. Bestämmelsen i det nya första stycket finns i nuvarande 1 §.

Inte heller bestämmelsen i andra stycket om att Rikspolisstyrelsen skall ansöka om medgivande att använda fingerade personuppgifter innebär någon förändring jämfört med vad som nu gäller.

Tredje stycket stryker under det ...

3 § Har upphävts genom lag (2011:896).

4 §  En person som ansöker om eller har fått medgivande att använda fingerade personuppgifter för egen del, får ansöka om medgivande även för ett barn som personen är vårdnadshavare för och varaktigt bor tillsammans med, om syftet är att ge skydd mot den andre vårdnadshavaren. Lag (2011:896).

Prop. 2010/11:119: Paragrafen innehåller bestämmelser om behörighet i vissa fall att ansöka om medgivande för barn som sökanden är vårdnadshavare för.

Prop. 1997/98:9: Paragrafen överensstämmer helt med nuvarande 2 § tredje stycket.

5 §  En myndighet ska på begäran lämna Polismyndigheten upplysning om en person som förekommer i ett ärende enligt denna lag. Denna skyldighet gäller dock inte för Säkerhetspolisen. Lag (2014:672).

Prop. 1997/98:9: Den föreslagna bestämmelsen, som är ny, ger Rikspolisstyrelsen möjlighet att i ett ärende om fingerade personuppgifter från andra myndigheter hämta in uppgifter som annars skulle vara belagda med sekretess. I första hand är det uppgifter om den utpekade förföljaren som kan bli aktuella.

För uppgifter som hämtas in med stöd av bestämmelsen, eller som på annat sätt har tillförts ett ärende om fingerade personuppgifter, gäller sekretess enligt <a href="https://lagen.nu/1980:100#K7P15" ...

6 §  Om ett medgivande att använda fingerade personuppgifter har lämnats, ska Polismyndigheten skyndsamt se till att den person som har fått medgivandet registreras inom folkbokföringen med de fingerade uppgifter som myndigheten efter samråd med den enskilde bestämmer.

[S2]De fingerade personuppgifterna ska bestämmas och registreras på ett sådant sätt att det inte av dessa framgår vem det är som använder uppgifterna. Lag (2014:672).

Prop. 1997/98:9: Första och andra styckena överensstämmer med nuvarande 4 § första och andra styckena.

Samtidigt som fingerade personuppgifter förs in i folkbokföringsregistren skall den enskilde avregistreras från folkbokföringen under de verkliga uppgifterna. Det framgår av 21 § folkbokföringslagen (1991:481). Avregistrering från folkbokföringen innebär inte att de verkliga uppgifterna gallras eller på annat ...

7 §  Polismyndigheten ska bistå den som har fått medgivande att använda fingerade personuppgifter vid kontakter med andra myndigheter och i övrigt lämna den hjälp som krävs, om den enskildes hjälpbehov inte kan tillgodoses på annat sätt. Lag (2014:672).

Prop. 1997/98:9: Genom de föreslagna bestämmelserna i paragrafen får Rikspolisstyrelsen till uppgift att hjälpa den enskilde med olika problem som ett medgivande kan föra med sig. Exempel på svårigheter som kan drabba den enskilde och aktualisera hjälpbehovet anges i avsnitt 4.5.1. I vissa fall kan den enskilde få sitt hjälpbehov tillgodosett inom socialtjänsten.

8 §  Om den som har fått medgivande att använda fingerade personuppgifter skriftligen anmäler hos Polismyndigheten att medgivandet inte längre behövs eller om det finns särskilda skäl för det, ska Polismyndigheten besluta att medgivandet att använda fingerade personuppgifter ska upphöra att gälla. Lag (2018:687).

Prop. 1997/98:9: I paragrafen anges att medgivande att använda fingerade personuppgifter kan upphöra i förtid. Ett sådant förtida upphörande kan enligt första stycket ske om den enskilde uttryckligen begär det genom en anmälan till Rikspolisstyrelsen. En begäran kan exempelvis vara föranledd av att det inte längre föreligger något hot mot den enskilde.

Den enskilde är efter sin begäran inte betagen rätten att använda fingerade uppgifter förrän Rikspolisstyrelsen lämnat den underrättelse ...

9 §  När ett medgivande att använda fingerade personuppgifter har upphört att gälla ska Polismyndigheten underrätta Skatteverket om detta. Verket ska skyndsamt se till att de fingerade uppgifterna inte längre används inom folkbokföringen. Verket ska göra de ändringar i folkbokföringsdatabasen enligt lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet som krävs.

[S2]Sedan Polismyndigheten har underrättat Skatteverket om att ett medgivande att använda fingerade personuppgifter har upphört får den enskilde använda de fingerade uppgifterna fram till dess verket har registrerat ändringarna i folkbokföringsdatabasen men inte för tid därefter. Lag (2018:687).

Prop. 1997/98:9: Rikspolisstyrelsen skall enligt första stycket underrätta skattemyndigheten att ett medgivande inte längre är gällande. Underrättelsen lämnas till den skattemyndighet inom vars verksamhetsområde den enskilde är folkbokförd.

Andra stycket har utformats i enlighet med Lagrådets förslag. När de verkliga uppgifterna åter registrerats i folkbokföringsregistren får den enskilde inte längre använda de fingerade uppgifterna. Som Lagrådet påpekat skulle det innebära ...

10 §  Polismyndighetens beslut får överklagas till Stockholms tingsrätt. Ett beslut enligt 6 § första stycket får dock inte överklagas.

[S2]Vid ett överklagande gäller lagen (1996:242) om domstolsärenden. Lag (2014:672).

Prop. 2010/11:119: Paragrafen innehåller bestämmelser om överklagande av Rikspolisstyrelsens beslut. Övervägandena finns i avsnitt 9.

Prop. 1997/98:9: Första stycket motsvarar nuvarande 3 §.

Andra stycket första meningen överensstämmer med nuvarande 2 § fjärde stycket. Bestämmelsen skall ses mot bakgrund av att den enskilde själv har rätt att vid tingsrätten ansöka om fingerade personuppgifter när

Rikspolisstyrelsen har avslagit hennes eller hans begäran om fingerade personuppgifter. Andra meningen överensstämmer med nuvarande 4 § fjärde stycket.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1991:483) om fingerade personuppgifter

Lag (1996:265) om ändring i lagen (1991:483) om fingerade personuppgifter

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:193, Prop. 1995/96:115, Bet. 1995/96:JuU17
  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1997:988) om ändring i lagen (1991:483) om fingerade personuppgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om beslut om medgivande att använda fingerade personuppgifter som har fattats före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:76, Prop. 1997/98:9, Bet. 1997/98:SkU5
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3, 4 §§; nya 5, 6, 7, 8, 9, 10 §§
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (2001:187) om ändring i lagen (1991:483) om fingerade personuppgifter

Förarbeten
Rskr. 2000/01:176, Prop. 2000/01:33, Bet. 2000/01:SkU20
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2001-10-01

Lag (2003:700) om ändring i lagen (1991:483) om fingerade personuppgifter

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. De nya föreskrifterna i 9 § andra stycket gäller även om Rikspolisstyrelsen underrättat skattemyndighet.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:17, Prop. 2002/03:99, Bet. 2003/04:SkU2
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2011:896) om ändring i lagen (1991:483) om fingerade personuppgifter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2011.
 2. Äldre föreskrifter gäller om en ansökan om medgivande att använda fingerade personuppgifter har kommit in till tingsrätten före ikraftträdandet.
 3. En framställning om medgivande att använda fingerade personuppgifter som gjorts till Rikspolisstyrelsen ska, om Rikspolisstyrelsen inte har avgjort ärendet vid ikraftträdandet, behandlas som en ansökan enligt de nya bestämmelserna.
Förarbeten
Rskr. 2010/11:301, Prop. 2010/11:119, Bet. 2010/11:JuU24
Omfattning
upph. 3 §; ändr. 2, 4, 8, 10 §§
Ikraftträder
2011-10-01

Lag (2014:672) om ändring i lagen (1991:483) om fingerade personuppgifter

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2018:687) om ändring i lagen (1991:483) om fingerade personuppgifter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
 2. För den som medgetts fingerade personuppgifter före den 1 januari 2019 gäller 8 § i den äldre lydelsen.
Förarbeten
Rskr. 2017/18:317, Prop. 2017/18:145, Bet. 2017/18:SkU19
Omfattning
ändr. 1, 8, 9 §§
Ikraftträder
2019-01-01