Upphävd författning

/r1/ Lag (1991:921) om förbud mot konkurrensbegränsning i fråga om jordbruksprodukter;

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1991-06-13
Ändring införd
SFS 1991:921
Ikraft
1991-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
/r3/ Lagens tillämpningsområde

1 §  Denna lag skall tillämpas på näringsidkare vars verksamhet avser

 1. köp av jordbruksprodukter från jordbrukare eller andra råvaruproducenter, eller
 2. bearbetning eller förädling i något efterföljande produktionsled av sådana produkter.

2 §  Lagen gäller dock inte verksamhet

 1. inom en koncern, eller
 2. inom en ekonomisk förening som bara har jordbrukare eller andra råvaruproducenter som medlemmar.

3 §  I denna lag avses med näringsidkare också en sammanslutning av näringsidkare, även om den inte bedriver någon näringsverksamhet.

[S2]Med jordbruksprodukter avses sådana varor som anges i bilagan till lagen (1990:615) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m. m.

[S3]/r3/ Förbud

4 §  I fråga om jordbruksprodukter är det -- under de förutsättningar som anges i 5 § -- otillåtet för en näringsidkare

 1. att ingå eller tillämpa en överenskommelse med en annan näringsidkare i samma led,
 2. att tillämpa ett gemensamt förfarande i samförstånd med en annan näringsidkare i samma led, eller
 3. att utöva påtryckning på en annan näringsidkare i samma led i syfte att få till stånd en överenskommelse eller ett gemensamt förfarande.

5 §  Förbudet i 4 § gäller, så snart överenskommelsen eller det gemensamma förfarandet innebär

 1. att inköp av varor inom landet eller efterföljande produktion eller försäljning delas upp
  • i kvoter,
  • i geografiska områden, eller
  • i kundkretsar,
 2. att produktionen eller utbudet av varor inom landet begränsas på något annat sätt, eller
 3. att underskott vid försäljning av jordbruksprodukter på export finansieras gemensamt.

6 §  Vad som sägs i 4 och 5 §§ om en överenskommelse eller ett gemensamt förfarande skall tillämpas också på ett beslut av en sammanslutning av näringsidkare.

7 §  Förbudet i 4 § gäller inte förfaranden som bara i begränsad utsträckning kan påverka konkurrensen på den marknad som det är fråga om i varje särskilt fall.

[S2]/r3/ Dispens

8 §  Marknadsdomstolen kan, för en viss tid eller tills vidare, meddela en näringsidkare tillstånd till ett förfarande som annars är förbjudet enligt 4 § (dispens).

9 §  Dispens enligt 8 § får meddelas bara

[S2]om förfarandet kan antas främja kostnadsbesparingar, som till väsentlig del kommer konsumenterna till godo, eller i övrigt bidra till en från allmän synpunkt ändamålsenlig ordning eller

[S3]om det annars finns särskilda skäl.

10 §  I ärenden enligt 8 § skall följande föreskrifter i konkurrenslagen (1982:729) också tillämpas:

[S2]17 § om ansökan,

[S3]18 § om interimistiska beslut, och

[S4]24--25 §§ om omprövning m. m.

[S5]/r3/ Straff m. m.

11 §  Den som uppsåtligen bryter mot förbudet enligt 4 § skall dömas till böter eller fängelse högst ett år.

[S2]Om brottet är ringa skall dock inte dömas till straff.

[S3]Om brottet är grovt, skall dömas till fängelse i högst två år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas i vad mån det har utgjort ett led i en organiserad, omfattande samverkan eller i en upprepad brottslighet eller har medfört betydande skada.

12 §  Till ansvar enligt denna lag skall inte dömas för gärningar som är belagda med straff enligt konkurrenslagen (1982:729) eller som omfattas av ett sådant förbud eller åläggande som har meddelats vid vite med stöd av den lagen.

13 §  Allmänt åtal för brott mot denna lag får väckas bara efter medgivande av Konkurrensverket. Lag (1992:1522).

[S2]/r3/ Uppgiftsskyldighet m. m.

14 §  Vid tillämpningen av denna lag skall följande föreskrifter i konkurrenslagen (1982:729) också tillämpas:

[S2]28 och 30--32 §§ om uppgiftsskyldighet m. m.,

[S3]33 § om begäran om biträde av myndighet för utredning,

[S4]38 § om talan om utdömande av vite, och

[S5]40 § om överklagande.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1991:921) om förbud mot konkurrensbegränsning i fråga om jordbruksprodukter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991.
 2. Om någon före utgången av augusti 1991 har sökt dispens enligt 8 § för ett förfarande som står i strid mot denna lag men som inletts innan lagen trädde i kraft, omfattas förfarandet inte av lagen förrän två månader efter det att beslut i dispensärendet meddelats. Ansökningar om sådan dispens får prövas före lagens ikraftträdande.
Förarbeten
Prop. 1990/91:147
Ikraftträder
1991-07-01

Lag (1992:1522) om ändring i lagen (1991:921) om förbud mot konkurrensbegränsning i fråga om jordbruksprodukter

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:62, Bet. 1992/93:NU12
  Omfattning
  ändr. 13 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Ändring, SFS 1993:20

  Omfattning
  upph.