Upphävd författning

Förordning (1992:102) med instruktion för Finansinspektionen

Departement
Finansdepartementet FE
Utfärdad
1992-02-18
Ändring införd
SFS 1992:102 i lydelse enligt SFS 1995:1607
Ikraft
1992-04-01
Upphäver
Förordning (1991:937) med instruktion för finansinspektionen
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Finansinspektionen är central förvaltningsmyndighet för tillsynen över finansiella marknader, kreditinstitut och det enskilda försäkringsväsendet.

Uppgifter

2 §  De övergripande målen för Finansinspektionens verksamhet är att bidra till det finansiella systemets stabilitet och effektivitet samt att verka för ett gott konsumentskydd.

[S2]Finansinspektionen har till uppgift att

 1. utöva tillsyn i enlighet med vad som anges i lag eller annan författning,
 2. följa och analysera utvecklingen inom verksamhetsområdet,
 3. meddela föreskrifter samt handlägga förvaltningsärenden i enlighet med lag eller annan författning,
 4. medverka i internationellt samarbete som syftar till utbyte av information som är väsentlig för tillsynsverksamheten,
 5. biträda regeringen med yttranden och utredningar,
 6. utöva tillsyn över Upplysningscentralen UC Aktiebolag,
 7. fullgöra sina uppgifter enligt förordnanden med stöd av atomansvarighetslagen (1968:45) och lagen (1973:1198) om ansvarighet för oljeskada till sjöss,
 8. ansvara för funktionen Finansiella tjänster enligt beredskapsförordningen (1993:242), samt
 9. fullgöra kanslifunktionen åt Bokföringsnämnden. Förordning (1994:1538).

3 §  Inspektionen skall samråda med

 • Konkurrensverket i frågor om tillämpningen av lagen (1956:245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden,
 • Riksbanken, Riksgäldskontoret och Bankstödsnämnden i viktigare frågor som berör Bankstödsnämndens verksamhetsområde eller som i övrigt har samband med betalningssystemets stabilitet,
 • Riksbanken i frågor som rör beredskapsplaneringen för funktionen Finansiella tjänster enligt beredskapsförordningen (1993:242), och
 • Överstyrelsen för civil beredskap i försvarsberedskapsfrågor, i de frågor där inspektionen skall hålla Överstyrelsen underrättad om beredskapsplaneringen.

[S2]Vid samråd enligt första stycket skall inspektionen lämna berörda myndigheter de uppgifter som behövs. Förordning (1994:1538).

4 §  Inspektionen svarar för att statistik över finansiella marknader, kreditinstitut och försäkringsområdet framställs samt att information rörande olika sparformers egenskaper och avkastning lämnas.

Verksförordningens tillämpning

5 §  Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på inspektionen.

Myndighetens ledning

6 §  Inspektionens generaldirektör är chef för myndigheten.

Styrelsen

7 §  Inspektionens styrelse består av högst nio personer, generaldirektören medräknad. Generaldirektören är styrelsens ordförande.

[S2]Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

8 § har upphävts genom förordning (1995:1149).

Personalföreträdare

9 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på inspektionen.

Personalansvarsnämnden

10 §  Personalansvarsnämnden består -- förutom av personalföreträdarna -- av generaldirektören, ordförande, och avdelningscheferna.

[S2]Nämnden är beslutför när ordföranden och minst tre andra ledamöter är närvarande.

Styrelsens ansvar och uppgifter

11 §  Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1987:1100) skall styrelsen besluta i följande frågor:

 1. sammankallande av extra bolagsstämma med försäkringsbolag, bankaktiebolag, kreditaktiebolag, finansbolag, kreditmarknadsbolag, värdepappersbolag eller Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag, extra stämma med sparbank, medlemsbank eller stadshypotekskassan, extra bolagsstämma eller extra stämma med börs, auktoriserad marknadsplats eller clearingorganisation,
 2. tillstånd eller förbud som är av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt,
 3. anmälan till regeringen om förhållande, som kan föranleda återkallelse av koncessionen för en försäkringsgivare. Detta gäller dock inte i sådant fall som avses i 19 kap. 2 § försäkringsrörelselagen (1982:713).

[S2]Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta föreskrifter som inte är av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt. Förordning (1995:1607).

12 §  Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan generaldirektören och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

[S2]Om ärendet inte lämpligen kan avgöras på detta sätt, får generaldirektören besluta ensam i ärendet. Beslut, som fattas enligt denna paragraf, skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

Tjänstetillsättning m.m.

13 §  Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid. Förordning (1995:1149).

14 §  Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av generaldirektören.

15 §  Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid.

Bisysslor

16 §  Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av inspektionen även i fråga om avdelningscheferna.

[S2]Tjänsteman hos inspektionen får inte för egen eller annans räkning driva eller ha del i ett företag vars verksamhet faller inom inspektionens tillsynsområde. Han får inte heller vara anställd hos eller åta sig uppdrag för ett sådant företag.

[S3]Generaldirektören eller avdelningschef får inte utan tillstånd ha lån hos företag som står under inspektionens tillsyn. Tillstånd meddelas av regeringen i fråga om generaldirektören och av inspektionen i annat fall.

Ändringar

Förordning (1992:102) med instruktion för Finansinspektionen

  Ikraftträder
  1992-04-01

Förordning (1992:869) om ändring i förordningen (1992:102) med instruktion för Finansinspektionen

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1992:1579) om ändring i förordningen (1992:102) med instruktion för Finansinspektionen

  Omfattning
  ändr. 2, 11 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1993:88) om ändring i förordningen (1992:102) med instruktion för Finansinspektionen

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1993-03-01

Förordning (1993:279) om ändring i förordningen (1992:102) med instruktion för Finansinspektionen

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1993:323) om ändring i förordningen (1992:102) med instruktion för Finansinspektionen

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1993:1585) om ändring i förordningen (1992:102) med instruktion för Finansinspektionen

  Omfattning
  ändr. 2, 11 §§
  Ikraftträder
  1994-01-01

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr. av 1993:1585

Förordning (1994:92) om ändring i förordningen (1992:102) med instruktion för Finansinspektionen

  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1994-04-01

Förordning (1994:1538) om ändring i förordningen (1992:102) med instruktion för Finansinspektionen

  Omfattning
  ändr. 2, 3 §§
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1994:1951) om ändring i förordningen (1992:102) med instruktion för Finansinspektionen

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:446, Prop. 1993/94:216, Bet. 1993/94:NU27
  Omfattning
  ändr. 11 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1995:1149) om ändring i förordningen (1992:102) med instruktion för Finansinspektionen

  Omfattning
  upph. 8 §, rubr. närmast före 8 §; ändr. 13 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1995:1607) om ändring i förordningen (1992:102) med instruktion för Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
1996-01-01

Ändring, SFS 1996:596

  Omfattning
  upph.