Upphävd författning

Förordning (1991:937) med instruktion för finansinspektionen

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1991-06-13
Ändring införd
SFS 1991:937
Ikraft
1991-07-01
Upphäver
Förordning (1988:94) med instruktion för försäkringsinspektionen
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Finansinspektionen är central förvaltningsmyndighet för tillsynen över finansiella marknader, kreditinstitut och det enskilda försäkringsväsendet.

[S2]/r4/ Uppgifter

2 §  Finansinspektionen har till uppgift att

 1. utöva tillsyn över banker, bankfilialer, representationskontor för banker, kreditaktiebolag, finansbolag, hypoteksinstitut, värdepappersinstitut, fondbolag, Stockholms fondbörs, Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag samt Upplysningscentralen UC Aktiebolag,
 2. vara registreringsmyndighet för bankerna samt föra den särskilda förteckning som anges i 21 § lagen (1988:606) om finansbolag,
 3. utöva tillsyn enligt aktiekontolagen (1989:827), insiderlagen (1990: 1342), lagen (1991:742) om byggnadsgaranti och lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
 4. fullgöra de uppgifter som ankommer på myndigheten enligt försäkringsrörelselagen (1982:713), lagen (1950:272) om rätt för utländska försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse i Sverige, lagen (1972:262) om understödsföreningar, lagen (1989:508) om försäkringsmäklare, trafikskadelagen (1975:1410) och lagen (1976:357) om motortävlingsförsäkring samt bestämmelser som utfärdats med stöd av dessa lagar,
 5. utfärda föreskrifter som avses i 11 kap. 1 § försäkringsrörelselagen (1982:713), 30 § lagen (1972:262) om understödsföreningar, 14 § trafikskadelagen (1975:1410) och 5 § lagen (1976:357) om motortävlingsförsäkring,
 6. fullgöra de uppgifter som ankommer på myndigheten enligt förordnanden med stöd av atomansvarighetslagen (1968:45) och lagen (1973:1198) om ansvarighet för oljeskada till sjöss,
 7. ansvara för funktionen Försäkringar utom Socialförsäkring m. m. enligt förordningen (1986:294) om ledning och samordning inom totalförsvarets civila del,
 8. följa utvecklingen av och främja allmän kännedom om pris- och konkurrensförhållanden samt andra viktiga förhållanden inom bankväsendet, försäkringsväsendet och annan företagsamhet över vilken inspektionen har tillsyn samt föra kartellregister,
 9. även i övrigt verka för en sund utveckling av kredit- och försäkringsväsendet samt värdepappersmarknaden,
 10. fullgöra kanslifunktionen åt bokföringsnämnden. Förordning (1991:1270).

3 §  Inspektionen skall samråda med näringsfrihetsombudsmannen i frågor om tillämpning av lagen (1956:245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden och med överstyrelsen för civil beredskap i försvarsberedskapsfrågor. Inspektionen skall hålla överstyrelsen underrättad om beredskapsplanläggningen.

4 §  Inspektionen svarar för att statistik över finansiella marknader, kreditinstitut och försäkringsområdet framställs samt att information rörande olika sparformers egenskaper och avkastning lämnas.

[S2]/r4/ Verksförordningens tillämpning

5 §  Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på inspektionen.

[S2]/r4/ Myndighetens ledning

6 §  Inspektionens generaldirektör är chef för myndigheten.

[S2]/r4/ Styrelsen

7 §  Inspektionens styrelse består av högst nio personer, generaldirektören medräknad. Generaldirektören är styrelsens ordförande.

[S2]Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

[S3]/r4/ Organisation

8 §  Under generaldirektören finns två tjänstemän med samordnings- och utvecklingsansvar inom de verksamhetsområden som inspektionen bestämmer. Vidare finns en tjänsteman med ett övergripande ansvar för lagstiftning inom inspektionens område.

[S2]Inom inspektionen finns en kreditinstitutsavdelning, en finansmarknadsavdelning, en avdelning för allmänna tillsynsärenden på försäkringsområdet, en avdelning för försäkringsjuridiska ärenden och en administrativ avdelning. Varje avdelning leds av en chef.

[S3]/r4/ Personalföreträdare

9 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på inspektionen.

[S2]/r4/ Personalansvarsnämnden

10 §  Inspektionens personalansvarsnämnd består -- förutom av generaldirektören och personalföreträdarna -- av de tjänstemän som anges i 8 § andra stycket.

[S2]Nämnden är beslutför när ordföranden och minst tre andra ledamöter är närvarande.

[S3]/r4/ Styrelsens ansvar och uppgifter

11 §  Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1987:1100) skall styrelsen besluta i följande frågor:

 1. sammankallande av extra bolagsstämma med försäkringsbolag, bankaktiebolag, kreditaktiebolag, finansbolag, värdepappersbolag eller värdepapperscentralen, extra stämma med sparbank, föreningsbank, stadshypotekskassan eller hypoteksförening, extra sammankomst med hypoteksbanken eller sammankallande av styrelsen för Stockholms fondbörs,
 2. tillstånd eller förbud som är av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt,
 3. anmälan till regeringen om förhållande, som kan föranleda återkallelse av oktroj för en bank eller koncessionen för ett försäkringsbolag.

[S2]Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta föreskrifter som inte är av principiell betydelse eller i övrigt av större vikt. Förordning (1991:1194).

12 §  Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan generaldirektören och minst tre andra ledamöter.

[S2]Om ärendet inte lämpligen kan avgöras på detta sätt, får generaldirektören besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut, som fattas enligt denna paragraf, skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

[S3]/r4/ Tjänstetillsättning m. m.

13 §  Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

[S2]De i 8 § angivna tjänsterna tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

[S3]Andra tjänster tillsätts av inspektionen.

14 §  Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av generaldirektören.

15 §  Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]/r4/ Bisysslor

16 §  Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av inspektionen även i fråga om de i 8 § angivna tjänstemännen.

[S2]Tjänsteman hos inspektionen får inte för egen eller annans räkning driva eller ha del i ett företag vars verksamhet faller inom inspektionens tillsynsområde. Han får inte heller vara anställd hos eller åta sig uppdrag för ett sådant företag.

[S3]Generaldirektören eller tjänsteman som anges i 8 § får inte utan tillstånd ha lån hos företag som står under inspektionens tillsyn. Tillstånd meddelas av regeringen i fråga om generaldirektören och av inspektionen i annat fall.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1991:937) med instruktion för finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991, då förordningen (1988:93) med instruktion för bankinspektionen och förordningen (1988:94) med instruktion för försäkringsinspektionen skall upphöra att gälla.
Ikraftträder
1991-07-01

Förordning (1991:1194) om ändring i förordningen (1991:937) med instruktion för finansinspektionen

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1991.
  2. I fråga om fondkommissionsbolag som med stöd av punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (1991:981) om värdepappersrörelse driver rörelse enligt fondkommissionslagen (1979:748) gäller 2 och 11 §§ i sin äldre lydelse.
  Omfattning
  ändr. 2, 11 §§
  Ikraftträder
  1991-08-01

Förordning (1991:1270 om ändring i förordningen (1991:937) med instruktion för finansinspektionen

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1991-10-01

Ändring, SFS 1992:102

  Omfattning
  upph.