Upphävd författning

Lag (1992:1479) om lagerskatt på viss bensin

Departement
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1992-12-21
Ändring införd
SFS 1992:1479 i lydelse enligt SFS 1996:961
Ikraft
1993-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Den som vid ikraftträdandet av denna lag inte är registrerad som skattskyldig enligt 4 § lagen (1961:372) om bensinskatt och som då innehar varor som avses i 1 § nämnda lag skall till staten betala lagerskatt enligt denna lag. Detsamma gäller den som är registrerad och som vid samma tidpunkt innehar sådana varor för vilka skattskyldighet har in trätt enligt 5 § första stycket 1 lagen om bensinskatt därför att varorna har levererats till ett eget försäljningsställe eller tagits i anspråk för annat ändamål än försäljning.

2 §  Lagerskatt tas endast ut för varor som är skattepliktiga enligt 1 § första stycket a) lagen (1961:372) om bensinskatt och för vilka skattskyldighet enligt den lagen har inträtt före den 1 januari 1993.

3 §  Lagerskatt tas ut endast för den del av lagret som omfattar mer än 5 000 liter eller, i fråga om den som driver detaljhandel med skattepliktiga varor, 5 000 liter för varje särskilt försäljningsställe.

4 §  Lagerskatt tas ut med 93 öre per liter för blyfri bensin, varmed avses bensin med en blyhalt om högst 0,013 gram per liter vid 15 C och med 1 krona 13 öre per liter för annan bensin.

[S2]Ingår metanol eller etanol i en blandning som avses i 1 § första stycket a) lagen (1961:372) om bensinskatt tas lagerskatt inte ut för den inblandade alkoholen.

5 §  Den som är skyldig att betala lagerskatt skall lämna en deklaration till Riksskatteverket om sitt innehav av skattepliktiga varor. Deklarationen skall ta upp de lagrade varornas art och kvantitet, lagringsplatserna, den använda mätningsmetoden och lagerskattens belopp.

[S2]Deklaration skall ha kommit in till Riksskatteverket senast den 15 februari 1993. Skatten skall senast samma dag vara inbetald till verket.

[S3]Deklarationen skall avges på heder och samvete samt upprättas på blankett enligt formulär som fastställs av Riksskatteverket.

6 §  Lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter gäller i fråga om lagerskatt. Därvid iakttas följande. 2 kap.1--9 §§, 5 kap.1 § första och andra styckena, 3--5 §§ och 9 §, 6 kap. samt 7 kap. 5 § skall inte tillämpas. Vad som föreskrivs i 4 kap. 2 § första stycket skall gälla om deklarationen har kommit in senast den 15 februari 1993. Dröjsmålsavgift enligt 5 kap. 8 § 1 skall tas ut om skattebeloppet inte har betalats senast den 15 februari 1993. Ränta enligt 5 kap . 12 § första stycket 1 utgår från den 15 februari 1993.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1992:1479) om lagerskatt på viss bensin

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. Efter utgången av juni 1993 skall uppgifter som enligt lagen ankommit på Riksskatteverket fullgöras av Skattemyndigheten i Dalarnas län. Lag (1996:961).
  Förarbeten
  Prop. 1992/93:50, Bet. 1992/93:FiU1
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1993:492) om ändring i lagen (1992:1479) om lagerskatt på viss bensin

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:196, Bet. 1992/93:SkU28
  Omfattning
  ändr. ikrafttr.best.
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1996:961) om ändring i lagen (1993:492) om ändring i lagen (1992:1479) om lagerskatt på viss bensin

Förarbeten
Rskr. 1996/97:2, Prop. 1995/96:224, Bet. 1996/97:BoU4
Omfattning
ändr. övergångsbest. till 1993:492
Ikraftträder
1997-01-01

Ändring, SFS 2000:491

Övergångsbestämmelse

Denupphävda lagen gällerfortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 juli 2000.
Omfattning
upph.