Inaktuell version

Förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1992-12-10
Ändring införd
SFS 1992 i lydelse enligt SFS 2005:250
Upphäver
Förordning (1983:366) om att vissa substanser skall anses som narkotika
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-05

Inledande bestämmelse

1 §  I denna förordning finns föreskrifter som ansluter till narkotikastrafflagen (1968:64) och lagen (1992:860) om kontroll av narkotika. De uttryck och benämningar som används i lagarna har samma betydelse i denna förordning.

Narkotika

2 §  De substanser som anges i bilaga 1 till denna förordning skall anses som narkotika enligt narkotikastrafflagen (1968:64). Förordning (1993:784).

3 §  Läkemedelsverket skall upprätta och kungöra förteckningar över narkotika.

4 §  För import och export av narkotika krävs tillstånd i varje särskilt fall. Förordning (1993:784).

 • RÅ 2007:77:De svenska restriktionerna för privatinförsel av narkotiska läkemedel har ansetts förenliga med EG-rätten.

5 §  Läkemedelsverket får, i andra avseenden än som anges i 5 a §, meddela föreskrifter om begränsningar i resandes rätt enligt 3 § andra stycket lagen (1992:860) om kontroll av narkotika att utan tillstånd föra in narkotiska läkemedel i Sverige.

[S2]Läkemedelsverket får medge undantag i särskilt fall från föreskrifter som meddelats med stöd av första stycket. Förordning (2001:48)

 • RÅ 2007:77:De svenska restriktionerna för privatinförsel av narkotiska läkemedel har ansetts förenliga med EG-rätten.

5 a §  En resande från en av de stater som har tillträtt eller anslutit sig till konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 (Schengenkonventionen), eller från en stat som antingen slutit avtal om samarbete enligt konventionen med dessa stater eller som efter beslut av Europeiska unionens råd skall tillämpa konventionen, får utan tillstånd föra in narkotiska läkemedel i Sverige, om

 1. medlen är avsedda för medicinskt ändamål och den resandes personliga bruk, och
 2. en behörig myndighet i den resandes hemland har utfärdat ett sådant intyg som avses i artikel 75 i konventionen.

[S2]Narkotiska läkemedel får vid varje enskild inresa medföras i en mängd som står i relation till resans längd. Mängden får inte i något fall överskrida vad som motsvarar 30 dagars förbrukning. Förordning (2001:48).

 • RÅ 2007:77:De svenska restriktionerna för privatinförsel av narkotiska läkemedel har ansetts förenliga med EG-rätten.

5 b §  Hos Apoteket Aktiebolag anställd apotekare eller receptarie eller annan som Läkemedelsverket förklarat behörig får för Apoteket Aktiebolags räkning utfärda intyg som avses i artikel 75 i Schengenkonventionen.

[S2]Apoteket Aktiebolag skall sända en kopia av varje utfärdat intyg till Läkemedelsverket. Förordning (2001:1284).

5 c §  Läkemedelsverket skall sprida information om införselregler som gäller narkotiska läkemedel inom Schengenområdet till allmänheten och andra berörda samt utan avgift tillhandahålla formulär för utfärdande av intyg som avses i artikel 75 i Schengenkonventionen. Förordning (2001:1284).

6 §  Tullverket får meddela föreskrifter om att narkotika i vissa fall får importeras eller exporteras endast över de orter som anges av myndigheten. Tullverket får efter samråd med Läkemedelsverket utfärda föreskrifter om förvaring av narkotika på tullupplag och tullager samt i frihamn. Förordning (1999:516).

Kemiska ämnen som kan användas vid olaglig tillverkning av narkotika

7 §  Bestämmelserna 7 b--14 §§ lagen (1992:860) om kontroll av narkotika skall, i den omfattning som framgår av 8--9 §§ denna förordning, tillämpas på sådana ämnen som finns upptagna i bilaga 2 till förordningen. Detta gäller även blandningar där dessa ämnen ingår, dock inte läkemedel eller andra preparat om de är sammansatta på sådant sätt att ämnena inte kan användas eller utvinnas med enkla metoder. Förordning (1995:478).

8 §  Tillstånd som avses i 7 c § lagen (1992:860) om kontroll av narkotika krävs för yrkesmässig verksamhet som avser tillverkning, handel, transport och förvaring av sådana ämnen som upptas i förteckning I i bilaga 2 till denna förordning. Förordning (1995:478).

9 §  Anmälan som avses i 7 c § lagen (1992:860) om kontroll av narkotika krävs för yrkesmässig verksamhet som avser tillverkning, handel, transport och förvaring av sådana ämnen som upptas i förteckning II i bilaga 2 till denna förordning. Anmälan skall göras varje kalenderår. Förordning (1995:478).

10 § har upphävts genom förordning (1995:478).

Gemensamma bestämmelser

11 §  Läkemedelsverket får meddela ytterligare föreskrifter om narkotika såvitt avser tillverkning, handel, förordnande, utlämnande, förande av anteckningar och, efter samråd med Tullverket, om import och export.

[S2]Läkemedelsverket får meddela ytterligare föreskrifter om ämnen som finns upptagna i bilaga 2 till denna förordning såvitt avser tillverkning, handel, transport, förvaring, förande av anteckningar och märkning. Förordning (1999:516).

 • HSLF-FS 2019:29: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek

12 §  Avgift skall betalas

 • för narkotika av den som ansöker om tillstånd eller har fått tillstånd
 • för ämnen som kan användas vid olaglig tillverkning av narkotika av den som ansöker om tillstånd eller har fått tillstånd eller gör anmälan enligt 7 c § lagen (1992:860) om kontroll av narkotika eller enligt förordning (EEG) nr 3677/90 av den 13 december 1990 om åtgärder för att försvåra avledningen av vissa ämnen för olaglig framställning av narkotika och psykotrpa ämnen2.

[S2]Årsavgift skall betalas från och med månaden efter den då Läkemedelsverket meddelat tillstånd att importera, exportera, tillverka eller driva handel till och med den månad då tillståndet upphör att gälla. Förordning (1995:478).

13 §  Läkemedelsverket bestämmer inom vilken tid och på vilket sätt avgifterna skall betalas.

[S2]Om det finns särskilda skäl, får Läkemedelsverket nedsätta eller betala tillbaka hela eller en del av avgiften. Förordning (1997:103).

14 §  Avgifter betalas med följande belopp.

Avgiften avserAvgift i kronor
Narkotika - tillstånd att importera/exportera årsavgift avgift per import-/exporttillfälle - tillstånd att tillverka - tillstånd att driva handel årsavgift20 000 20 000 800 20 000 20 000 20 000
Ämnen som kan användas vid olaglig tillverkning av narkotika (årsavgifter) Förteckning I - tillstånd att driva yrkesmässig verksamhet avseende import, export, tillverkning eller handel - tillstånd att driva yrkesmässig verksamhet avseende transport eller förvaring Förteckning II - anmälan om yrkesmässig verksamhet avseende import, export, tillverkning eller handel - anmälan om yrkesmässig verksamhet avseende transport eller förvaring - exporttillstånd som avses i artikel 5.3 i förordning (EEG) 3677/90 Förteckning III - anmälan om yrkesmässig verksamhet avseende export - tillstånd som avses i artikel 5a.3 i förordning (EEG) 3677/90Förordning (2001:551).15 000 800 15 000 500 15 000 15 000 15 000

Bilaga 1

/Träder i kraft I: 2005-06-01/

Förteckning över substanser som skall anses som narkotika enligt narkotikastrafflagen

Centralstimulerande medel
etylamfetamin (2-etylamino-1-fenylpropan) fenetyllin [1-fenyl-1-piperidyl-(2)-metyl]acetat 1-fenyl-2-butylamin N-hydroxiamfetamin propylhexedrin 4-metyltioamfetamin (4-MTA) modafinil 4-metoxi-N-metylamfetamin (PMMA, 4-MMA) 2,5-dimetoxi-4-etyltiofenetylamin (2C-T-2) 2,5-dimetoxi-4-(n)-propyltiofenetylamin (2C-T-7) 4-jodo-2,5-dimetoxifenetylamin (2C-I) 2,4,5-trimetoxiamfetamin (TMA-2)
Hallucinogener
2-amino-1-(4-brom-2,5-dimetoxifenyl)propan (brom-STP) hydroxi-3-pentyl-6,6,9-trimetyl-6a,7,10,10a-tetrahydro-6H-di- benso[b,d]pyranol-(1) (hydroxitetrahydrocannabinoler) ibogain levonantradol nabilon
Smärtstillande medel
karfentanil karisoprodol remifentanil gamma-hydroxi-butyrat (GHB)
Sömnmedel och lugnande medel
allobarbital aprobarbital brallobarbital brotizolam butalbarbital pyrityldion (3,3-dietyl-2,4-dioxotetrahydropyridin) heptabarbital hexapropymat hexobarbital klometiazol kloralhydrat kloralodol metohexital metylpentynol midazolam tybamat vinbarbital zolpidem zopiclone
Som narkotika enligt narkotikastrafflagen skall även anses de ovanjordiska delarna av växten kat (Catha edulis) samt svamparna Psilocybe semilanceata (toppslätskivling) och Psilocybe cubensis. Detsamma skall gälla andra svampar som innehåller ämnena psilocybin eller psilocin, om svamparna är framodlade eller om de har torkats eller på annat sätt beretts.
Vidare skall vid tillämpning av lagen med cannabis förstås de ovanjordiska delarna av varje växt av släktet Cannabis (med undantag av frön), från vilka hartset icke blivit extraherat och oavsett under vilka benämningar de förekommer. Med cannabis skall dock inte förstås hampa som
 1. är av sort som kan berättiga till stöd enligt rådets förordning (EG) nr 1782/2003 av den 29 september 2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001 och rådets förordning (EG) nr 1673/2000 av den 27 juli 2000 om den gemensamma organisationen av marknaderna för lin och hampa som odlas för fiberproduktion och
 2. odlas efter det att ansökan om direktstöd för sådan odling enligt rådets förordning (EG) nr 1782/2003 givits in till behörig myndighet. Förordning (2005:250).

Bilaga 2

Förteckningar enligt 7 a § lagen (1992:860) om kontroll av narkotika över kemiska ämnen som kan användas vid olaglig tillverkning av narkotika
Förteckning I
Efedrin Ergometrin Ergotamin Lysergsyra 1-fenyl-2-propanon (fenylaceton) Pseudoefedrin N-acetylantranilsyra (2-acetamidbensoesyra) 3,4-Metylendioxifenylpropan-2-on Isosafrol (cis och trans) Piperonal Safrol Norefedrin

Stereoisomerer av ämnena, dock inte katin, när sådana kan förekomma

Salter av ämnena, dock inte katinsalter, när sådana kan förekomma

Förteckning II

Ättiksyraanhydrid Antranilsyra Fenylättiksyra Piperidin Kaliumpermanganat

Salter av ämnena när sådana kan förekomma

Förteckning III

Aceton Etyleter (Dietyleter) Metyletylketon (MEK) (Butanon) Toluen Svavelsyra Saltsyra (Klorväte)
Salter av ämnena, dock inte beträffande svavelsyra och saltsyra, när sådana kan förekomma Förordning (2003:1070).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft, i fråga om 2 § den 1 januari 1993, då förordningen (1983:366) om att vissa substanser skall anses som narkotika skall upphöra att gälla, och i övrigt den 1 juli 1993. Förordning (1993:784).
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1993:784) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

  Omfattning
  nuvarande 4 § betecknas 5 §, nuvarande 5 § betecknas 6 §, nuvarande 6 § betecknas 11 §, bil. betecknas bil. 1; ändr. 2, 11 §§, ikrafttr. best.; nya 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 §§, rubr. närmast före 1, 2, 7, 11 §§, bil. 2; omtryck
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1995:478) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

  Omfattning
  upph. 10 §; ändr. 7, 8, 9, 11, 12, 14 §§, bil. 2
  CELEX-nr
  393L0046
  Ikraftträder
  1995-06-01

Förordning (1997:103) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

  Omfattning
  ändr. 13, 14 §§
  Ikraftträder
  1997-05-01

Förordning (1997:627) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

  Omfattning
  ändr. bil. 1
  Ikraftträder
  1997-08-01

Förordning (1998:859) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
1998-08-01

Förordning (1998:1467) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1999:516) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. 6, 11 §§
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (1999:656) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
CELEX-nr
398L0034
Ikraftträder
1999-08-01

Förordning (1999:782) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. 5 §, bil. 1
Ikraftträder
1999-12-01

Förordning (2000:2) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
CELEX-nr
398L0034
Ikraftträder
2000-02-01

Förordning (2000:694) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
CELEX-nr
31998L0034
Ikraftträder
2000-10-01

Förordning (2001:48) om ändring (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. 5 §; nya 5 a, 5 b §§
Ikraftträder
2001-03-25

Förordning (2001:78) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 2
CELEX-nr
32001L0008
Ikraftträder
2001-04-01

Förordning (2001:551) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2001. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2001-09-01

Förordning (2001:1284) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2002. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ansökningar som kommit in till Läkemedelsverket före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5 b §; ny 5 c §
Ikraftträder
2002-04-01

Förordning (2002:166) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2002-05-01

Förordning (2002:636) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 2
Ikraftträder
2002-08-01

Förordning (2003:71) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
CELEX-nr
32000R1673
Ikraftträder
2003-03-15

Förordning (2003:753) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2003-12-01

Förordning (2003:1070) om ändring i fördningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 2
CELEX-nr
32003L0101
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:2) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2004-03-01

Förordning (2005:250) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
CELEX-nr
32003R1782
Ikraftträder
2005-06-01

Förordning (2005:474) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
CELEX-nr
31998L0048
Ikraftträder
2005-07-01

Förordning (2005:642) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
upph. 7, 8, 9 §§ rubr. närmast före 7 §, bil. 2; nuvarande bil. 1 betecknas bil.; ändr. 2, 11, 12, 14 §§, rubr. närmast före 11 §
CELEX-nr
32005R0111
Ikraftträder
2005-08-18

Förordning (2006:273) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
nuvarande bil. betecknas bil. 1; ändr. 2, 5 §§; ny bil. 2
Ikraftträder
2006-06-01

Förordning (2007:157) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
CELEX-nr
31998L0048
Ikraftträder
2007-06-15

Förordning (2007:747) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil.1
CELEX-nr
31998L0048
Ikraftträder
2007-12-01

Förordning (2007:878) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
CELEX-nr
31998L0048
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:728) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
CELEX-nr
31998L0048
Ikraftträder
2008-09-01

Förordning (2008:743) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
CELEX-nr
31998L0048
Ikraftträder
2008-09-15

Förordning (2009:316 ) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
CELEX-nr
31998L0048
Ikraftträder
2009-05-25

Förordning (2009:379) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
CELEX-nr
31998L0048
Ikraftträder
2009-06-08

Förordning (2009:629) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. 5 b §
Ikraftträder
2009-07-01

Förordning (2009:917) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
CELEX-nr
31998L0048
Ikraftträder
2009-09-15

Förordning (2009:1026) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
CELEX-nr
31998L0048
Ikraftträder
2009-12-09

Förordning (2009:1093) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
nya 7, 8 §§
CELEX-nr
32006L0123
Ikraftträder
2009-12-27

Förordning (2009:1269) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
CELEX-nr
32009R0073
Ikraftträder
2009-12-15

Förordning (2009:1581) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
CELEX-nr
32009R0073
Ikraftträder
2010-02-01

Förordning (2010:1081) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
CELEX-nr
32009R0073
Ikraftträder
2010-09-01

Förordning (2010:1083) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
CELEX-nr
32009R0073
Ikraftträder
2010-09-21

Förordning (2010:1085) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
CELEX-nr
32009R0073
Ikraftträder
2010-10-01

Förordning (2011:134) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. 3, 4, 6, 11, 12, 14 §§
Ikraftträder
2011-04-01

Förordning (2011:309) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
CELEX-nr
32009R0073
Ikraftträder
2011-05-01

Förordning (2011:958) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
CELEX-nr
31998L0048
Ikraftträder
2011-09-01

Förordning (2012:43) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
CELEX-nr
32009R0073
Ikraftträder
2012-03-15

Förordning (2012:152) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
CELEX-nr
32009R0073
Ikraftträder
2012-05-01

Förordning (2012:642) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
CELEX-nr
32009R0073
Ikraftträder
2012-12-15

Förordning (2012:974) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
CELEX-nr
32009R0073
Ikraftträder
2013-02-01

Förordning (2013:523) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
CELEX-nr
32009R0073
Ikraftträder
2013-07-22

Förordning (2013:640) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
CELEX-nr
32009R0073
Ikraftträder
2013-08-01

Förordning (2013:789) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
CELEX-nr
32009R0073
Ikraftträder
2013-12-01

Förordning (2014:103) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
CELEX-nr
32009R0073
Ikraftträder
2014-04-08

Förordning (2014:1032) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2014-08-19

Förordning (2014:1379) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2014:1480) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2015-01-16

Förordning (2015:244) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2015-06-09

Förordning (2015:526) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2015-08-18

Förordning (2015:996) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2016-01-26

Förordning (2016:841) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2016-08-16

Förordning (2016:849) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2016-09-06

Förordning (2016:1303) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2017-01-25

Förordning (2017:618) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2017-07-28

Förordning (2017:912) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2017-11-14

Förordning (2017:951) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2017-12-12

Förordning (2018:115) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2018-04-10

Förordning (2018:538) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2018-06-26

Förordning (2018:1209) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2018-07-24

Förordning (2018:1586) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2018-11-12

Förordning (2018:2057) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2019-01-18

Förordning (2019:24) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2019-03-22

Förordning (2019:107) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2019-04-05

Förordning (2019:331) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil
Ikraftträder
2019-07-02