Inaktuell version

Förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1992-12-10
Ändring införd
SFS 1992 i lydelse enligt SFS 2014:1032
Upphäver
Förordning (1983:366) om att vissa substanser skall anses som narkotika
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-05

Inledande bestämmelse

1 §  I denna förordning finns föreskrifter som ansluter till narkotikastrafflagen (1968:64) och lagen (1992:860) om kontroll av narkotika. De uttryck och benämningar som används i lagarna har samma betydelse i denna förordning.

Narkotika

2 §  De substanser som anges i bilaga 1 till denna förordning skall anses som narkotika enligt narkotikastrafflagen (1968:64). Förordning (2006:273).

3 §  Läkemedelsverket ska upprätta och kungöra förteckningar över narkotika.

[S2]Läkemedelsverkets förteckningar ska avse både sådana substanser som anges i 2 § och sådana substanser som är föremål för kontroll enligt en internationell överenskommelse som Sverige har biträtt. Förordning (2011:134).

4 §  För införsel och utförsel av narkotika krävs tillstånd i varje särskilt fall. Läkemedelsverket får meddela föreskrifter om undantag från detta krav för narkotika som inte är föremål för kontroll enligt en internationell överenskommelse som Sverige har biträtt. Förordning (2011:134).

 • RÅ 2007:77:De svenska restriktionerna för privatinförsel av narkotiska läkemedel har ansetts förenliga med EG-rätten.

5 §  Läkemedelsverket får, i andra avseenden än som anges i 5 a §, meddela föreskrifter om begränsningar i resandes rätt enligt 3 § andra stycket lagen (1992:860) om kontroll av narkotika att utan tillstånd föra in narkotiska läkemedel i Sverige.

[S2]Läkemedelsverket får medge undantag i särskilt fall från föreskrifter som meddelats med stöd av första stycket. Förordning (2001:48)

 • RÅ 2007:77:De svenska restriktionerna för privatinförsel av narkotiska läkemedel har ansetts förenliga med EG-rätten.

5 a §  En resande från en av de stater som har tillträtt eller anslutit sig till konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 (Schengenkonventionen), eller från en stat som antingen slutit avtal om samarbete enligt konventionen med dessa stater eller som efter beslut av Europeiska unionens råd skall tillämpa konventionen, får utan tillstånd föra in narkotiska läkemedel i Sverige, om

 1. läkemedlen är avsedda för medicinskt ändamål och den resandes personliga bruk, och
 2. läkemedlen vid varje enskild inresa medförs i en mängd som står i relation till resans längd och inte i något fall överskrider vad som motsvarar 30 dagars förbrukning.

[S2]I de fall läkemedlet innehåller en substans som anges i bilaga 2 krävs för införsel som avses i första stycket att en behörig myndighet i den resandes hemland har utfärdat ett sådant intyg som avses i artikel 75 i konventionen. Förordning (2006:273).

 • RÅ 2007:77:De svenska restriktionerna för privatinförsel av narkotiska läkemedel har ansetts förenliga med EG-rätten.

5 b §  Vid öppenvårdsapotek anställd apotekare eller receptarie eller annan som Läkemedelsverket har förklarat vara behörig, får på uppdrag av den som har tillstånd att bedriva öppenvårdsapoteket utfärda sådana intyg som avses i artikel 75 i Schengenkonventionen.

[S2]Tillståndshavaren ska se till att kopior av utfärdade intyg sänds till Läkemedelsverket. Förordning (2009:629).

5 c §  Läkemedelsverket skall sprida information om införselregler som gäller narkotiska läkemedel inom Schengenområdet till allmänheten och andra berörda samt utan avgift tillhandahålla formulär för utfärdande av intyg som avses i artikel 75 i Schengenkonventionen. Förordning (2001:1284).

6 §  Tullverket får meddela föreskrifter om att narkotika i vissa fall får föras in eller föras ut endast över de orter som anges av myndigheten. Tullverket får efter samråd med Läkemedelsverket meddela föreskrifter om förvaring av narkotika på tullupplag och tullager samt i frihamn. Förordning (2011:134).

7 §  Läkemedelsverket ska fatta beslut i ett ärende om tillstånd enligt 3, 5 eller 7 § lagen (1992:860) om kontroll av narkotika inom fyra månader från det att en fullständig ansökan har kommit in till verket. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet får handläggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med högst fyra månader. Sökanden ska informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

[S2]Ett beslut att förlänga handläggningstiden får inte överklagas.

[S3]I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns bestämmelser om att mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullständig ansökan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis. Förordning (2009:1093).

8 §  Om Läkemedelsverket i ett ärende om tillstånd enligt 3, 5 eller 7 § lagen (1992:860) om kontroll av narkotika begär att sökanden ska ge in certifikat, intyg eller andra liknande dokument som visar att ett visst tillståndskrav är uppfyllt, ska verket godta motsvarande dokument från en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Verket får dock begära att dokumentet ges in i original eller i en bestyrkt kopia eller i form av en auktoriserad översättning till svenska. Förordning (2009:1093).

9 § Har upphävts genom förordning (2005:642).
10 § Har upphävts genom förordning (1995:478).

Bestämmelser om narkotika och narkotikaprekursorer

11 §  Läkemedelsverket får meddela föreskrifter om narkotika när det gäller tillverkning, handel, innehav, transport, förvaring, förordnande, utlämnande, förande av anteckningar och, efter samråd med Tullverket, om införsel, utförsel och transit.

[S2]Läkemedelsverket får också föreskriva om undantag från krav avseende tillverkning, handel, innehav, transport, förvaring, förordnande, utlämnande, förande av anteckningar, märkning och, efter samråd med Tullverket, om införsel, utförsel och transit när det gäller

 1. beredningar som uteslutande är avsedda att användas för medicinskt eller vetenskapligt ändamål, och
 2. narkotika som används för industriellt ändamål.

[S3]Läkemedelsverket får även meddela föreskrifter om undantag från kravet på tillstånd.

[S4]Läkemedelsverket får meddela ytterligare föreskrifter om narkotikaprekursorer när det gäller

 1. särskilda tillstånd för apotek eller myndigheter att inneha eller släppa ut narkotikaprekursorer på marknaden, och
 2. särskild registrering för apotek eller myndigheter att släppa ut narkotikaprekursorer på marknaden. Förordning (2011:134).

 • HSLF-FS 2019:29: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek

12 §  Avgift ska betalas

 • för narkotika av den som ansöker om tillstånd eller har fått tillstånd,
 • för narkotikaprekursorer av den som ansöker om tillstånd eller registrerar sig enligt förordning (EG) nr 273/2004 av den 11 februari 2004 om narkotikaprekursorer eller rådets förordning (EG) nr 111/2005 av den 22 december 2004 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer.

[S2]Årsavgift för narkotika ska betalas från och med månaden efter den då Läkemedelsverket meddelat tillstånd att föra in, föra ut, tillverka eller driva handel till och med den månad då tillståndet upphör att gälla. Förordning (2011:134).

13 §  Läkemedelsverket bestämmer inom vilken tid och på vilket sätt avgifterna skall betalas.

[S2]Om det finns särskilda skäl, får Läkemedelsverket nedsätta eller betala tillbaka hela eller en del av avgiften. Förordning (1997:103).

14 §  Avgifter betalas med följande belopp.

Avgiften avserAvgift i kronor
Narkotika
– tillstånd att föra in20 000
– tillstånd att föra ut20 000
årsavgift20 000
avgift införsel-/utförseltillfälle800
– tillstånd att tillverka20 000
– tillstånd att driva handel20 000
årsavgift20 000
Narkotikaprekursorer
– tillstånd för:
införsel15 000
utförsel15 000
handel15 000
tillverkning15 000
förvaring2 000
transport2 000
– registrering av:
införsel15 000
utförsel15 000
handel15 000
tillverkning15 000
förvaring2 000
transport2 000
avgift per införsel-/utförseltillfälle Förordning (2011:134).1 000

Bilaga 1

/Träder i kraft I: 2014-08-19/

Förteckning över substanser som ska anses som narkotika enligt narkotikastrafflagen

Centralstimulerande medel
etylamfetamin (2-etylamino-1-fenylpropan)
fenetyllin
[1-fenyl-1-piperidyl-(2)-metyl]acetat
1-fenyl-2-butylamin
N-hydroxiamfetamin
propylhexedrin
4-metyltioamfetamin (4-MTA)
modafinil
4-metoxi-N-metylamfetamin (PMMA, 4-MMA)
2,5-dimetoxi-4-etyltiofenetylamin (2C-T-2)
2,5-dimetoxi-4-(n)-propyltiofenetylamin (2C-T-7)
4-jodo-2,5-dimetoxifenetylamin (2C-I)
2,4,5-trimetoxiamfetamin (TMA-2)
4-metylmetkatinon (mefedron)
4-fluoramfetamin
1-(4-metoxifenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (metedron)
1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-pyrrolidin-1-yl-pentan-1-on (MDPV)
1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(metylamino)butan-1-on (butylon)
1-bensylpiperazin (N-bensylpiperazin)
2-metylamino-1-(3,4-metylendioxifenyl)propan-1-on (metylon)
1-(naftalen-2-yl)-2-pyrrolidin-1-yl-pentan-1-on (nafyron)
2-etylamin-1-fenyl-propan-1-on (N-etylkatinon)
1-(2-fluorfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on
1-(3-fluorfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on
1-(4-fluorfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (flefedron)
2-benshydrylpiperidin (desoxipipradol)
metyl(E)-2-[(2S,3S,12bS)-3-etyl-8-metoxi-1,2,3,4,6,7,12,12b- oktahydroindol[2,3-a]quinolizin-2-yl]-3-metoxiprop-2-enoat (mitragynin)
(8-metyl-8-azabicyklo[3.2.1]oktan-3-yl)-4-flourbensoat (pFBT)
2-etylamin-1-(4-metylfenyl)-1-propanon (4-MEC)
2-metylamin-1-fenylbutan-1-on (bufedron)
etyl-2-fenyl-2-(piperidin-2-yl)acetat (etylfenidat)
1-(4-metylfenyl)propan-2-amin (4-MA)
1-fenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-propanon (?-PPP)
1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)-pentan-1-on (?-PVP)
1-fenyl-2-(metylamino)-pentan-1-on (pentedron)
(2S)-2,6-diamino-N-[(2S)-1-fenylpropan-2-yl]hexanamid
(lisdexamfetamin)
1-(2-fluorofenyl)-N-metylpropan-2-amin (2-fluorometamfetamin, 2-FMA)
1-(3-fluorofenyl)-N-metylpropan-2-amin (3-fluorometamfetamin, 3-FMA)
1-(4-fluorofenyl)-N-metylpropan-2-amin (4-fluorometamfetamin, 4-FMA)
1-(2-fluorofenyl)propan-2-amin (2-fluoroamfetamin)
1-(3-fluorofenyl)propan-2-amin (3-fluoroamfetamin)
1-(3-metylfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (3-MMC)
1-(4-etylfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (4-EMC)
6,7-dihydro-5H-cyklopenta[f][1,3]bensodioxol-6-amin (MDAI)
1-(3,4-dimetylfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (3,4-DMMC)
5-(N-etyl-2-aminopropyl)bensofuran (5-EAPB)
N-metyl-1-(tiofen-2-yl)propan-2-amin (metiopropamin)
5-(2-aminopropyl)indol (5-IT)
Hallucinogener
2-amino-1-(4-brom-2,5-dimetoxifenyl)propan (brom-STP)
hydroxi-3-pentyl-6,6,9-trimetyl-6a,7,10,10a-tetrahydro-6H-di benso[b,d] pyranol-(1) (hydroxitetrahydrocannabinoler)
ibogain
levonantradol
nabilon
4-jod-2,5-dimetoxiamfetamin (DOI)
4-klor-2,5-dimetoxiamfetamin (DOC)
brombensodifuranylisopropylamin (Bromo-Dragonfly)
dextrometorfan med undantag för beredningar för medicinskt eller vetenskapligt bruk i form av lösningar som inte innehåller mer än 3 mg/ml
5-(1,1-Dimethylhexyl)-2-((1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)-phenol (CP47,497-C6)
5-(1,1-Dimethylheptyl)-2-((1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)-phenol (CP47,497-C7)
5-(1,1-Dimethyloctyl)-2-((1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)-phenol (CP47,497-C8)
5-(1,1-Dimethylnonyl)-2-((1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)-phenol (CP47,497-C9)

Naphthalene-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)methanon (JWH-018)

Naphthalene-1-yl-(1-butylindol-3-yl)methanon (JWH-073)
4-metoxinaftalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)metanon (JWH-081)
4-metylnaftalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)metanon (JWH-122)
[1-[2-(4-morfolinyl)etyl]-1H-indol-3-yl]-1-naftalenylmetanon (JWH-200)
2-(2-klorophenyl)-1-(1-pentylindol-3-yl)etanon (JWH-203)
4-etylnaftalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)metanon (JWH-210)
2-(2-metoxifenyl)-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)etanon (JWH-250)
(4-klornaftalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon (JWH-398)
(6aR,10aR)-9-(Hydroxymethyl)-6,6-dimethyl-3-(2-methyloctan-2- yl) 6a,7,10,10a,tetrahydrobenzo[c]chromen-1-ol) (HU-210)
(2-metoxifenyl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon (RCS-4 orto isomer)
2-(etylamino)-2-(3-metoxifenyl)cyklohexanon (metoxetamin)
1-[(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-(naftalen-1-yl)metanon (AM-2201)
1-[(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-(2-jodofenyl)metanon (AM-694)
N-allyl-N-[2-(5-metoxi-1H-indol-3-yl)etyl]-prop-2-en-1-amin
(5-MeO-DALT)
3-[2-[etyl(metyl)amino]etyl]-1H-indol-4-ol (4-HO-MET)
(1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(4-metyl-1-naftalen-1-yl) metanon (MAM-2201)
(1-((1-metylpiperidin-2-yl)metyl)-1H-indol-3-yl)(naftalen-1- yl)-metanon (AM-1220)
(2-jodofenyl)(1-((1-metylpiperidin-2-yl)metyl)-1H-indol-3- yl)metanon (AM-2233)
2-(4-jodo-2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin (25I-NBOMe)
2-(4-kloro-2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin
(25C-NBOMe)
2-(4-bromo-2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin
(25B-NBOMe)
2-(2,5-dimetoxi-4-metylfenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin
(25D-NBOMe)
2-(2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin (25H-NBOMe) ( 1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(4-etyl-naftalen -1-yl)metanon
(EAM-2201)
Smärtstillande medel
karfentanil
karisoprodol
remifentanil
gamma-hydroxi-butyrat (GHB)
ketamin
tapentadol
tramadol
O-desmetyltramadol (ODT)
3,4-dikloro-N-[[1-(dimetylamino)cyklohexyl]metyl]bensamid (AH-7921)
1-cyklohexyl-4-(1,2-difenyletyl)piperazin (MT-45)
4-kloro-N-(1-(2-fenyletyl)-piperidin-2-yliden)bensensulfona mid (W-15)
Sömnmedel och lugnande medel
allobarbital
aprobarbital
brallobarbital
brotizolam
butalbarbital
pyrityldion (3,3-dietyl-2,4-dioxotetrahydropyridin)
heptabarbital
hexapropymat
hexobarbital
klometiazol
kloralhydrat
kloralodol
metohexital
metylpentynol
midazolam
tybamat
vinbarbital
zolpidem
zopiclone
fenazepam
etizolam (4-(o-klorofenyl)-2-etyl-9-metyl-6H-tieno[3,2-f]-s-triazolo
[4,3-a][1,4]diazepin)
8-bromo-1-metyl-6-(pyridin-2-yl)-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a] [1,4]bensodiazepin (pyrazolam)
7-bromo-5-(2-fluorofenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-bensodiazepin-2- on
(flubromazepam)
7-kloro-5-(2-klorofenyl)-1,3-dihydro-1-metyl-2H-1,4-bensodia zepin-2-on (diklazepam)
Som narkotika enligt narkotikastrafflagen ska även anses de ovanjordiska delarna av växten kat (Catha edulis) samt svamparna Psilocybe semilanceata (toppslätskivling) och Psilocybe cubensis. Detsamma ska gälla andra svampar som innehåller ämnena psilocybin eller psilocin, om svamparna är framodlade eller om de har torkats eller på annat sätt beretts.
Vidare ska vid tillämpning av lagen med cannabis förstås de ovanjordiska delarna av varje växt av släktet Cannabis (med undantag av frön), från vilka hartset icke blivit extraherat och oavsett under vilka benämningar de förekommer. Med cannabis ska dock inte förstås hampa som
 1. är av sort som kan berättiga till stöd enligt rådets förordning (EG) nr 1782/2003 av den 29 september 2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001, rådets förordning (EG) nr 73/2009 av den 19 januari 2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003 och rådets förordning (EG) nr 1673/2000 av den 27 juli 2000 om den gemensamma organisationen av marknaderna för lin och hampa som odlas för fiberproduktion och
 2. odlas efter det att ansökan om direktstöd för sådan odling enligt rådets förordning (EG) nr 1782/2003 eller rådets förordning (EG) nr 73/2009 givits in till behörig myndighet. Förordning (2014:1032).

Bilaga 2

Förteckning över substanser vilka kräver intyg enligt 5 a §
alfaacetylmetadol
alfentanil
amfetamin
buprenorfin
dextropropoxifen, i fråga om doserade läkemedel då dessa innehåller mer än 135 mg dextropropoxifen per tablett, kapsel, ampull eller liknande och i fråga om icke doserade läkemedel då dessa innehåller mer än 2,5 procent dextropropoxifen
diazepam
fentanyl
flunitrazepam
hydromorfon
ketobemidon
kodein, i fråga om doserade läkemedel då dessa innehåller mer än 100 mg kodein per tablett, kapsel, ampull eller liknande och i fråga om icke doserade läkemedel då dessa innehåller mer än 2,5 procent kodein
kokain
metadon
metylfenidat
morfin
nikomorfin
opium
oxykodon
pentazocin
pentobarbital
petidin

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft, i fråga om 2 § den 1 januari 1993, då förordningen (1983:366) om att vissa substanser skall anses som narkotika skall upphöra att gälla, och i övrigt den 1 juli 1993. Förordning (1993:784).
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1993:784) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

  Omfattning
  nuvarande 4 § betecknas 5 §, nuvarande 5 § betecknas 6 §, nuvarande 6 § betecknas 11 §, bil. betecknas bil. 1; ändr. 2, 11 §§, ikrafttr. best.; nya 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 §§, rubr. närmast före 1, 2, 7, 11 §§, bil. 2; omtryck
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1995:478) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

  Omfattning
  upph. 10 §; ändr. 7, 8, 9, 11, 12, 14 §§, bil. 2
  CELEX-nr
  393L0046
  Ikraftträder
  1995-06-01

Förordning (1997:103) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

  Omfattning
  ändr. 13, 14 §§
  Ikraftträder
  1997-05-01

Förordning (1997:627) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

  Omfattning
  ändr. bil. 1
  Ikraftträder
  1997-08-01

Förordning (1998:859) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
1998-08-01

Förordning (1998:1467) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1999:516) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. 6, 11 §§
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (1999:656) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
CELEX-nr
398L0034
Ikraftträder
1999-08-01

Förordning (1999:782) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. 5 §, bil. 1
Ikraftträder
1999-12-01

Förordning (2000:2) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
CELEX-nr
398L0034
Ikraftträder
2000-02-01

Förordning (2000:694) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
CELEX-nr
31998L0034
Ikraftträder
2000-10-01

Förordning (2001:48) om ändring (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. 5 §; nya 5 a, 5 b §§
Ikraftträder
2001-03-25

Förordning (2001:78) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 2
CELEX-nr
32001L0008
Ikraftträder
2001-04-01

Förordning (2001:551) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2001. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2001-09-01

Förordning (2001:1284) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2002. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ansökningar som kommit in till Läkemedelsverket före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5 b §; ny 5 c §
Ikraftträder
2002-04-01

Förordning (2002:166) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2002-05-01

Förordning (2002:636) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 2
Ikraftträder
2002-08-01

Förordning (2003:71) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
CELEX-nr
32000R1673
Ikraftträder
2003-03-15

Förordning (2003:753) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2003-12-01

Förordning (2003:1070) om ändring i fördningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 2
CELEX-nr
32003L0101
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:2) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2004-03-01

Förordning (2005:250) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2005. Äldre bestämmelser tillämpas dock fortfarande för ansökningar som gjorts för regleringsåret 2004/2005.
Omfattning
ändr. bil. 1
CELEX-nr
32003R1782
Ikraftträder
2005-06-01

Förordning (2005:474) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
CELEX-nr
31998L0048
Ikraftträder
2005-07-01

Förordning (2005:642) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 18 augusti 2005. Äldre föreskrifter om avgifter gäller fortfarande för tid före ikraftträdandet.
Omfattning
upph. 7, 8, 9 §§ rubr. närmast före 7 §, bil. 2; nuvarande bil. 1 betecknas bil.; ändr. 2, 11, 12, 14 §§, rubr. närmast före 11 §
CELEX-nr
32005R0111
Ikraftträder
2005-08-18

Förordning (2006:273) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
nuvarande bil. betecknas bil. 1; ändr. 2, 5 §§; ny bil. 2
Ikraftträder
2006-06-01

Förordning (2007:157) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
CELEX-nr
31998L0048
Ikraftträder
2007-06-15

Förordning (2007:747) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil.1
CELEX-nr
31998L0048
Ikraftträder
2007-12-01

Förordning (2007:878) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
CELEX-nr
31998L0048
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:728) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
CELEX-nr
31998L0048
Ikraftträder
2008-09-01

Förordning (2008:743) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
CELEX-nr
31998L0048
Ikraftträder
2008-09-15

Förordning (2009:316 ) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
CELEX-nr
31998L0048
Ikraftträder
2009-05-25

Förordning (2009:379) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
CELEX-nr
31998L0048
Ikraftträder
2009-06-08

Förordning (2009:629) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. 5 b §
Ikraftträder
2009-07-01

Förordning (2009:917) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
CELEX-nr
31998L0048
Ikraftträder
2009-09-15

Förordning (2009:1026) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
CELEX-nr
31998L0048
Ikraftträder
2009-12-09

Förordning (2009:1093) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009.
 2. Ansökningar om tillstånd enligt 3, 5 eller 7 § lagen (1992:860) om kontroll av narkotika som kommit in till Läkemedelsverket före ikraftträdandet men som ännu inte avgjorts handläggs enligt äldre föreskrifter.
Omfattning
nya 7, 8 §§
CELEX-nr
32006L0123
Ikraftträder
2009-12-27

Förordning (2009:1269) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 15 december 2009. Den ska dock tillämpas för ansökningar som gjorts före detta datum för stödåret 2009.
Omfattning
ändr. bil. 1
CELEX-nr
32009R0073
Ikraftträder
2009-12-15

Förordning (2009:1581) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
CELEX-nr
32009R0073
Ikraftträder
2010-02-01

Förordning (2010:1081) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
CELEX-nr
32009R0073
Ikraftträder
2010-09-01

Förordning (2010:1083) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
CELEX-nr
32009R0073
Ikraftträder
2010-09-21

Förordning (2010:1085) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
CELEX-nr
32009R0073
Ikraftträder
2010-10-01

Förordning (2011:134) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. 3, 4, 6, 11, 12, 14 §§
Ikraftträder
2011-04-01

Förordning (2011:309) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
CELEX-nr
32009R0073
Ikraftträder
2011-05-01

Förordning (2011:958) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
CELEX-nr
31998L0048
Ikraftträder
2011-09-01

Förordning (2012:43) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
CELEX-nr
32009R0073
Ikraftträder
2012-03-15

Förordning (2012:152) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
CELEX-nr
32009R0073
Ikraftträder
2012-05-01

Förordning (2012:642) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
CELEX-nr
32009R0073
Ikraftträder
2012-12-15

Förordning (2012:974) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
CELEX-nr
32009R0073
Ikraftträder
2013-02-01

Förordning (2013:523) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
CELEX-nr
32009R0073
Ikraftträder
2013-07-22

Förordning (2013:640) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
CELEX-nr
32009R0073
Ikraftträder
2013-08-01

Förordning (2013:789) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
CELEX-nr
32009R0073
Ikraftträder
2013-12-01

Förordning (2014:103) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
CELEX-nr
32009R0073
Ikraftträder
2014-04-08

Förordning (2014:1032) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2014-08-19

Förordning (2014:1379) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2014:1480) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2015-01-16

Förordning (2015:244) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2015-06-09

Förordning (2015:526) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2015-08-18

Förordning (2015:996) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2016-01-26

Förordning (2016:841) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2016-08-16

Förordning (2016:849) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2016-09-06

Förordning (2016:1303) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2017-01-25

Förordning (2017:618) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2017-07-28

Förordning (2017:912) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2017-11-14

Förordning (2017:951) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2017-12-12

Förordning (2018:115) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2018-04-10

Förordning (2018:538) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2018-06-26

Förordning (2018:1209) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2018-07-24

Förordning (2018:1586) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2018-11-12

Förordning (2018:2057) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2019-01-18

Förordning (2019:24) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2019-03-22

Förordning (2019:107) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2019-04-05

Förordning (2019:331) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil
Ikraftträder
2019-07-02