Prop. 1992/93:119

om ändringar i livsmadelslagen (1971:511) m.fl. lagar i anledning av EES-avtalet

Regeringens proposition 1992/93:1 19

om ändringar i livsmedelslagen (19711511) m.fl. lagar i anledning av EES-avtalet

Regeringen förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 3 november 1992 för de åtgärder och de ändamål som framgår av föredragandens hemställan.

På regeringens vägnar

Carl Bildt

Karl Erik Olsson

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ändringar i livsmedelslagen (l971:511), lagen (1985:295) om foder, utsädeslagen (19762298) och lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter. Dessutom föreslås två helt nya lagar, en lag om provtagning på djur och en lag om EEG-handelsgödsel. Förslagen är i huvudsak föranledda av EES—avtalet. Ändringarna i livsmedelslagen inne- bär bl.a. att detaljbestämmelsema om märkning i lagen utmönstras. Avsikten är att huvuddelen av märkningsföreskriftema i stället skall meddelas på myn- dighetsnivå av Statens livsmedelsverk. Ytterligare ändringar är att det nuvaran- de tillståndskravet för s.k. specialdestinerade livsmedel ersätts av ett bemyndi- gande för regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om saluhållande av livsmedel för särskilda näringsändamål.

Ändringarna i foderlagen innebär bl.a. att tillämpningsområdet för lagen vidgas, att som allmänt krav på foder skall gälla att detta inte får ha skadlig in- verkan på miljön och att förbudet att använda självdöda djur till foder förtydli- gas till att omfatta också hela djur eller dj utdelar. Vidare införs en bestämmel- se som innebär att endast fodertillsatser som tillåts enligt EES—avtalet får an- vändas.

&

Fälg &

Ändringarna i utsädeslagen innebär bl.a. att växtförädlingsavgiften slopas och att de nuvarande möjligheterna att ställa krav och villkor på utsäde som skall exponeras tas bort.

Den nya lagen om provtagning på djur innebär att lagstöd införs som möj— liggör provtagning på eller undersökning av djur dels för att kartlägga före- komst av, fastställa frihet från eller kontrollera vissa smittsamma djursjukdo— mar, dels för att kontrollera användningen av läkemedel och liknande.

Den nya lagen om EEG-handelsgödsel slutligen innebär att lagstöd införs som möjliggör ett införlivande av vissa EG-direktiv om handelsgödsel. Lagen är utformad som en bemyndigandelag.

Lagstiftningen föreslås träda i kraft samtidigt som det avsedda EES- avtalet.

Förslaget till ändringari livsmedelslagen m.fl. lagar har granskats av

lagrådet. Propositionen innehåller därför tre huvuddelar: lagrådsremis— sen (5. 20), lagrådets yttrande (5. 63) och regeringens protokoll med beslut om proposition (s. 67). Den som vill ta del av samtliga skäl för den föreslagna lagstiftningen måste därför läsa alla tre delarna.

Prop

IQ

Propositionens lagförslag

1. Förslag till

Lag om ändring i livsmedelslagen (1971 :511)

Härigenom föreskrivs i fråga om livsmedelslagen (1971:51 l)1 dels att 14 och 18 55 skall upphöra att gälla, dels att 1, 13, 16, 20, 27 och 30 åå skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

I denna lag förstås med

1. livsmedel, matvara, dryckes- vara, njutningsmedel eller annan va- ra som är avsedd att förtäras av män- niskor med undantag av vara på vilken Iäkemedelsförordningen (1962-701) äger tillämpning,

Föreslagen lydelse 15

1. livsmedel, matvara, dryckes- vara, njutningsmedel eller annan va- ra som är avsedd att förtäras av män— niskor med undantag av vara på vil- ken läkemedelslagen ( I 992 :85 9) är tillämplig,

2. livsmedelstillsats, dels berikningsmedel som är avsett att tillföras livsme- del för att förbättra dess näringsvärde, dels annan vara eller ämne som är av- sedd att tillföras livsmedel för att påverka dess hållbarhet, konsistens, färg, smak eller lukt eller åstadkomma annan bestämd egenskap hos livsmedlet, om berikningsmedlet, varan eller ämnet ej är livsmedelsråvara,

3. främmande ämne, annat ämne än livsmedelstillsats som, om det in- går i livsmedel, kan utgöra hälsorisk eller förändra livsmedlets normala sammansättning eller beskaffenhet i övrigt,

4. färdigförpackat livsmedel, livs- medel som utan omedelbart samband med överlämnande till konsument in- neslutits i förpackning, avsedd att brytas först av konsumenten.

Färdigförpackat livsmedel som saluhdlles skall vara tydligt och otve- tydigt märkt medföljande uppgifter,

1 . livsmedlets slag,

2. livsmedlets sammansättning,

3. livsmedlets nettovikt eller net- tovolym vid förpackningstillfället,

4. anvisning hur livsmedlet skall förvaras, om förvaringssättet är av betydelse för livsmedlets hållbarhet,

! Lagen omtryckt 19891461.

3. främmande ämne, annat ämne än livsmedelstillsats som, om det in- går i livsmedel, kan utgöra hälsorisk eller förändra livsmedlets normala sammansättning eller beskaffenhet i övrigt.

135

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med- dela föreskrifter om märkning av livsmedel.

Nuvarande lydelse

5 . beräknad hällbarhetstid, om denna är begränsad,

6. förpackarens eller tillverkarens namn eller firma samt hemort eller, om namnet eller firman är allmänt känd, endast namnet, firman eller förkortning därav,

7. sådana uppgifter i övrigt av be- tydelse för konsumenterna som före- skrives av regeringen eller myndig- het som regeringen bestämmer.

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer kan begränsa märkningsskyldigheten enligt första stycket 1—6.

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer kan föreskri- va märkning enligt första Stycket av annat livsmedel än färdigförpackat.

Livsmedel får ej saluhållas, om det

1. kan antagas vara otjänligt till människoföda,

Föreslagen lydelse

165

Livsmedel får inte saluhållas, om det

1. kan antas vara otjänligt till män- niskoföda,

2. tillförts livsmedelstillsats i strid med 6 &,

3. uppges hålla en livsmedelsstan- dard som föreskrivits enligt 7 & men icke motsvarar standarden,

4. ej är märkt enligt 13 ä.

3. uppges hålla en livsmedelsstan— dard som föreskrivits enligt 7 5 men inte motsvarar standarden,

4. inte är märkt enligt föreskrifter som meddelas med stöd av 13 ä,

5. märkts med uppgift om hållbar- hetstid och denna tid löpt ut.

I fråga om förbud mot saluhållande gäller dessutom vad som följer av 10 och 11 åå.

Livsmedel får ej utan tillstånd av myndighet som regeringen bestäm— mer saluhdllas under uppgift att det är särskilt lämpat för människor med behov av särskild kast på grund av ålder, sjukdom eller annat förhåll- ande.

Tillstånd enligt första stycket kan förenas med villkor.

205

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med- dela föreskrifter om saluhällande av livsmedel för särskilda näringsända- mål och av naturliga mineralvatten.

Nuvarande lydelse

Tillsynsmyndigheten får ta hand om en vara som saluhålls eller som uppenbart är avsedd att saluhållas i strid med 16—18 åå. Tillsynsmyndig- heten får vidare ta hand om en vara som avses med ett föreläggande eller ett förbud enligt 25 å, om föreläggan- det eller förbudet inte följs.

Föreslagen lydelse

27 å2

Tillsynsmyndigheten får ta hand om en vara som saluhålls eller som uppenbart är avsedd att saluhållas i strid med 16 och 17 åå. Tillsynsmyn- digheten får vidare ta hand om en va- ra som avses med ett föreläggande eller ett förbud enligt 25 å, om före- läggandet eller förbudet inte följs.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka åtgärder som skall vidtas med kött som med stöd av första stycket tagits om hand i samband med slakt.

Om en vara i något annat fall än som avses i andra stycket har tagits om hand, får ägaren under tillsynsmyndighetens kontroll göra varan duglig till livsmedel eller använda den för något annat ändamål. Annars skall varan för- störas genom tillsynsmyndighetens försorg.

Tillsynsmyndigheten skall låta förstöra också sådana varor som omfattas av ett förbud enligt 11 a å, om det inte finns särskilda skäl för något annat.

30å

Till böter eller fängelse i högst ett år döms, om inte gärningen är ringa, den som med uppsåt eller av oaktsamhet

1. bryter mot 6, 8, 14, 16—20 55, 21 å första stycket eller 23 å,

2. bryter mot föreskn'ft som med- delats med stöd av 9 eller 10 &. 11 % såvitt avser hantering, 12 å, 21 å andra stycket, 22 å tredje stycket, 28 å andra stycket eller 29 å,

3. vid märkning enligt 13 5 eller enligt föreskrift som meddelas med stöd av 13 å lämnar oriktiga upp- gifter,

4. åsidosätter villkor som med- delats med stöd av 6 5 eller 20 å andra stycket.

1. bryter mot 6, 8, 16, 17 eller 19 5, 21 5 första stycket eller 23 å,

2. bryter mot föreskrift som med- delats med stöd av 9 eller 10 å, 11 å såvitt avser hantering, 12 å, 20 5, 21 å andra stycket, 22 å tredje styck- et, 28 å andra stycket eller 29 å,

3. vid märkning enligt föreskrift

som meddelats med stöd av 13 å läm- nar oriktiga uppgifter,

4. åsidosätter villkor som med- delats med stöd av 6 å.

Om förpliktelse av betydelse från hälsosynpunkt eller för konsumentintres- set uppsåtligen åsidosatts i större omfattning eller annars på ett allvarligt sätt, döms till fängelse i högst två år.

Den som med uppsåt eller av oaktsamhet inte fullgör sina skyldigheter en- ligt 26 å första stycket andra punkten, döms till böter.

Till ansvar enligt första stycket döms inte, om gärningen är belagd med straff i brottsbalken.

2 Senaste lydelse 1991:357.

Om ansvar för den som i strid mot föreskrift som meddelats med stöd av Prop. 1992/93:119 11 å inför livsmedel till landet och försök därtill finns bestämmelser i lagen (l960:418) om straff för varusmuggling.

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

2. Förslag till

Lag om ändring i lagen (1985:295) om foder Härigenom föreskrivs att 1—6, 12, 15, 17 och 19 åå lagen (1985:295) om foder skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

ldenna lag avses med

Föreslagen lydelse lå

foder: vara, däri inbegripet vatten, som är avsedd att användas för utfod- ring av djur,

fodertillsats: dels berikningsmedel som är avsett att tillföras foder för att förbättra dess näringsvärde, dels annan vara eller ämne som är avsett att till— föras foder för att påverka dess hållbarhet, konsistens, färg, smak eller lukt eller åstadkomma annan bestämd egenskap hos fodret.

Med foder eller fodertillsats avses dock inte vara på vilken läkemedels- förordnlngen ( I 962 .' 701) skall tilläm- pas.

Lagen gäller foder och fodertill- satser avsedda för hästar, renar, nöt- kreatur, svin,får, getter, kaniner, fjä- derfä, pälsdjur, hundar, katter och odlad fisk.

Lagen gäller inte hanteringen i en- skilda hem av foder avsett för hun- dar, katter eller kaniner, vilka hålls som sällskapsdjur.

Med foder eller fodenillsats avses

dock inte vara på vilken läkemedels- lagen (19.02.1959) skall tillämpas

&

Lagen gäller foder och fodertill- satser avsedda för husdjur och andra djur än husdjur, om de hålls ifdngen- skap.

Lagen gäller inte hanteringen i en- skilda hem av foder avsett för säll- skapsdjur.

35

Foder får inte ha en sådan sammansättning eller beskaffenhet i övrigt att det kan antas att det

1. är skadligt eller annars otjänligt för djuret,

2. gör livsmedel från djur som ut- fodrats med fodret skadligt eller otjänligt som människoföda, eller

3. vid hanteringen medför hälso- risker för människor.

Som foder till andra djur än päls- djur får inte användas fodermjöl eller

1 Senaste lydelse 1988z537.

2. gör livsmedel från djur som ut- fodrats med fodret skadligt eller otjänligt som människoföda,

3. vid hanteringen medför hälso- risker för människor, eller

4. har skadlig inverkan på miljön.

3aå1

Som foder till andra djur än päls- djur får inte användas djur som

Prop. 1992/931119

Nuvarande lydelse

annan vara som framställts av kött från självdöda djur eller från sjukligt förändrade delar av slaktade djur.

Antibiotika och andra kemotera- peutiska medel får tillsättas foder endast för att förebygga, lindra eller bota sjukdom eller sjukdomssymp— tom.

Regeringen eller, efter regering- ens bemyndigande, Jordbruksverket får meddela föreskrifter eller upp- ställa villkor för användningen av foder som innehåller medel som av- ses i första stycket.

Som fodertillsats får användas endast vara eller ämne som godkänts för ändamålet i fråga. Frågor om godkännande prövas av regeringen eller, efter regeringens bemyndigan- de, av Jordbruksverket. Ett godkän- nande får förenas med villkor.

Regeringen eller, efter regering- ens bemyndigande. Jordbruksverket får föreskriva att den som yrkesmäs- sigt för försäljning importerar, till-

2 Senaste lydelse 19911400. 3 Senaste lydelse 1991:400. 4 Senaste lydelse 1991z400.

Föreslagen lydelse

självdött eller som avlivats men inte slaktats upp. Detsamma gäller delar av sådana djur och sjukligt för- ändrade delar av slaktade djur. Vad som sägs om foder gäller också fo- dermjöl och annan vara som fram- ställts av sådana djur eller djurdelar.

Första stycket gäller inte fisk som används som foder eller foder som har framställts av fisk.

Om det finns särskilda skäl, får Jordbruksverket i det enskilda fallet medge undantag från första stycket när det gäller foder till djur i djur- parker och liknande anläggningar.

4s2

Antibiotika eller kemoterapeutis- ka medel får tillsättas foder endast för att förebygga, påvisa, lindra eller bota sjukdom eller sjukdomssymp- tom eller i annat likartat syfte.

Regeringen eller, efter regering- ens bemyndigande, Jordbruksverket får meddela föreskrifter om impor- ten, tillverkningen.försäljningen, an- vändningen eller hanteringen i övrigt av foder som innehåller medel som avses i första stycket.

5å3

Som fodertillsats får användas endast sådana varor och ämnen som är förtecknade i föreskrifter som meddelas av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, av Jord- bruksverket.

6å4

Regeringen eller, efter regering- ens bemyndigande, Jordbruksverket får föreskriva att den som importe- rar, tillverkar, eller förpackar foder

Prop

Nuvarande lydelse

verkar eller förpackar foder eller fodertillsatser skall

Föreslagen lydelse

eller fodertillsatser som skall släppas ut på marknaden skall

1. göra anmälan om sin verksamhet till Jordbruksverket,

2. föra sådana anteckningar över lager, tillverkning, inköp och försäljning eller annat förfogande som behövs för kontroll av att denna lag eller med stöd av lagen meddelade föreskrifter följs,

3. lämna uppgifter om varan i samband med överlåtelse genom märkning eller på annat sätt.

Jordbruksverket utövar tillsynen över efterlevnaden av denna lag och med stöd av lagen meddelade före- skrifter. Jordbruksverket får överlåta åt länsstyrelsen att utöva viss tillsyn inom länet. Sker sådan överlåtelse, skall vad som sägs ilagen om till- synsmyndighet gälla även länssty- relsen.

Tillsynsmyndigheten får ta hand om foder och fodertillsatser som up- penbart är avsedda att försäljas eller användas i strid med 9—11 å. Till- synsmyndigheten får vidare ta hand om foder och fodertillsatser som av- ses med ett föreläggande eller ett för- bud enligt 14 å, om föreläggandet el- ler förbudet inte efterkoms.

Med stöd av bemyndigandet i första stycket får föreskrivas hur uppgifter som avses i första stycket 3 skall vara utformade.

12 å5

Jordbruksverket utövar tillsynen över efterlevnaden av denna lag och med stöd av lagen meddelade före- skrifter. Jordbruksverket får överlåta åt länsstyrelsen att utöva viss tillsyn inom länet. Jordbruksverket får ock- så överlåta åt andra myndigheter än länsstyrelsen att utöva tillsyn. Om tillsyn överlåts, skall vad som sägs om tillsynsmyndighet i lagen gälla även den myndighet till vilken tillsyn överlåtits.

155

Tillsynsmyndigheten får ta hand om foder och fodertillsatser som up- penbart är avsedda att försäljas eller användas i strid med 3 a åförsta stycket eller 9—11 å. Tillsynsmyndig- heten får vidare ta hand om foder

och fodertillsatser som avses med ett '

föreläggande eller ett förbud enligt 14 å, om föreläggandet eller förbu- det inte följs.

Har ett foder eller en fodertillsats tagits om hand, får ägaren under tillsyns- myndighetens kontroll göra varan duglig till utfodring eller använda den för något annat lovligt ändamål. I annat fall skall varan förstöras genom tillsyns-

myndighetens försorg på ägarens bekostnad.

175. Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet

5 Senaste lydelse 19911401

Prop. 1992/931119

Nuvarande lydelse

1. bryter mot 4 å första stycket, 5 eller 9—11 å,

Föreslagen lydelse

1. bryter mot 3 a &? första stycket, 4 å första stycket, 5 eller 9—11 å,

2. bryter mot en föreskrift som meddelats med stöd av 4 å andra stycket eller 6 å.

3. åsidosätter förbud eller villkor som meddelats med stöd av 4 å and— ra stycket, 5 eller 8 å, eller

3. åsidosätter förbud eller villkor som meddelats med stöd av 4 å and- ra stycket eller 8 å, eller

4. underlåter att fullgöra sin skyldighet enligt 13 å första stycket andra me- ningen.

Iringa fall skall inte dömas till ansvar. Den som har överträtt vitesföreläggande eller vitesförbud döms inte till an- svar enligt denna lag för gäming som omfattas av föreläggandet eller förbu- det.

Ansvar enligt första stycket inträder inte om ansvar för gärningen kan ådö— mas enligt brottsbalken eller enligt lagen (1960:418) om straff för varusmugg-

ling.

Beslut av Jordbruksverket i ären- de som avses i 13 å första stycket, 14 eller 15 å får överklagas hos kam- marrätten. Föreskrifter om överkla- gande av beslut av Jordbruksverket med stöd av ett bemyndigande enligt 4—6 och 8 åå meddelas av regering- en. Länsstyrelsens beslut får överkla— gas hos Jordbruksverket. Jordbruks- verkets beslut i ett sådant ärende får överklagas hos kammarrätten.

19 å6

Beslut av Jordbruksverket i ären- de som avses i 3 a ? tredje stycket, 13 å första stycket, 14 eller 15 å får överklagas hos kammarrätten. Före- skrifter om överklagande av beslut av Jordbruksverket med stöd av ett bemyndigande enligt 4, 6 och 8 åå meddelas av regeringen.

Beslut av länsstyrelsen eller av an- nan myndighet till vilken Jordbruks- verket överlåtit att utöva tillsyn får överklagas hos Jordbruksverket. Jordbruksverkets beslut i ett sådant ärende får överklagas hos kammar- rätten.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

6 Senaste lydelse 19911401.

Prop

3. Förslag till

Lag om ändring i utsädeslagen (1976z298)

Härigenom föreskrivs i fråga om utsädeslagen (1976:298)1 dels att 6 å skall upphöra att gälla, dels att 1—4, 7 och 8 åå skall ha följande lydelse, dels att det i lagen skall införas två nya bestämmelser, 3 a och 9 åå, av

följande lydelse.

Nuvarande lydelse

I denna lag förstås med

Föreslagen lydelse

1å2

1. utsäde, dels frö som är avsett till utsäde med undantag av skogsfrö, dels utsäde av potatis (utsädespotatis),

2. statsplombering av utsäde, för- valtningsuppgift som innebär kvali- tetskontroll av utsäde, plombering av förpackning med utsäde och ut- färdande av bevis därom.

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att utsäde av visst slag får överlämnas till annan eller föras ut ur landet endast om stats- plombert'ng av utsädet har skett.

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka villkor som skall gälla för sratsplombering.

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att utsäde av visst slag som inte skall statsplomberas får överlämnas till annan endast om utsädet är försett med eller åtföljs av uppgifter som behövs för att bedöma dess kvalitet (kvalitetsdeklaration).

2. certifiering av utsäde, förvalt- ningsuppgift som innebär kvalitets- kontroll av utsäde, försegling av för- packning med utsäde och utfärdande av bevis om detta.

253

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med- dela föreskrifter om att utsäde av visst slag får släppas ut på mark- naden endast om certifiering av utsä- det har skett.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med- dela föreskrifter om vilka villkor som skall gälla för certifiering.

3å4

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med- dela föreskrifter om att utsäde av visst slag som inte skall certifieras får släppas ut på marknaden endast om utsädet är försett med eller åtföljs av uppgifter som behövs för att be- döma dess kvalitet (kvalitetsdekla- ration).

1 Senaste lydelse av lagens rubrik 1979:298. 3 Senaste lydelse 19791298. 3 Senaste lydelse 1979:298. 4 Senaste lydelse 1979298.

Nuvarande lydelse

För tillsyn av att föreskrifterna om kvalitetsdeklaration följs äger myndighet som regeringen bestäm- mer tillträde till lokal eller annat ut- rymme och får där ta prov. Myndig- heten har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som be- hövsför tillsynen.

Det åligger polismyndighet att lämna det biträde som behövs för till- synen.

Skall statsplombering av utsäde ske enligt 2 Q, är den som begär plomberingen skyldig att erlägga av- gift ( växdörädlingsavgift) med be- lopp som fastställes av regeringen el- ler myndighet som regeringen be- stämmer.

För utsäde av sort som har regi- strerats enligt vängörädlarrättslagen (1971:392) uttages växtförädlings- avgift endast om sortinnehavaren till beskattningsmyndig het som avses i

Föreslagen lydelse

3aå

För tillsyn av att föreskrifterna om certifiering och kvalitetsdeklara- tion följs har myndighet som rege- ringen bestämmer rätt att få tillträde till lokaler och andra utrymmen och att där ta prov. Myndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för till— synen.

Polismyndigheten skall på begä- ran lämna den hjälp som behövs vid tillsynen.

Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden som behövs för att bestämmelserna i första stycket skall efterlevas. F örelägganden kan före- nas med vite.

45

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får före- skriva att den som yrkesmässigt för- packar eller bedriver handel med köksväxtutsäde skall göra anmälan om sin verksamhet till Statens ut- sädeskontroll.

Nuvarande lydelse

6 & avger förklaring på heder och samvete att han ej avser att uppbära ersättning för annans yrkesmässiga utnyttjande av sorten inom landet. Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om befrielse från eller återbetalning av växförädlingsavgift vid utförsel eller om återbetalning av vättförädlingsavgift för utsäde av sort som har marknadsförts innan re- gistrering av sorten har skett enligt väx'tförädlarrättslagen.

Den som till Utsädeskontrollen uppsåtligen avger handling med orik- tig uppgift och däri genom föranleder

fara för att växtförädlingsavgift un- dandras döms till böter eller fängelse i högst ett år. Sker sådan gärning av grov oaktsamhet, döms till böter.

Den som till Utsädeskontrollen uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnar oriktig uppgift om varas slag eller 5011 döms till böter, om inte gär- ningen är belagd med straff enligt första stycket.

I ringa fall döms inte till ansvar enligt första eller andra stycket.

Utan hinder av 35 kap. I 5 brotts- balken fdr påföljd för brott enligt första stycket första meningen ådö- mas, om den misstänkte häktats eller erhållit del av åtaiför brottet inom fem år från brottet.

Bestämmelserna i 14 å andra stycket skattebrottslagen(1971 .'69) tillämpas på brott enligt första styck- et första meningen.

5_.Senastc lydelse 19851113.

Föreslagen lydelse

755

Den som till Utsädeskontrollcn uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnar oriktig uppgift om en varas slag eller son döms till böter.

Iringa fall döms inte till ansvar.

Andringcn innebär bl.a. att första, Gärds och femte styckena upphävs.

Nuvarande lydelse

Den som uppsåtligen eller av oakt- samhet bryter mot föreskrift som har meddelats med stöd av 2 5 första stycket eller 3 5 första stycket dömes till böter, om ej gärningen är belagd med straff i lagen (1960:418) om straff för varusmuggling.

Vara som varit föremål för brott mot föreskrift, meddelad med stöd av 3 & första stycket, skall förklaras förverkad, om det ej är uppenbart obilli gt. Detsamma gäller utbyte av sådant brott. I stället för varan kan dess värde förklaras förverkat.

Har någon gjort sig skyldig till brott enligt första stycket, skall han förpliktas erlägga växtförädlings- avgift som har undandragits genom brottet och ersätta tillsynsmyndighe- ten kostnader för undersökning av taget prov.

Föreslagen lydelse

8å6

Den som uppsåtligen eller av oakt- samhet bryter mot föreskrift som har meddelats med stöd av 2 5 första stycket eller 3 % döms till böter, om inte gärningen är belagd med straffi lagen (1960:418) om straff för varu- smuggling. Till samma straff döms den som uppsåtligen eller av oakt- samhet åsidosätter unmälningsskyl- dighet som föreskrivits med stöd av 4 ä'.

Vara som varit föremål för brott mot föreskrift, meddelad med stöd av 3 &, skall förklaras förverkad, om det inte är uppenbart obilligt. Detsamma gäller utbyte av sådant brott. I stället för varan kan dess värde förklaras förverkat.

Har någon gjort sig skyldig till brott enligt första stycket. skall han ersätta tillsynsmyndigheten kostna- der för undersökning av taget prov.

95

Tillsynsmyndighetens beslut en—

ligt 3 a 5 tredje stycketfär överkla- gas hos kammarrätten.

Denna lag träder i ler—aft den dag regeringen bestämmer.

6 Senaste lydelse 1979:298.

4. Förslag till Lag om provtagning på djur Härigenom föreskrivs följande.

l 5 Denna lag avser kartläggning och kontroll av smittsamma djursjukdomar samt kontroll av användningen av läkemedel vid uppfödningen av djur.

2 5 För att kartlägga förekomst av, fastställa frihet från eller kontrollera vis- sa smittsamma djursjukdomar får regeringen eller den myndighet som rege- ringen bestämmer föreskriva eller i det särskilda fallet besluta om provtagning eller undersökning enligt denna lag.

För att kontrollera användningen av läkemedel och andra ämnen eller be- redningar med liknande verkan vid uppfödnin gen av djur får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreskriva eller i det särskilda fal- let besluta om provtagning eller undersökning enligt denna lag.

3 % Provtagning eller undersökning enligt 2 & får utföras av veterinär eller annan person som utses av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Provtagningen eller undersökningen får utföras på

1. djur och djurkroppar,

2. mjölk som levereras till mejeri,

3. annat material som regeringen eller den myndighet som regeringen be- stämmer föreskriver.

Provtagningen eller undersökningen får utföras utan samtycke av ägare eller annan rättsinnehavare och skall genomföras på ett sätt som innebär så små olägenheter som möjligt för denne.

4 & Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vad den som föder upp djur skall iaktta i fråga om

1. skyldighet att anmäla verksamheten till en myndighet och att föra anteck- ningar om verksamheten,

2. skyldighet att anmäla misstanke om djursjukdom till en veterinär, och

3. krav på hygien i djurhållningen. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får vidare före- skriva eller i ett enskilt fall besluta att djur får säljas till annat än slakt eller flyt- tas från ett område till ett annat inom landet, endast om djuren är fria från viss sjukdom.

5 & Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för djurägare att betala ersättning för provtagning och undersökning enligt denna lag.

6 5 För provtagning eller undersökning enligt denna lag har den som utför provtagningen eller undersökningen rätt att få tillträde till områden, anlägg- ningar, byggnader, lokaler och andra utrymmen där djur hålls eller där djur— kroppar, mjölk eller annat material förvaras.

Djurägaren skall tillhandahålla den hjälp som behövs för att provtagningen eller undersökningen skall kunna genomföras.

7 5 Till böter döms den djurägare som inte fullgör skyldigheten enligt 6 & Prop. 1992/93:119 andra stycket.

8 & Beslut som annan statlig myndighet än regeringen i enskilda fall meddelat enligt denna lag får överklagas hos kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

5. Förslag till Lag om EEG—handelsgödsel

Härigenom föreskrivs följande.

Tillämpningsområde

1 & Denna lag gäller marknadsföring av handelsgödsel under särskild beteck- ning. .

EEG handelsgödsel

2 & Handelsgödsel som uppfyller särskilda villkor i fråga om innehåll. sam- mansättning, egenskaper, beteckning, förpackning och märkning får mark- nadsföras under beteckningen EEG—handelsgödsel.

Villkoren anges i föreskrifter som meddelas av regeringen eller, efter rege-

ringens bemyndigande, Statens jordbruks verk.

Anmälan m.m.

3 & Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Jordbruksverket får föreskriva att den som marknadsför handelsgödsel skall göra anmälan om sin verksamhet till Jordbruksverket.

Tillsyn

4 5 Jordbruksverket utövar tillsynen över efterlevnaden av denna lag och fö- reskrifter som meddelats med stöd av lagen. Jordbruksverket får överlåta åt länsstyrelsen att utöva viss tillsyn inom länet.

5 5 För tillsynen har en tillsynsmyndighet rätt att få tillträde till områden, lo- kaler och andra utrymmen där handelsgödsel hanteras och där göra undersök- ningar och ta prover. En tillsynsmyndighet har rätt att på begäran få de upplys- ningar och handlingar som behövs för tillsynen.

Polismyndigheten skall på begäran lämna den hjälp som behövs vid tillsy- nen.

6 5 En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden eller förbud som be- hövs för att denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen skall efterlevas. 1 beslut om föreläggande eller förbud kan tillsynsmyndigheten sätta ut vite.

7 5 Den som på Jordbruksverkets uppdrag utför provtagning och analyserar prov av EEG-gödselmedel skall genomföra provtagningen och analyserna en- ligt de metoder som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Jord- bruksverket föreskriver.

Tillsynsavgifter 8 & Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Jordbruksverket, får föreskriva att särskilda avgifter får tas ut för kontroll som utövas enligt denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

Ansvar och överklagande

9 5 Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet marknadsför handelsgödsel under beteckningen EEG-handelsgödsel utan att de villkor för detta som föreskrivits med stöd av 2 & är uppfyllda.

l ringa fall skall inte dömas till ansvar. Den som har överträtt ett vitesföreläggande eller vitesförbud döms inte till ansvar enligt denna lag för den gärning som omfattas av föreläggandet eller förbudet.

Till ansvar enligt första stycket döms inte, om gärningen är belagd med straff i brottsbalken.

10 & Länsstyrelsens beslut i ärende som avses i S 5 första stycket eller 6 5 får överklagas hos Jordbruksverket.

Beslut av Jordbruksverket i sådana ärenden får överklagas hos kammarrät- ten.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

6. Förslag till

Lag om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och

prisregleringsavgifter

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 2 & lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Vissa bestämmelser i denna lag gäller också för överlastavgift, väg- trafrkskatt, växq'örädlingsavgift, till- fällig förmögenhetsskatt och miljöav- gift enligt vad som föreskrivs i lagen (1972:435) om överlastavgift, vägtra- ftkskattelagen (19731601'), utsädes- lagen (I976:298) och lagen (1986: 1225) om tillfällig förmögenhets- skatt för livförsäkringsbolag, under- stödsföreningar och pensionsstif— telser, vägtrafikskattelagen (1988: 327) samt lagen (1990:613) om mil- jöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion.

Föreslagen lydelse

1 kap. 2 51

Vissa bestämmelser i denna lag gäller också för överlastavgift, väg- trafikskatt, tillfällig förmögenhets- skatt och miljöavgift enligt vad som föreskrivs i lagen (1972:435) om överlastavgift, vägtrafikskattelagen (1973:601) och lagen (1986:1225) om tillfällig förmögenhetsskatt för livförsäkringsbolag, understödsföre- ningar och pensionsstiftelser, vägtra- ftkskattelagen (1988z327) samt lagen (1990:613) om miljöavgift påut- släpp av kväveoxider vid energipro— duktion.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

1 Senaste lydelse 1991:702.

Jordbruksdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 1 oktober 1992

Närvarande: statsrådet B. Westerberg, ordförande, och statsråden Friggebo, Johansson, Laurén, Hörnlund, Olsson, Svensson, af Ugglas, Dinkelspiel, Thurdin, Hellsvik, Wibble, Björck, Davidson, Odell, Lundgren, Unckel, P. Westerberg, Ask

Föredragande: statsrådet Olsson

Lagrådsremiss om ändringar i livsmedelslagen (l97lz511) m.fl. lagar i anledning av EES—avtalet

3.1. EG:s bestämmelser och den svenska lagstiftningen

När det gäller djurfoder omfattar EES-avtalet bestämmelser som återfinns i EG:s rättsakter om foderråvaror och foderblandningar, fodertillsatser, biopro— teiner i foder, metoder för analys och kontroll av foder samt främmande äm- nen och produkter i foder.

Bestämmelserna kan i sammanfattning sägas innebära följande.

Allmänt ställs kravet att foderråvaror och foderblandningar får marknads- föras bara under förutsättning att de är oskadli ga, oförfalskade och av säljbar kvalitet. Varorna får inte medföra risker för människors eller djurs hälsa och de får inte presenteras eller marknadsföras på ett sätt som kan vara vilseledan- de (direktiven 77/lOl/EEG och 79/373/EEG).

I princip får inte andra tillsatser användas i foder än sådana som har god- känts av EG:s ministerråd eller EG-kommissionen (direktiv 70/524/EEG). Motsvarande krav gäller också för s.k. särskilda produkter inkl. bioproteiner (direktiv 82/471/EEG).

För marknadsföringen skall en rad krav uppfyllas i fråga om förpack- ningar, märkning och annan upplysningsskyldighet (direktiven 77/101/EEG, 79/373/EEG och 70/524/EEG).

För främmande ämnen i foder gäller fastställda högsta tillåtna halter (direk— tiv 74/63/EEG).

Slutligen förutsätts detaljerade bestämmelser för kontroll och analys av att foder och tillsatser uppfyller de ställda kraven (direktiv 70/373/EEG).

Avtalet omfattar också rättsaktema om djuravfall som används som foder (direktiv 90/667/EEG) och om användning av foder som innehåller läkemedel (direktiv 90/167/EEG).

De svenska bestämmelserna om foder finns i lagen (1985:295) om foder, i förordningen (l985:879) om foder och i föreskrifter som Statens jordbruks— verk har meddelat med stöd av lagen och förordningen.

Foderlagen har utformats med beaktande av EG:s bestämmelser. I foderlagen ställs kravet att foder inte får vara skadligt eller på annat sätt otjänligt för djuret. Foder får inte heller leda till att livsmedel från djur blir skadligt eller otjänligt. Hanteringen av foder får inte medföra hälsorisker för människor (3 5).

Som fodertillsats får bara användas sådana varor eller ämnen som har god— känts för ändamålet (5 å).

Importörer, tillverkare och förpackare av foder kan med stöd av lagen bl.a. åläggas att genom märkning eller på annat sätt lämna uppgifter om fodret när detta överlåts (6 5). Om det behövs med hänsyn till människors eller djurs häl— sa, kan också villkor i övrigt föreskrivas för import. tillverkning, försäljning, användning och övrig hantering av foder (8 ä).

Foderlagens tillsynsbestämmelser ger tillsynsmyndigheten rätt att bl.a. gö— ra undersökningar och ta prover och på begäran få de upplysningar och hand- lingar som behövs för tillsynen (13 5).

3.2. Behovet av ytterligare anpassning

Det är självfallet viktigt att den svenska lagstiftningens tillämpningsområde överensstämmer med EG-bestämmelsemas tillämpningsområde. I regelver- ken avgränsas tillämpningsområdet genom definitioner av foder och fodertill- satser och genom angivande av att reglerna gäller foder till vissa slags djur.

Frågan om avgränsning till vissa djurslag behandlas i det följande i avsnit- tet om Foder till vissa djurslag.

När det gäller definitionerna av foder görs i EG:s rättsakter en uppdelning som i huvudsak innebär följande.

Med ”foder” avses ”varor som är av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung i sitt naturliga tillstånd, färska eller konserverade, varor som härrör från indu- striell bearbetning, organiska eller oorganiska ämnen, som används ensamma eller i blandningar, med eller utan tillsatser, för utfodring av djur".

Med "foderblandningar” avses ”blandnin gar av varor som är av vegetabi- liskt eller animaliskt ursprung i sitt naturliga tillstånd, färska eller konservera- de, varor som härrör från industriell bearbetning, organiska eller oorganiska ämnen, med eller utan tillsatser, för utfodring av djuri form av helfoder eller kompletteringsfoder”.

Med ”foderråvaror" avses ”olika vegetabiliska eller animaliska produkter i naturligt tillstånd, färska eller konserverade samt därav härledda produkter ef- ter industriell bearbetning och olika organiska och oorganiska ämnen, med el- ler utan tillsatser, som är avsedda att tillhandahållas som rent foder eller för tillredning av foderblandnin gar eller som bärare av koncentrat av fodertillsat- ser”.

Med ”tillsatser " avses "ämnen eller preparat som när de ingår i foder kan påverka fodrets egenskaper eller husdjursproduktionen”.

Direktiven innehåller dessutom definitioner av bl.a. "helfoder”, "tillskotts- foderblandningar" och s.k. ”premixer (förblandningar)”.

Det förhållandet att EG-direktiven innehåller en rad detaljrika beskrivning- ar kan inte anses innebära någon annan avgränsning av begreppet foder än den som görs i foderlagen. Ett undantag är dock att vatten inte räknas som fo- der i EG:s regelverk.

Med det angivna undantaget får den svenska beskrivningen av foder som ”vara, däri inbegripet vatten, som är avsedd att användas för utfodring av djur" anses täcka beskrivningarna inom EG. Det kan tilläggas att det i förar- betena till foderlagen anges att med foder avses alla varor som är avsedda att användas till utfodring av djur. Detta gäller oavsett om de först efter bland- ning med andra varor är lämpliga för detta ändamål (prop. l984/85:l49).

I EG:s direktiv används i den engelska översättningen uttrycket "oral fee- ding". Något förtydligande i det avseendet av den svenska lagtexten kan inte anses nödvändigt. Med utfodring kan inte gärna avses något annat än att dju- ret tillförs något att äta eller dricka.

EG saknar alltså, när det gäller foder, bestämmelser om vatten. EES-avta- let innebär inte något hinder mot att vi behåller våra bestämmelser i det avse- endeL

Inte heller i fråga om begreppet ”fodertillsats" finns det någon anledning att ändra den svenska definitionen. Enligt foderlagen avses med fodertillsats "dels berikningsmedel som är avsett att tillföras foder för att förbättra dess nä- ringsvärde, dels annan vara eller ämne som är avsett att tillföras foder för att påverka dess hållbarhet, konsistens, färg, smak eller lukt eller åstadkomma

annan bestämd egenskap hos fodret”. Att det inte, som inom EG, särskilt an- märks att tillsatsen antingen skall påverka fodrets egenskaper eller husdjurs- produktionen kan inte tilläggas någon särskild betydelse.

Även om följaktligen de grundläggande definitionerna kan behållas oför- ändrade finns det anledning att i vissa andra avseenden göra ändringar i foder- lagen.

En del av dessa ändringar föranleds av EES-avtalet. Oberoende av avtalet har det emellertid aktualiserats också vissa andra lagändringar. Sålunda har regeringen uppdragit åt Jordbruksverket att efter hörande av Statens veterinär- medicinska anstalt utreda om foderlagen bör omfatta foder och fodertillsatser för ytterligare djur eller grupper av djur. Uppdraget har också omfattat att läm- na förslag till hur ett förbud mot att utfodra djur med hela eller delar av krop- par från självdöda djur skall utformas. Jordbnrksverket har redovisat uppdra- get i en skrivelse till regeringen den 27 februari 1992.

I det följande tas i särskilda avsnitt tipp förslag till ändringar i foderlagen som föranleds av EES-avtalet och Jordbruksverkets nyssnämnda skrivelse.

3.3. Foder till vissa djurslag

Mitt förslag: Foderlagen skall fortsättningsvis gälla foder och foder-

tillsatser avsedda för husdjur och för andra djur än husdjur, om de hålls i fångenskap.

Promemorians förslag: Överensstämmer med mitt. Remissinstanserna: Förslaget biträds av remissinstansema. Jordbruks- verket föreslår dock att något undantag från lagens tillämpning inte skall gö- ras i fråga om hanteringen i enskilda hem av foder avsett för sällskapsdjur. Enligt Svenska jägareförbundet bör det övervägas att vidga tillämpningsom- rådet till att gälla också frilevande klövvilt.

Skälen för mitt förslag: I sin nuvarande lydelse gäller foderlagen (2 &) foder och fodertillsatser avsedda för hästar, renar, nötkreatur, svin, får, getter, kaniner, fjäderfä, pälsdjur. hundar, katter och odlad fisk.

Jordbruksverket har i sin skrivelse anfört att antalet djurarter som hålls och utfodras för livsmedelsproduktion ökat. För sådan produktion hålls i allt stör- re skala djur, t.ex. hjortar och vildsvin, i hägn. Foderlagens tillämpningsom- råde bör vidgas redan av det skälet. En sådan vidgning är emellertid enligt ver- ket främst motiverad av de skärpta krav som följer av den nya djurskyddsla- gen. Djurskyddet har förstärkts genom kravet på att djur skall skyddas mot sjukdom och detta oavsett om sjukdomen medför lidande för djuret. Detta krav får visserligen anses innebära bl.a. att även foder åt andra djur än de som omfattas av foderlagen måste ha en från djurskyddssynpunkt godtagbar kvalitet. Detta till trots anser Jordbruksverket att starka skäl talar för att foder-

lagen bör omfatta foder och fodertillsatser till samtliga djurarter som utfodras och hålls av människor.

Jordbruksverkets beskrivning av de djurarter som bör omfattas ansluter till det uttryckssätt som används i EG-direktiven. Där talas bl.a. om djur som till- hör arter som människor normalt utfodrar och håller eller använder till kon- sumtion. Jordbruksverket anföri sitt remissvar att EG-direktiven inte anses gälla foder till frilevande djur.

Med hänsyn till de nyss redovisade motiven för en vidgning av foderla- gens tillämpningsområde och fördelen av enhetlighet i lagstiftningen talar övervägande skäl för att kretsen av djur i foderlagen beskrivs på samma sätt som i djurskyddslagen. Även en sådan avgränsning låter sig väl förena nred den som gäller inom EG. Någon utvidgning med avseende på foder till frile- vande djur bör däremot inte göras. Foderlagen bör följaktligen ändras” till att gälla foder och fodertillsatser avsedda för husdjur och för andra djur än hus— djur, om de hålls i fångenskap.

Foderlagen gäller inte hanteringen i enskilda hem av foder avsett för hun— dar, katter eller kaniner, vilka hålls som sällskapsdjur. Jordbruksverket före- slår i sitt remissyttrande att undantaget slopas. Som skäl anför verket att före- skriften inte står i överensstämmelse med EG:s rättsakter och inte heller med de skärpta krav som följer av den nya djurskyddslagstiftningen. I anledning av vad Jordbruksverket anfört vill jag erinra om bakgrunden till undantaget. Undantagsbestämmelsen utfomtades med beaktande av vad Lagrådet anfört om det betänkliga i att foderlagens tillsynsbestämmelser skulle ge stöd för kontroll och undersökningar också i enskilda hem. I motiven till bestämmel- sen anförs att det bara i yttersta undantagsfall när det finns mycket starka skäl skulle ha kunnat bli aktuellt att med stöd av foderlagen utöva tillsyn i enskilda hem. När det finns sådana skäl torde det, enligt föredraganden, för flertalet fall finnas tillräckliga möjligheter att ingripa med stöd av djurskyddslagen eller hälsoskyddslagen.

Enligt min mening finns det inte skäl för någon annan bedömning än den som gjordes när bestämmelsen infördes. Jag kan inte heller dela uppfattning- en att undantaget skulle strida mot EG:s rättsakter. Med hänsyn till att EG:s reglering tar sikte främst på tillverkning och marknadsföring av foder kan det inte finnas något hinder mot ifrågavarande undantag. Bestämmelsen bör emellertid ges en ändrad lydelse som en följd av att lagens tillämpningsom- råde vidgas. I fortsättningen bör undantaget avse hanteringen i enskilda hem av foder avsett för alla slags sällskapsdjur.

Enligt Jordbruksverket kan den föreslagna vidgningen av foderlagens till- lämpningornråde inte förutses leda till några nackdelar av betydelse när det gäl- ler tillsyn och kontroll. Kontrollen bedöms även fortsättningsvis kunna bedri- vas med befintliga resurser.

Hänvisningar till S3-3

3.4. Foder får inte ha skadlig inverkan på miljön

Mitt förslag: Som allmänt krav skall gälla att foder inte får ha sådan

sammansättning eller beskaffenhet i övrigt att det kan antas ha skadlig

inverkan på miljön.

Promemorians förslag: Överensstämmer med mitt. Remissinstanserna: Förslaget biträds.

Skälen för mitt förslag: Enligt EG:s bestämmelser gäller att fodertillsat- ser och s.k. särskilda produkter inte får godkännas om de har skadlig effekt på miljön.

I foderlagen sägs inte annat än att en fodertillsats skall vara godkänd för att få användas. Däremot ställs i lagen vissa grundläggande krav på foder, näm- ligen att foder inte får vara skadligt eller annars otjänligt som djurföda, inte får göra livsmedel från djur som utfodrats med fodret skadligt eller otjänligt som människoföda eller vid hanteringen medföra hälsorisker för människor. För en anpassning till EG:s regler bör till dessa krav läggas att foder inte får ha en sådan sammansättning eller beskaffenhet i övrigt att det kan antas vara skadligt för miljön.

3.5. Förtydligande av förbudet att använda självdöda djur till foder

Mitt förslag: Det nuvarande förbudet att som foder till andra djur än

pälsdjur använda fodermjöl eller annan vara som framställts av kött från självdöda djur eller från sjukligt förändrade delar av slaktade djur för- tydligas till att gälla också hela djur och djurdelar. Generellt undantag görs för foder som framställs av fisk och Jordbruksverket ges möjlig- het att medge undantag för foder till djur i djurparker och liknande an- läggningar, om det finns särskilda skäl.

Promemorians förslag: Överensstämmer i huvudsak med mitt. Remissinstanserna: Förslaget biträds av remissinstansema. Enligt Läns- styrelsen i Skaraborgs län bör förbudet utformas så att med självdöda djur jämställs djur som avlivats men inte slaktats upp. Nordiska samfundet mot plågsamma djurförsök anser att förbudet bör gälla också foder som används till pälsdjur.

Skälen för mitt förslag: Genom en ändring i foderlagen år 1988 inför- des förbud mOt att som djurfoder till andra djur än pälsdjur använda foder- mjöl eller andra varor som framställts av kött från självdöda djur eller från sjukligt förändrade delar av slaktade djur. Förbudet får behållas enligt EES- avtalet. De fördragsslutande parterna skall se över frågan under år 1995.

Erfarenheterna av förbudet visar att det finns anledning att förtydliga förbu- det så att det klart framgår att det också gäller foder som består av hela eller de- lar av självdöda djur eller sjukligt förändrade delar av djur. Förbudet i övrigt bör gälla inte bara fodermjöl eller andra varor som framställts av "kött från" självdöda djur eller från sjukligt förändrade delar av slaktade djur utan överhu- vudtaget fodermjöl och varor som framställts av sådana djur eller djurdelar. Jordbruksverket som på regeringens uppdrag utrett frågan har anfört att för- budet under sådana förhållanden kommer att gälla också bl.a. blod, fett och ben från självdöda djur.

Jag delar den uppfattning som förs fram av Länsstyrelsen i Skaraborgs län att någon åtskillnad inte bör göras mellan djur som självdött och djur som avli- vats utan efterföljande uppslaktning. Även i det senare fallet får det förutsättas vara fråga om sjuka djur. Någon utvidgning av förbudet till att gälla också fo- der tr'll pälsdjur ärjag inte beredd att förorda.

I enlighet med Jordbruksverkets förslag bör användning av fisk till foder generellt undantas från förbudet. Vidare bör Jordbruksverket i enskilda fall kunna medge att självdöda djur eller delar av sådana djur används för utfod- ring av exempelvis vissa rovdjur som hålls i djurparker och liknande anlägg- ningar.

Foderlagens bestämmelser om omhändertagande av foder och om straff bör också ändras så att de omfattar den aktuella förbudsbestämmelsen.

3.6. Utökade möjligheter att meddela föreskrifter om foder som innehåller antibiotika m.m.

Mitt förslag: Bemyndigandet i foderlagen för regeringen eller, efter

regeringens bestämmande. Jordbruksverket att meddela föreskrifter om användningen av foder som innehåller antibiotika eller kemoterapeutis- ka medel vidgas till att gälla också importen, tillverkningen, försäljning- en och hanteringen i övrigt av sådant foder.

Promemorians förslag: Överensstämmer med mitt. Remissinstanserna: Förslaget biträds.

Skälen för mitt förslag: Av foderlagens inledande paragraf följer att varor som omfattas av läkemedelsförordningen (l962:701) inte räknas som foder eller fodertillsatser. Genom en bestämmelse i läkemedelsförordningen undantas djurfoder som innehåller antibiotika eller andra kemoterapeutiska me- del och som har tillverkats vid foderfabrik eller liknande anläggning från för- ordningens tillämpningsområde. Ett motsvarande undantag har införts i den nya läkemedelslagen (1992:859). För sådant foder gäller i stället foderlag- stiftningens bestämmelser. Den ordningen har valts av följande skäl. Att han- tera foder som tillsatts antibiotika eller kemoterapeutika enligt de bestämmel- ser som gäller för läkemedel är olämpligt redan därför att det volymmässigt

Prop. 1992/932119

rör sig om så stora kvantiteter. Främst i fråga om framställningen skiljer det sig också från andra läkemedel och låter sig därför inte så väl inpassas i läke- medelsförordningens regelsystem. Dessutom skulle det innebära att en mängd foder kom att generellt undantas från foderlagstiftningens område och de krav som där uppställs på bl.a. den hygieniska kvaliteten (prop. 1984/85: 149).

Den nya läkemedelslagen har som nyss nämnts utformats med utgångs- punkt i att den nuvarande gränsdragningen mellan tillämpningsområdena för foderlagstifmingen resp. läkemedelslagstiftningen behålls oförändrad.

Enligt foderlagen är det förbjudet att använda antibiotika och andra kemote- rapeutiska medel i foder i tillväxtbefrämjande syfte. Enligt lagen får sådana medel tillsättas foder endast för att förebygga, lindra eller bota sjukdom eller sjukdomssymptom. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Jord- bruksverket får meddela föreskrifter eller ställa upp villkor för användningen av foder som innehåller sådana medel.

Något motsvarande förbud finns inte inom EG. Det är inom EG tillåtet att som fodertillsats använda tillväxtbefrämjande medel, coccidiostatika (förebyg- gande medel mot tarmparasiter), vissa antibiotika och andra medicinska prepa— rat. Sverige får emellertid enligt EES-avtalet behålla sin nuvarande reglering. Enligt avtalet skall de fördragsslutande parterna se över frågan under år 1995.

En ändring i bestämmelserna bör dock göras i det här sammanhanget. För att få en bättre överensstämmelse med den fördelning som i praktiken tilläm- pas mellan Läkemedelsverket och Jordbruksverket bör befogenheten att med- dela föreskrifter om användningen av foder som tillsatts antibiorika eller kemo— terapeutiska medel vidgas till att gälla också import, tillverkning, försäljning och hantering i övrigt av sådant foder.

3.7. Bara fodertillsatser som tillåts enligt EES-avtalet får användas

Mitt förslag: Som fodertillsats skall i fortsättningen få användas en- dast sådana varor eller ämnen som tillåts enligt EES-avtalet och som för- ' tecknas i föreskrifter som meddelas av Jordbruksverket.

Promemorians förslag: Överensstämmer med mitt. Remissinstanserna: Förslaget har i allmänhet tillstyrkts av remissinstan- sema. Jordbruksverket påpekar att förprövningskravet inom EG inte bara gäl- ler fodertillsatser utan också s.k. särskilda produkter (direktiv 82/471/EEG). Dessutom finns en negativ lista över förbjudna råvaror (kommissionens bes- lut 91/516/EEG). Enligt verket bör det därför föreskrivas att bara sådant "fo— der” ' som tillåts enligt EES-avtalet skall få användas. Statens veterinärmedicin- ska anstalt anser att man även i fortsättningen bör kräva att en fodertillsats skall vara av värde för djuret. Kooperativa förbundet anser att man bör behål- la möjligheten att ställa upp särskilda villkor för användningen av tillåtna va—

ror och ämnen, om detta är möjligt enligt EES-avtalet. Förbundet ifrågasätter också om den uttryckliga hänvisningen i lagtexten till EES-avtalet är nödvän— dig. I varje fall efterlyser förbundet en enhetlig linje i det avseendet i det lag- stifmingsarbete som nu pågår inom olika departement för att anpassa svenska regler till EES-avtalets bestämmelser.

Skälen för mitt förslag: Enligt foderlagen får som fodertillsats bara an- vändas sådana varor eller ämnen som har godkänts för ändamålet. Frågor om godkännande av fodertillsatser prövas av Jordbruksverket. Enligt förordning- en till foderlagen får en tillsats godkännas bara om den är av värde för djuret eller annars bör tillåtas av särskilda skäl.

Enligt de rättsakter som omfattas av EES-avtalet (direktivet 70/524/EEG med ändringsdirektiv) får inte användas andra fodertillsatser än sådana som är upptagna i en bilaga till direktivet. Det ankommer på EG:s ministerråd eller, under vissa förutsättningar, EG-kommissionen att avgöra vilka varor och äm— nen som skall tas upp i bilagan. För den prövningen har i direktiven föreskri- vits en särskild procedur som bl.a. innebär att kommissionen skall begära ytt- rande av en expertkommitté. Kommissionen kan besluta i frågan om den föl- jer kommitténs yttrande. I annat fall ankommer det på ministerrådet att avgöra om tillsatsen skall tillåtas. Beslutsbefogenheten återgår emellertid till kommis- sionen om ministerrådet inte inom en viss tid fattat något beslut. Vad som nu sagts om fodertillsatser gäller också i fråga om de s.k. särskilda produkterna, bl.a. bioproteiner (direktivet 82/471/EEG med ändringsdirektiv).

När det gäller tillsatser som är tillåtna inom EG men inte i Sverige innebär avtalet att när detta träder i kraft måste ifrågavarande tillsatser godtas också här i landet. Vi kan inte längre upprätthålla vån krav att en tillsats skall vara av värde för djuret för att kunna godkännas. Något motsvarande krav gäller inte inom EG. Inte heller blir det möjligt att ställa upp särskilda nationella villkor för användningen av tillsatser.

Enligt EES-avtalet skall en EFI'A-stat i fråga om tillsatser som är godkän- dai EFTA-staten men inte inom EG senast den 1 januari 1993 överlämna viss i avtalet närmare beskriven dokumentation till medlemsstaterna inom EG och till EG-kommissionen. Nationella tillstånd som har lämnats av en EFT A-stat skall bli föremål för EG:s prövning enligt den ovannämnda proceduren före den 1 januari 1995 . Det sagda gäller också i fråga om de s.k. särskilda pro- duktema.

Vissa tillsatser, t.ex. preparat som tillförs foder till renar, är godkända i Sverige men finns inte med bland de tillsatser som godkänts av EG. Godkän- nandena måste upphävas först om EG vid sin prövning skulle vägra godta dessa tillsatser. Avtalet innebär följaktligen inte något hinder mot att tillsat- serna används intill dess prövningen sker och självfallet även därefter under förutsättning att EG godkänner tillsatserna

Enligt EES-avtalet får Sverige behålla sin nationella lagstiftning när det gäller antibiotika, coccidiostatika och andra läkemedel samt konserverings- medlet myrsyra. De fördragsslutande parterna skall se över frågan under år 1995.

För att åstadkomma en anpassning till EES-avtalet bör den nuvarande lagre- geln som förutsätter godkännande av en svensk myndighet för att en fodertill- sats skall få användas bytas ut mot en regel som innebär att en fodertillsats får användas bara om den är tillåten enligt EES-avtalet. I lagtexten bör uttrycket ”fodertillsats" kunna användas som ett samlande begrepp för varor eller äm- nen som inom EG betecknas antingen som fodertillsatser eller s.k. särskilda produkter. Det bör nämnas att det av Jordbruksverket omnämnda kommis- sionsbeslutet om förbjudna råvaror inte ingår i de rättsakter som omfattas av EES-avtalet

För att införliva förteckningen över tillåtna tillsatser med svensk rätt bör det ankomma på Jordbruksverket att i föreskrifter ange tillsatserna. Av den nya lagbestämmelsen bör det framgå att sådana föreskrifter kommer att med- delas.

3.8. Anpassning av terminologin samt uppgiftsskyldigheten vid överlåtelse av foder

Mitt förslag: Idet bemyndigande som finns i foderlagen för föreskrif-

ter om bl.a. märkning skall vad som sägs om den som hanterar foder yrkesmässigt för försäljning i stället gälla den som tar befattning med foder som "skall släppas ut på marknaden". Vidare vidgas bemyn- digandet till att gälla föreskrifter om hur uppgifter som skall lämnas i samband med överlåtelse av foder skall vara utformade.

Promemorians förslag: Överensstämmer med mitt. Remissinstanserna: Förslaget biträds av remissinstansema. Skälen till mitt förslag: I 6 & foderlagen finns ett bemyndigande för regeringen eller. enligt regeringens bestämmande, Jordbruksverket att medde- la föreskrifter om skyldighet för importörer, tillverkare och förpackare av fo- der att göra anmälan om verksamheten till Jordbruksverket, att föra sådana anteckningar om verksamheten som behövs för kontrollen och att genom märkning eller på annat sätt lämna uppgifter om varorna när dessa överlåts.

Skyldigheten gäller den som yrkesmässigt för försäljning importerar, till- verkar eller förpackar foder eller fodertillsatser. Motsvarande skyldighet en— ligt EG:s bestämmelser är knuten till att varorna skall släppas ut på markna- den. De uttryck som används i den engelska översättningen är "marketing" el- ler ”place on the market".

Som nämnts inledningsvis ställs inom EG en rad krav när det gäller mark- nadsföringen av fodervaror. Av direktiven följer att upplysningarna om varor- na skall var objektiva och korrekta. I direktiven specificeras vilka uppgifter som skall lämnas om fodrets tekniska kvalitet Det anges också vilka uppgif- ter som får lämnas frivilligt. Foderlagens bemyndigande bör förtydligas så att

Prop. 1992/932119

det klart framgår att Jordbruksverket kan ges befogenhet att ställa motsvaran- Prop de krav i verkets föreskrifter om märkning ochannan upplysningsskyldighet.

3.9. Jordbruksverket får överlåta tillsyn

Mitt förslag: Jordbruksverket ges möjlighet att överlåta åt annan myn-

dighet än länsstyrelsen att utöva viss tillsyn.

Promemorians förslag: Överensstämmer med mitt. Remissinstanserna: Förslaget biträds.

Skälen för mitt förslag: Tillsynen över att foderlagstiftningen efter- följs utövas av Jordbruksverket. Enligt foderlagen har Jordbruksverket emel- lertid möjlighet att överlåta viss tillsyn till länsstyrelsen.

Enligt Jordbruksverket bör tillsynsuppgifter kunna överlämnas också till annan myndighet än länsstyrelsen. I promemorian angavs att den myndighet som närmast åsyftas är Statens veterinär-medicinska anstalt som utför analyser och konsulteras vid tillsyn. Såväl Jordbruksverket som Statens veterinärmedi- cinska anstalt har i sina remissvar påpekat att också andra myndigheter kan komma i fråga för olika tillsynsuppgifter. Det gäller främst Statens livsmedels- verk och Sveriges lantbruksuniversitet. Bestämmelserna bör ändras så att en sådan överlåtelse av tillsyn kan ske. Ett regionalt tillsynsansvar får dock inte överlåtas till någon annan myndighet än länsstyrelsen.

Sammanfattningsvis gäller följande.

För att utsäde skall få säljas inom EG ställs krav på officiell certifiering, dvs. att utsädet godkänts efter en kvalitetsbedömning. Kravet på certifiering gäller inte bara utsäde för lantbruksväxter utan även utsäde för köksväxter (direktiven 66/400/EEG, 66/401/EEG, 66/402/EEG, 69/208/EEG och 70/45 SIEEG).

Vidare krävs för att utsäde skall få säljas att sorten i fråga finns upptagen på en nationell sortlista eller på EG:s of ftciella sortlista (direktiv 70/457/EEG och 70/458/EEG).

När det gäller förekomst av flyghavre i utsäde har vissa länder fått bemyn— digande att ha strängare regler än vad som annars gäller inom EG (direktiv 74/268/EEG).

De svenska bestämmelserna på området finns i utsädeslagen (I976:298), Prop. 1992/93:119 utsädesförordningen (1980z438) och i Jordbruksverkets föreskrifter.

Enligt utsädeslagen får regeringen eller myndighet som regeringen bestäm— mer meddela föreskrifter om att utsäde får överlämnas till annan eller föras ut ur landet endast om statsplombering av utsädet har skett (2 å). Med statsplom- bering avses en kvalitetskontroll av utsädet, plombering av förpackning och utfärdande av bevis om plomberingen.

Av bestämmelserna i utsädesförordningen följer bl.a. att statsplombering bara får ske av utsäde av sådan sort som befunnits uppfylla vissa angivna krav efter prövning av Statens växtsortnämnd.

I utsädeslagen finns vidare bestämmelser om att den som begär statsplom- bering av utsäde är skyldig att betala växtförädlingsavgift (4 och 6 åå).

4.2 Behovet av anpassning

EES-avtalet föranleder vissa ändringar i utsädeslagen. Vår statsplombering innebär en kvalitetskontroll som i sak överensstämmer med EG:s krav på cer- tifiering. Vi bör emellertid överta EG:s begrepp på området. Utöver viss an- nan ändring av terminologin bör de lagändringar göras som föranleds av att växtförädlingsavgiften slopas. Vidare bör befogenheten i lagen att ställa krav på utsäde som skall exponeras upphävas.

I det följande behandlas dessa lagändringari särskilda avsnitt.

4.3 EES—anpassning av terminologin på utsädesområdet

Mitt förslag: Terminologin i utsädeslagen anpassas till den som gäl- ler på utsädesområdet inom EG. Detta innebär att begreppet "överläma nande till annan" i 2 Och 3 åå utsädeslagen bör bytas ut mot orden "släp- pa ut på marknaden” samt att ordet "statsplombering” i 1—3 åå utsädes- lagen bör bytas ut mot ordet "certifiering".

Promemorians förslag överensstämmer med mitt förslag. Remissinstanserna godtar promemorieförslaget.

Skälen för mitt förslag: Enligt 2 å utsädeslagen (I976:298) får rege- ringen eller myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om att utsäde av visst slag får ”överlämnas till annan" endast om statsplombering av utsädet har skett. Begreppet ”överlämnas till annan” förekommer också i 3 å. Inom EG använder man sig inte av detta begrepp. I stället används begreppet "släppa ut på marknaden”. För att få fullständig överensstämmelse mellan kra- ven ide relevanta direktiven och svenska föreskrifter bör uttrycket "släppa ut på marknaden" föras in i 2 och 3 åå.

Med begreppet ”statsplombering av utsäde" avses enligt 1 å 2 utsädeslagen förvaltningsuppgift som innebär kvalitetskontroll av utsäde, plombering av förpackning med utsäde och utfärdande av bevis därom. EG använder en an- nan terminologi. I stället för begreppet statsplombering används ordet certifi- ering. Utsädeslagen bör ändras så att begreppet ”statsplombering" ersätts med ordet ”certifiering”.

Även terminologin i utsädesförordningen bör anpassas till den ovan före— slagna.

4.4 Växtförädlingsavgiften tas bort

Mitt förslag: Bestämmelserna om växtförädlingsavgift i utsädeslagen

utmönstras.

Promemorians förslag överensstämmer med mitt förslag. Remissinstanserna godtar promemorieförslaget.

Skälen för mitt förslag: Enligt utsädeslagen (19761298) skall växtför- ädlingsavgift tas ut vid statsplombering, om sorten inte är skyddad enligt växt- förädlarrättslagen.

Växtförädlingsavgift förekommer inte inom EG. EES-avtalet innebär att av EG certifierat utsäde kommer att accepteras i Sverige i fortsättningen utan om- plombering med svensk statsplombering. Därmed försvinner förutsättning- arna att på ett enkelt sätt uppbära växtförädlingsavgif ter eftersom avgiften tas ut vid själva statsplomberingen. Avgiften infördes år 1961 för att stödja växt— förädlingen i Sverige. År 1971 tick växtförädlama genom växtförädlarrättsla- gen (1971 :392) möjlighet att skydda nya växtförädlingsprodukter och att ta ut licensavgift för skyddade sorter.

Växtförädlingsavgiftemas betydelse som stöd till svensk växtförädling har successivt minskat och har i dag i stort sett ersatts av den royalty som växtför- ädlingsföretagen kan ta ut med stöd av växtförädlarrätten som ett sätt att finan- siera svensk växtförädling. Växtförädlingsavgiften bör på angivna skäl av- Skaffas vilket redan anmälts i årets budgetproposition och utsädeslagen än- dras i enlighet härmed. Bestämmelser om växtförädlingsavgift finns också i utsädesförordningen. Dessa bör givetvis också utmönstras.

Växtförädlingsavgiftens borttagande leder till en konsekvensändring i 2 å lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter.

4.5 EES-anpassning av reglerna om export av utsäde

Mitt förslag: Krav eller villkor bör inte ställas på utsäde som är av-

sett för export.

Promemorians förslag överensstämmer med mitt förslag.

Remissinstanserna godtar promemorieförslaget.

Skälen för mitt förslag: Enligt svenska bestämmelser får utsäde av lantbruksväxter inte föras ut ur landet utan att vara statsplomberat. Skälet för denna bestämmelse är att växtförädlingsavgift skall kunna tas ut EG-reglema gynnar export och innehåller inga villkor vad gäller certifiering eller andra krav. De krav som skall uppfyllas ställs av importlandet. För import till EG ställs däremot krav så att import i princip endast får ske från godkänt tredje land och då endast om EG:s minimikrav är uppfyllda. Import skall normalt ske med OECD— och lSTA—orangeceru'fikat, på vilka skall garanteras att EG:s minimikrav uppfylls. N ågon omplombering av importerat utsäde behövs inte. Detta är inte heller fallet med utsäde som säljs inom EG.

En anpassning till vad som gäller inom EG innebär att den nuvarande möj— ligheten att ställa krav eller villkor på utsäde som är avsett för export bör tas bort. Bestämmelserna i utsädeslagen bör ändras i enlighet härmed.

5.1. Lagstöd införs för kontroll av hälsoläget bland djur och användningen av läkemedel på djur

Mitt förslag: Lagstöd införs som möjliggör provtagning på eller un-

dersökning av djur dels för att kartlägga förekomst av, fastställa frihet från eller kontrollera vissa smittsamma djursjukdomar, dels för att kon— trollera användningen av läkemedel och liknande.

Promemorians förslag: Överensstämmer i huvudsak med mitt förslag. Remissinstanserna: Av de remissinstanser som uttalar sig i frågan är alla utom en, Statskontoret, positiva till förslaget. Statskontoret uttrycker viss tveksamhet med hänvisning till att en möjlighet till tvängsvis provtagning möj- ligen kan uppfattas som stötande. Ett överordnat tillsynsansvar bör enligt Statskontoret övervägas och det bör finnas möjlighet att överklaga. Flera re— missinstanser framhåller att den föreslagna lagen är angelägen. Statens livsme- delsverk anför att den föreslagna lagen bör utformas så att det också blir möj— ligt att ta prover i djurbesättningar för att kontrollera användningen av läkeme- del. Enligt Statens jordbruksverk är det angeläget att det klarläggs hur förhål— landet mellan frivilliga hälsokontroller enligt lagen (1985342) om kontroll av husdjur och en provtagning enligt den föreslagna lagen skall organiseras. Av de remissinstanser som tillstyrker förslaget är det flera som framför synpunk- ter på utformningen av den föreslagna lagen.

Skälen för mitt förslag: Sverige har en mycket god sjukdomssituation vad gäller de allvarliga smittsamma djursjukdomama. Vissa djursjukdomar, som fortfarande förekommer i ett flertal europeiska länder, är sedan länge ut- rotade i Sverige. Ingen av de allvarliga sjukdomarna mul- och klövsjuka, svin-

pest eller afrikansk svinpest har påvisats i landet på många år. Det senaste fal— let av mul- och klövsjuka inträffade i Skåne år 1966. Den goda sjukdomssitua- tionen beror delvis på Sveriges geografiska läge, men även och kanske främst på en restriktiv införselpolitik när det gäller djur och djurprodukter.

Kontrollen av de smittsamma djursjukdomama är för de flesta länder av väsentlig betydelse för djurhållning och anirnalieproduktion och för handeln med djur och djurprodukter. En anpassning till EES-avtalet och ett framtida in- träde i EG innebär att dessa frågor accentueras ytterligare med hänsyn till att handeln med djur och djurprodukter troligen kommer att öka, vilket innebär en ökad risk för introduktion av nya djursjukdomar. En ökad beredskap som syftar till att snabbt kunna påvisa, diagnosticera och bekämpa nya sjukdomar krävs därför.

Kontrollen av smittsamma djursjukdomar sker i dag i huvudsak i form av s.k. serologiska undersökningar. Blod eller andra kroppsvätskor samlas då in, företrädesvis från slakterier, och analyseras.

Som har berörts i prOp. 1991/92:170 del III bilaga 8 s. 3 gör förekomst av kontrollprogram för en viss smittsam djursjukdom eller dokumenterad frihet från en sådan sjukdom att Sverige kan kräva att djur som förs in från EES-om- rådet är fria från den aktuella sjukdomen. Detta leder till att kraven på doku- mentation och kontroll när det gäller sj ukdomssituationen i landet kommer att öka. Sådan dokumentation kan erhållas genom riktade serologiska och andra undersökningar av prover från utvalda dj urpopulationer. Sådana undersökning— ar kan också behöva göras som en del i kontrollprogram för vissa sjukdomar. Systemet förutsätter att hälsokontroller kan göras även utan en djurägares el- ler annan rättsinnehavares samtycke, vilket i sin tur förutsätter lagstöd. Som har framhållits i den ovannämnda propositionen saknas sådant lagstöd för när- varande med undantag för den undersökning som kan föreskrivas med stöd av epizootilagen (1980:369) eller lagen (1983z738) om bekämpande av salmo- nella hos djur. Flera remissinstanser framhåller att det är angeläget att Sverige har en lagstiftning som gör det möjligt att genomföra undersökningar som be- hövs

dels för att dokumentera att vissa allvarliga smittsamma sjukdomar över hu- vud taget inte förekommer i Sverige eller i en region inom landet,

dels för att dokumentera förekomsten av vissa sjukdomar som är föremål för bekämpning eller omfattas av ett kontrollprogram,

dels för att organisera en obligatorisk hälsoövervakning. Enligt EG:s rättsakter på området (direktiven 64/432/EEG, 90/426/ EEG, 90/539 EEG, 91/67/EEG och 91/68/EEG) kan med stöd av den nämnda doku- mentationen vid import av levande djur krävas särskilda garantier beträffande djurens hälsotillstånd. Dokumentationen har emellertid också betydelse för vå- ra möjligheter att exportera djur och möjligheterna för oss att i vår tur utfärda garantier i fråga om hälsoläget. Rätten att kräva tilläggsgarantier kommer en- ligt EES-avtalet att prövas av EFTA:s övervakningsorgan ESA.

De kunskaper som redan finns om hälsotillståndet hos djur i Sverige ger anledning att tro att Sverige är fritt från en rad sjukdomar som förekommer på

kontinenten. Som exempel kan nämnas paratuberkulos hos nötkreatur och hönstyfus. För att dokumentera frihet från ett antal allvarliga sjukdomar krävs dock att ytterligare provtagningar kan utföras. För flertalet fall gäller att pro— ven kan tas i samband med slakt eller på mjölk.

De kontrollprogram som avses i sammanhanget kan antingen vara en hälso- kontroll av det slag som anordnas enligt lagen (19851342) om kontroll av hus- djur m.m. eller någon i annan form anordnad hälsoövervakning. Kontroller av det slaget finns på frivillig grund för Aujeszkys sjukdom hos svin, salmo- nella hos fjäderfä och leukos hos nötkreatur. I den mån sådana kontrollpro— gram inte inrättas frivilligt och för att komplettera frivilliga program som inte har tillräcklig täckning behövs en möjlighet till provtagning och kontroll även utan djurägarens samtycke. Enligt EG-direktiven kan man för att få de nämn- da garantiema välja att organisera en obligatorisk hälsoövervakning. En förut- sättning för en sådan hälsoövervakning är att det finns möjlighet till obligato- risk provtagning. För närvarande kan sådan övervakning komma i fråga för djurslagen fisk och fjäderfä.

Sedan flera år tillbaka kontrollerar Livsmedelsverket förekomsten av rest- substanser av läkemedel i kött. Den kontrollen utförs vid slakteriema av perso- nal inom verkets besiktningsveterinärorganisation. Enligt EG:s direktiv om horrnonkontroll (direktiv 85/358/EEG), som omfattas av EES-avtalet, krävs emellertid att kontroll utförs, förutom vid slakt, också på de levande djurbe- sättningarna. Syftet med kontrollen är att förhindra att hormoner och tillväxt- stimulerande ämnen tillförs under ett visst skede under uppfödningen för att sedan avbrytas i så god tid att användningen inte kan spåras vid den kontroll som sker vid slakteriema. Livsmedelsverket hänvisar till att verket i dag har små möjligheter att erhålla prover från djurbesättningar under uppfödningspe- rioden. Provtagningen har hittills utförts genom att enstaka djurägare och vete- rinärer medverkat frivilligt. Enligt Livsmedelsverket bör den föreslagna lagen vidgas till att gälla också provtagning för kontroll av användningen av läkeme-

' del.

Mot bakgrund av vad en anpassning till EG:s rättsakter kräver och vad re- missinstansema anfört anser jag att det finns ett klart behov av den föreslagna lagen. Möjligheten till obligatorisk provtagning bör, som Livsmedelsverket anför, gälla också användningen av läkemedel.

Lagstöd bör följaktligen införas för att möjliggöra obligatorisk provtagning eller undersökning dels för att kartlägga förekomst av, fastställa frihet från el- ler kontrollera vissa smittsamma djursjukdomar, dels för att kontrollera an— vändningen av läkemedel och andra ämnen eller beredningar med liknande verkan.

Med hänsyn till att den föreslagna lagen ytterst gynnar alla som deltar i ani— malieproduktionen är det min övertygelse att tvångsinslaget i lagen inte kom— mer att uppfattas som särskilt betungande. Något behov av överordnad tillsyn kan enligt min mening inte förutsättas. Däremot kan jag instämma i Statskon- torets uppfattning att möjlighet att överklaga beslut enligt lagen bör finnas. När det gäller provtagningen som rör djursjukdomar berörs djurägama när—

mast av den provtagning som behövs för att upprätthålla kontrollprogram och Prop. 1992/9321 19 organisera obligatorisk hälsoövervakning. Statens veterinärmedicinska anstalt har förtecknat sju djursjukdomar som förekommer i landet eller misstänks fö- rekomma här och för vilka kontrollprogram har upprättats eller bör upprättas. I den mån frivilliga kontrollprogram finns eller upprättas får provtagningen betydelse bara för de djurägare som står utanför kontrollen. Det kan förutsät- tas att provresultaten från den frivilliga kontrollen utan vidare kommer att stäl- las till Jordbruksverkets förfogande för att kunna läggas till grund för en pröv- ning av rätten till tilläggsgarantier. Frivilliga kontrollprogram bör vidare kun- na tillmätas samma värde som en till alla delar obligatorisk provtagning, efter- som djurägare som lämnar eller från början står utanför den frivilliga kontrol- len får tåla att prov tas på deras djur med stöd av den föreslagna lagen.

Provtagning för att fastställa sjukdomsfrihet kan komma att gälla ett betyd- ligt större antal sjukdomar, upp till ett P.S-tal. Den provtagningen kommer i hu- vudsak att utföras i samband med slakt.

5.2. Djur som kan bli föremål för provtagning

Mitt förslag: Provtagning eller undersökning som rör djursjukdomar

skall kunna avse djur, djurkroppar, mjölk som levereras till mejeri och annat material som regeringen eller Jordbruksverket eller Livsmedels- verket föreskriver.

Promemorians förslag: Provtagningen eller undersökningen föreslås kunna avse husdjur och andra djur än husdjur om de hålls i fångenskap, djurkroppar och mjölk.

Remissinstanserna: Flera remissinstanser föreslår från olika utgångs- punkter en viss vidgning av lagens tillämpningsområde med avseende på ob— jekten för provtagning och undersökning.

Skälen för mitt förslag: I promemorian föreslogs samma avgränsning som i djurskyddslagen när det gäller de djur som skall kunna bli föremål för provtagning eller undersökning. Jordbruksverket anser att epizootilagstift- ningens avgränsning bör väljas, dvs. djur som kan överföra smittsamma djur- sjukdomar. Fiskeriverket och Fiskhälsan FH AB anser också att promemorie- förslaget innebär en alltför snäv avgränsning. Mot bakgrund av vad remiss- instansema anfört förordarjag att lagen får gälla provtagning eller undersök— ning på djur utan annan begränsning än den som följer av syftet med lagen. Med ”djur" avses då såväl levande som döda djur.

Flera remissinstanser har påpekat att prov kan behöva tas också på annat material än djur, djurkroppar och mjölk. Som exempel nämns blod och andra kroppsvätskor. Jag anser att befogenhet bör ges regeringen och enligt rege- ringens bestämmande Jordbruksverket eller Livsmedelsverket att meddela föreskrifter om sådant provmaterial.

5.3. Hälsoövervakning och villkor för livdjursförsäljning

Mitt förslag: Med stöd av lagen skall föreskrifter kunna meddelas

om skyldighet för den som föder upp djur att göra anmälan om sin verk— samhet och om misstanke om djursjukdom samt att föra anteckningar om sin verksamhet. Föreskrifterna skall också kunna gälla vilka krav som från hygienisk synpunkt skall beaktas i djurhållningen.

Med stöd av lagen skall vidare kunna föreskrivas eller beslutas i en- skilda fall att djur får säljas som livdjur eller flyttas från ett område till ett annat inom landet. endast om djuren är fria från viss sjukdom.

Promemorians förslag: Motsvarande förslag saknas i promemorian. Skälen till mitt förslag: Som nämnts idet föregående kan det enligt EG:s direktiv beträffande vissa djurslag, för närvarande fisk och fjäderfä, komma i fråga att organisera en obligatorisk hälsoövervakning och därmed skapa möjlighet för tilläggsgarantier vid import. l sådan hälsoövervakning in- går inte bara krav på viss provtagning utan det fordras också att djurägaren i viss begränsad omfattning för journal över hälsoläget och att denne registrerar sin verksamhet vid en myndighet. När det gäller fjäderfä ställs också vissa krav i fråga om de hygieniska förhållandena i uppfödningen. Kraven förut- sätts inte bli särskilt betungande för djurägarna. När det gäller de hygieniska kraven ställs hårdare krav inom det nationella kontrollprogrammet för salmo- nella. En skyldighet att göra anmälan om misstänkt djursjukdom skall också kunna åläggas den som föder upp djur. För att införliva EG:s regler krävs att föreskrifter kan meddelas i de nämnda avseendena. Ett bemyndigande för det- ta bör tas in i lagen.

EG:s bestämmelser om tilläggsgarantier är utformade så att de förutsätter att det land som gör anspråk på sådana garantier har möjlighet att tillämpa ett motsvarande garantisystem vad beträffar handeln med djur inom det egna lan- det. En i landet totalt sett låg förekomst av en viss sjukdom kan ge möjlighet till tilläggsgarantier i fråga om den sjukdomen vid import av djur. Den låga sjukdomsförekomsten kan bero på att sjukdomen bara finns i ett litet antal djurbesättningar. Med en handel utan begränsningar inom landet finns risk för att sjukdomen sprids till andra besättningar. För att dokumentera en fortsatt låg sjukdomsförekomst kan då krävas en mycket omfattande provtag- ning. Kan man emellertid hänvisa till att sjuka djur inte får säljas från de smit- tade besättningarna får man ett skydd mot smittspridning som drastiskt kan minska provtagningsbehovet. I lagen bör det därför tas in ett bemyndigande som gör det möjligt att i föreskriftsform eller genom enskilda beslut kräva fri- het från viss sjukdom för att djur skall få säljas som livdjur, dvs. till annat än slakt, eller flyttas från ett område till ett annat inom landet.

Hänvisningar till S5-3

  • Prop. 1992/93:119: Avsnitt 9.4

5.4. Kostnaderna för provtagningen

Mitt förslag: Med stöd av lagen skall föreskrifter kunna meddelas om

skyldighet för djurägare att betala ersättning för provtagning och under-

sökning enligt lagen.

Promemorians förslag: Motsvarande förslag saknas i promemorian. Remissinstanserna: Skilda synpunkter framförs i frågan. Jordbruksver- ket påpekar att den provtagning som sker inom de frivilliga kontrollprogram- men bekostas av djurägarna. Enligt verket bör det klarläggas att detsamma skall gälla för besättningar som ansluts med tvång enligt bestämmelserna i den föreslagna lagen. Enligt Fiskhälsan FH AB bör provtagningen bekostas av djurägaren. Svenska jägareförbundet anser däremot att kostnaderna för den tvångsvisa provtagningen eller undersökningen inte bör belasta djuräga- ren eller annan rättsinnehavare.

Skälen för mitt förslag: Ibudgetpropositionen har 10 miljoner kronor anslagits för utveckling av sjukdomskontrollprogram och genomförande av sjukdomskontroller som krävs för att införa de krav som förväntas med anled- ning av EES-avtalet (prop. 1991/92:100 bil. 10 p. F 8). Medlen bör i första ' hand användas för den provtagning som syftar till att konstatera frihet från vis- sa allvarliga djursjukdomar. Provtagning inom kontrollprogram som upprät— tas med stöd av den föreslagna lagen bör däremot helt eller delvis bekostas av djurägaren. Detsamma bör gälla provtagning som sker som komplettering till kontrollprogram som upprättas frivilligt. Det som kan bli aktuellt är att under ' en övergångstid, på samma sätt som sker i fråga om de frivilliga kontrollpro- grammen, med budgetmedel bekosta en del av provtagningen. I lagen bör därför tas in ett bemyndigande som gör det möjligt att meddela föreskrifter om djurägarens skyldighet att ersätta prov och undersökningar. Med stöd av bemyndigandet kan föreskrivas avgift också för de prov som tas för att kon- trollera användningen av läkemedel.

Hänvisningar till S5-4

6.1. EG:s bestämmelser

Vad gäller handelsgödsel så omfattar EES-avtalet fyra huvuddirektiv, sju di- rektiv om ändringar i och kompletteringar av dessa direktiv, och dessutom ett större antal bilagor.

Bestämmelsema kan i sammanfattning sägas innebära följande. Rådets direktiv om tillnämrning av medlemsstatemas lagstiftning om göd- selmedel (direktiv 76/116/EEG) innehåller grundläggande bestämmelser om beteckning, definition, sammansättning, innehåll, förpackning och märkning av de viktigaste enkla och sammansatta gödselmedlen.

Gödselmedel som uppfyller bestämmelserna får säljas med märkningen ”EEG—gödselmedel”. Gödselmedel som inte uppfyller bestämmelserna får också säljas, dock inte med den angivna märkningen.

Kram på viss sammansätming uttrycks genom fastställda minimihalter av näringsämnen i gödselmedlet.

Märkningsbestämmelserna innebär bl.a. krav på att gödselmedelstyp skall anges, halten av varje näringsämne skall deklareras och uppgift om garante- rad netto- eller bruttovikt skall lämnas. Märkningen eller etiketterna skall vara anbringade på en framträdande plats, vara tydligt läsbara och outplånliga.

Reglerna om förpackning av EEG-handelsgödsel innebär krav på att för- packningen skall vara försluten på ett sådant sätt eller med en sådan anord- ning att förslutningen eller själva förpackningen förstörs utan att kunna åter- ställas när förpackningen öppnas.

Idet ovan nämnda direktivet (76/116/EEG) föreskrivs officiell kontroll av EEG-gödselmedel för att säkerställa efterlevnaden av direktivet jämte dess bi- lagor. Genom kontrollen skall tillses att gödselmedel som saluförs som EEG- gödselmedel uppfyller de krav som gäller enli gt bestämmelserna om gödsel- medelskvalitet och sammansättning. Genom kommissionens direktiv (77/535/- EEG) om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om provtagnings- och analysmetoder för gödselmedel jämte bilagor, ges närmare föreskrifter om hur provtagningen skall utföras och vilka analysmetoder som skall använ- das.

Med hänsyn till allmänhetens säkerhet och arbetarskyddet har ytterligare regler fastställts för enkla ammoniumnitratgödselmedel med hög kvävehalt (direktiv 80/876/EEG). Dessa bestämmelser innebär bl.a. att vissa oorganiska tillsatser som ökar medlets benägenhet att detonera inte får användas i gödsel- medelsreceptet. Skärpta krav på förpackningen och transporten av ammonium- nitratgödselmedel ställs också.

På grund av de särskilda egenskaper som enkla ammoniumnitratgödselme- del med hög kvävehalt besitter, har det befunnits nödvändigt att fastställa sär- skilda regler för kontrollen av dessa gödselmedel. Dessutom regleras förfaran- det vid bestämning av detonationssäkerheten hos enkla ammoniumnitratgödsel- medel med hög kvävehalt (direktiv 87/94/EEG).

EG:s direktiv har i princip inte till syfte att förebygga skador på männi- skors hälsa eller på miljön. Syftet med regleringen är i stället att minska eller undanröja hinder för handeln med gödselmedel inom gemenskapen och att skydda konsumenterna mot oredlighet i handeln med gödselmedel.

6.2 Behovet av lagstiftning Med undantag för lagen (1984z409) om avgift på gödselmedel saknas i Sverige, till skillnad från vad som gäller i många andra länder, en särskild lagstiftning på området. Detta innebär att dåliga produkter kan saluföras i Sverige utan några rättsliga påföljder. En förklaring till att svensk gödselme- delslagstiftning har kunnat undvaras är att den svenska gödselmedelsmark-

naden överlag präglats av seriösa och medvetna företag. Det har mer eller mindre ansetts som självklart att gödselmedlet skall ha goda fysikaliska egen- skaper, art utlovad halt av växtnäringsämne hålls samt att märkningen är tyd- lig och korrekt.

lnförlivandet av de inledningsvis nämnda direktiven i svensk rätt kräver ny lagstiftning. Som har anförts i regeringens proposition 1991/92:170 om Euro- peiska ekonomiska samarbetsområdet frnns inte inom Jordbruksdepartemen- tets verksamhetsområde någon lagstiftning i vilken de nu aktuella direktiven lämpligen skulle kunna införlivas. Med hänsyn till direktivens huvudsyfte, nämligen att främja redlighet i handeln, är inte heller lagen om kemiska pro- dukter, somju är en lagstiftning för skydd av hälsan och miljön. lämplig.

Med den ökade rörlighet av produkter som sannolikt blir följden av ett EES-avtal och i förlängningen av ett EG-medlemskap torde en särskild lag om EEG—handelsgödsel fylla en viktig funktion både utifrån användarperspek- tiv och utifrån miljöperspektiv. Lantbrukarna garanteras då de köper gödsel— medel som är märkta med "EEG-gödselmedel" att tnedlet är av viss beskaf- fenhet.

Öppnade gränser sktrlle också kunna leda till att det i Sverige kommer att saltrhållas gödselmedel med t.ex. höga halter av tungmetaller. I samband med att en särskild lag om EEG-handelsgödsel införs bör föreskrifter också medde- las om ett gränsvärde för den mängd kadmium som skall få finnas i gödselme- del. Jag återkommer till detta nedan.

En tillämpning av EG:s gödselmedelsdirektiv i Sverige innebär inte några stora förändringar av de "oskrivna lagar" eller kontrakterade leveransvillkor som förekommer vid handel med gödselmedel. Huvudlevemntörema av göd- selmedel i Sverige följer till stor del redan EG:s regler vad avser provtagning, analys och garanti för växtnäringshalt. Det bör därför inte vara några problem för branschen att anpassa sig till en ny reglering.

Det finns i dag endast en svensk gödselmedelstillverkare och ett fåtal större importörer som tillsammans förfogar över större delen av gödselmedelsmark- naden. Dessa är registrerade hos Statens jordbruksverk för att prisreglerings- avgifter och miljöavgifter skall kunna beräknas. Dessutom finns ca 100 mind- re aktörer som inte är registrerade hos Jordbruksverket.

6.3. Utformningen av svenska regler

Mitt förslag: EG-reglema om handelsgödsel införlivas med svensk

rätt genom föreskrifter som meddelas av regeringen eller av den myn- dighet som regeringen bestämmer. De bemyndiganden för regeringen som behövs meddelas i en särskild lag.

Promemorians förslag: Frågan berörs inte i promemorian.

Skälen för mitt förslag: Direktiven om gödselmedel innefattar sådana Prop. 1992/93:119 åligganden för enskilda som enligt 8 kap. 3 & regeringsformen skall meddelas genom lag. '

Regleringen i gödselmedelsdirektiven är detaljerad och i stor utsträckning av teknisk karaktär. Det kan därför visa sig nödvändigt att efter hand justera föreskrifterna med hänsyn till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen. Föresld-iftsrätten bör därför så långt det är möjligt delegeras till regeringen el- ler den myndighet som regeringen bestämmer.

En lämplig ordning är alltså att lagstiftningen utformas som en bemyndigan- delag, genom vilken regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer ges rätt att meddela föreskrifter om vilka villkor som skall uppfyllas för att handelsgödsel skall få marknadsföras under beteckningen EEG-handelsgöd- sel.

För att underlätta tillsynen bör den som marknadsför handelsgödsel vara skyldig att göra anmälan om sin verksamhet till Jordbruksverket. Befogenhe- ten att meddela föreskrifter om sådan anmälningsskyldighet bör kunna delege- ras till Jordbruksverket, liksom föreskriftsrätten i fråga om provtagning och kontroll samt analysmetoder när det gäller EEG-handelsgödsel.

6.4. Tillsyn

Mitt förslag: Jordbruksverket bör ha hand om tillsynen över att före-

skrifterna följs. Jordbruksverket får överlåta åt länsstyrelsen att utöva viss tillsyn inom länet.

Promemorians förslag: Frågan berörs inte i promemorian.

Skälen för mitt förslag: Direktiven om gödselmedel förutsätter att det finns en officiell kontroll av EEG-gödselmedel. Enligt min mening bör Sta- tens jordbruksverk få tillsynsansvaret enligt den föreslagna lagen. Även om den förutsatta tillsynen i viss utsträckning ligger utanför Jordbruksverkets nu- varande arbetsfält, bör det enligt min bedömning inte föreligga några problem för verket att snabbt bygga upp den kompetens som erfordras. Enligt vad jag har inhämtat finns för övrigt redan en viss kompetens på området hos Jord- bruksverkets växtskyddsenhet. Någon regional tillsynsmyndighet behövs inte enligt min mening. Vissa möjligheter att anordna regional tillsyn bör dock till- skapas. Jag anser inte att det finns anledning att belasta kommunerna med nya uppgifter. I stället bör Jordbruksverket få möjlighet att överlåta viss tillsyn på regional nivå på länsstyrelserna.

6.5. Avgifter för kontrollen av handelsgödsel

Mitt förslag: Kostnaden för kontrollen av EEG-handelsgödsel skall

uttas genom avgifter.

Promemorians förslag: Frågan berörs inte i promemorian.

Skälen för mitt förslag: Enligt min mening bör kostnaden för kontrol- len av EEG-handelsgödsel finansieras genom avgifter. Jag kommer i det föl- jande att föreslå att Jordbruksverket ges tillsynsansvaret för kadmiuminnehål- let i handelsgödsel. Även den tillsynen bör bekostas med avgifter. Bemyndi- gande för ett sådant avgiftsuttag finns i lagen (1985z426) om kemiska produk- ter. När det gäller utformningen av ett avgiftssystem kan olika modeller över- vägas. Styrande för utformningen är var i hanteringen av handelsgödseln kon- trollen bör ske. Bör den ske så nära konsumenten som möjligt eller bör den förläggas till ett tidigare skede i hanteringen. En annan fråga är vad avgiften bör omfatta. Viktigt är enligt min mening att avgifterna bör vara enkla att han- tera och bör kunna beräknas på ett enkelt och rättvist sätt. I fråga om den när- mare utfomtningen av systemet anser jag det lämpligt att den sker efter möns- ter av det system som tillämpas när det gäller kontrollen av djurfoder. Enligt det systemet betalar tillverkare och importörer dels en grundavgift, dels en kvantitetsberoende avgift som tillsammans motsvarar kostnaden för själva fo- derkontrollen. Analyskosmadema däremot betalas från fall till fall av den vars foder kontrolleras direkt till den institution som utfört analysen. På motsvaran- de sätt anser jag att avgiftsskyldigheten när det gäller kontrollen av handels- gödsel bör ligga på den som yrkesmässigt tillverkar handelsgödsel. Vidare bör vid import av handelsgödsel importören vara avgiftsskyldig. Jag avser att i ett senare sammanhang föreslå regeringen att Jordbruksverket ges i uppdrag att meddela närmare föreskrifter för avgiftssystemet.

Hänvisningar till S6-5

6.6. Införande av gränsvärde för kadmium i handelsgödsel

Min bedömning: Ett gränsvärde för kadrniumihandelsgödsel införs

den 1 januari 1993.

Utredningens förslag: Överensstämmer i princip med mitt ställningsta- gande såvitt nu äri fråga.

Remissinstanserna: Flera remissinstanser anser att effekten av förslaget när det gäller att nedbringa kadmiumhaltema är dåligt utredd och att ett infö- rande av gränsvärden inte nämnvärt kommer att nedbringa dagens tillförsel- nivåer.

Skälen för mitt förslag: Kadmium är ett dokumenterat hälsofarligt äm- ne, men någon akut risk för folkhälsan föreligger inte med nuvarande svens-

ka nivåer. Samtidigt finns det studier som visar att negativa hälsoeffekter kan uppstå på lägre nivåer än vad man tidigare haft anledning att räkna med. Slutmålet måste därför vara att minska kadmiumhaltema i marken till garante- rat ofarliga nivåer. Detta gäller såväl handelsgödsel, som står för knappt hälf- ten av kadrniumtillförseln till åkrarna, som andra källor för kadmium.

Mängden av kadmium som tillförs genom handelsgödsel har under de se- naste 20 åren minskat kraftigt. Ett skäl till detta är att den totala användningen av handselgödsel har minskat. Ett annat skäl är att lantbruksnän'ngen själv har agerat för att sänka halterna av kadmium. Detta har skett frivilligt och har inne— burit att kadrniumtillförseln har sjunkit från ca 3,3 g kadmium per hektar år 1970 till ca 0,6 g kadmium per hektar år 1991. En på detta sätt frivillig minsk— ning av kadrniumtillförseln är naturligtvis mycket positiv.

EES-avtalet medger nationella särbestämrnelser för kadmium i handelsgöd- sel om sådana redan finns i respektive lands nationella lagstiftning när EES— avtalet träder i kraft. Som styrmedel är både miljöavgift och gränsvärde möjli- ga. Sverige har ansökt om medlemskap i EG och detta innebär att ett införan- de av en miljöavgift enligt min bedömning blir komplicerat. Regeringen har ti- digare i år i såväl budgetpropositionen (1991/92:100 bil. 1.5) som i komplet- teringspropositionen (1991/92: 150 bilaga 1:12) framhållit att nya miljöskatter eller avgifteri Sverige måste utformas så att de inte kräver gränskontroll eller på annat sätt stör varuhandeln enligt EG:s regler. Det är enligt min bedömning svårt att se hur en miljöavgift på kadmium skulle kunna ges en sådan utform- ning.

Sveriges åtgärder för att begränsa halterna av kadmium i handelsgödsel bör därför få formen av ett gränsvärde för högsta tillåtna halt kadmium per ton fosfor. Såväl Finland, Norge, Schweiz som Danmark har relativt nyligen infört sådana gränsvärden. Dessa gränsvärden varierar mellan 50—150 g kad- mium per ton fosfor. Finland har med hänsyn till naturliga tillgångar av låg- kadmiumhaltig apatit haft möjlighet att införa ett så lågt gränsvärde som 50 g kadmium per ton fosfor.

Jag anser att Sverige från och med den 1 januari 1993 bör införa ett gräns- värde på 100 g kadmium per ton fosfor och jag kommer senare i höst att före- slå regeringen detta. Ett sådant gränsvärde kommer framför allt att eliminera riskerna för att Sverige blir ett dumpningland för gödselmedel med höga kad- miumhalter, vilket det finns en ökad risk för i takt med att fler EFI” A- och EG-länder inför gränsvärden. Ett gränsvärde tillsammans med det frivilliga arbete som bedrivs för att nedbringa kadmiumhaltema anser jag skall kunna leda till att halterna av kadmium i gödselmedel ytterligare minskas. Jag vill i detta sammanhang också framhålla att det är väsentligt att Sverige agerar kraft- fullt internationellt för att få till stånd lägre kadmiumhalter. I samband med att EES-avtalet i denna del skall förhandlas om år 1995 anser jag att en utvärde- ring skall göras över hur kadrniumhaltema har utvecklats. I det sammanhang- et bör också prövas om ytterligare styrmedel kan anses nödvändiga.

Föreskrifter om ett gränsvärde för kadmium i handelsgödsel bör meddelas med stöd av lagen (1985:426) om kemiska produkter. Tillsynen över att före-

skrifterna följs bör —- på samma sätt som i fråga om EEG-handelsgödsel Prop. 1992/9311 19 handhas av Jordbruksverket. Vad jag nu har anfört föranleder föreskrifter med stöd av lagen om kemiska produkter. Förslag i det avseendet kommer att föreläggas regeringen i ett senare sammanhang. Jag har i den här frågan sam- rått med Chefen för Miljö- och naturresursdepartementet.

Hänvisningar till S6-6

1. Ärendet och dess beredning

I propositionen 199 1/92: 170 om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) redovisas i vilka avseenden EES-avtalet rör Jordbruksdepartementets verksamhetsområde. I anslutning till en beskrivning av EES-avtalets bestäm- melser och motsvarande svenska regler harjag i propositionen redovisat min bedömning av i vilka avseenden avtalet föranleder lagändringar. Jag redovi- sade som min uppfattning att regeringen under hösten i en särskild propo- sition bör föreslå riksdagen ändringar i livsmedelslagen (19711511), lagen (1985:295) om foder, utsädeslagen (1976:298) och lagen (1985:342) om kontroll av husdjur. Jag förutskickade också att det kunde bli nödvändigt att begära riksdagens bemyndigande för föreskrifter om gödselmedel.

Inom Jordbruksdepartementet har upprättats en promemoria med förslag till ändringar i de nämnda lagarna med undantag för lagen om kontroll av hus- djur. I promemorian föreslås därutöver en helt ny lag om provtagning på djur.

Promemorian har remissbehandlats.

Till protokollet i detta ärende bör fogas de lagförslag som läggs fram i pro- memorian som bilaga I .

En förteckning över remissinstanserna och kopior av remissyttrandena finns tillgängliga i lagstiftningsärendet.

Idet följande behandlar jag i olika avsnitt förslagen till ändringar i livsme- delslagen, foderlagen och utsädeslagen och förslaget till lag om provtagning på djur.

Jag lägger också fram ett förslag till lag om EEG-handelsgödsel som inte finns upptaget i den remissbehandlade promemorian. Under beredningen av det lagförslaget har emellertid synpunkter under hand inhämtats från bl.a. fö- reträdare för Statens jordbruksverk och Sveriges lantbruksuniversitet. Vissa kontakter har också tagits med olika branschföreträdare. I sammanhanget tar jag upp vissa frågor som varit föremål för särskild utredning och remissbehand-

ling. Med stöd av regeringens bemyndigande den 27 juni 1991 tillkallade chef- en för Jordbruksdepartementet en särskild utredare med uppgift att utreda för- utsättningama för att införa en mil jöavgift-på kadmium i handelsgödsel. I upp- draget ingick även att föreslå en högsta tillåten kadmiumhalt i handelsgödsel.

I januari 1992 avlämnade utredningen sitt betänkande (SOU 1992: 14) Mindre kadmium i handelsgödsel. Till protokollet i detta ärende bör fogas ut- redningens sammanfattning av betänkandet som bilaga 2.

En sammanställning av remissyttrandena över betänkandet finns tillgänglig i lagstiftningsärendet.

2. Livsmedel

Hänvisningar till S2

2.1. EG:s bestämmelser och den svenska lagstiftningen

Vad beträffar livsmedel omfattar EES-avtalet bestämmelser som återfinns i EG:s rättsakter om livsmedelstillsatser, märkning, specialdestinerade livsme- del, dricksvatten, vin och spritprodukter, hygienkrav för bl.a. kött, mjölk, ägg och fisk och om livsmedelskontroll. Avtalet omfattar också bestämmelser om material avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

Bestämmelserna kan i sammanfattning sägas innebära följande. De grundläggande bestämmelserna om livsmedelstillsatser finns upptagna i ett ramdirektiv (direktiv 89/107/EEG). Enligt direktivet får bara sådana tillsat- ser som är upptagna på en särskild lista användas. Bestämmelserna innebär emellertid också att de länder som är anslutna till EES-avtalet vid import av livsmedel måste godta de tillsatser som upptas i listan. Undantag får dock gö— ras för tillsatser som importlandet inte godtar av hälsoskäl. Som framgår av re- dovisningen i propositionen om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) (prop. 1991/92:170 del III bil. 8) har EG ännu inte beslutat vilka tillsat- ser som skall finnas med på listan.

Märkningsbestämmelsema innebär bl.a krav på att ingredienserna i ett livs— medel skall deklareras, att hållbarhetstiden skall anges och att uppgift skall lämnas om tillverkare, förpackare eller säljare (direktiv 79/112/EEG).

Reglerna om specialdestinerade livsmedel innebär att livsmedel som är sär- skilt lämpade för t.ex. diabetiker skall uppfylla vissa angivna krav för att få säljas (direktiv 89/398/EEG).

Bestämmelserna om dricksvatten anger bl.a. högsta tillåtna halter av främ- mande ämnen i sådant vatten (direktiv 80fl78/EEG).

Reglerna för vin och sprit utgörs bl.a. av märkningsbestämmelser och be- stämmelser om gränsvärden för främmande ämnen.

Bestämmelserna om hy gienkrav för kött rör köttbesiktning och annan kon- troll i samband med slakt och hanteringen i övrigt av kött. Vidare ställs krav på lokaler och utrustning som används vid kötthantering. Bestämmelser om kontroll och utrustningskrav finns också i fråga om mjölk, äggprodukter och fisk (direktiv 85/397/EEG, 89/437/EEG, 91/492/EEG och 91/493/EEG).

Prop. 1992/932119

Enligt bestämmelserna om livsrnedelskontroll skall inspektion och kontroll ske i hela kedjan från producent fram till-konsument. Undersökningarna skall omfatta provtagning och analys, personalhygien, kontroll av dokument, lokaler, utrustning, märkning och presentation av livsmedel (direktiv 89/397/EEG). '

När det gäller material avsedda att komma i kontakt med livsmedel fmns in- om EG regler som syftar till att förhindra att ämnen från förpackningar och förvaringskärl överförs till livsmedel på ett sätt som kan påverka konsumen- tens hälsa eller t.ex. livsmedlets lukt eller smak (direktiv 89/109/EEG m.fl. direktiv).

De svenska bestämmelserna om livsmedel finns i livsmedelslagen (l971:511), livsmedelsförordningen (1971:807), veterinära införselkungörel- sen (1958z551), kungörelsen (1974:270) om kontroll vid införsel av livsme- del, kungörelsen (1974:271) om kontroll vid utförsel av livsmedel och i före- krifter meddelade av Livsmedelsverket. _

Enligt livsmedelslagen får som livsmedelstillsats bara användas tillsats som har godkänts för livsmedlet i fråga, om inte regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer föreskriver något annat (då ). Frågor om godkän- nande av livsmedelstillsatser prövas enligt livsmedelsförordningen av Livsme- delsverket.

Vissa grundläggande krav när det gäller märkningen av livsmedel följer av livsmedelslagens bestämmelser. Sålunda krävs enligt lagen att livsmedlets slag, sammansättning och vikt eller volym anges, att förvaringsanvisningar ges, att uppgift om hållbarheten lämnas och att uppgift lämnas om förpackare eller tillverkare (13 5). Med stöd av bemyndiganden i lagen och förordningen har emellertid huvuddelen av märkningsbestämmelsema meddelats av rege— ringen och Livsmedelsverket.

I fråga om specialdestinerade livsmedel gäller enligt livsmedelslagen att det krävs särskilt tillstånd för att få sälja livsmedel med uppgift om att livsmedlet är särskilt lämpat för visst ändamål (20 å). Sådant tillstånd lämnas enligt för- ordningen av Livsmedelsverket.

Med stöd av bemyndiganden i livsmedelslagen och livsmedelsförordning- en har Livsmedelsverket meddelat föreskrifter om dricksvatten. Livsmedelsver- ket har också, i mycket begränsad utsträckning, meddelat föreskrifter för vin och sprit.

Livsmedelslagen innehåller slutligen tämligen vidsträckta bemyndiganden som gör det möjligt att meddela föreskrifter om livsmedelslokaler, utrustning för hantering av livsmedel, köttkontroll och kontroll av övrig livsmedelshan- tering (9, 22 och 28 55).

När det gäller förpackningar och förvaringskärl för livsmedel finns vissa allmänna bestämmelser i livsmedelslagen och livsmedelsförordnin gen. Därtill kommer för förvaringskärl vissa föreskrifter som har meddelats inom ramen för lagstiftningen om kemiska produkter.

2.2. Behovet av anpassning

Av den redovisning som lämnats i propositionen om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) (prop. 1991/92:170 del III bil. 8) framgår att den svenska livsmedelslagstiftningen i flera avseenden redan är anpassad till de regler som gäller inom EG. Så t.ex. är vår livsmedelskontroll utformad på ett sådant sätt att det inte krävs några särskilda anpassningsåtgärder. Av redovis- ningen framgår vidare att i den utsträckning ändringar behövs i den svenska lagstiftningen så rör ändringsbehovet i stor utsträckning föreskrifter som med- delas av Livsmedelsverket.

I några avseenden krävs emellertid ändringari livsmedelslagen. Detta gäl- ler bestämmelserna om märkning och om specialdestinerade livsmedel. Dessa ändringar kräver i sin tur vissa följdändringar. Dessutom kan vissa paragrafer upphävas.

I det följande behandlas i särskilda avsnitt de ändringar som i anledning av EES-avtalet behöver göras i livsmedelslagen.

Med hänsyn till att fullständiga regler om livsmedelstillsatser ännu saknas inom EG är det inte aktuellt att nu ändra livsmedelslagen i den delen. Sådana ändringar kommer emellertid att behöva göras när EG:s bestämmelser förelig- ger. '

EES-avtalet förutsätts när det gäller livsmedelsområdet träda i kraft den 1 januari 1993. Vissa undantag och-övergångstider gäller dock. Livsmedel som märkts enligt nuvarande bestämmelser före den 1 januari l993 får säljas ytterligare två år på den inhemska marknaden. Beträffande gränsvärden för bly och kadmium i keramik behöver Sverige inte uppfylla EG:s krav förrän den 1 januari 1995. Bestämmelserna om hygienkrav för kött, mjölk, äggpro- dukter och fisk skall tillämpas från och med den 1 oktober 1993.

2.3. EES-anpassning av livsmedelslagens märkningsbestämmelser

Mitt förslag: Märkningsbestämmelserna i 13 5 första och andra

stycket livsmedelslagen ersätts av ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om märkning av livsmedel. Livsmedelsverket får det samlade ansvaret för att meddela föreskrif- ter om märkning i överensstämmelse med EG:s direktiv.

Promemorians förslag överensstämmer med mitt. Remissinstanserna: Av nio remissinstanser tillstyrker åtta förslaget. Nordiska samfundet mot plågsamma djurförsök motsätter sig förslaget. Kon- sumentverket anser att det finns goda skäl för att inte ha detaljerade märknings-

bestämmelser i livsmedelslagen men ifrågasätter om inte de mer grundläggan- de märkningslcraven bör framgå av livsmedelsförordningen.

Skälen för mitt förslag: Bestämmelser om märkning finns i livsmedels— lagen, livsmedelsförordningen och i Livsmedelsverkets kungörelse (SLVFS 1984:11) med allmänna tillämpningsföreskrifter. I livsmedelslagen 13—15 55 finns de grundläggande bestämmelserna i ämnet. I 13 5 finns en uppräkning av de uppgifter som skall anges på färdigförpackade livsmedel. Hit hör t.ex. uppgifter om livsmedlets slag och sammansättning, dess nettovikt eller netto- volym vid förpackningStillfället samt den beräknade hållbarhetstiden, om den- na är begränsad. Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer kan begränsa märkningsskyldigheten enligt bestämmelsen men också utvidga den- na på så sätt att märkning kan föreskrivas även i andra fall än beträffande fär- digförpackade livsmedel. Vissa närmare föreskrifter om märkning finns i 21—26 åå livsmedelsförordningen. Den alldeles övervägande. mängden be- stämmelser finns emellertid i 7 kap. i den kungörelse av Livsmedelsverket som nämns inledningsvis. - I

Den sekundärlagstiftning som gäller' inom EG på detta område och som också omfattas av EES- avtalet finns upptagen i bilaga 11, avsnitt XII till EES- avtalet. Det viktigaste direktivet" 1 sammanhanget" är det tidigare nämnda direk- tivet 79/112/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om märk- ning, presentation och reklam 1 fråga om livsmedel, som är ett s. k. ramdirek- tiv Direktivet har ändrats sex gånger, senast år 1991. 1 regeringens proposi- tion 1991/92:170 bil 8 s 6 finns en redogörelse för de huvudsakliga skillna- der som finns mellan den svenska lagstiftningen och de märkningsbestämmel- ser som följer av EES-avtalet. Av denna redogörelse framgår att den svenska lagen på det hela taget tillgodoser kraven enligt märkningsdirektivet. Vissa smärre justeringar skulle dock behöva göras i 13 & bl.a. beroende på att direk- tivets uppräkning av obligatoriska märkningsuppgifter i någon mån avviker från den svenska. De skillnader som föreligger är följande. Enligt 13 & livsme- delslagen skall förpackarens eller tillverkarens nanm eller frrrna anges på får-' digförpackat livsmedel, Enligt artikel 3.6 i märkningsdirektivet är det tillräck- ligt att ange namnet på tillverkaren, förpackaren eller säljaren. En annan skill- nad är att märkningsdirektivet för vissa fall medger undantag när det gäller vikt- och volymmärkning (anikel 8.3 och 5). Enligt 13 5 3 livsmedelslagen måste vikt eller volym alltid anges. En tredje skillnad är att märkningsdirekti- vet tillåter att vissa obligatoriska märkningsuppgifter endast behöver anges i relevanta handelsdokument om livsmedlen är färdigförpackade och förs ut på marknaden i ett tidigare handelsled än i detaljhandelsledet (artikel 11.1). Livs- medelslagen 13 & kräver att färdigförpackningar skall vara märkta med alla ob- ligatoriska uppgifter då de för första gången saluhålls av förpackaren eller im- ponören.

När det gäller införlivandet av de märkningsbestämmelser som följer av EES- avtalet uppkommer frågan om den nuvarande nivåfördelningen mellan lag, förordning och myndighetsföresloifter bör behållas. I denna fråga bör föl- jande beaktas.

Märkningsbestämmelserna är utpräglat tekniska och inte sällan mycket de- taljerade. Det nuvarande systemet med detaljerade bestämmelser på tre norm- givningsnivåer gör att regelmassan blir svår att överblicka och därmed svår att efterleva för företagen och svår att tillämpa för tillsynsmyndighetema, i första hand miljö- och hälsoskyddsnämndema. Också konsumenterna kan ha svårt att få klarhet i vilka regler som gäller. Det framstår med hänsyn till vad nu sagts som angeläget att begränsa antalet nivåer i regelgivningen. Här förelig- ger två alternativ. Det ena är att regeringen i samarbete med Livsmedelsverket bygger ut livsmedelsförordningen med de ytterligare föreskrifter som behövs. Denna lösning framstår emellertid som mindre ändamålsenlig med hänsyn till de aktuella bestämmelsemas art och den nuvarande fördelningen mellan för- ordning och myndighetsförfattning. En bättre lösning torde vara att detaljbe- stämmelserna om märkning i 13 5 lagen utmönstras och ersätts av ett generellt bemyndigande som gör det möjligt för regeringen att överlåta åt Livsmedelsver- ket att meddela föreskrifter om märkning av livsmedel. En sådan lösning inne- bär att vissa detaljbestämmelser i livsmedelsförordningen kan utmönstras och att föreskrifterna i förordningen koncentreras till de bemyndiganden som be- hövs för vidaredelegeringen till Livsmedelsverket. Flera skäl talar för en så- dan lösning. Föreskrivandeansvaret för detaljbestämmelser av teknisk karak- tär överlåts i stor utsträckning åt myndigheterna, eftersom de frågor som skall regleras kan vara tekniskt komplicerade och förutsätter specialistkunskap. Det skulle från användarsynpunkt vara en stor fördel om de föreskrifter som be- hövs på detta område samlas i en enda författning. Det är vidare inte ovanligt att EG-direktiven ändras. Det skulle därför vara praktiskt att bestämmelserna finns samlade på den nivå där ändringar kan göras på det smidigaste sättet. Principieut gäller visserligen att bemyndiganden bör preciseras och inte göras mera vidsträckta än nödvändigt. Direktiven på detta område kräver emellertid totalharmonisering, vilket innebär att de enskilda länderna inte får ha avvikan- de regler. Livsmedelsverket kommer därför att vara bundet av direktivens be- stämmelser. Härtill kommer att EG:s märkningsbestämmelser är omfattande och mycket detaljrika. Anpassningen på detta område kommer därför att inne- bära att mängden bestämmelser och detaljeringsnivån ökar. Den föreslagna lösningen strider inte heller mot livsmedelslagens uppbyggnad i övrigt. Livs- medelslagen är en utpräglad ramlag med få detaljbestärnrnelser och relativt vi- da bemyndiganden.

Den nu föreslagna lösningen leder till konsekvensändringari 16 och 30 åå livsmedelslagen. I livsmedelslagen finns bestämmelser om vem som har an- svaret för märkningen av livsmedel (14 å). Dessa bestämmelser avviker från vad som gäller enligt märkningsdirektivet. Med mitt förslag vad beträffar för- delningen av ansvaret för normgivningen är det naturligt att Livsmedelsverket i fortsättningen får meddela föreskrifter också i detta avseende. Med hänsyn härtill kan 14 & upphävas.

Som redan nämnts tillåts enligt märkningsdirektiven inte några avvikande bestämmelser. Jag vill dock i detta sammanhang framhålla att det inte finns nå- got som hindrar att de svenska livsmedelsproducentema frivilligt som ett kon-

kurrensmedel märker sina produkter med uppgifter som inte längre kommer att krävas sedan de märkningsbestämmelser som omfattas av EES-avtalet in- förlivats i det svenska regelverket. Sådana åtgärder är varken handelshindran- de eller diskriminerande. Ett aktuth exempel är märkningen med bakningsda- tum på färdigförpackat bröd. Krav på sådan märkning infördes år 1989. Det märkningskravet kommer emellertid att upphöra som en följd av EES-avtalet. Några större svenska brödproducenter har redan nu beslutat att även i fortsätt— ningen frivilligt märka brödet med bakningsdatum, eftersom konsumenterna uppfattar denna uppgift som en kvalitetsgaranti.

Hänvisningar till S2-3

  • Prop. 1992/93:119: Avsnitt 9.1

2.4. Marknadsföring av livsmedel

Min bedömning: Marknadsföringslagen tillgodoser det krav på regle-

ring som följer av EG:s föreskrifter om marknadsföring av livsmedel. Någon särskild åtgärd för införlivande behövs därför inte.

Skälen för min bedömning: I märkningsdirektivet, som enligt sin ru- brik förutom märkning även behandlar reklam och annan presentation av livs- medel, frnns bestämmelser om förbud mot olika åtgärder i samband med marknadsföring av livsmedel. Livsmedel får t.ex. inte säljas under omstän- digheter som är ägnade att vilseleda köparen om vad som är utmärkande för livsmedlet, särskilt i fråga om dess slag, identitet, egenskaper, sammansätt- ning, mängd, hållbarhet osv. (artikel 2.1). Enligt samma artikel får märkning- en inte tillskriva livsmedel egenskaper som uppges kunna förebygga, behand- la eller bota någon sjukdom eller antyda sådana egenskaper. I artikel 2.2 före- skrivs att EG:s ministerråd skall upprätta en icke uttömmande förteckning över påståenden som måste förbjudas eller begränsas. Enligt artikel 2.3 skall förbuden och begränsningarna 1 p. 1 och 2 förutom reklam också gälla presen- tationen av livsmedel, särskilt med avseende på deras form, utseende eller för- packning, de förpackningsmaterial som används och det sätt på vilket livsmed- len arrangeras samt den miljö i vilken de exponeras. Liknande bestämmelser finns i andra direktiv på livsmedelsområdet, t.ex. i ramdirektivet om special- destinerade livsmedel (89/398/EEG).

Livsmedelslagen reglerar över huvud taget inte reklam och sådan marknadsföring som inte är märkning. Den grundläggande regleringen av reklam och annan marknadsföring finns i stället i marknadsföringslagen (197511418). Den lagen har till ändamål dels att främja konsumentemas intressen i samband med näringsidkares marknadsföring av varor, tjänster eller andra nyttigheter, dels att motverka marknadsföring som är otillbörlig mot konsumenter eller näringsidkare (1 €).

Lagens viktigaste regler är tre generalklausuler som i allmänna ordalag an— ger vad en näringsidkare skall iaktta i sin marknadsföring. Generalklausuler- na behandlar otillbörlig marknadsföring (2 å), inforrnationsskyldighet (3 %)

och produktotjänlighet (4 å). Det ankommer på Konsumentverket/Konsument- ombudsmannen (KO) och Marknadsdomstolen att tillämpa dessa regler. Mark- nadsdomstolen kan t.ex. besluta om förbud och ålägganden för näringsidkare vid vite. Lagen innehåller också tre straffsanktionerade föreskrifter (6—8 55). Tillämpningen av straffbestämmelsema ankommer på de allmänna domstolar- na. Allmänt åtal får dock bara väckas efter medgivande av KO.

Enligt min mening tillgodoser marknadsföringslagen det krav på reglering som följer av EG:s föreskrifter på området. Någon särskild åtgärd för införli- vande behövs därför inte.

Även i EG:s ramdirektiv om livsmedelskontroll (89/397/EEG) finns be- stämmelser med anknytning till marknadsföringen av livsmedel. Direktivet ställer nämligen utöver krav på undersökning av själva livsmedlet även krav på att tillsynen skall omfatta inspektioner av märkning och presentation av livsmedel (artikel 5 och 6).

Livsmedelskontrolldirektivets krav på att inspektionen skall omfatta även marknadsföringsåtgärder kan inte anses innefatta något krav på att just livsme- delsmyndigheten skall utöva denna kontroll. Konsumentverket har att överva- ka all marknadsföring och har ett övergripande ansvar när det gäller att tillvara- ta konsumentemas-intressen. Vid överträdelser av marknadsföringslagen har KO möjlighet att utfärda vitesföreläggande eller väcka talan hos Marknadsdom- stolen. Det krav på övervakning som följer av direktivet får anses tillgodosett genom denna tillsynsorganisation.

Jag har i dessa frågor samrått med chefen för Civildepartementet.

2.5. EES-anpassning av livsmedelslagens bestämmelser om specialdestinerade livsmedel m.m.

Mitt förslag: Tillståndskravet i fråga om specialdestinerade livsmedel

i 20 & livsmedelslagen ersätts av ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om saluhållande av livsmedel för särskilda näringsändamål. Bemyndigan- det skall även omfatta naturliga mineralvatten.

Promemorians förslag överensstämmer i huvudsak med mitt. Remissinstanserna: Alla instanser som svarat i den här delen utom en godtar promemorieförslaget. Invändningen rör borttagandet av tillstånds- kravet.

Skälen för mitt förslag: Enligt 20 & livsmedelslagen får livsmedel inte utan tillstånd av myndighet som regeringen bestämmer saluhållas under upp- gift att det är särskilt lämpat för människor med behov av särskild kost på grund av ålder, sjukdom eller annat förhållande. Enligt paragrafens andra stycke kan ett sådant tillstånd förenas med villkor. Frågor om tillstånd prövas enligt 28 & livsmedelsförordningen av Livsmedelsverket. Ytterligare bestäm-

melser om vissa slag av specialdestinerade livsmedel finns i Livsmedelsver- kets föreskrifter.

EG:s centrala bestämmelser om specialdestinerade livsmedel återfinns i ramdirektivet (89/398/EEG) om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om specialdestinerade livsmedel. Enligt artikel 1 i direktivet avses med special- destinerade livsmedel sådana livsmedel som på grund av deras särskilda sam— mansättning eller det särskilda sätt som de är framställda på klart kan skiljas från livsmedel för normal konsumtion. Livsmedlen skall vara lämpliga för på- stådda dietändamål och saluföras på ett sätt som framhåller denna lämplighet. Som tidigare har framhållits (prop. 1991/92:170 del III bil. 8 s. 7) kommer en anpassning till direktivet att innebära ett helt ändrat regelsystem för svensk del. Det nuvarande tillståndskravet kommer i princip att ersättas med ett sys- tem som innebär att produkter som motsvarar fastställda krav får säljas utan tillstånd. Enligt direktivet skall särdirektiv fastställas för följande grupper av specialdestinerade livsmedel: modersmjölksersättningar, mjölkblandningar och vegetabiliska blandningar till spädbarn och småbarn (tillskottsnäring), barnmat, livsmedel med lågt eller reducerat energiinnehåll för viktkontroll, näringspreparat för särskilda medicinska behov, natriumfattiga livsmedel, inkl. natriumfattiga eller natriumfria dietsalter, glutenfria livsmedel, livsmedel avsedda att intas i samband med mycket krävande muskelarbete, särskilt för idrottande, samt slutligen livsmedel för personer med störd kolhydratomsätt- ning (diabetes). Endast ett sådant särdirektiv har hittills beslutats, nämligen ett särdirektiv om modersmjölksersättningar och tillskottsnäring (91/321/EEG). Detta direktiv omfattas dock ännu inte av EES-avtalet. Särdirektiv kan enligt artikel 4 t.ex. omfatta väsentliga krav i fråga om varornas art och sammansätt- ning, bestämmelser om råvaromas kvalitet, hygieniska krav och tillåtna tillsat- ser liksom bestämmelser om märkning samt provtagningsförfaranden och ana- lysmetoder som är nödvändiga för att kontrollera att kraven i särdirektiven ef— terföljs.

För specialdestinerade livsmedel som inte tillhör någon av de ovan uppräk- nade grupperna kommer ett anmälningssystem att gälla. Detta innebär att till- verkaren eller i förekommande fall importören skall underrätta den behöriga myndigheten i den medlemsstat där varan saluförs när denna första gången släpps ut på marknaden (artikel 9). Ingenting torde hindra att det nuvarande kravet på tillstånd behålls för sådana specialdestinerade livsmedel för vilka sär- direktiv ännu inte föreligger men för vilka det finns svenska bestämmelser. En anpassning av de svenska bestämmelserna till vad som gäller enligt EES- avtalet förutsätter att bestämmelsen i 20 5 lagen ersätts av ett bemyndigande för regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer att meddela före- skrifter om saluhållande av livsmedel för särskilda näringsändamål.

Naturliga mineralvatten

Enligt direktivet om naturliga mineralvatten (80/777/EEG) skall sådana vatten godkännas av behörig myndighet i resp. medlemsstat. Idag saknas ett system

för godkännande av enskilda produkter. Livsmedelslagen bör därför komplet- Prop. 1992/9311 19 teras. Lämpligen kan detta ske genom att i 20 & införa ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela före- skrifter om naturliga mineralvatten.

Hänvisningar till S2-5

  • Prop. 1992/93:119: Avsnitt 9.1

2.6. Behovet av föreskrifter under en övergångsperiod

Min bedömning: I fråga om märkning m.m. bör de nuvarande före-

skriftema under en viss övergångstid kunna gälla jämsides med de nya EG-anpassade föreskrifterna.

Skälen för min bedömning: EG:s direktiv om märkning innebär en ut- tömmande reglering på området. Det är inte tillåtet att ha nationella regler som avviker från EG:s bestämmelser. De svenska märkningsbestämmelsema är väl så omfattande som EG:s och uppfyller i den meningen EG:s krav. De avvi- kelser som finns beror på att de svenska bestämmelserna i vissa avseenden går längre. Flera remissinstanser framhåller behovet av en övergångstid under vilken livsmedel skall få saluföras med iakttagande av de nu gällande före- skrifterna om märkning. Med den fördelning av ansvaret för norrngivningen som jag föreslår ankommer det på Livsmedelsverket att ta ställning till vilka övergångsregler som skall gälla för de till EG:s regelverk anpassade märk- ningsföreskriftema. Vad som kan bli aktuellt är att under en viss tid tillåta märkning såväl enligt de nuvarande svenska märkningsföreskriftema som enligt de nya, EG-anpassade föreskrifterna. Det skall självfallet inte vara frå- ga om en längre sådan övergångstid än vad som är absolut nödvändigt för om- ställning av maskiner och annan utrustning m.m. Liksom i fråga om införli- vande-t i övrigt måste noga prövas hur en sådan regel skall utformas för att va- ra förenlig med EES-avtalet.

EES-avtalet syftar till att genom bl.a. fri rörlighet av varor främja handel och annan ekonomisk samverkan mellan parterna. Ett väsentligt bidrag till en sådan fri rörlighet är att anpassa de svenska märkningsföreskriftema till EG:s regler. Det har i avtalet inte förutsatts annat än att en märkning i enlighet med EG:s regler skall godtas som en fullgod märkning på den svenska marknaden från och med den dag avtalet träder i kraft. Det innebär att det från och med den dagen måste finnas svenska märkningsföreskrifter som överensstämmer med EG:s. Därigenom har emellertid också den anpassning av de svenska reg- lerna skett som kan krävas för att vi i det här avseendet skall uppfylla våra för- pliktelser enligt avtalet. Resultatet av den anpassning vi genomför påverkas inte av att vi förser våra nya märkningsföreskrifter med en övergångsregel som innebär att också våra gamla märkningsföreskrifter får gälla under en övergångsperiod för varor som säljs på den svenska marknaden. En sådan övergångsre gel påverkar varken det fria varuflödet eller konkurrensförhållan- det mellan företagen. Att vissa svenska företag under en period inte kan ta till

vara fördelarna med avtalet är beklagligt men innebär inte någon bristande av- talsuppfyllelse från svensk sida.

Enligt min mening finns det alltså utrymme för en övergångsregel i de svenska märkningsföreskriftema av det slag som några remissinstanser efter- lyst. Detta gäller även om det i avtalet inte skulle ha tagits in några bestämmel- ser om vad som skall gälla övergångsvis. Med hänsyn härtill kan den över- gångsbestämmelse som tagits in i avtalet inte uppfattas så att den skulle utgöra ett hinder mot att i nationella föreskrifter ta in övergångsregler med avvikande innehåll. Det kan anmärkas att regeln i avtalet visserligen är snäv i det avseen— det att den bara omfattar varor som märkts före avtalets ikraftträdande. Den tillåter emellertid att äldre bestämmelser tillämpas även om detta innebär att märkningen inte blir så fullständig som EG kräver.

På samma sätt som i fråga om märkningen kommer en omställning till nya krav när det gäller livsmedelsstandarder som omfattas av EES-avtalet att krä- va viss tid. I avtalet finns inte någon övergångsbestämmelse. Som följer av vad jag har anfört beträffande märkningen utgör frånvaron av en övergångs- bestämmelse i avtalet inte något hinder mot att föra in en sådan bestämmelse i de nya svenska föreskrifterna om livsmedelsstandard. Avgörande är om en övergångsregel låter sig förena med våra åtaganden enligt avtalet. Det som kan komma i fråga är att för varor som säljs i Sverige låta de nuvarande före— skrifterna gälla jämsides med de nya EG-anpassade under en övergångstid. En sådan regel kommer inte att hindra det fria varuflödet. Det skulle möjligen kunna ifrågasättas att en sådan övergångsbestämmelse otillbörligt gynnar svenska fabrikanter av varor där EG har strängare krav för att en viss stan- dard skall anses uppfylld. Förhållandet kan emellertid också beskrivas som det motsatta. En sådan svensk företagare har från konkurrenssynpunkt allt intresse av att så fort som möjligt anpassa sin tillverkning till de nya standard— föreskriftema. Först då blir hans varor på den svenska marknaden kvalitativt jämförbara med varorna från EG och först då blir EG-marknaden tillgänglig för honom. Enligt min mening borde följaktligen inte några invändningar kunna resas mot att i föreskrifterna om livsmedelsstandard föra in en över- gångsregel av motsvarande innehåll som i märkningsföreskriftema. Vad nu sagts om livsmedelsstandard har giltighet också för de föreskrifter som kan komma att gälla om förpackningsstorlekar.

4. Utsäde

4.1. EG:s bestämmelser och den svenska lagstiftningen

Vad beträffar utsäde omfattar EES-avtalet bestämmelser som återfinns i EG:s rättsakter om handeln med utsäde, en gemensam sortlista för lantbruksväxter, sortbeskrivningar när det gäller köksväxter och lantbruksväxter samt rätt till strängare regler för förekomst av flyghavre.

7. Ikraftträdande

Den nya lagstiftningen och de förslag till ändringar i befintlig lagstiftning som jag föreslår i denna lagrådsremiss är i huvudsak föranledda av EES-avtalet och bör därför träda i kraft vid samma tidpunkt som avtalet.

Det kan inte uteslutas att EES-avtalet kommer att träda i kraft senare än den 1 januari 1993. Regeringen bör därför bemyndigas att bestämma när de före- slagna lagarna och lagändringama bör träda i kraft.

8. Upprättade lagförslag

[ enlighet med vad jag nu har anfört har inom Jordbruksdepartementet upprät- tats förslag till

1. lag om ändring i livsmedelslagen (1971:511),

2. lag om ändring i lagen (1985:295) om foder,

3. lag om ändring i utsädeslagen (19761298),

4. lag om provtagning på djur,

5. lag om EEG-handelsgödsel,

6. lag om ändring i lagen (1984: 151) om punktskatter och prisreglerings- avgifter.

Lagförslaget under 6 har upprättats i samråd med chefen för Finansdeparte- mentet. '

Förslagen bör fogas till protokolleti detta ärende som bilaga 3.

9. Specialmotivering

9.1. Lag om ändring i livsmedelslagen ( 1971:51 1)

1 % Hänvisningeni l ä 1 till läkemedelsförordningen har konsekvensändrats som en följd av den nya läkemedelslagen.

I paragrafen definieras vissa för livsmedelslagstiftningen centrala begrepp, bl.a. begreppet färdigförpackat livsmedel. Definitionen av detta begrepp i EG:s ramdirektiv om märkning (79/112/EEG) avviker från den som finns i livsmedelslagen. Härtill kommer att detta begrepp definieras på andra sätt i vissa andra direktiv. Definitionen bör med hänsyn till detta utmönstras ur la-

gen. Definitioner av begreppet färdigförpackade livsmedel böri stället ingå i Livsmedelsverkets regelverk.

13 & Paragrafen innehåller i dess nuvarande lydelse en uppräkning av de uppgifter som ett färdigförpackat livsmedel skall vara märkt med när livsmedlet salu- hålls. Den innehåller också bemyndiganden för regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer att begränsa märkningsskyldigheten enligt bestäm- melsen eller att utvidga denna på så sätt att märkning kan föreskrivas även i andra fall än beträffande färdigförpackade livsmedel. I den föreslagna lydel- sen innehåller paragrafen endast ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om märkning av livsmedel. Motiven för paragrafen har redovisats i avsnitt 2.3.

14 & Paragrafen har upphävts. Motivet för detta har redovisats i den allmänna moti- veringen i avsnitt 2.3.

16 & Punkten 4 i 16 & har följdändrats som en konsekvens av ändringen i 13 &. Dessutom har bestämmelsen om saluförbud för livsmedel som märkts med hållbarhetstid och vilken tid löpt ut förts över från 18 å som föreslås upp- hävd. Bestämmelsen bildar en ny punkt 5. Därutöver har paragrafen moder- niserats något i språkligt avseende.

18% Paragrafen har upphävts. Med hänsyn till att EG:s ramdirektiv om märkning förutsätter att uppgift om hållbarhetstid kan lämnas även beträffande annat livsmedel än färdigförpackat har paragrafens bestämmelse om saluförbud förts över till 16 å som gäller livsmedel i allmänhet. Paragrafens bestämmel- ser om förbud mot ommärkning och omförpackning bör tas in i Livsmedels- verkets föreskrifter.

20 & Det nuvarande tillståndskravet i paragrafen har ersatts av ett bemyndigande för regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer att meddela före- skrifter om saluhållande av livsmedel för särskilda näringsändamål. Bemyndi- gandet omfattar också föreskrifter om naturliga mineralvatten. Motivet för änd- ringarna har redovisats i avsnitt 2.5.

30 5 I 30 & har punkterna 1—4 ändrats som'en följd av ändringarna i 13 och 20 åå. Ändringarna i punkten 1 föranleds av att 14 och 18 55 upphävs. Änd- ringen i punkt 2 är en följd av att 20 & utformats som ett bemyndigande. Änd- ringen i punkt 3 innebär att endast hänvisningen till föreskrifter som meddelas

med stöd av 13 & kvarstår, eftersom 13 5 inte längre innehåller några materiel- la bestämmelser om märkning. Ändringen i punkt 4 slutligen innebär att hän- visningen till 20 å andra stycket har tagits bort.

Hänvisningar till S9-1

9.2. Lag om ändring i lagen (1985:295) om foder 1 &

Hänvisningen till läkemedelsförordningen i 1 å andra stycket har konsekvens- ändrats som en följd av den nya läkemedelslagen.

2 & Enligt paragrafen i dess nuvarande lydelse gäller foderlagen foder och foder- tillsatser avsedda för hästar, renar, nötkreatur, fjäderfä, pälsdjur, hundar, kat- ter och odlad fisk. Den föreslagna ändringen innebär att tillämpningsområdet vidgas till att gälla alla djur som omfattas av djurskyddslagens bestämmelser, dvs. dels husdjur, dels andra kategorier av djur under förutsättning att de hålls i fångenskap.

Med husdjur avses enligt förarbetena till djurskyddslagen närmast sådana djur som ständigt lever under människans vård och av människan används för bestämda ändamål. Som exempel nämns sällskapsdjur som hund och katt, djur som används i jordbruket för bl.a. produktion av kött och mjölk samt ren (prop. 1987/88:93 s. 49).

Till djur som hålls i fångenskap hör vissa husdjur men också djur som hålls i hägn eller instängda på det sätt som gäller i fråga om fiskodlingar. Till djur i fångenskap räknas även djur som hålls i mycket stora vilthägn (prop. 1987/88:93 s. 50).

3 & I paragrafen har det tillägget gjorts att foder inte får ha en sådan sammansätt- ning eller beskaffenhet i övrigt att det kan antas att det "har skadlig inverkan på miljön".

Som nämnts i den allmänna motiveringen gäller enligt EG:s regler att en tillsats inte får godkännas om den har skadlig effekt på miljön. I fortsättning- en kommer bara tillsatser godkända av EG att få användas och därmed kom- mer vi i och för sig att uppfylla EG:s miljökrav utan någon särskild lagänd- ring. Tillägget kan ändå vara motiverat för att markera att våra krav på foder också i det här avseendet överensstämmer med EG:s.

3 a & Förbudet mot att använda fodermjöl och andra varor som framställts av bl.a. självdöda djur föreslås förtydligat till att gälla också hela eller delar av sådana djur.

Den föreslagna ändringen, som också innebär att det i paragrafen införs un— dantagsbestämmelser i två nya stycken, har närmare kommenterats i den all- männa motiveringen.

Prop. 1992/932119

4 & Paragrafen föreslås ändrad så att befogenheten att meddela föreskrifter om fo- der som tillsatts antibiotika eller kemoterapeutika vidgas. I fortsättningen skall regeringen eller, efter bemyndigande av regeringen, Jordbruksverket kunna meddela föreskrifter inte bara om användningen av sådant foder utan också för importen, tillverkningen, försäljningen och hanteringen i övrigt. När deti övrigt är fråga om läkemedel som tillförs foder på olika sätt ankommer det på Läkemedelsverket att meddela motsvarande föreskrifter med stöd av läkeme- delslagstiftningen.

Ändringen i paragrafens första stycke har gjorts för att markera att begrep- pen "antibiotika" och "kemoterapeutika" inte ersätter varandra. Bestämmelsen har också anpassats till det uttryckssätt som används i den nya läkemedels- lagen (1992:859).

5 & Som framgår av den allmänna motiveringen får bara sådana fodertillsatser som är förenliga med EES-avtalet användas i fortsättningen. Genom den änd- ring som föreslås anpassas bestämmelserna i paragrafen till en sådan ordning. Som framgår av den allmänna motiveringen omfattar paragrafens begrepp ”fo- dertillsats” varor eller ämnen som inom EG betecknas antingen som fodertill- sats eller s.k. särskild produkt.

6 & Paragrafen föreslås ändrad för att åstadkomma en anpassning till EG:s temri- nologi och för att klargöra att föreskrifter kan meddelas också om hur märk— ningen och andra uppgifter som lämnas vid överlåtelse av foder skall vara ut- formade.

12å

Den föreslagna ändringen i 12 5 gör det möjligt för Jordbruksverket att över- lämna tillsynsuppgifter också till andra myndigheter än länsstyrelsen.

15 och 17 55 _ Ändringen i 15 & gör det möjligt för en tillsynsmyndighet att ta hand om foder som uppenbart är avsett att användas i strid mot förbudet att använda självdö— da djur eller sjukligt förändrade delar av slaktade djur eller produkter av såda- na djur som foder. Genom ändringen i 17 & kommer även straffbestämmelser- na att omfatta användningen av sådant foder.

19 & Bestämmelserna om överklagande av beslut har ändrats som en följd av att bestämmelser har införts om undantag från förbudet att använda självdöda djur som foder och med hänsyn till att Jordbruksverket inte längre skall god- känna tillsatser. Även ändringarna i tillsynsbestämrnelsema har föranlett en ändring i paragrafen.

9.3. Lag om ändring i utsädeslagen ( 19761298)

1 % Ändringen i paragrafen innebär endast att ordet "statsplombering" och ”plom- bering” i punkten 2 bytts ut mot orden "certifiering" resp. "försegling" samt att en mindre språklig justering gjorts.

2 & Paragrafens innehåll har anpassats till vad som gäller inom EG. Sålunda har begreppet "överlämnande till annan" bytts ut mot begreppet "släppa ut på marknaden". Den marknad som här avses är den marknad som innefattar det europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Vidare har ordet ”statsplombe- ring” som förekommer både i paragrafens första och andra stycke bytts ut mot det inom EG använda begreppet "certifiering". Härtill kommer att bemyn- digandet för regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer att medde- la föreskrifter om krav eller villkor på utsäde som är avsett för export har ut- mönstrats.

3 % I paragrafens första stycke har begreppen "statsplomberas" och "överlämnas till annan" bytts ut mot begreppen ”certifieras" resp. "släppas ut på markna- den". I bestämmelsen i dess föreslagna lydelse anges att regeringen eller myn- dighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att utsäde av visst slag, som inte behöver certifieras enligt gällande regler, får släppas ut på marknaden endast om utsädet är försett med eller åtföljs av s.k. kvalitetsdek- laration.

För att tillsyn skall kunna ske av att reglema om kvalitetsdeklaration följs föreskrivs i paragrafens andra stycke att en tillsynsmyndighet som utses av regeringen har rätt att få tillträde till lokaler och andra utrymmen och att där ta prov. Enligt bestämmelsens nuvarande lydelse saknas motsvarande möjlighet att tillse att föreskriftema om statsplombering följs. En sådan möjlighet bör in- föras. Paragrafens andra stycke har utformats med beaktande av detta. Med stöd av bestämmelsen har tillsynsmyndigheten rätt till tillträde även till lokaler och utrymmen där s.k. legorensning äger rum. Slutligen har vissa språkliga

justeringar gjorts i paragrafens andra och tredje stycke.

4 % Nuvarande 4 5 som endast innehåller bestämmelser om växtförädlingsavgift har ersatts av en helt ny bestämmelse om anmälningsplikt för den som yrkes- mässigt förpackar eller bedriver handel med köksväxtutsäde. En sådan anmä- lan syftar till att underlätta kontrollen av att endast certifierat köksväxtutsäde säljs.

6 & Paragrafen har upphävts.

7 % Ändringarna innebär dels att första, fjärde och femte styckena har upphävts som en konsekvens av att växtförädlingsavgiften tas bort. dels att andra och tredje styckena konsekvensändras av samma anledning.

8 5 Även i 8 5 tredje stycket finns en bestämmelse om växtförädlingsavgift som utmönstras. 1 övrigt har några smärre språkliga justeringar gjorts.

9.4. Lag om provtagning på djur

1 & När det gäller den provtagning eller undersökning som syftar till att kartlägga hälsoläget kommer de befogenheter som lagen ger främst att användas med av- seende på dels de epizootiska sjukdomarna, dvs. de sjukdomar som finns uppräknade i epizoodförordnin gen (l980:37l), dels andra smittfarliga djur- sjukdomar som är anmälningspliktiga enligt Lantbruksstyrelsens kungörelse (LSFS 1983:41) om anmälningspliktiga sjukdomar m.m.

2 5 I fråga om vissa av de aktuella sjukdomarna kan det finnas anledning att i före- skrifter generellt besluta om provtagning och undersökning. Det får då också i föreskriftsform anges i vilken omfattning och på vilket sätt verksamheten får bedrivas. I vissa fall kan emellenid undersökningsbehovet vara sådant att det ligger närmare till hands att i ett förvaltningsbeslut förordna om den provtag- ning eller undersökning som behöver göras. Det sagda gäller också om den provtagning eller undersökning som tar sikte på att kontrollera läkemedelsan- vändningen vid djuruppfödning.

3 5 Av skäl som redovisats iden allmänna motiveringen har i paragrafen angivits att provtagningen eller undersökningen kan avse djur utan någon närmare av- gränsning till vissa djurslag. Aktuella för provtagning är av naturliga skäl främst djur som används i animalieproduktionen eller i övrigt för produktion av livsmedel. Dit hör då också fiskar, kräftdjur och blötdjur. Provtagning kommer att ske på levande djur men kan också komma att ske på djur som självdött eller avlivats. Bemyndigandet att föreskriva om provtagning på an- nat material än djur, djurlcroppar och mjölk har kommenterats i den allmänna motiveringen.

Det skall ankomma på regeringen eller, efter bemyndigande av regeringen, Jordbruksverket eller Livsmedelsverket att bestämma vem som skall utföra provtagningen eller undersökningen. Utöver veterinärer kan som provtagare komma att anlitas t.ex. besiktningsassistenter vid slakteriema eller personer som är verksamma inom husdjurskontrollen.

Det är angeläget att provtagningen och undersökningen görs på ett sådant sätt att den så litet som möjligt inkräktar på annan verksamhet. En erinran om detta har tagits in i lagen främst med tanke på vikten av att prover och under- sökningar i slakterier och mejerier genomförs med beaktande av att produk- tionen där inte skall störas. Efter påpekande av Jordbruksverket har bestäm- melsen modifierats i förhållande till promemorieförslaget. Det krav som ställs är att provtagningen eller undersökningen skall innebära så små olägenheter som möjligt.

4 & Paragrafens första stycke innehåller ett bemyndigande för föreskrifter om oli- ka krav som måste vara uppfyllda om en obligatorisk hälsoövervaknin g orga- niseras. Andra stycket upptar ett bemyndigande för föreskrifter eller enskilda beslut om att djur får säljas till annat än slakt eller flyttas från ett område till ett annat inom landet, endast om' djuren är fria från viss sjukdom. Behovet av föreskrifterna har kommenterats'i den allmänna motiveringen, avsnitt 5.3.

5 & Paragrafen innehåller ett bemyndigande för te gerin gen 'att meddela föreskrif- ter om skyldighet för djurägare att betala ersättning för provtagning och under- sökning. Befogenheten att meddela sådana föreskrifter får regeringen överlåta till Jordbruksverket och LiVSmedelsverket. I den allmänna motiveringen har angivits i vilka avseenden det kan bli aktuellt att ta ut ersättning.

6 % Rätten att ta prover och genomföra undersökningar måste också innefatta en befogenhet att få tillträde till bl.a."djurstallar, slakterier och mejerier. I para- grafens första stycke finns en bestämmelse om detta. I ett andra stycke finns en bestämmelse om skyldighet för djurägare att tillhandahålla det biträde som behövs för att provtagningen eller undersökningen skall kunna genomföras. I kravet enligt 3 & tredje stycket att en provtagning eller undersökning skall ge- nomföras på ett sätt som innebär så små olägenheter som möjligt får anses in- gå också att anspråken på djurägarens medverkan anpassas efter omständig- heterna

7 5 . . _ I paragrafen föreskrivs bötesstraff för den djurägare som inte uppfyller skyl- digheten att tillhandahålla biträde vid provtagning eller undersökning. På-

följdsbestämmelsen blir knappast aktuell i andra'fall än när en djurägare non- ' chalerar eller av tredska motsätter sig att medverka i rimlig omfattning.

8 % Paragrafen innehåller bestämmelser om hur beslut enligt lagen får Överklagas. Besluten rör näringsverksamhet. Med hänsyn till de krav som ställs enligt Europakonventionen om mänskliga rättigheter och grundläggande friheter bör

det därför finnas möjlighet att överklaga besluten till domstol. I paragrafen föreslås att överklagande skall få ske till kammarrätt-Det kan bli aktuellt att senare ändra instansordningen med hänsyn till att domstolsutredningen i be- tänkandet (SOU 1991:106) Domstolarna inför 2 OOO-talet har föreslagit att den första domstolsprövningen av i princip alla förvaltningsbeslut skall ske i länsrätt. '

9.5 Lag om EEG-handelsgödsel 1 5 I paragrafen anges lagens tillämpningsornråde vara marknadsföring av han- ' delsgödsel under särskild beteckning. Ila'gen används begreppet handelsgöd- sel som får anses vara en allmänt vedertagen beteckning på varor av det slag

som kan hänföras till följande tulltaxenummer i tulltaxelagen (1987:1068): 25.10, 28.08, 28.09, 28.14, 28.34, 28.35 och 3102—3105.

2 & Paragrafen ger stöd för ett införlivande av 15st rättsakter om EEG-gödsel- medel. Innebörden av en sådan märkning har redovisats i den allmänna mod-"

veringen.

3 5 Med stöd av paragrafen kan föreskrivas anmälningsskyldighet för den som marknadsför handelsgödsel. Syftet med en" sådan föreskrift är att kontrollen av lagstiftningen skall underlättas. ' '

4 & Jordbruksverket bör ha huvudansvaret för tillsynen med möjlighet att överlåta viss tillsyn till länsstyrelserna. Tillsynen börlkunna organiseras på ungefär samma sätt som den tillsyn som utövas enligt lagen (1985:295) om foder.

5 & Med stöd av paragrafen kan en tillsynsmyndighet få tillträde till områden, lo- kaler och andra utrymmen där handelsgödsel hanteras. Det kan förutsättas att provtagning och annan undersökning väsentligen kommer att ske i anläggning-, ar för tillverkning och i lagerutrymmen. Till sådana lokaler får då också räk- nas utrymmen där råvaror till handelsgödsel förvaras.

6 &

Paragrafen innehåller bestämmelser om att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att lagen eller med stöd av la- gen meddelade föreskrifter skall efterlevas. Det kan t.ex. bli fråga om att för- bjuda försäljning under EEG-beteckning därför att gödselrnedlet i fråga inte fyller kraven för en sådan märkning.

7 5 Enligt paragrafen skall kontrollen av EEG-gödselmedel ske enligt de metoder som regeringen eller, efter bemyndigande av regeringen, Jordbruksverket föreskriver. Som framgår av redovisningen i den allmänna motiveringen inne- håller EG:s direktiv detaljerade föreskrifter om hur kontrollen skall gå till. Ett införlivande av direktiven i den delen kan ske genom föreskrifter av det slag som förutsätts i paragrafen.

8 5 I paragrafen finns ett bemyndigande för föreskrifter om avgifter för den kon- troll som utövas enligt lagen eller enligt föreskrifter som meddelas med stöd av lagen. Motiven för bestämmelsen har redovisats i den allmänna motive— ringen.

9 & Paragrafen innehåller bestämmelser om bötespåföljd för den som bryter mot lagen eller mot föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. Det gäller den som underlåter att göra anmälan enligt föreskrifter som meddelas med stöd av 3 & och den som använder sig av EEG-märket utan att uppfylla föreskrivna villkor.

10 ä 1 paragrafen finns bestämmelser om hur beslut enligt lagen får överklagas. Vad som anförts i anslutning till 8 % förslaget till lag om provtagning på djur har giltighet också med avseende på förevarande paragraf.

Hänvisningar till S9-4

10. Hemställan

Jag hemställer att Lagrådets yttrande inhämtas över förslagen till 1. lag om ändring i livsmedelslagen (l971:511), ' 2. lag om ändring i lagen (1985:295) om foder, 3. lag om ändring i utsädeslagen (1976:298), 4. lag om provtagning på djur, 5. lag om EEG-handelsgödsel. 6. lag om ändring i lagen (1984: 151) om punktskatter och prisregleringsavgifter.

11. Beslut

Regeringen beslutar i enlighet med föredragandens hemställan.

Lagrådet Prop. 1992/93:119

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1992-11-02

Närvarande: f.d. justitierådet Böret Palm, justitierådet Lars Å. Beckman, regeringsrådet Sigvard Holstad.

Enligt protokoll vid regeringssammanträde den 1 oktober 1992 har regeringen på hemställan av statsrådet Karl Erik Olsson beslutat inhämta lagrådets yttran- de över förslag till

1. lag om ändring i livsmedelslagen (1971:511),

2. lag om ändring i lagen (1985:295) om foder,

3. lag om ändring i utsädeslagen (1976:298),

4. lag om provtagning på djur,

5. lag om EEG-handelsgödsel,

6. lag om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisreglerings- avgifter.

Förslagen har inför lagrådet föredragits av hovrättsassessom Kerstin Nyberg.

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Inledning

I lagrådsremissen behandlas ett antal s.k. produktorienterade lagar som till följd av EES-avtalet måste anpassas till vissa EG-direktiv. Med hänsyn bl.a. till den mängd mycket detaljerade bestämmelser det måste bli fråga om när det gäller kravspecifrkation i olika hänseenden har genomgående i dessa fall valts lösningen att i respektive lag ta upp ett generellt bemyndigande för regeringen eller en myndighet att meddela bestämmelserna och därvid förutsätta en dele- gation till myndighetsnivå. Det måste med en sådan ordning bli svårare för konsumenterna att påverka innehållet än om bestämmelserna getts formen av en lag eller i vart fall en förordning av regeringen. Flera av de nya reglerna måste anses vara av stor betydelse från hälso- och säkerhetssynpunkt och bl.a. reglerna om märkning av livsmedel har väckt uppmärksamhet i den all- männa debatten. Med hänsyn till den bundenhet till detaljbestämmelsema i direktiven som föreligger synes emellertid utrymmet för påverkan i dessa fall bli i huvudsak begränsat till val av alternativ i vissa tolkningsfrågor. Förslaget måste ses som en nödvändig följd av att EES-avtalet antas och den valda kon- stitutionella nivån får enligt lagrådets mening godtas.

Förslaget till lag om ändring i livsmedelslagen (l971:511) Prop

27 5 Enligt lagförslaget upphävs 18 &. Som en följd härav bör förutom 30 15. även 27 & ändras. Lagrådet förordar att i 27 & första stycket hänvisningen till "16—18 55" byts ut mot "16 och 17 åå.

Förslaget till lag om ändring i lagen (1985:295) om foder

3 a 5 I paragrafens första stycke föreskrivs att som foder till andra djur än pälsdjur inte får användas hela eller delar av djur som självdött eller som avlivats eller sjukligt förändrade delar av slaktade djur. Av motiveringen (s. 32) framgår att med uttrycket ”avlivats” avses djur som ”avlivats utan efterföljande uppslakt- ning”. Denna innebörd av "avlivats" måste komma till uttryck i lagtexten.

Lagrådet föreslår med hänsyn härtill och med vissa redaktionella ändringar att 3 a 5 första stycket får följande lydelse:

"Som foder till andra djur än pälsdjur får inte användas djur som självdött eller som avlivats men inte slaktats upp. Detsamma gäller delar av sådana djur och sjukligt förändrade delar av slaktade djur. Vad som sägs om foder gäller också fodermjöl och annan vara som framställts av sådana djur eller djur- delar."

5 5 De bemyndiganden som föreslås i skilda lagförslag i remissen får anses ha konstitutionellt stöd i 8 kap. 7 och 11 55 regeringsformen. Innehållet i de föreskrifter som skall kunna meddelas med stöd av bemyndigandena är be- Stämt genom de EG-direktiv som redovisats i motivuttalandena. Endast i före- varande paragraf har anknytningen till EES-avtalet och därmed till EG—direk- ' tiven direkt utsagts i lagbestämmelsen. Lagrådet anser att skäl kan anföras för en sådan precisering, som emellertid då bör göras genomgående i lagför- slagen. Lagrådet förordar emellertid att den i paragrafen angivna hänvisning- en till EES-avtalet får utgå. Paragrafen bör då få följande lydelse:

"Som fodertillsats får användas endast sådana varor och ämnen som är för- tecknade i föreskrifter som meddelas av regeringen eller, efter regeringens be- myndigande, av Jordbruksverket”

Förslaget till lag om ändring i utsädeslagen (1976:298) 3 % . Bestämmelserna i andra och tredje styckena bör på grund av sitt innehåll lämp- ligen brytas ut till en särskild paragraf, betecknad 3 a &.

Skyldigheten att lämna tillträde etc. har sin motsvarighet i andra lagar som behandlas i lagrådsremissen (se t.ex. livsmedelslagen och lagen om foder) men har där förenats bl.a. med en regel om möjlighet för tillsynsmyndigheten

att meddela vitesföreläggande. Lagrådet föreslår att i den angivna 3-a & tas in ett tredje stycke av följande lydelse:

'Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden som behövs för att be- stämmelserna i första stycket skall efterlevas. Förelägganden kan förenas med vrte."

8 5 .

Om Lagrådets förslag i anslutning till 3 5 i det remitterade förslaget godtas skall hänvisningarna i första och andra styckena av förevarande paragraf till 3 % första stycket i stället avse 3 &.

Den anmälningsskyldighet som skall kunna föreskrivas med stöd av 4 5 i föreslagen lydelse har lämnats utan sanktion i förslaget. Till första stycket i förevarande paragraf synes böra fogas följande mening:

'Till samma straff döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsido— sätter anmälningsskyldighet som föreskrivits med stöd av 4 å.”

Överklagande Den bestämmelse Lagrådet har föreslagit om föreläggande i en ny 3 a % bör

föranleda att en rätt till överklagande införs. Lagrådet föreslår en ny 9 & med följande lydelse:

'Tillsynsmyndighetens beslut enligt 3 a 5 andra stycket får överklagas hos Kammarrätten."

Lagen (1992:000) om provtagning på djur

I lagförslaget ges regeringen med stöd av 8 kap. 7 & regeringsformen ett fler- tal bemyndiganden att meddela föreskrifter om provtagning m.m. Vidare ges regeringen med stöd av 8 kap. 11 & regeringsformen möjlighet att vidaredele- gera denna normgivningsbefogenhet till underlydande myndigheter. I några fall (4 och 5 55) har det överlämnats till regeringen att bestämma vilken myn- dighet som skall kunna meddela föreskrifter (jfr bemyndigandena i förslagen till ändringari livsmedelslagen och utsädeslagen). I andra fall (2 och 3 55) har i stället vidaredelegation angetts kunna ske till en viss namngiven myndig- het (jfr här bemyndigandena i förslagen till ändring i foderlagen och till ny lag om EEG-handels gödsel).

Båda typerna av bemyndigande är förenliga med 8 kap. 11 & regeringsfor- men. Av praktiska skäl torde dock metoden att ge regeringen fria händer när normgivande myndighet skall utses komma oftare till användning.

Såvitt gäller förevarande lagförslag framgår det inte av remissen varför det i några fall funnits påkallat utpeka de myndigheter som skall kunna meddela föreskrifter och i andra fall inte. Lagrådet ifrågasätter om det inte finns anled- ning att i lagen i samtliga fall använda samma metod.

' Prop. 1992/932119

Förslaget till lag om EEG-handelsgödsel

9 5 Med hänsyn till utformningen av 2 & bör ansvarsbestämmelsen i 9 & ges föl- jturde lydelse:

”Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet marknadsför han- delsgödsel under beteckningen EEG-handelsgödsel utan att de villkor härför är uppfyllda som föreskrivits med stöd av 2 5.”

J ordbruksdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 3 november 1992

Närvarande: statsministern Bildt, ordförande, och statsråden B. Westerberg, Friggebo, Laurén, Hörnlund, Olsson, Svensson, Thurdin, Hellsvik, Wibble, Björck, Könberg, Odell, Lundgren, P. Westerberg, Ask

Föredragande: statsrådet Olsson

Proposition om ändringar i livsmedelslagen (1971251 1) m.fl. lagar i anledning av EES-avtalet

Föredraganden anmäler Lagrådets yttrande (beslut om lagrådsremiss fattat vid regeringssammanträde den 1 oktober 1992) över förslag till

1. lag om ändring i livsmedelslagen (l971:511),

2. lag om ändring i lagen (1985:295) om foder,

3. lag om ändring i utsädeslagen (1976:298),

4. lag om provtagning på djur,

5. lag om EEG-handelsgödsel,

6. lag om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter Och prisregleringsav- gifter.

Föredraganden redogör för Lagrådets yttrande och anför.

Lagen om ändring i livsmedelslagen (1971:511)

27 & I enlighet med Lagrådets påpekande bör hänvisningen i 27 & första stycket ändras till följd av att 18 & upphävs.

Lagen om ändring i lagen (1985:295) om foder

3 a & Lagrådet föreslår att bestämmelsen förtydligas så att det av lagtexten framgår att med djur som avlivats avses djur som avlivats men inte slaktats upp. Jag biträder lagrådets förslag.

5 % Paragrafen bör utformas i enlighet med vad Lagrådet förordar.

Lagen om ändring i utsädeslagen (1976:298)

3 och 9 åå I enlighet med Lagrådets förslag bör andra och tredje stycket i 3 & brytas ut till en särskild paragraf, betecknad 3 a &. Jag biträder också förslaget atti den nya paragrafen införa en bestämmelse om att tillsynsmyndigheten får meddela för tillsynen nödvändiga förelägganden och att sådana förelägganden får förenas med vite. I en ny paragraf, 9 &, bör som lagrådet föreslår införas en bestämmelse som gör det möjligt att överklaga en tillsynsmyndighets beslut till kammarrätten. Bestämmelsen bör, med viss justering,utformas i enlighet med Lagrådets förslag.

8 5 Som en följd av Lagrådets förslag i anslutning till 3 & bör, som Lagrådet påpekar, hänvisningarna i förevarande paragraf till 3 5 första stycket i stället avse 3 5.

Jag ansluter mig till Lagrådets förslag att genom ett tillägg till 8 5 första stycket föreskriva böter för den som inte fullgör med stöd av 4 & föreskriven anmälningsskyldighet.

Lagen om provtagning på djur

2, 3 och 8 åå Lagrådet har ifrågsatt om det inte finns anledning att utforma bemyndigande- na mera konsekvent i den meningen att man antingen pekar ut vissa namngiv- na myndigheter eller att man överlämnar till regeringen att bestämma vilken myndighet som skall ges rätt att meddela föreskrifter. Med anledning av på- pekandet förordar jag att 2 och 3 %% formuleras om så att det lämnas öppet till vilka myndigheter normgivningsbefogenhet skall kunna vidaredelegeras. Ändringen föranleder en följdändring i bestämmelsen om överklagande i 8 &.

Lagen om EEG-handelsgödsel

9 & Paragrafen bör, med en redaktionell jämkning, utfomras i enlighet med Lagrå- dets förslag.

Utöver vad som följer av det anförda bör vissa redaktionella ändringar göras i lagförslagen.

och sprit

Min bedömning: Eftersom vin och sprit är livsmedel enligt den

definition av begreppet livsmedel som finns i livsmedelslagen bör det ankomma på Livsmedelsverket att i den svenska lagstiftningen införliva de bestämmelser om vin och sprit som omfattas av EES-avtalet.

I den mån Livsmedelsverket inte redan har nödvändiga bemyndiganden för införlivandet kan sådana meddelas med stöd av livsmedelslagen.

Skälen för min bedömning: EG:s regelverk för vin— och spritprodukt— er utgör en del av den gemensamma jordbrukspolitiken. Genom EES-avtalet har emellertid Sverige åtagit sig att i den svenska lagstiftningen införliva reg— ler för den tekniska hanteringen av sådana produkter. EES-avtalet omfattar bl.a. bestämmelser om definition, märkning, beskrivning och presentation av spritdrycker och vin, förordning (EEG) nr 1576/89, förordning (EEG) nr l014/9O och förordning (EEG) nr 1601/91. Utöver förordningarnas bestäm- melser gäller för vissa vin och spritprodukter också det tidigare behandlade '

ramdirektivet om märkning av livsmedel. Undantagsbestämmelser i avtalet gör det möjligt för Sverige att behålla förbudet mot försäljning av spritdrycker som har en alkoholhalt som överstiger 60 % liksom de nuvarande benämning- arna på punsch, spritglögg, starkvinsglögg och vinglögg. Sverige har även fått rätt att förbjuda försäljning av vodka som är gjord på andra råvaror än säd och potatis. Dessutom skall vissa artiklar i förordningarna inte tillämpas.

I förordningarna definieras vad som avses med spritdryck och vissa andra grundläggande begrepp, bl.a. sådana som har samband med sprittillverkning. Förordningarna innehåller dessutom bestämmelser om definitioner av olika slags viner och spritdrycker och bestämmelser om de krav som gäller för att olika benämningar på sådana varor skall få användas. Bestämmelser finns också om geografiska benämningar, tillsatser, tillverkningsmetoder och gräns- värden för vissa föroreningar.

I Sverige finns det för närvarande endast ett fåtal bestämmelser som regler- ar detta område. Bestämmelserna finns i föreskrifter meddelade av Livsmedels- verket med stöd av livsmedelslagen. Bemyndiganden för regeringen att med- dela föreskrifter som överensstämmer med förordningarna finns i 7, 11 och 13 åå livsmedelslagen. Regeringen har enligt lagen möjlighet att i sin tur be- myndiga Livsmedelsverket att meddela sådana föreskrifter. I likhet med vad som gäller i fråga om huvuddelen av EES-avtalets livsmedelsbestämmelser är de nu aktuella bestämmelserna utpräglat tekniska och mycket detaljerade. Med hänsyn till bestämmelsemas karaktär och med beaktande av att Livsmedelsver- ket redan i dag meddelar föreskrifter på området, bör verket ha ansvaret för att förordningarna införlivas i den svenska rättsordnin gen.

EES—avtalet behandlar en rad väsentliga områden inom fiskerisektom (prop. 1991/92:170 bil. 8 s. 14). Regeringen tillsatte den 8 juli 1992 en särskild ut- redare med uppgift att bedöma den svenska fiskerinäringens utvecklingsmöjlig- heter. Utredningen skall göras bl.a. mot bakgrund av EES—avtalet. Utredaren skall redovisa sina slutliga förslag till regeringen senast den 1 juli 1993 men kommer redan i år att föreslå åtgärder som kan behöva vidtas från den 1 juli 1993. Arbetet i Jordbruksdepartementet bedrivs med sikte på att en proposi- tion skall lämnas under våren 1993.

De föreslagna ändringarna i livsmedelslagen, foderlagen och utsädeslagen kan i flera avseenden förutsättas innebära kostnadsbesparingar. Som fram- hållits av Riksrevisionsverket innebär förslaget att ge Livsmedelsverket ett samlat ansvar för föreskrifterna om märkning avllivsmedel en smidigare ord- ning än den som gäller för närvarande. Besparingar kan också göras genom att tillståndsprövningen tas bort i fråga om specialdestinerade livsmedel och fodertillsatser. Ett minskat krav på statsplombering och slopandet av växt- förädlingsavgiften leder också'till mindre kostnader för staten. Som jag redo- visat i avsnitt 3.3 väntas den föreslagna utvidgningen av foderlagens tillämp- ningsområde inte leda till några krav på ökade resurser.

Att den föreslagna lagen om provtagning på djur kommer att leda till vissa kostnader, både för samhället och för djurägama, framgår av vad jag har an- fört i avsnitt 5.4. Det kontrollbehov som följer av den föreslagna lagen om EEG-handelsgödsel kommer också att få kostnadskonsekvenser. Den frågan har behandlats i avsnitt 6.5.

Med hänvisning till vad jag nu anfört hemställer jag att regeringen

dels föreslår riksdagen att anta förslagen till 1.1ag om ändring i livsmedelslagen (l971:511),

2. lag om ändring i lagen (1985:295) om foder,

3. lag om ändring i utsädeslagen (1976:298),

4. lag om provtagning på djur,

5. lag om EEG-handelsgödsel,

6. lag om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter,

dels bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag anfört om

7. införande av gränsvärde för kadmium i handelsgödsel (avsnitt 6.6 i regeringsprotokollet den 1 oktober 1992),

8. införlivande av EES-avtalets bestämmelser om vin och sprit (avsnitt 2).

- Prop. 1992/93:119

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att ge- nom proposition förelägga riksdagen vad föredmganden har anfört för de åt- gärder och de ändamål som föredraganden har hemställt om.

Lag om ändring i livsmedelslagen (1971:511) Härigenom föreskrivs att 1, 13, 14. 16, 20 och 30 åå livsmedelslagen (l971:511)l skall ha följande lydelse.

Promemorians lagförslag

1. Förslag till

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 5

I denna lag förstås med

1. livsmedel, matvara, dryckesvara, njutningsmedel eller annan vara som är avsedd att förtäras av människor med undantag av vara på vilken läkeme- delsförordningen (l962:701) äger tillämpning,

2. livsmedelstillsats, dels berikningsmedel som är avsett att tillföras livs- medel för att förbättra dess näringsvärde, dels annan vara eller ämne som är avsedd att tillföras livsmedel för att påverka dess hållbarhet, konsistens, färg, smak eller lukt eller åstadkomma annan bestämd egenskap hos livsmedlet, om berikningsmedlet, varan eller ämnet ej är livsmedelsråvara,

3. främmande ämne, annat ämne än livsmedelstillsats som, om det ingåri livsmedel, kan utgöra hälsorisk eller förändra livsmedlets normala samman- sätming eller beskaffenhet i övrigt.

4. färdigförpath livsmedel, livs- medel som utan omedelbart samband med överlämnande till konsument in- neslutirs i förpackning, avsedd att brytas först av konsumenten.

Färdigförpackat livsmedel som sa- luhållas skall vara tydlig! och otvety- digt märkt medföljande uppgifter,

1 . livsmedlets slag,

2. livsmedlets sammansättning,

3. livsmedlets nettovikt eller net- tovolym vid förpackningstillfäller,

4. anvisning hur livsmedlet skall förvaras, om förvaringssärtet är av betydelse för livsmedlets hållbarhet,

5. beräknad hdllbarhetsrid, om denna är begränsad,

1 Lagen omtryckt l989:461

4. färdigförpackat livsmedel, livs— medel som utan omedelbart samband med överlämnande till konsument helt eller delvis omsluts av en för- packning, som är avsedd att brytas först av konsumenten.

135

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med- dela föreskrifter om märkning av fär- digförpackat livsmedel.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med- dela föreskrifter om märkning även ifråga om annat livsmedel än färdig- förpackat.

Bilaga 1

Nuvarande lydelse

6. förpackarens eller tillverkarens namn eller firma samt hemort eller, om namnet eller firman är allmänt känd, endast namnet, firman eller förkortning därav,

7. sådana uppgifter i övrigt av be- tydelse för konsumenterna som före- skrives av regeringen eller myndig- het som regeringen bestämmer.

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer kan begränsa märkningsskyldigheten enligt första stycket 1—6 .

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer kan föreskri- va märkning enligt första stycket av annat livsmedel än färdigförpackat.

Föreslagen lydelse

145

Ansvaret för att livsmedel märkes enligt 13 å åvilar förpackaren i fråga om livsmedel som färdigförpackas inom landet och den som först salu- håller livsmedlet inom landet i fråga om annat livsmedel.

Livsmedel får icke märkas av an- nan utan medgivande av den som en- ligt första stycket är ansvarig för märkningen och den vars namn eller finna anges genom märkningen.

Livsmedel får ej saluhållas, om det

1. kan antagas vara otjänligt till människoföda,

2. tillförts livsmedelstillsats i strid med 6 å,

3. uppges hålla en livsmedels- standard som föreskrivits enligt 7 å men icke motsvarar standarden,

4. ej är märkt enligt 13 å.

Ansvaret för att livsmedel märks enligt de föreskrifter som meddelas med stöd av 13 å åvilar förpackaren i fråga om livsmedel som färdigför- packas inom landet och den som först saluhåller livsmedlet inom lan- det i fråga om annat livsmedel.

Livsmedel får inte märkas av någon annan utan medgivande av den som enligt första stycket är an- svarig för märkningen och den vars namn eller firma anges genom märk- ningen.

16å

Livsmedel får inte saluhållas, om det

1. kan antas vara otjänligt till män- niskoföda.

2. tillförts livsmedelstillsats i strid med 6 å,

3. uppges hålla en livsmedelsstan- dard som föreskrivits enligt 7 å men inte motsvarar standarden]

4. inte är märkt enligt föreskrifter som meddelas med stöd av 13 å.

I fråga om förbud mot saluhållande gäller dessutom vad som följer av 10 och 11 åå.

Bilaga 1

Nuvarande lydelse

Livsmedel får ej utan tillstånd av myndighet som regeringen bestäm- mer saluhållas under uppgift att det är särskilt lämpat för människor med behov av särskild kost på grund av ålder, sjukdom eller annat förhål- lande.

Tillstånd enligt första stycket kan förenas med villkor.

Föreslagen lydelse

20å

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med- dela föreskrifter och uppställa villkor för saluhållande av livsmedel för sär- skilda näringsändamål.

305

Till böter eller fängelse i högst ett år döms, om inte gärningen är ringa, den som med uppsåt eller av oaktsamhet

1. bryter mot 6, 8, 14, 16—20 55, 21 å första stycket eller 23 å,

2. bryter mot föreskrift som med— delats med stöd av 9 eller 10 å, 11 å såvitt avser hantering, 12 å, 21 å andra stycket, 22 å tredje stycket, 28 å andra stycket eller 29 å,

3. vid märkning enligt 13 5 eller enligt föreskrift som meddelas med stöd av 13 å lämnar oriktiga upp- gifter,

1. bryter mot 6, 8, 14 åå eller 16 5 1—3, 17—20 55, 21 å första stycket eller 23 å,

2. bryter mot föreskrift som med- delats med stöd av 9 eller 10 å, 11 å såvitt avser hantering, 12 å, 16 5 4, 21 å andra stycket, 22 å tredje styck- et, 28 å andra stycket eller 29 å,

3. vid märkning enligt föreskrift som meddelas med stöd av 13 å läm- nar oriktiga uppgifter,

4. åsidosätter villkor som meddelats med stöd av 6 5 eller 20 å andra

stycket.

Om förpliktelse av betydelse från hälsosynpunkt eller för konsumentin- tresset uppsåtligen åsidosatts i större omfattning eller annars på ett allvarligt sätt, döms till fängelse i högst två år.

Den som med uppsåt eller av oaktsamhet inte fullgör sina skyldigheter enligt 26 å första stycket andra punkten, döms till böter. Till ansvar enligt första stycket döms inte, om gärningen är belagd med straff i brottsbalken.

Om ansvar för den som i strid mot föreskrift som meddelats med stöd av 11 å inför livsmedel till landet och försök därtill finns bestämmelser i lagen (1960:418) om straff för varusmuggling.

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

Bilaga 1

2. Förslag till

Lag om ändring i lagen (1985:295) om foder Härigenom föreskrivs att 2—6, 12, 15, 17 och 19 åå lagen (1985:295) om foder skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

26

Lagen gäller foder och fodertillsat- ser avsedda för hästar, renar, nöt- kreatur, svin, får, getter, kaniner, jjä- derfä, pälsdjur, hundar, katter och odlad fisk.

Lagen gäller inte hanteringen i en- skilda hem av foder avsett för hun- dar, katter eller kaniner, vilka hålls som sällskapsdjur.

Föreslagen lydelse

Lagen gäller foder och fodertill- satser avsedda för husdjur och andra djur än husdjur, om de hålls i fången- skap.

Lagen gäller inte hanteringen i en- skilda hem av foder avsett för säll- skapsdjur.

Foder får inte ha en sådan sammansättning eller beskaffenhet i övrigt att det kan antas att det

1. är skadligt eller annars otjänligt för djuret,

2. gör livsmedel från djur som ut- fodrats med fodret skadligt eller otjänli gt som människoföda, eller

3. vid hanteringen medför hälso- risker för människor.

Som foder till andra djur än päls- djur får inte användas fodermjöl eller

annan vara som framställts av kött från självdöda djur eller från sjukligt förändrade delar av slaktade djur.

1 Senaste lydelse 1988:537.

2. gör livsmedel från djur som ut- fodrats med fodret skadligt eller otjänligt som människoföda,

3. vid hanteringen medför hälso- risker för människor, eller

4. har skadlig inverkan på miljön.

3aå1

Som foder till andra djur än päls— djur får inte användas hela eller delar av självdöda djur eller sjukligt för- ändrade delar av slaktade djur. Det- samma gäller foderrnjöl eller annan vara som framställts av självdöda djur eller av sjukligt förändrade delar av slaktade djur.

Första stycket gäller inte fisk som används som foder eller foder som har framställts av fisk.

Om det finns särskilda skäl, får Jordbruksverket i det enskilda fallet medge undantag från första stycket när det gäller foder till djur i djur- parker och liknande anläggningar.

Bilaga 1

Nuvarande lydelse

Antibiotika och andra kemotera- peutiska medel får tillsättas foder en- dast för att förebygga, lindra eller bo- ta sjukdom eller sjukdomssymptom.

Regeringen eller, efter regering- ens bemyndigande, Jordbruksverket får meddela föreskrifter eller uppstäl- la villkor för användningen av foder

som innehåller medel som avses i första stycket.

Föreslagen lydelse

452

Antibiotika eller kemoterapeu- ' tiska medel får tillsättas foder endast för att förebygga, lindra eller bota sjukdom eller sjukdomssymptom. Regeringen eller, efter regering- ens bemyndigande, Jordbruksverket får meddela föreskrifter eller uppstäl— la villkor för importen, tillverkning- en, försäljningen, användningen el- ler hanteringen i övrigt av foder som innehåller medel som avses i första

stycket.

5å3

Som fodertillsats får användas en- dast vara eller ämne som godkänts för ändamålet ifråga. Frågor om godkännande prövas av regeringen eller, efter regeringens bemyndigan- de, av Jordbruksverket. Ett godkän- nande får förenas med villkor.

Regeringen eller, efter regering- ens bemyndigande, Jordbruksverket får föreskriva att den som yrkesmäs- sigt för försäljning importerar, tillver- kar eller förpackar foder eller foder- tillsatser skall

1. göra anmälan om sin verksam- het till Jordbruksverket,

2. föra sådana anteckningar över lager, tillverkning, inköp och försälj- ning eller annat förfogande som be- hövs för kontroll av att denna lag el- ler med stöd av lagen meddelade föreskrifter följs,

3. lämna uppgifter om varan i samband med överlåtelse genom märkning eller på annat sätt.

2 Senaste lydelse 1991:400. 3 Senaste lydelse 1991:400. 4 Senaste lydelse 1991z400.

Som fodertillsats får användas en! dast sådana varor eller ämnen som tillåts enligt avtalet om Europeiska samarbetsområdet och som förteck- nas i föreskrifter som meddelas av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, av Jordbruksverket.

6å4

Regeringen eller, efter regering-

' ens bemyndigande, Jordbruksverket

får. föreskriva att den som importe- rar, tillverkar, eller förpackar foder eller fodertillsatser som skall släppas ut på marknaden skall

1. göra anmälan om sin verksam- het till Jordbruksverket,

2. föra sådana anteckningar över la'ger, tillverkning, inköp och försälj- ning eller annat förfogande som be- hövs för kontroll av att denna lag el- ler med stöd av lagen meddelade föreskrifter följs,

3. lämna uppgifter om varan i samband med överlåtelse genom märkning eller på annat sätt och hur dessa uppgifter skall vara utfor- made. '

Bilaga 1

Nuvarande lydelse

Jordbruksverket utövar tillsynen över efterlevnaden av denna lag och med stöd av lagen meddelade före- skrifter. Jordbruksverket får överlåta åt länsstyrelsen att utöva viss tillsyn inom länet. Sker sådan överlåtelse, skall vad som sägs i lagen om till- synsmyndighet gälla även länssty- relsen.

Tillsynsmyndigheten får ta hand om foder och fodertillsatser som up- penbart är avsedda att försäljas eller användas i strid med 9—11 å. Till- synsmyndigheten får vidare ta hand om foder och fodertillsatser som av- ses med ett föreläggande eller ett för- bud enligt 14 å, om föreläggandet eller förbudet inte efterkoms.

Föreslagen lydelse

12 å5

Jordbruksverket utövar tillsynen över efterlevnaden av denna lag och med stöd av lagen meddelade före- skrifter. Jordbruksverket får överlåta åt länsstyrelsen att utöva viss tillsyn inom länet. Jordbruksverket får ock- så överlåta åt annan myndighet än länsstyrelse att utöva tillsyn. Om överlåtelse av tillsyn sker, skall vad som sägs om tillsynsmyndighet i la- gen gälla även den myndighet till vil- ken överlåtelse skett.

155

Tillsynsmyndigheten får ta hand om foder och fodertillsatser som up- penbart är avsedda att försäljas eller användas i strid med 3 a åförsta stycket eller 9—11 å. Tillsynsmyndig— heten får vidare ta hand om foder och fodertillsatser som avses med ett föreläggande eller ett förbud enligt 14 å, om föreläggandet eller förbu- det inte efterkoms.

Har ett foder eller en fodertillsats tagits om hand, får ägaren under tillsyns- myndighetens kontroll göra varan duglig till utfodring eller använda den för något annat lovligt ändamål. I annat fall skall varan förstöras genom tillsyns- myndighetens försorg på ägarens bekostnad.

175

Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet

1. bryter mot 4 å försra stycket, 5 eller 9—11 å,

2. bryter mot en föreskrift som meddelats med stöd av 4 å andra stycket el-

ler 6 5.

3. åsidosätter förbud eller villkor som meddelats med stöd av 4 å and- ra stycket, 5 eller 8 5, eller

1. bryter mot 3 a 5 första stycket, 4 å första stycket, 5 eller 9—11 å,

3. åsidosätter förbud eller villkor som meddelats med stöd av 4 å and- ra stycket eller 8 å, eller

4. underlåter att fullgöra sin skyldighet enligt 13 å första stycket andra me-

ningen.

l ringa fall skall inte dömas till ansvar. Den som har överträtt vitesföreläggande eller vitesförbud döms inte till an- svar enligt denna lag för gärning som omfattas av föreläggandet eller förbu- det.

5 Senaste lydelse 1991z401.

Bilaga 1

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Ansvar enligt första stycket inträder inte om ansvar för gärningen kan ådö- mas enligt brottsbalken eller enligt lagen (1960:418) om straff för varusmugg-

ling.

Beslut av Jordbruksverket i ären- de som avses i 13 å första stycket, 14 eller 15 å får överklagas hos kam- marrätten. Föreskrifter om överkla- gande av beslut av Jordbruksverket med stöd av ett bemyndigande enligt 4—6 och 8 åå meddelas av regering- en. Länsstyrelsens beslut får överkla- gas hos Jordbruksverket. Jordbruks- verkets beslut i ett sådant ärende får överklagas hos kammarrätten.

19 å6

Beslut av Jordbruksverket i ären- de som avses i3 a 9 tredje stycket, 13 å första stycket, 14 eller 15 å får överklagas hos kammarrätten. Före- skrifter om överklagande av beslut av Jordbruksverket med stöd av ett bemyndigande enligt 4, 6 och 8 åå meddelas av regeringen.

Beslut av länsstyrelsen eller av an- nan myndighet till vilken Jordbruks- verket överlåtit att utöva tillsyn får överklagas hos Jordbruksverket. Jordbruksverkets beslut i ett sådant ärende får överklagas hos kammar- rätten.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

6 Senaste lydelse 19911401.

Bilaga 1

3. Förslag till '

Lag om ändring i utsädeslagen (1976:298)

Härigenom föreskrivs i fråga om utsädeslagen (1976:298)1 dels att 4 och 6 åå skall upphöra att gälla, dels att 1—3, 7 och 8 åå skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

I denna lag förstås med

Föreslagen lydelse

lå2

1. utsäde, dels frö som är avsett till utsäde med undantag av skogsfrö, dels utsäde av potatis (utsädespotatis),

2. statsplombering av utsäde, för- valtningsuppgift som innebär kvali- tetskontroll av utsäde, plombering av förpackning med utsäde och ut- färdande av bevis därom.

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att utsäde av visst slag får överlämnas till annan eller föras ut ur landet endast om stats- plombering av utsädet har skett.

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka villkor som skall gälla för statsplombering.

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att utsäde av visst slag som inte skall statsplomberas får överlämnas till annan endast om utsädet är försett med eller åtföljs av uppgifter som behövs för att bedöma dess kvalitet (kvalitetsdeklaration).

För tillsyn av att föreskrifterna om kvalitetsdeklaration följs äger myndighet som regeringen bestäm- mer tillträde till lokal eller annat

2. certifiering av utsäde, förvalt- ningsuppgift som innebär kvalitets- kontroll av utsäde, plombering av förpackning med utsäde och utfär-

dande av bevis om detta.

53

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att utsäde av visst slag får släppas ut på marknaden en- dast om certifiering av utsädet har skett.

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka villkor som skall gälla för certifiering.

3å4

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att utsäde av visst slag som inte skall certifieras får slä'p- pas ut på marknaden endast om utsä- detär försett med eller åtföljs av upp- gifter som behövs för att bedöma dess kvalitet (kvalitetsdeklaration).

För tillsyn av att föreskrifterna om certifiering och kvalitetsdeklara- tion följs har myndighet som rege- ringen bestämmer rätt att få tillträde

1 Senaste lydelse av lagens rubrik 19791298. 2 Senaste lydelse 1979:298. 3 Senaste lydelse 1979z298. ** Senaste lydelse 1979:298.

Bilaga 1

Nuvarande lydelse

utrymme och får där ta prov. Myn- di gheten har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som be- hövs för tillsynen.

Det åligger polismyndighet att lämna det biträde som behövs för tillsynen.

Den som till utsädeskontrollen uppsåtligen avger handling med orik- tig uppgift och därigenom föranleder fara för att växtförädlingsavgift un- dandras döms till böter eller fängelse i högst ett är. Sker sådan gärning av grov oaktsamhet, döms till böter.

Den som till utsädeskontrollen uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnar oriktig uppgift om varas slag eller sort döms till böter, om inte gär- ningen är belagd med strajr enligt första stycket.

I ringa fall döms inte till ansvar enligt första eller andra stycket.

Utan hinder av 35 kap. 1 5 brotts- balken fdr påföljd för brott enligt första stycket första meningen ddå- mas, om den misstänkte häktats eller erhållit del av åtal för brottet inom fem drfrdn brottet.

Bestämmelserna i 14 5 andra stycket skattebrottslagen(1971 :69) tillämpas på brott enligt första styck- et första meningen.

Den som uppsåtligen eller av oakt- samhet bryter mot föreskrift som har meddelats med stöd av 2 & första stycket eller 3 5 första stycket dömes till böter, om ej gärningen är belagd med straff i lagen (1960:418) om straff för varusmuggling.

5__Senasre lydelse 19852113.

Föreslagen lydelse

till lokaler och andra utrymmen och att där ta prov. Myndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för till- synen.

Polismyndigheten skall på begä- ran lämna den hjälp som behövs vid tillsynen.

7å5

Den som till utsädeskontrollen uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnar oriktig uppgift om varas slag eller sort döms till böter.

Iringa fall döms inte till ansvar.

8å6

Den som uppsåtligen eller av oakt- samhet bryter mot föreskrift som har meddelats med stöd av 2 5 första stycket eller 3 & första stycket döms till böter, om inte gärningen är be- lagd med straffi lagen (1960:418) om straff för varusmuggling.

Andringen innebär bl.a. att första. fjärde och femte styckena upphävs. €_Senaste lydelse l979z298. Andringen innebär bl.a. att sista stycket upphävs.

Prop. 1992/932119

Bilaga 1

Nuvarande lydelse

Vara som varit föremål för brott mot föreskrift. meddelad med stöd av 3 & första stycket, skall förklaras förverkad, om det ej är uppenbart obilligt. Detsamma gäller utbyte av sådant brott. I Stället för varan kan dess värde förklaras förverkat

Har någon gjort sig skyldig till brott enligt första stycket, skall han förpliktas erlägga växtförädlings- avgift som har undandragits genom brottet och ersätta tillsynsmyndig- heten kostnader för undersökning av

taget prov.

Föreslagen lydelse

Vara som varit föremål för brott mot föreskrift, meddelad med stöd av 3 5 första stycket, skall förklaras förverkad, om det inte är uppenbart obilligt. Detsamma gäller utbyte av sådant brott. I stället för varan kan dess värde förklaras förverkaL

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

Prop. 1992/931119

Bilaga 1

4. Förslag till Lag om provtagning på djur Härigenom föreskrivs följande. 1 5 Denna lag avser kartläggning och kontroll av smittsamma djursjuk- domar.

2 5 För att kartlägga frihet från smittsamma djursjukdomar får Statens jordbruksverk efter samråd med Statens veterinärmedicinska anstalt före- skriva eller besluta om provtagning eller undersökning enligt denna lag.

3 & Provtagning eller undersökning enligt 2 5 får utföras av veterinär el- ler annan person som Jordbruksverket bestämmer på

1. husdjur,

2. andra djur än husdjur om de hålls i fångenskap,

3. döda djurkroppar,

4. mjölk som levereras till mejeri. Provtagningen eller undersökningen får utföras utan samtycke av den som äger djuret, djurkroppen eller mjölken eller annan rättsinnehavare.

Provtagningen eller undersökningen skall genomföras på ett sätt som inte innebär olägenhet för rättsinnehavaren.

4 & Jordbruksverket får överlåta åt Statens veterinärmedicinska anstalt att besluta om provtagning eller undersökning enligt denna lag.

5 & För provtagning eller undersökning enligt denna lag har den som ut- för provtagningen eller undersökningen rätt att få tillträde till områden, anlägg- ningar, byggnader, lokaler och andra utrymmen där djur hålls eller där djur- kroppar eller mjölk förvaras.

Polismyndigheten skall på begäran lämna den hjälp som behövs för att provtagningen eller undersökningen skall kunna genomföras.

6 & Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om provtagning eller undersökning enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

Sammanfattning av betänkandet (SOU 1992:14) Mindre kadmium i handelsgödsel, avgivet av utredningen för införande av miljöavgift på kadmium i handelsgödsel

Mitt uppdrag

Större mängder kadmium i miljön kan orsaka många olika störningar på det le- vande. Kadmiurn ansamlas i njurarna och kan även ge genetiska skador. Kad- mium är ett grundämne och bryts därför aldrig ned. Nästan hela vån kadmiumintag kommer med maten. Där svarar vegetabilier (bröd, rotfrukter, grönsaker etc.) för cirka tre fjärdedelar. Huvuddelen av intaget är därför direkt beroende av hur mycket kadmium grödorna tar upp ur åkermarken.

Regeringen beslutade därför den 22 juni 1991 att tillkalla en särskild utre- dare med uppgift att utreda förutsättningama för att införa en miljöavgift på kadmium i handelsgödsel.

Uppdraget innebär att utreda behov, möjligheter och konsekvenser av att när nuvarande prisregleringssystem inom jordbruksområdet upphör, införa ett avgiftssystem för kadmium i handelsgödsel. Avgiften bör enligt direktiven sättas så att den styr mot en kadmiumhalt som är mindre än 5 g/ton. Ett avgiftssystem skall kombineras med en högsta tillåten kadmiumhalt i handelsgödsel ett s.k. gränsvärde.

Ändrade förutsättningar påverkar uppdraget

Valet av medel för att nå det långsiktiga målet är inte givet. Sedan miljöavgifts- utredningcn (MIA) ijuni 1990 lade fram sitt slutbetänkande (SOU 1990259) Sätt värde på miljön Miljöavgifter och andra ekonomiska styrmedel, där MIA bl.a angav riktlinjer för det fortsatta arbetet med att införa en miljöavgift på kadmium i handelsgödsel har förutsättningama för att genom en avgift ned- bringa kadmiumhalterna i handelsgödsel i flera avseenden förändrats. Det gäller speciellt på kort sikt:

Hydro Supra AB har beslutat att lägga ned den enda svenska fabriken för tillverkning av fosforgödsel.

Sverige har officiellt sökt medlemskap i EG.

Ett preliminärt EES—avtal har framförhandlats — som innehåller särskilda möjligheter och begränsningar vad gäller begränsning av kadmiumhalten i handelsgödsel.

Flera EFl'A-stater har redan bestämt och notifierat — gränsvärden för kadmium i handelsgödsel.

Riskerna för negativa hälsoeffekter kan uppstå vid lägre kadmiumintag

Kadmium är ett dokumenterat hälsofarligt ämne. En uppdatering av forsk- ningsläget beträffande kadmium i födan ger vid handen att den aktuella svens— ka nivån inte innebär någon akut risk för folkhälsan. Samtidigt pekar fa'rska

Bilaga 2

studier på att negativa hälsoeffekter kan uppstå på lägre nivåer än man tidigare haft anledning att räkna med.

Trots att Sverige jämfört med många andra länder ligger väl till när det gäller kadmiumhalten i åkermark, börjar det dagliga intaget av kadmium när- ma sig dessa senare risknivåer. Det finns alltså anledning att redan nu vidta åt- gärder för att minska och efter hand upphöra med den pågående uppbyggna- den av kadmiumhaltema i svensk åkermark. Slutmålet måste vara att få ned kadmiumhaltema i marken till garanterat ofarliga nivåer. Här spelar förutom handelsgödsel också andra kadmiumkällor en viktig roll.

Enighet råder om lägre kadmiumhalter.

Det internationella arbetet med att avveckla användningen av hälso- och miljö- farliga ämnen har nu kommit in i ett intensivare skede. Det råder enighet om att användningen av kadmium på sikt bör upphöra.

Internationell samordning är en viktig del idetta arbete. Det är därför ange- läget att driva frågan om möjligheterna att begränsa och på sikt avveckla bl.a. kadmium i fosforgödselmedel.

I olika internationella organisationer såsom FN, OECD, PARCOM, EG och Nordiska rådet har initiativ tagits för att nå enighet om lägre kadmium- halter. Även flera enskilda länder har vidtagit eller kommer att vidta åtgärder i syfte att minska kadrniumhalten i fosforgödsel. Möjligheterna till ett både breddat och fördjupat internationellt samarbete när det gäller att nedbringa kadmiumhaltema i fosforgödsel är därför enligt min bedömning goda.

Styreffekten av en avgift kan ifrågasättas

Även om mitt uppdrag i första hand varit att utforma en avgift på kadmium i handelsgödsel som styrmedel medför de ändrade omvärldsförhållandena att jag för närvarande måste ifrågasätta ändamålsenligheten i en unik svensk av- gift.

Sverige är en relativt liten marknad för handelsgödsel, i ett europeiskt perspektiv t.o.m. mycket liten. Vi kan därför knappast vänta oss att utländska tillverkare skall vidta särskilda och kosmadskrävande åtgärder för att tillgodo- se våra önskemål om kadmiumfattigare handelsgödsel. Genom att Hydro Sup- ras fabrik i Landskoma läggs ned bortfaller också möjligheten att via svensk industri få till stånd ett utbud av renare handelsgödsel.

Gränsvärden införs från den I december 1992

Det faktum att ett antal EFTA-länder (Finland, Norge och Schweiz) redan dek- larerat sin avsikt att införa gränsvärden under det närmaste året gör det enligt min mening naturligt att Sverige — på kort sikt väljer samma styrmedel och

Bilaga 2

ambitionsnivå. På det viset står vi starkare gentemot såväl leverantörerna av Prop. 1992/%:] 19 gödselmedel som i en framtida förhandling med EG. Mitt förslag innebär att två gränsvärden införs för svensk del ett på 50 g Cd/ton fosfor NPK— och Ni?-gödselmedel — ett på 100 gram avsett för P- och PK-gödselmedel.

Det dubbla gränsvärdet motiveras av behovet att särbehandla P- och PK—göd— selmedel, vars normalt högre kadmiumhalter annars skulle riskera att ute- stänga dem från marknaden. I det svenska jordbruket behövs dessa gödselmedel för att kunna tillgodose behovet av växtnäring på ett rationellt sätt.

Gränsvärdena bör införas från 1 december 1992. En gradvis skärpning över några år ned till den föreslagna nivån hade varit att föredra, men jag har bedömt att EES-avtalet inte medger det.

En miljöavgift på kadmium i handelsgödsel införs tidigast från den I juli I 995

I enlighet med direktiven lägger jag också fram ett alternativ med en avgift som styrmedel. Avgiften har lagts på en nivå — 30 kr/g Cd som kan tänkas göra rening av fosforsyra från kadmium intressant, men den är inte så hög att en utebliven styreffekt (rening) skulle behöva bli en allvarlig belastning för det svenska jordbruket eller för konsumenterna. För att inte riskera dumpning på den svenska marknaden av ”smutsiga” gödselmedelspartier bör avgiften kombineras med ett gränsvärde på t.ex. högst 150 g Cd/ton fosfor.

Även om jag valt att förorda ett gränsvärde framför en avgift anser jag det väl befogat att om några år när EFI'A-ländemas särbestämmelser om kadmi- um enligt EES-avtalet skall omförhandlas år 1995 eller i samband med ett in- träde i EG ånyo pröva möjligheten att använda en avgift för att få ned kadrni- umhaltema i gödselmedel till lägre nivåer än vad som är möjligt med gränsvär- den. Om en avgift skall bli meningsfull krävs att andra länder delar vår strä- van atti stort sett eliminera tillförseln av kadmium till åkemrark via handelsgöd— sel. För att uppnå en internationell enighet för att reducera kadrniumtillförseln anser jag det väsentligt med svenska ansträngningar på detta område.

Marknaden bör ta sin ansvar

Statliga regleringar och ekonomiska styrmedel är emellertid inte tillräckliga för att uppnå lägre kadmiumhalter i handelsgödsel. Skall vi lyckas att hålla nere människans intag av kadmium via livsmedel på ofarliga nivåer måste också jordbruket liksom gödselmedels— och livsmedelsbranschema hjälpa till med att ställa krav, informera, producera och marknadsföra rena gödsel- medel.

Bilaga 2

Jordbruksverket blir ansvarig övervaknings- och kontrollmyndighet

Enligt direktiven skall avgiften tas ut av tillverkare och importörer av handels- gödsel och baseras på årliga deklarationer av de kadmiummängder som de le- vererat till den svenska marknaden. Redan i dag har jordbruksverket ett sys- tem för uppbörd av miljöavgifter och prisregleringsavgifter på handelsgödsel som även bör kunna användas för uppbörd av miljöavgifter på kadmium och/eller övervakning och kontroll av ett gränsvärde.

Mot bakgrund av att sektorsansvaret för miljöfrågoma har lagts fast och att det därmed ankommer på jordbruksverket att verka för att jordbruket bedrivs med hänsynstagande till intresset av att vårda bl.a. miljön är det enligt min me- ning naturligt att jordbruksverket, även efter det att prisregleringsavgiftema avvecklats, blir ansvarig uppbördsmyndighet för miljöavgifter på bl.a. han- delsgödsel. Härigenom kan ett gränsvärde också i framtiden kopplas till göd— selmedelsavgiften och det nu gällande deklarationssystemet.

Verkets nuvarande rutiner för uppbörd kan också användas om en avgift införs vid en senare tidpunkt. Jordbruksverket besitter den kunskap m.m. som behövs för att rätt kunna bedöma och avgöra såväl konsekvenser som ef- fekter av både ett gränsvärde och en avgift.

Prop. 1992/932119

1. Förslag till

De remitterade lagförslagen Prop. 1992/93:119

Lag om ändring i livsmedelslagen (1971:511)

Härigenom föreskrivs i fråga om livsmedelslagen (197 1:51 1)1 dels att 14 och 18 55 skall upphöra att gälla, dels att 1. 13, 16, 20 och 30 åå skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

I denna lag förstås med

1. livsmedel, matvara, dryckes— vara, njutningsmedel eller annan va— ra som är avsedd att förtäras av män- niskor med undantag av vara på vilken läkemedelsförordningen (] 962.701) äger tillämpning,

Föreslagen lydelse lå

1. livsmedel, matvara, dryckes- vara, njutningsmedel eller annan va- ra som är avsedd att fönäras av män- niskor med undantag av vara på vil- ken läkemedelslagen( I 992.859) är tillämplig,

2. livsmedelstillsats, dels berikningsmedel som är avsett att tillföras livsme- del för att förbättra dess näringsvärde, dels annan vara eller ämne som är av- sedd att tillföras livsmedel för att påverka dess hållbarhet, konsistens, färg, smak eller lukt eller åstadkomma annan bestämd egenskap hos livsmedlet, om berikningsmedlet, varan eller ämnet ej är livsmedelsråvara,

3. främmande ämne, annat ämne än livsmedelstillsats som, om det in- gåri livsmedel, kan utgöra hälsorisk eller förändra livsmedlets normala sammansättning eller beskaffenhet i övrigt,

4. färdigförpackat livsmedel, livs- medel som utan omedelbart samband med överlämnande till konsument in- ' neslutits [ förpackning, avsedd att brytas först av konsumenten.

Färdigförpackat livsmedel som salu/rdlles skall vara tydligt och otve- tydigt märkt medföljande uppgifter,

[. livsmedlets slag,

2. livsmedlets sammansättning,

3. livsmedlets nettovikt eller net- tovolym vid förpackningstillfället,

4. anvisning hur livsmedlet skall förvaras, om förvaringssättet är av betydelse för livsmedlets hållbarhet,

5. beräknad hällbarhetstid, om denna är begränsad,

1 Lagen omtryckt 1989:461.

3. främmande ämne, annat ämne än livsmedelstillsats som, om det in- går i livsmedel, kan utgöra hälsorisk eller förändra livsmedlets normala sammansättning eller beskaffenhet i övrigt.

13%

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med- dela föreskrifter om märkning av livsmedel.

Bilaga 3

Nuvarande lydelse

6. förpackarens eller tillverkarens namn eller firma samt hemort eller, om namnet eller firman är allmänt känd, endast namnet, firman eller förkortning därav,

7. sådana uppgifter i övrigt av be- tydelse för konsumenterna som före- skrives av regeringen eller myndig- het som regeringen bestämmer.

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer kan begränsa märkningsskyldigheten enligt första stycket 1—6.

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer kan föreskri- va märkning enligt första stycket av annat livsmedel än färdigförpackat.

Livsmedel får ej saluhållas, om det

1. kan antagas vara otjänligt till människoföda,

Föreslagen lydelse

löå

Livsmedel får inte saluhållas, om det . kan antar vara otjänligt till män- niskoföda,

2. tillförts livsmedelstillsats i strid med 6 &,

3. uppges hålla en livsmedelsstan- dard som föreskrivits enligt 7 & men icke motsvarar standarden,

4. ej är märkt enligt 13 ä.

3. uppges hålla en livsmedelsstan- dard som föreskrivits enligt 7 5 men inte motsvarar standarden,

4. inte är märkt enligt föreskrifter som meddelas enligt stöd av 13 5.

5. märkts med uppgift om hållbar- hetstid och denna tid löpt ut.

I fråga om förbud mot saluhållande gäller dessutom vad som följer av 10 och 11 åå.

Livsmedel får ej utan tillstånd av myndighet som regeringen bestäm- mer saluhällas under uppgift att det är särskilt lämpat för människor med behov av särskild kost på grund av ålder, sjukdom eller annat förhåll- ande.

Tillstånd enligt första stycket kan förenas med villkor.

205

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med- dela föreskrifter om saluhållande av livsmedel för särskilda näringsända- mål och om naturliga mineralvatten.

305

Till böter eller fängelse i högst ett år döms, om inte gärningen är ringa, den som med uppsåt eller av oaktsamhet

Bilaga 3

Nuvarande lydelse

1. bryter mot 6, 8, 14, 16—20 5.9, 21 & första stycket eller 23 ä,

2. bryter mot föreskrift som med— delats med stöd av 9 eller 10 5, 11 & såvitt avser hantering, 12 5, 21 å andra stycket, 22 & tredje stycket, 28 å andra stycket eller 29 5,

3. vid märkning enligt 13 5 eller enligt föreskrift som meddelas med stöd av 13 & lämnar oriktiga upp— gifter,

4. åsidosätter villkor som med- delats med stöd av 6 5 eller 20 5 andra stycket.

Föreslagen lydelse

1. bryter mot 6, 8, 16, 17 eller 19 5, 21 5 första stycket eller 23 ä,

2. bryter mot föreskrift som med- delats med stöd av 9 eller 10 5, 11 & såvitt avser hantering, 12 &, 20 5, 21 å andra stycket, 22 & tredje styck— et, 28 å andra stycket eller 29 ä,

3. vid märkning enligt föreskrift som meddelas med stöd av 13 & läm— nar oriktiga uppgifter,

4. åsidosätter villkor som med— delats med stöd av 6 5.

Om förpliktelse av betydelse från hälsosynpunkt eller för konsumentintres- set uppsåtligen åsidosatts i större omfattning eller annars på ett allvarligt sätt, döms till fängelse i högst två år.

Den som med uppsåt eller av oaktsamhet inte fullgör sina skyldigheter en— ligt 26 5 första stycket andra punkten, döms till böter. Till ansvar enligt första stycket döms inte, om gärningen är belagd med straff i brottsbalken.

Om ansvar för den som i strid mot föreskrift som meddelats med stöd av 1 1 & inför livsmedel till landet och försök därtill finns bestämmelser i lagen (1960:418) om straff för varusmuggling.

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

Bilaga 3

2. Förslag till

Lag om ändring i lagen (1985:295) om foder Härigenom föreskrivs att 1—6, 12, 15, 17 och 19 55 lagen (1985:295) om foder skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

I denna lag avses med

Föreslagen lydelse lå

foder: vara, däri inbegripet vatten, som är avsedd att användas för utfod- ring av djur,

fodertillsats: dels berikningsmedel som är avsett att tillföras foder för att förbättra dess näringsvärde, dels annan vara eller ämne som är avsett att till- föras foder för att påverka dess hållbarhet, konsistens, färg, smak eller lukt eller åstadkomma annan bestämd egenskap hos fodret.

Med foder eller fodertillsats avses dock inte vara på vilken läkemedels- förordningen ( I 962 : 70] ) skall tilläm- pas.

Lagen gäller foder och fodertill- satser avsedda för hästar, renar, nöt- kreatur, svin. fdr, getter, kaniner, fjä- derfä, pälsdjur, hundar, katter och odlad fisk.

Lagen gäller inte hanteringen i en- skilda hem av foder avsett för hun- dar, katter eller kaniner, vilka hälls som sällskapsdjur.

Med foder eller fodertillsats avses dock inte vara på vilken läkemedels- lagen ( I 992 .'85 9) skall tillämpas

25

Lagen gäller foder och fodertill- satser avsedda för husdjur och andra djur än husdjur, om de hålls i fdngen- skap.

Lagen gäller inte hanteringen i en- skilda hem av foder avsett för säll- skapsdjur.

35

Foder får inte ha en sådan sammansättning eller beskaffenhet i övrigt att det kan antas att det

1. är skadligt eller annars otjänligt för djuret,

2. gör livsmedel från djur som ut- fodrats med fodret skadligt eller otjänligt som människoföda, eller

3. vid hanteringen medför hälso- risker för människor.

Som foder till andra djur än päls- djur får inte användas fodermjöl eller

1 Senaste lydelse 1988:537.

2. gör livsmedel från djur som ut- fodrats med fodret skadligt eller otjänli gt som människoföda,

3. vid hanteringen medför hälso- risker för människor, eller

4. har skadlig inverkan på miljön.

3aål

Som foder till andra djur än päls- djur får inte användas hela eller

Bilaga 3

Nuvarande lydelse

annan vara som framställts av kött från självdöda djur eller från sjukligt förändrade delar av slaktade djur.

Antibiotika och andra kemotera- peutiska medel får tillsättas foder endast för att förebygga. lindra eller bota sjukdom eller sjukdomssymp- tom.

Regeringen eller, efter regering- ens bemyndigande, Jordbruksverket får meddela föreskrifter eller upp- ställa villkor för användningen av foder som innehåller medel som av- ses i första stycket.

Som fodertillsats får användas endast vara eller ämne som godkänts för ändamålet ifråga. Frågor om godkännande prövas av regeringen eller, efter regeringens bemyndigan- de, av Jordbruksverket. Ett godkän- nande får förenas med villkor.

Regeringen eller, efter regering- ens bemyndigande, Jordbruksverket får föreskriva att den som yrkesmäs- sigt för försäljning importerar, till-

2 Senaste lydelse 1991:400. 3 Senaste lydelse l991:400. 4 Senaste lydelse 19911400.

Föreslagen lydelse

delar av djur som självdött eller som avlivats eller sjukligt förändrade de- lar av slaktade djur. Detsamma gäller fodermjöl eller annan vara som fram- ställts av sådana djur eller djurdelar.

Första stycket gäller inrejisk som används som foder eller foder som har framställts av fisk.

Om det finns särskilda skäl, fdr Jordbruksverket i det enskilda fallet medge undantag från första stycket när det gäller foder till djur i djur- parker och liknande anläggningar.

452

Antibiotika eller kemoterapeutis- ka medel får tillsättas foder endast för att förebygga, påvisa, lindra eller bota sjukdom eller sjukdomssymp- tom eller i annat likartat syfte.

Regeringen eller, efter regering- ens bemyndigande, Jordbruksverket fär meddela föreskrifter om impor- ten, tillverkningen,försäljningen, an- vändningen eller hanteringen i övrigt av foder som innehåller medel som avses i första stycket.

553

Som fodertillsats får användas en- dast sådana varor eller ämnen som tillåts enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som förtecknas i föreskrifter som meddelas av regeringen eller. efter regeringens bemyndigande, av Jord- bruksverket.

654

Regeringen eller, efter regering- ens bemyndigande, Jordbruksverket får föreskriva att den som importe-

rar, tillverkar, eller förpackar foder

Bilaga 3

Nuvarande lydelse

verkar eller förpackar foder eller fodertillsatser skall

Föreslagen lydelse

eller fodertillsatser som skall släppas ut på marknaden skall

1. göra anmälan om sin verksamhet till Jordbruksverket,

2. föra sådana anteckningar över lager, tillverkning, inköp och försäljning el— ler annat förfogande som behövs för kontroll av att denna lag eller med stöd av lagen meddelade föreskrifter följs,

3. lämna uppgifter om varan i samband med överlåtelse genom märkning eller på annat sätt.

Jordbruksverket utövar tillsynen över efterlevnaden av denna lag och med stöd av lagen meddelade före- skrifter. Jordbruksverket får överlåta åt länsstyrelsen att utöva viss tillsyn inom länet. Sker sådan överlåtelse, skall vad som sägs i lagen om till- synsmyndighet gälla även länssty- relsen.

Tillsynsmyndigheten får ta hand om foder och fodertillsatser som up- penbart är avsedda att försäljas eller användas i strid med 9—11 5. Till— synsmyndigheten får vidare ta hand om foder och fodertillsatser som av- ses med ett föreläggande eller ett för- bud enligt 14 5, om föreläggandet el- ler förbudet inte efterkoms.

Med stöd av bemyndigandet i första stycket fdr föreskrivas hur uppgifter som avses i första stycket 3 skall vara utformade.

12 55

Jordbruksverket utövar tillsynen över efterlevnaden av denna lag och med stöd av lagen meddelade före- skrifter. Jordbruksverket får överlåta åt länsstyrelsen att utöva viss tillsyn inom länet. Jordbruksverket fdr ock- så överlåta dt andra myndigheter än länsstyrelsen att utöva tillsyn. Om tillsyn överlåts, skall vad som sägs om tillsynsmyndighet i lagen gälla även den myndighet till vilken tillsyn överlåtits.

155

Tillsynsmyndigheten får ta hand om foder och fodertillsatser som up- penbart är avsedda att försäljas eller användas i strid med 3 a é'första stycket eller 9—11 &. Tillsynsmyndig- heten får vidare ta hand om foder och fodertillsatser som avses med ett föreläggande eller ett förbud enligt 14 5, om föreläggandet eller förbu- det inte följs.

Har ett foder eller en fodertillsats tagits om hand, får ägaren under tillsyns- myndighetens kontroll göra varan duglig till utfodring eller använda den för något annat lovligt ändamål. I annat fall skall varan förstöras genom tillsyns-

myndighetens försorg på ägarens bekostnad

175

Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet

5 Senaste lydelse 1991 :401

Prop. 1992/932119

Bilaga 3

Nuvarande lydelse

1. bryter mot 4 å första stycket, 5 eller 9—11 å,

Föreslagen lydelse

1. bryter mot 3 a 5 första stycket, 4 å första stycket, 5 eller 9—11 å,

2. bryter mot en föreskrift som meddelats med stöd av 4 å andra stycket eller 6 å.

3. åsidosätter förbud eller villkor som meddelats med stöd av 4 å and- ra stycket, 5 eller 8 å, eller

3. åsidosätter förbud eller villkor som meddelats med stöd av 4 å and- ra stycket eller 8 å, eller

4. underlåter att fullgöra sin skyldighet enligt 13 å första stycket andra me-

ningen.

Iringa fall skall inte dömas till ansvar. Den som har överträtt vitesföreläggande eller vitesförbud döms inte till an- svar enligt denna lag för gärning som omfattas av föreläggandet eller förbu- det.

Ansvar enligt första stycket inträder inte om ansvar för gärningen kan ådö— mas enligt brottsbalken eller enligt lagen (1960:418) om straff för varusmugg-

ling.

Beslut av Jordbruksverket i ären- de som avses i 13 å första stycket, 14 eller 15 å får överklagas hes kam- marrätten. FöreSkrifter om överkla- gande av beslut av Jordbruksverket med stöd av ett bemyndigande enligt 4—6 och 8 åå meddelas av regering- en. Länsstyrelsens beslut får överkla— gas hos Jordbruksverket. Jordbruks- verkets beslut i ett sådant ärende får överklagas hos kammarrätten.

19 å6

Beslut av Jordbruksverket i ären- de som avses i 3 a 5 tredje stycket, 13 å första stycket, 14 eller 15 å får överklagas hos kammarrätten. Före- skrifter om överklagande av beslut av Jordbruksverket med stöd av ett bemyndigande enligt 4, 6 och 8 åå meddelas av regeringen.

Beslut av länsstyrelsen eller av an- nan myndighet till vilken Jordbruks- verket överlåtit att utöva tillsyn får överklagas hos Jordbruksverket. Jordbruksverkets beslut i ett sådant ärende får överklagas hos kammar- rätten.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen beStämmer.

6 Senaste lydelse 19911401.

Bilaga 3

3. Förslag till

Lag om ändring i utsädeslagen (1976:298)

Härigenom föreskrivs i fråga om utsädeslagen (1976:298)1 dels att 6 å skall upphöra att gälla, dels att 14, 7 och 8 åå skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

I denna lag förstås med

Föreslagen lydelse

lå2

1. utsäde, dels frö som är avsett till utsäde med undantag av skogsfrö, dels utsäde av potatis (utsädespotatis),

2. statsplombering av utsäde, för- valtningsuppgift som innebär kvali- tetskontroll av utsäde, plombering av förpackning med utsäde och ut- färdande av bevis därom.

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att utsäde av visst slag får överlämnas till annan eller föras ut ur landet endast om stats- plombering av utsädet har skett.

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka villkor som skall gälla för statsplombering.

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att utsäde av visst slag som inte skall statsplomberas får överlämnas till annan endast om utsädet är försett med eller åtföljs av uppgifter som behövs för att bedöma dess kvalitet (kvalitetsdeklaration).

För tillsyn av att föreskrifterna om kvalitetsdeklaration följs äger myndighet som regeringen bestäm— mer tillträde till lokal eller annat ut-

2. certifiering av utsäde, förvalt- ningsuppgift som innebär kvalitets- kontroll av utsäde, försegling av för- packning med utsäde och utfärdande av bevis om dena.

2å3

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att utsäde av visst slag får släppas ut på marknaden en— dast om certifiering av utsädet har sken.

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka villkor som skall gälla för certifiering.

3å4

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att utsäde av visst slag som inte skall certifieras får släppas ut på marknaden endast om utsädet är försett med eller åtföljs av uppgifter som behövs för att bedöma dess kvalitet (kvalitetsdeklaration).

För tillsyn av att föreskrifterna om certifiering och kvalitetsdeklara- tion följs har myndighet som rege- ringen bestämmer rätt att få tillträde

1 Senaste lydelse av lagens rubrik l979:298. 2 Senaste lydelse l979:298. 3 Senaste lydelse 1979298. 4 Senaste lydelse 1979:298.

Prop. 1992/931119

Bilaga 3

Nuvarande lydelse

rymme och får där ta prov. Myndig- heten har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen.

Det åligger polismyndighet att

lämna det biträde som behövs för tillsynen.

Skall statsplombering av utsäde ske enligt 2 5, är den som begär plomberingen skyldig att erlägga av- gift (växtförädlingsavgift) med be- lopp som fastställes av regeringen el- ler myndighet som regeringen be- stämmer.

För utsäde av sort som har regi- strerats enligt växdörädlarrättslagen (1971 .'392) uttages växtförädlings- avgift endast om sorti nnehavaren till beskattningsmyndighet som avses i 6 5 avger förklaring på heder och samvete att han ej avser att uppbära ersättning för annans yrkesmässiga utnyttjande av sorten inom landet.

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om befrielse från eller återbetalning av växdörädlingsavgift vid utförsel eller om återbetalning av vättförädlingsavgift för utsäde av sort som har marknadsförts innan re- gistrering av sorten har skett enligt växtförädlarrättslagen.

Den som till U tsädeskontrollen uppsåtligen avger handling med orik- tig uppgift och därigenom föranleder fara för att växdörädlingsavgift un- dandras döms till böter eller fängelse i högst ett år. Sker sådan gärning av grov oaktsamhet, döms till böter.

5__Senaste lydelse 19851113.

Föreslagen lydelse

till lokaler och andra utrymmen och att där ta prov. Myndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för till— synen.

Polismyndigheten skall på begä- ran lämna den hjälp som behövs vid tillsynen.

45

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får före- skriva att den som yrkesmässigt för- packar eller bedriver handel med köksväxtutsäde skall göra anmälan om sin verksamhet till Statens ut- sädeskontroll.

7å5

Andringen innebär bl.a. att första. fjärde och femte styckena upphävs.

Bilaga 3

Nuvarande lydelse

Den som till Utsädeskontrollen uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnar oriktig uppgift om varas slag eller sort döms till böter, om inte gär- ningen är belagd med straff enligt första stycket.

I ringa fall döms inte till ansvar enligt första eller andra stycket.

Utan hinder av 35 kap. I 5 brotts- balken får påföljd för brott enligt första stycket första meningen ådö- mas, om den misstänkte häktats eller erhållit del av åtal för brottet inom fem år från brottet.

Bestämmelserna i 14 å andra stycket skattebrottslagen (1971 :69) tillämpas på brott enligt första styck- et första meningen.

Den som uppsåtligen eller av oakt- samhet bryter mot föreskrift som har meddelats med stöd av 2 å första stycket eller 3 å första stycket dömes till böter, om ej gärningen är belagd med straff i lagen (1960:418) om straff för varusmuggling.

Vara som varit föremål för brott mot föreskrift, meddelad med stöd av 3 å första stycket, skall förklaras förverkad, om det ej är uppenbart obilligt. Detsamma gäller utbyte av sådant brott. I stället för varan kan dess värde förklaras förverkat.

Har någon gjort sig skyldig till brott enligt första stycket, skall han förpliktas erlägga växtförädlings- avgift som har undandragits genom brottet och ersätta tillsynsmyndighe- ten kostnader för undersökning av taget prov.

Föreslagen lydelse

Den som till Utsädeskontrollen uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnar oriktig uppgift om en varas slag eller sort döms till böter.

I ringa fall döms inte till ansvar.

8å6

Den som uppsåtligen eller av oakt— samhet bryter mot föreskrift som har meddelats med stöd av 2 å första stycket eller 3 å första stycket döms till böter. om inte gärningen är be- lagd med straff i lagen (1960:418) om straff för varusmuggling.

Vara som varit föremål för brott mot föreskrift, meddelad med stöd av 3 å första stycket, skall förklaras förverkad, om det inte är uppenbart obilligt. Detsamma gäller utbyte av sådant brott. I stället för varan kan dess värde förklaras förverkat.

Har någon gjort sig skyldig till brott enligt första stycket, skall han ersätta tillsynsmyndigheten kosma- der för undersökning av taget prov.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

6__Senastc lydelse 19792298. Andringen innebär bl.a. att sista stycket upphävs.

Bilaga 3

4. Förslag till Lag om provtagning på djur Härigenom föreskrivs följande.

1 & Denna lag avser kartläggning och kontroll av smittsamma djursjukdomar samt kontroll av användningen av läkemedel vid uppfödningen av djur.

2 5 För att kartlägga förekomst av, fastställa frihet från eller kontrollera vis- sa smittsamma djursjukdomar får regeringen eller, efter regeringens bemyn- digande, Statens jordbruksverk efter samråd med Statens veterinärmedicinska anstalt föreskriva eller i det särskilda fallet besluta om provtagning eller undersökning enligt denna lag.

För att kontrollera användningen av läkemedel och andra ämnen eller be- redningar med liknande verkan vid uppfödningen av djur får regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Statens livsmedelsverk föreskriva elleri det särskilda fallet besluta om provtagning eller undersökning enligt denna lag.

3 & Provtagning eller undersökning enligt 2 & får utföras av veterinär eller annan person som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Jord— bruksverket eller Livsmedelsverket bestämmer på

1. djur och djurkroppar,

2. mjölk som levereras till mejeri,

3. annat material som regeringen eller, efter regeringens bestämmande, Jordbruksverket eller Livsmedelsverket föreskriver.

Provtagningen eller undersökningen får utföras utan samtycke av ägare eller annan rättsinnehavare och skall genomföras på ett sätt som innebär så små olägenheter som möjligt för denne.

4 & Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vad den som föder upp djur skall iaktta i fråga om

1. skyldighet att anmäla verksamheten till en myndighet och att föra anteck— ningar om verksamheten,

2. skyldighet att anmäla misstanke om djursjukdom till en veterinär, och

3. krav på hygien i djurhållningen. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får vidare före- skriva eller i ett enskilt fall besluta att djur får säljas till annat än slakt eller flyt- tas från ett område till ett annat inom landet, endast om djuren är fria från viss sjukdom.

5 & Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för djurägare att betala ersättning för provtagning och undersökning enligt denna lag.

6 5 För provtagning eller undersökning enligt denna lag har den som utför provtagningen eller undersökningen rätt att få tillträde till områden, anlägg- ningar, byggnader, lokaler och andra utrymmen där djur hålls eller där djur- kroppar, mjölk eller annat material förvaras.

Djurägaren skall tillhandahålla den hjälp som behövs för att provtagningen eller undersökningen skall kunna genomföras.

Bilaga 3

7 5 Till böter döms den djurägare som inte fullgör skyldigheten enligt 6 & andra stycket.

8 5 Beslut i enskilda fall av Jordbruksverket eller Livsmedelsverket enligt denna lag får överklagas hos kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

Bilaga 3

5. Förslag till Lag om EEG-handelsgödsel

Härigenom föreskrivs följande.

Tillämpningsområde

1 & Denna lag gäller marknadsföring av handelsgödsel under särskild beteck- ning.

EEG handelsgödsel

2 & Handelsgödsel som uppfyller särskilda villkor i fråga om innehåll, sam- mansättning, egenskaper, beteckning, förpackning och märkning får mark- nadsföras under beteckningen EEG—handelsgödsel.

Villkoren anges i föreskrifter som meddelas av regeringen eller, efter rege-

ringens bemyndigande, Jordbruksverket.

Anmälan m.m.

3 & Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Jordbruksverket får föreskriva att den som marknadsför handelsgödsel skall göra anmälan om sin verksamhet till Jordbruksverket.

Tillsyn

4 & Jordbruksverket utövar tillsynen över efterlevnaden av denna lag och fö- reskrifter som meddelats med stöd av lagen. Jordbruksverket får överlåta åt länsstyrelsen att utöva viss tillsyn inom länet.

5 5 För tillsynen har en tillsynsmyndighet rätt att få tillträde till områden, lo— kaler och andra utrymmen där handelsgödsel hanteras och där göra undersök- ningar och ta prover. En tillsynsmyndighet har rätt att på begäran få de upplys- ningar och handlingar som behövs för tillsynen.

Polismyndigheten skall på begäran lämna den hjälp som behövs vid tillsy- nen.

6 5 En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden eller förbud som be- hövs för att denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen skall efterlevas.

I beslut om föreläggande eller förbud kan tillsynsmyndigheten sätta ut vite.

7 5 Den som på Jordbruksverkets uppdrag utför provtagning och analyserar prov av EEG-gödselmedel skall genomföra provtagningen och analyserna en- ligt de metoder som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Jord- bruksverket föreskriver.

Prop. 1992/932119

Bilaga 3

Tillsynsavgifter

8 & Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Jordbruksverket, får föreskriva att särskilda avgifter får tas ut för kontroll som utövas enligt denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

Ansvar och överklagande

9 5 Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot en föreskrift som meddelats med stöd av 2 eller 3 &.

Iringa fall skall inte dömas till ansvar. Den som har överträtt ett vitesföreläggande eller vitesförbud döms inte till ansvar enligt denna lag för den gärning som omfattas av föreläggandet eller förbudet.

Till ansvar enligt första stycket döms inte, om gärningen är belagd med straff i brottsbalken.

10 & Länsstyrelsens beslut i ärende som avses i 5 & första stycket eller 6 & får överklagas hos Jordbruksverket.

Beslut av Jordbruksverket i sådant ärende får överklagas hos kammarrät- ten.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

Prop. 1992/932119

Bilaga 3

6. Förslag till

Lag om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och

prisregleringsavgifter

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 2 & lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Vissa bestämmelser i denna lag gäller också för överlastavgift, väg- trafikskatt, värförädlingsavgift, till- fa'llig fönnögenhetsskart och miljöav- gift enligt vad som föreskrivs i lagen (l972:435) om överlastavgift, vägtra- fikskattelagen (l973:601), utsädes- lagen (1976:298) och lagen (1986: 1225) om tillfällig förmögenhets- skatt för livförsäkringsbolag, under- stödsföreningar och pensionsstif— telser, vägtrafrkskattelagen (1988: 327) samt lagen (1990:613) om mil- jöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion.

Föreslagen lydelse

1 kap. 2 51

Vissa bestämmelser i denna lag gäller också för överlastavgift, väg- trafikskatt, tillfällig förmögenhets- skatt och miljöavgift enligt vad som föreskrivs i lagen (l972:435) om överlastavgift, vägtrafikskattelagen (1973:601) och lagen (1986:1225) om tillfällig förmögenhetsskatt för livförsäkringsbolag, understödsföre- ningar och pensionsstiftelser, vägtra- frkskattelagen (1988z327) samt lagen (1990:613) om miljöavgift på ut- släpp av kväveoxider vid energipro- duktion.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

1 Senaste lydelse 1991:702.