Prop. 1992/93:136

om allmän sjukförsäkringsavgift

Regeringens proposition äää- &? & 1992/ 93 : 136

.. . .. .. . Prop. om allman Sjukforsakringsavgift 1992/93:136

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 12 november 1992.

På regeringens vägnar

Carl Bildt

Bo Könberg

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att en avgift på 0,95 % på förvärvsinkomster upp till 7,5 basbelopp införs för den som har inkomst av anställning eller av annat förvärvsarbete. Avgiften, som skall bidra till finansiering- en av sjukförsäkringen, skall betalas av den enskilde och bestämmas i samband med taxeringen till statlig och kommunal inkomstskatt.

Avgiften skall vara avdragsgill vid inkomsttaxeringen.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 1993. I proposition läggs fram förslag till lag om allmän sjukförsäkringsav- gift och följdändringar i andra författningar.

l Riksdagen 1992/93. 1 saml. Nr 136

Propositionens lagförslag Prop. 1992/93: 136

1. Förslag till Lag om allmän sjukförsälningsavgift

Härigenom föreskrivs följande.

l 5

Allmän sjukförsäkringsavgift skall för varje år betalas av den som upp— bär sådan inkomst som avses i 2 &.

Avgiften utgör för varje år 0,95 procent av inkomsten och avrundas till närmast hela hundratal kronor. Avgift som slutar på 50 kronor avrundas till närmast lägre hundratal kronor.

Avgiften skall användas för finansiering av sjukförsäkringen enligt lagen (l962:381) om allmän försäkring.

2 &

Avgiften beräknas på sådan inkomst av anställning som avses i l 1 kap. 2 5 lagen (1962:381) om allmän försäkring och sådan inkomst av annat förvärvsarbete som avses 11 kap. 3 & nämnda lag om den enskilde är skattskyldig för inkomsten enligt kommunalskattelagen (1928:370). In— komst av anställning och inkomst av annat förvärvsarbete skall därvid var för sig avrundas till närmast lägre hundratal kronor.

Avgiften beräknas på summan av inkomsterna till den del den inte överstiger sju och en halv gånger det vid årets ingång gällande basbe- loppet enligt lagen om allmän försäkring.

3 & Avgift betalas inte av den som vid årets ingång fyllt 65 år. Avgift betalas inte heller av den som har sådana inkomster som avses i 2 5 om dessa understiger 32 procent av det vid årets ingång gällande basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

4 & Avgiftsunderlaget skall för varje år fastställas av skattemyndigheten i samband med taxeringen till statlig och kommunal inkomstskatt.

55 Bestämmelserna i taxeringslagen (1990:324), uppbördslagen (l953:272) och 4 kap. l 5 lagen (1981z69l) om socialavgifter gäller för avgift enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993 och tillämpas på avgifts- pliktig inkomst som uppbärs från och med samma dag. Omfattar be- skattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 1992, skall, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 1992 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

2. Förslag till Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring

Härigenom föreskrivs att 19 kap. l 5 lagen (1962:381) om allmän försäkringl skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

19 kap.

Om avgifter för finansiering av sjukförsäkringen, folkpensionerin- gen och försäkringen för tilläggs— pension föreskrivs i lagen (1981:691) om socialavgifter.

1.5

Om avgifter för finansiering av sjukförsäkringen, folkpensionerin- gen och försäkringen för tilläggs- pension. föreskrivs i lagen (l98l:691) om socialavgifter. Om avgifter för finansiering av sjukför- sälwingen föreskrius' även i lagen (1992:000) om allmän sjukförsäk- ringsavgi/i.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

' Lagen omtryckt l982:120.

3. Förslag till Prop. 1992/93:136 Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)

Härigenom föreskrivs att 50 se kommunalskattelagen (1928:370) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

50 å'

Den taxerade förvärvsinkomsten Den taxerade förvärvsinkomsten minskad med kommunalt grund- minskad med på beskattningsåret avdrag utgör beskattningsbar för- belöpande avgift enligt lagen värvsinkomst. (I992:000) om allmän sjukförsäk-

ringsavgiji och kommunalt grund- avdrag utgör beskattningsbar för- värvsinkomst.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993 och tillämpas första gången vid 1994 års taxering.

' Senaste lydelse l990:650.

4. Förslag till Prop. 1992/93:136 Lag om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt

Härigenom föreskrivs att 9 & lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt skall ha följande lydelse.

Nu varande lydelse Föreslagen lydelse

9 5' Den taxerade förvärvsinkomsten Den taxerade förvärvsinkomsten minskad med statligt grundavdrag minskad med på beskattningsåret utgör beskattningsbar förvärvsin- belöpande avgift enligt lagen komst. (1992:000) om allmän sjulgförsäk— ringsavgift och statligt grundav- drag utgör beskattningsbar för- värvsinkomst.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993 och tillämpas första gången vid 1994 års taxering.

1 Senaste lydelse l990:651.

5. Förslag till Lag om ändring i lagen (1992:680) om ändring i uppbördslagen (1953z272)

Härigenom föreskrivs att 1 5 uppbördslagen (1953z272)I i paragrafens lydelse enligt lagen (1992:680) om ändring i nämnda lag och punkt 1 av ikraftträdande- och övergångsbestämmelsema till lagen (1992:680) skall ha följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 1 å Med skatt avses i denna lag, om inte annat anges:

1. konnnunal inkomstskatt,

. statlig inkomstskatt, . statlig förmögenhetsskatt, . statlig fastighetsskatt, . skogsvårdsavgift,

. egenavgifter enligt lagen (1981:691) om socialavgifter, . avkastningsskatt, .särskild löneskatt enligt lagen (1991. 687) om särskild löneskatt på pegrisionskostnader, 9.skattetillägg och förseningsavgift enligt taxeringslagen(1990:324),

10. mervärdeskatt i fall som avses i 21 5 lagen (1968z430) om mer-

värdeskatt,

OOxlONUl-P—WN_

11. annuitet på avdikningslån. ll. annuitet på avdikningslån, 12. avgift enligt lagen (1992:000) om allmän sjulgförsäkringsavgijt.

Att vad som sägs i denna lag om egenavgifter enligt lagen om social- avgifter även tillämpas i fråga om skatt enligt 2 5 lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster följer av 3 & sistnämnda

lag.

Lydelse enligt förslag i prop. 1992/93:50

1. Denna lag _träder i kraft den 1 januari 1993. Äldre bestämmelser gäller dock, utom såvitt avser 7 5 tredje stycket, i fraga om pre- liminär skatt som avser tid före den 1 april 1993. Vid tillämpning av bestämmelserna om jämkning i samband med sådan återbetalning av för mycket betald preliminär skatt som avses i 45ä 2 mom. första stycket och anvisningarna till 45 5 skall vid återbetalning.-ar

' Lagen omtryckt 199l:97.

Föreslagen lydelse

]. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. Aldre bestämmel— ser gäller dock, utom såvitt avser ] 5 första stycket och 7 & tredje stycket, i fråga om preliminär skatt som avser tid före den 1 april 1993. Vid tillämpning av bestämmelserna om jämkning i samband med sådan återbetalning av för mycket betald preliminär skatt som avses i 45ä 2 mom. första stycket och anvisningarna

Senaste lydelse av lagens rubrik 19741771.

Lydelse enligt förslag i prop. 1992/93:50

som avser inkomståret 1992 hän- syn tas också till överskjutande ingående mervärdeskatt. De nya bestämmelserna i 27 ä 2 mom. första stycket 4 och 45 ä 2 mom. andra stycket tillämpas första gången i fråga om överskjutande ingående mervärdeskatt som avser inkomståret 1992. I fråga om preliminär skatt för 1993 och 1994 och slutlig skatt på grund av 1994 och 1995 års taxeringar gäller, i stället för vad som sägs i 2 5 4 mom. första stycket andra meningen, att skattereduktionen skall uppgå till 30 procent av den del av underskottet som inte över- stiger 100 000 kronor och 21 pro- cent av återstoden. I fråga om preliminär skatt för 1993 och 1994 gäller, i stället för vad som sägs i 7 & tredje stycket om preli- minärskatteuttag med 25 procent, att den preliminära skatten skall utgå med 30 procent av in- komsten.

Föreslagen lydelse

till 45 5 skall vid återbetalningar som avser inkomståret 1992 hän- syn tas också till överskjutande ingående mervärdeskatt. De nya bestämmelserna i 27 ä 2 mom. första stycket 4 och 45 ä 2 mom. andra stycket tillämpas första gången i fråga om överskjutande ingående mervärdeskatt som avser inkomståret 1992. I fråga om preliminär skatt för 1993 och 1994 och slutlig skatt på grund av 1994 och 1995 års taxeringar

gäller, i stället för vad som sägs i "

25 4 mom. första stycket andra meningen, att skattereduktionen skall uppgå till 30 procent av den del av underskottet som inte över- stiger 100 000 kronor och 21 pro- cent av återstoden. I fråga om preliminär skatt för 1993 och 1994 gäller, i stället för vad som sägs i 7 & tredje stycket om preli- minärskatteuttag med 25 procent, att den preliminära skatten "skall utgå med 30 procent av inkomst- en.

6. Förslag till Lag om ändring i uppbördslagen (1953z272)

Härigenom föreskrivs att 4 5 1 mom. och 12 å

_ . uppbördslagen (1953:272)l skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 4 ål - 1 mom. För inkomst av arbete som hänför sig till bestämd tidsperiod och uppbärs vid regelbundet återkommande tillfällen och arbete som är avsett att pågå kortare tid än en vecka skall preliminär A-skatt utgå med belopp, som anges i skattetabeller, om inte annat framgår av 7 eller 7 a ä eller av skattemyndighets beslut. Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer fastställer för varje inkomstår sådana tabeller.

Tabellema skall, om inte annat sägs i 2 mom., ange den preliminära skatten på olika inkomstbelopp, beräknade för en månad eller den kort- are tid som anges i tabellerna och grundas på följande förutsättningar, nämligen

att inkomsten är oförändrad under inkomståret, att den skattskyldige endast kommer att taxeras för den inkomst som anges i tabellen,

att den skattskyldige inte skall betala annan skatt eller avgift som avses i denna lag än statlig in- komstskatt och kommunal in- komstskatt,

att den skattskyldige vid taxe- ring för inkomsten inte erhåller annat avdrag än grundavdrag.

att den skattskyldige inte skall betala annan skatt eller avgift som avses i denna lag än statlig in— komstskatt, kommunal inkomst- skatt och avgift enligt lagen (I992.'000) om allmän sjukförsäk- ringsavgift,

att den skattskyldige vid taxe- ring för inkomsten inte erhåller annat avdrag än avdrag för avgift enligt lagen (1992.'000)om allmän sjukförsäkringsa vgift och grundav— drag.

12 53

' Lagen omtryckt 1991297.

För den som inte skall betala avgift enligt lagen (1992.-000) om allmän sju/xfr'irsäkringsavgtft skall preliminär A-skatt i fall som avses i 4 5 I mom. och 405 utgå enligt de grunder som där anges med be- aktande av att skyldighet att be- tala sådan avgift och rätt till av- drag för avgiften inte föreligger.

Senaste lydelse av lagens rubrik 19741771. 2 Senaste lydelse 1992:839. 3 Senaste lydelse 1992z839.

Nu varande lydelse Föreslagen lydelse Prop. 1992/ 93 : 13 6

I fråga om folkpension och annan ersättning som utbetalas tillsammans med sådan pension får den utbetalande myndigheten eller inrättningen vid beräkning av preliminär A—skatt med f'rångående av bestämmelsema i 4 och 40 åå ta hänsyn till att den skattskyldige kan vara berättigad till särskilt grundavdrag, om därmed bättre överensstämmelse kan uppnås mellan preliminär och slutlig skatt. Skattemyndighets beslut med stöd av 3 5 2 mom. om preliminär skatt för den skattskyldige får dock inte frångås.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993 .

7. Förslag till Prop. 1992/93:136 Lag om ändring i taxeringslagen (1990:324)

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 1 och 2 55 taxeringslagen(1990:324) skall ha följande lydelse. '

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 ka . 1 gi, Denna lag gäller vid fastställelse av underlaget för att ta ut skatt eller avgift (taxering) enligt

1. kommunalskattelagen (1928:370), 2. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, 3. lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt, 4. lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt, 5. lagen (1946:324) om skogsvårdsavgift, 6. lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel,

7. lagen (1991:687) om särskild 7. lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader. löneskatt på pensionskostnader, ' 8. lagen (]992:000) om allmän sjukförsäkringsavgift.

Lagen gäller även vid handläggning av ärenden om särskilda avgifter (skattetillägg och förseningsavgift) om inte annat följer av 5 kap.

Lagen innehåller bestämmelser som skall gälla vid handläggning av mål om taxering och särskilda avgifter i allmän förvaltningsdomstol.

Att bestämmelserna i denna lag gäller även i fråga om förfarandet för fastställelse av mervärdeskatt i vissa fall framgår av 21 5 lagen (1968:430) om mervärdeskatt.

2 5 Vad som sägs i denna lag om Vad som sägs i denna lag om skatt och skattskyldig gäller även skatt och skattskyldig gäller även avgift och avgiftsskyldig enligt avgift och avgiftsskyldig enligt lagen (1946:324) om skogsvårds- lagen (1946:324) om skogsvårds- avgift. avgift och lagen (1992.—OOO) om allmän sjukförsäkringsavgift.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

' Senaste lydelse 1991:695.

8 _Förslag till

Lag om ändring i lagen (1992:629) om ändring i skattebrottslagen(1971 : 69)

Härigenom föreskrivs att 1 & skattebrottslagen(l971:69) i paragrafens lydelse enligt lagen (1992:629) om ändring i nämnda lag skall ha följ- ande lydelse.

Lydelse enligt förslag i prop. Föreslagen lydelse ] 992/93:50

. 1 5

Denna lag gäller 1 fraga om skatt eller avgift enligt

1. lagen (1908:128) om bevillningsavgifter för särskilda förmåner och rättigheter, lagen (1927. 321) om skatt vid utskiftning av aktiebolags tillgångar, kommunalskattelagen (1928:370), lagen (1933:395) om er- sättningsskatt, lagen (1941. 416) om arvsskatt och gåvoskatt, ' lagen (1946: 324) om skogsvårdsavgift, lagen (1947. 577) om statlig förmögen— hetsskatt, lagen (1958. 295) om sjömansskatt, lagen (1983. 219) om till- fällig vinstskatt, lagen (1983: 1086) om vinstdelningsskatt, lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt, lagen (1986:1225) om tillfällig förmögenhetsskatt för livförsäkringsbolag, understödsföreningar och pensionsstiftelser, lagen (1989:346) om särskild vinstskatt, lagen (1989z471) om investeringsskatt för vissa byggnadsarbeten, lagen (l990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel. lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, lagen (1991:591) om sär- skild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl., lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader,

2. lagen (1928:376) om skatt på lotterivinster, lagen (1941:251) om särskild varuskatt, lagen (1957:262) om allmän energiskatt, lagen (1961:372) om bensinskatt, lagen (1961:394) om tobaksskatt, stämpel- skattelagen (1964:308), lagen (1968:430) om mervärdeskatt, lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam, lagen (1972z820) om skatt på spel, lagen (1973:37) om avgift på vissa dryckesförpackningar, väg- trafikskattelagen (1973:601), lagen (1973:1216) om särskild skatt för oljeprodukter och kol, bilskrotningslagen (1975z343), lagen (1976:338) om vägtrafikskatt på vissa fordon, som icke är registrerade i riket, lagen (l977:306) om dryckesskatt, lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon, lagen (1978:144) om skatt på vissa resor, lagen (1982:691) om skatt på vissa kassettband, lagen (1982: 1200) om skatt på videobandspelare, lagen (1982:1201) om skatt på viss elektrisk kraft, lagen (1983:]053) om skatt på omsättning av vissa värdepapper, lagen (1983:1104) om särskild skatt för elektrisk kraft från kärnkraftverk, lagen (1984z351) om totalisatorskatt, lagen (1984:355) om skatt på vissa dryckesförpackningar, lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskriv- ningsmyndigheter, lagen (1984:405) om stämpelskatt på aktier, lagen (1984:409) om avgift på gödselmedel, lagen (1984z410) om avgift på bekämpningsmedel, lagen (1984:852) om lagerskatt på viss bensin, vägtrafikskattelagen(1988z327), lagen (1988:328) om vägtrafikskatt på utländska fordon, lagen (1988: 1567) om miljöskatt på inrikes flygtrafik, lagen (1990:582) om koldioxidskatt, lagen (1990:587) om svavelskatt, lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energi— produktion, lagen (1990:662) om skatt på vissa premiebetalningar, lagen

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

(1990: 1087) om lagerskatt på vissa oljeprodukter, lagen (1990: 1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m., lagen (1991:1482) om lotteriskatt, lagen (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m., lagen (1992:000) om lagerskatt på viss bensin,

3. lagen (1981:691) om social- 3. lagen (1981:691) om social— avgifter. avgifter och lagen (1992.'000) om allmän sjukförsäkringsaxgift.

Lagen gäller även preliminär skatt, kvarstående skatt och tillkommande skatt som avses i uppbördslagen(1953:272).

Lagen tillämpas inte om skatten. eller avgiften fastställs eller uppbärs i den ordning som gäller för tull och inte heller beträffande dröjsmåls— avgift, skattetillägg eller liknande avgift.

Socialdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 12 november 1992

Närvarande: statsministern Bildt, ordförande, och statsråden B. Westerberg, Friggebo, Johansson, Laurén, Hörnlund, af Ugglas, Dinkelspiel, Thurdin, Hellsvik, Wibble, Björck, Davidson, Könberg, Lundgren, Unckel, P. Westerberg, Ask

Föredragande: statsrådet Könberg

Proposition om allmän sjukförsäkringsavgift

5

1. Inledning

I prop. 1992/93:50 om åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin har aviserats att regeringen har för avsikt att föreslå att en allmän avgift införs för finansieringen av sjukförsäkringen. Avgiften skall beräknas på i huvudsak samma underlag som socialavgiftema på inkomster upp till 7,5 basbelopp.

Jag kommer nu att redovisa mitt förslag om att införa en sådan allmän sjukförsäkringsavgift.

Förslaget kan komma att bli en övergångslösning. Som framgått av nyssnämnda proposition skall en beredning tillsättas i syfte att genom- föra en ny försäkringsmodell som innebär att sjuk- och arbetsskadeför- säkringen flyttas ut ur statsbudgeten. Möjligheten bör prövas att ge arbetsmarknadens parter huvudansvaret för försäkringarna. Motivet för denna förändring är att skapa ett system där underskott inte är möjligt genom att villkoren automatiskt anpassas till ekonomiska förändringar. Detta är emellertid förändringar som inte omedelbart kan genomföras. Av statsfinansiella skäl, för att åstadkomma ett tydligare samband mellan avgifter och sjukförsäkringsförmåner och som ett första steg mot en ny försäkringsmodell bör nu en allmän avgift till sjukförsäkringen införas.

I lagen (1981:691) om socialavgifter, SAL, regleras arbetsgivares och egenföretagares avgifter till sjukförsäkringen m.m. Den här föreslagna nya finansieringsfonnen liknar flertalet av dessa avgifter och bör utfor- mas så att den så långt möjligt motsvaras av sjukförsäkringsförmåner enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, AFL. Därför anserjag' att även den nya finansieringsformen bör betecknas som en avgift, även om den statsrättsligt i vissa avseenden har karaktären av en skatt.

Synpunkter i ärendet har under beredningen inhämtats från Riksskatte— verket och Riksförsäkringsverket.

2. Basen för avgiften och avgiftens storlek

Lagrådet

Regeringen beslutade den 22 oktober 1992 att inhämta Lagrådets ytt- rande över lagförslag som utarbetats inom Socialdepartementet. De ak- tuella lagförslagen bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga ].

:L'äg'rådet har yttrat sig över förslagen. Yttrandet bör fogas till proto- . kollet som bilaga 2.

"Med "anledning av Lagrådets yttrande föreslås en ändring i det re— mitterade förslaget till lag om allmän sjukförsäkringsavgift. Vidare före— slås vissa redaktionella ändringar i förslagen. . Efter Lagrådets hörande har förslag upprättats även om ändring i lagen

(1962:381) om allmän försäkring och ändring i lagen (1992:629) om ändring i skattebrottslagen(1971:69).

Mitt förslag: En avgift om 0,95 % införs på förvärvsinkomster upp till 7,5 basbelopp. Avgiften skall betalas av den enskilde och bidra till finansieringen av sjukförsäkringen. Underlaget för av- giften skall vara summan av sådan inkomst av anställning som avses i 11 kap. 2 5 lagen (19'62z381) om allmän försäkring och sådan inkomst av annat förvärvsarbete som avses i 11 kap. 3 & nämnda lag. Avgiften skall inte tas ut av den som vid årets ingång fyllt 65 år. Någon nedre åldersgräns för uttag av avgiften skall inte gälla. Avgiften skall inte heller tas ut av den som uppbär förvärvsin- komst som understiger 32 % av det vid årets ingång gällande basbeloppet.

Skälen för mitt förslag: Som framgått av prop. 1992/93:50 skall den föreslagna avgiften bidra till finansieringen av sjukförsäkringen. Av- giften skall vidare betalas av den enskilde och tas ut på förvärvsinkomst upp till 7,5 basbelopp.

En närmare precisering av basen behöver emellertid göras. Avgifts— beräkningen bör så långt möjligt knytas till vad som utgör sjuk- penninggrundande inkomst enligt: AFL för att markera sambandet mel— lan avgifter och förmåner. Det är dock inte praktiskt möjligt att helt genomföra en sådan anknytning eftersom den sjukpenninggrundande in- komsten kan variera under året och den dessutom främst är tillförlitlig i anslutning till en period då den försäkrade uppburit ersättning från för- säkringskassan. Enligt min mening är det lämpligt att i stället knyta underlaget för avgiften till vad som utgör pensionsgrundande inkomst enligt AFL, vilken i huvudsak överensstämmer med den sjukpenning- grundande inkomsten. Härigenom kommer underlaget också att i stort

sett överensstämma med underlaget för arbetsgivar- resp. egenavgifter enligt SAL.

Den pensionsgrundande inkomsten som redan nu anges på den en- skildes slutskattesedel beräknas enligt 11 kap. 1 & AFL på grundval av inkomst av anställning och inkomst av annat förvärvsarbete under året. I 11 kap. 2 och 3 55 AFL definieras vad som i detta hänseende avses med inkomst av anställning och av annat förvärvsarbete. Med inkomst av anställning menas i huvudsak lön eller annan ersättning i pengar eller andra skattepliktiga förmåner som en försäkrad har fått som arbetstagare i allmän eller enskild tjänst samt vissa andra särskilt uppräknade in- komster. Med inkomst av annat förvärvsarbete avses i första hand in— komst av aktiv näringsverksamhet här i riket och tillfälliga förvärvsin- komster av självständigt bedriven verksamhet. Vid beräkningen beaktas avdrag för omkostnader i arbetet. Såväl lön som inkomst av närings- verksamhet kommer således att utgöra underlag för avgiften.

Pensionsinkomster är inte fönnånsgrundande vare sig för tilläggspen- sion eller sjukpenning enligt AFL. Dock är delpension förmånsgrund- ande för tilläggspension. Pensionsinkomster, med undantag för inkomst av delpension, bör därför inte ingå i underlaget för den allmänna sjuk- försäkringsavgiften.

De flesta som uppnått allmän pensionsålder uppbär förvärvsinkomster endast i form av pension. Av praktiska skäl anser jag det därför lämpligt att den allmänna sjukförsäkringsavgiften inte tas ut av den som vid av- giftsårets ingång uppnått allmän pensionsålder, för närvarande 65 år.

Jag finner däremot inte några skäl för att bestämma en nedre ålders- gräns för uttag av avgiften eftersom någon sådan åldersgräns inte finns för rätt till sjukpenning.

Uttaget av avgiften bör begränsas till inkomst som uppgår till högst 7,5 basbelopp. Härigenom uppnås ett ytterligare samband mellan av- giftsunderlaget och utgående förmåner eftersom inkomster över denna nivå inte heller är sjukpenninggrundande enligt AFL. Enligt 11 kap. 5 & AFL utgörs pensionsgrundande inkomst av summan av inkomst av an- ställning och inkomst av annat förvärvsarbete i den mån summan över- stiger det vid årets ingång gällande basbeloppet. Någon motsvarande nedre gräns finns inte beträffande sjukpenninggrundande inkomst och är därför inte heller motiverad för den här aktuella avgiften. Av praktiska skäl är det emellertid påkallat att bestämma en nedre gräns för avgifts- skyldighet för den allmänna sjukförsäkringsavgiften som överensstäm- mer med gränsen för deklarationsskyldighet för förvärvsinkomster. Fysiska personer som endast uppbär förvärvsinkomster som understiger 32 % av basbeloppet är i dag inte skyldiga att lämna någon deklaration för dessa enligt 2 kap. 4 & lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter. Samma gräns bör gälla för uttag av den allmänna sjukförsäkringsavgiften. I prop. 1992/93:50 om åtgärder för att stabi- lisera den svenska ekonomin föreslås att nämnda gräns sänks till 25 % av basbeloppet fr.o.m. år 1994. I samband därmed bör även den nu nämnda gränsen för sjukförsäkringsavgiften justeras till 25 % av bas- beloppet.

3. Debitering av avgiften

Mitt förslag: Underlaget för avgiften skal] bestämmas av skatte- myndigheten i samband med taxeringen till statlig och kommunal inkomstskatt.

Skälen för mitt förslag: Det är enligt min mening lämpligt att de- bitering och uttag av avgiften hanteras av skattemyndigheten som redan ' i dag hanterar avgifter inom socialavgiftssystemet.

Avgiften bör ingå såväl i den debiterade preliminära skatten som i sådan preliminär skatt som betalas genom skatteavdrag. Vid fastställ- andet av skattetabellema bör hänsyn tas också till den allmänna sjukför- säkringsavgiften och avdraget för sådan avgift.

Avgiften bör fastställas i samband med taxeringen till statlig och kom- munal inkomstskatt och uppbäras enligt bestämmelserna i uppbördslagen (1953:272). UBL. Avgiften bör, för att klart kunna avskiljas från in— komstskatten av den betalningsskyldige, anges som en särskild post på slutskattesedeln.

Grunderna för uttag av den allmänna sjukförsäkringsavgiften bör enligt min mening fastslås i en ny särskild lag. En hänvisning till denna lag bör även göras i 19 kap. 1 !; AFL.

Lagrådet har anfört att det av det remitterade förslaget inte framgår hur avrundningen skall ske när avgiften slutar på 50 kronor. Jag föreslår därför att det i första paragrafen i den nya lagen anges att avgift som slutar på 50 kronor avrundas nedåt.

4. Rätt till avdrag för avgiften

Mitt förslag: Vid taxeringen till statlig och kommunal inkomst- skatt skall skattemyndigheten dra av den på inkomståret belöpande sjukförsäkringsavgiften från den taxerade förvärvsinkomsten innan grundavdraget görs.

Skälen för mitt förslag: Enligt min mening talar principiella skäl för att avgiften. i likhet med t.ex. egenavgifterna enligt SAL och avgiften till arbetslöshetskassan, skall vara avdragsgill.

För att underlätta för den som betalar avgiften och för att avgiften skall kunna hanteras av skattemyndigheten inom ramen för den förenk- lade självdeklarationen bör debiterad avgift dras av från den taxerade förvärvsinkomsten innan skattemyndigheten drar av grundavdraget. Den avgiftsskyldige behöver på detta sätt inte själv räkna ut och yrka avdrag

för avgiften utan detta hanteras av skattemyndigheten på samma sätt som Prop. 1992/ 93: 136 grundavdraget.

5. Ikraftträdande

Mitt förslag: Lagen om allmän sjukförsäkringsavgift skall träda i kraft den 1 januari 1993 och avgiften skall tas ut på avgiftspliktig inkomst som uppbärs från och med samma dag.

Skälen för mitt förslag: Det är av statsfinansiella skäl angeläget att den föreslagna avgiften införs så snart som möjligt. Det är av tekniska och administrativa skäl viktigt att avgiften införs vid ett kalenderårs- skifte.

6. Statsfinansiella effekter

Den föreslagna avgiften beräknas innebära att statens inkomster ökar med 3,7 miljarder kronor per år.

7. Upprättade lagförslag

I enlighet med vad jag nu anfört har inom Socialdepartementet upprättats förslag till :

1. lag om allmän sjukförsäkringsavgift,

2. lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring,

3. lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370),

4. lag om ändring i lagen (1947z576) om statlig inkomstskatt,

5. lag om ändring i lagen (1992:680) om ändring i uppbördslagen (1953:272),

6. lag om ändring i uppbördslagen (1953:272),

7. lag om ändring i taxeringslagen (1990:324),

8. lag Om ändring i skattebrottslagen (1971:69). Förslagen har upprättats i samråd med statsrådet Lundgren. Lagförslagen 1 och 3 — 7 har granskats av Lagrådet. lagförslagen 2 och 8 har aviserats i lagrådsremissen. Dessa förslag faller i och för sig inom Lagrådets granskningsområde. Förslagen är emellertid av sådan beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse.

- 8. Författningskommen'tarer

8.1 Lagen om allmän sjukäörsäkringsavgift 1 &

I denna paragraf föreskrivs att en avgift till sjukförsäkringen skall be- talas för varje år. Avgiften tas ut på inkomst som närmare preciseras i 2 &. Med år avses beskattningsår. Avgiften utgör 0,95 procent av in— komsten. Avgiften skall avrundas till närmast hela hundratal kronor. Med anledning av Lagrådets yttrande anges att avgift som slutar på 50 kronor skall avrundas nedåt.

2 & I paragrafen anges hur underlaget för avgiften skall beräknas. Detta kommenteras närmare i den allmänna motiveringen. Något basbelopps- avdrag som vid fastställande av pensionsgrundande inkomst skall inte göras. Inkomsten beaktas även om pensionsgrundande inkomst inte skall fastställas enligt 11 kap. l å andra stycket AFL, t.ex. för den som före 65 års ålder uppbär hel ålderspension. I paragrafen fastslås vidare att för att en inkomst skall ingå i underlaget krävs uttryckligen att den som uppbär inkomsten är skattskyldig enligt kommunalskattelagen för in-' . komsten. Detta medför bl.a. att den som endast är skattskyldig enligt lagen (1958:295) om sjömansskatt eller lagen (1991:586) om utomlands bosatta inte blir avgiftsskyldig enligt denna lag.

3 &

Här fastslås att avgift inte skall betalas av den som vid årets ingång uppnått nuvarande allmänna pensionsålder, 65 år, och inte heller av den som har en inkomst enligt 2 5 som understiger 32 % av det vid årets ingång gällande basbeloppet enligt AFL. Sistnämnda bestämmelser inne- bär att den vars inkomst understiger denna beloppsgräns inte skall debi- teras avgift. För den vars inkomst överstiger gränsen skall avgift debite- ras för hela inkomsten, alltså även den del som ligger under 32 % av basbeloppet. '

4 & Av lagrummet framgår att avgiftsunderlaget för varje år skall fastställas av skattemyndigheten i samband med inkomsttaxeringen.

5.5

I paragrafen anges att bestämmelserna i taxeringslagen, uppbördslagen och 4 kap. 1 5 lagen om socialavgifter gäller för avgift enligt denna lag. Detta innebär bl.a. att.i fråga om rätt till omprövning, överklagande m.m. gäller samma regler som vid inkomsttaxeringen.

8.2 Lagen (1962z381) om allmän försäkring

19 kap. 1 5 I paragrafen anges att föreskrifter om avgifter för finansiering av sjuk- försäkringen även finns i lagen om allmän sjukförsäkringsavgift.

8.3 Kommunalskattelagen (1928:370)

50 5 I paragrafen har tagits in en bestämmelse om att den allmänna sjukför— säkringsavgiften skall vara avdragsgill vid taxeringen till kommunal inkomstskatt. Avdraget skall göras från den taxerade förvärvsinkomsten innan grundavdraget görsoch hanteras av skattemyndigheten på samma sätt som detta.

8.4 Lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt

9 5 Här fastslås att den allmänna siukförsäkringsavgiften skall vara avdrags- gill även vid taxeringen till statlig inkomstskatt.

8.5 Lagen (1992:680) om ändring i uppbördslagen (1953:272)

Här stadgas att som skatt avses i denna lag även avgift enligt lagen om allmän sjukförsäkringsavgift.

Punkten 1 av ikraftträdandebestämmelsen till förevarande lag föreslås också ändrad i prop. 1992/93:50 om åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin.

8.6 Uppbördslagen (1953:272)

4 5 1 mom. I bestämmelsen anges att den allmänna sjukförsäkringsavgiften och av- draget för denna skall medräknas i skattetabellema.

12 å . I paragrafen har tagits in en bestämmelse om att för den som inte skall betala någon avgift enligt lagen (l992:000) om allmän sjukförsäk- ringsavgift skall detta beaktas vid uttaget av preliminär skatt.

8.7 Taxeringslagen (1990:324)

Lagen om allmän sjukförsäkringsavgift förs in i denna lag för att den skall bli gällande för avgift enligt den föreslagna lagen.

8.8 Skattebrottslagen(1971 :69) 1 &

I paragrafen har intagits att skattebrottslagen även gäller allmän sjuk— försäkringsavgift.

I prop. 1992/93:124 föreslås en ändring i denna paragraf som skall träda i kraft den 1 oktober 1993.

9. Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu anfört hemställer jag att regeringen före- slår riksdagen att anta förslagen till 1. lag om allmän "sjukförsäkringsavgift, 2. lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring, 3. lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370), 4. lag om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, 5. lag om ändring i lagen (1992:680) om ändring i lagen (1953:272), 6. lag om ändring i uppbördslagen (1953:272), 7. lag om ändring i taxeringslagen (1990:324), 8. lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69). Ärendet bör behandlas av riksdagen under innevarande år.

10. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta de förslag som före— draganden har lagt fram.

Lagrådsremissens lagförslag Prop. 1992/93:136 Bilaga 1

1 Förslag till Lag om allmän sjukförsäkringsavgift

Härigenom föreskrivs följande.

1 5 Allmän sjukförsäkringsavgift skall för varje år betalas av den som upp— bär sådan inkomst som avses i 2 5. Avgiften utgör för varje år 0,95 procent av inkomsten och avrundas till närmast helt hundratal kronor. - - _ Avgiften skall användas för finansiering av sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

2 & Avgiften beräknas på sådan inkomst av anställning som avses i 11 kap. 2 & lagen (1962z381) om allmän försäkring och sådan inkomst av annat förvärvsarbete som avses 11 kap. 3 & nämnda lag för vilka inkomster den enskilde är skattskyldig enligt kommunalskattelagen (1928:370). In— komst av anställning och inkomst av annat förvärvsarbete skall därvid var för sig avrundas till närmast lägre hundratal kronor. .

Avgiften beräknas på summan av inkomsterna till den del den inte överstiger sju och en halv gånger det vid årets ingång gällande basbe— loppet enligt lagen om allmän försäkring.

3 & Avgift betalas inte av den som vid årets ingång fyllt 65 år. Avgift betalas inte heller av den som har sådana inkomster som avses i 2 & om dessa understiger 32 procent av det vid årets ingång gällande basbeloppet enligt lagen (1962z38l) om allmän försäkring.

45

Avgiftsunderlaget skall för varje år fastställas av skattemyndigheten i samband med taxeringen till statlig och kommunal inkomstskatt.

5 & Bestämmelserna i taxeringslagen (1990:324), uppbördslagen (1953:272) och 4 kap. l & lagen (1981:691) om socialavgifter gäller för avgift enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993 och tillämpas på avgifts— pliktig inkomst som uppbärs från och med samma dag. Omfattar be- skattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 1992, skall, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 1992 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

"Bilaga 1

2 Förslag till Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)

Härigenom föreskrivs att 50 & kommunalskattelagen (1928:370) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

50 51

Den taxerade förvärvsinkomsten minskad med kommunalt grund— avdrag utgör beskattningsbar för— värvsinkomst.

Föreslagen lydelse

Den taxerade förvärvsinkomsten minskad med på inkomståret be- löpande avgift enligt lagen (1992:000) om allmän sjulgförsäk- ringsavgift och kommunalt grund- avdrag utgör beskattningsbar förvärvsinkomst.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993 och tillämpas första gången vid 1994 års taxering.

' Senaste lydelse l990:650.

"3 Förslag till Prop. 1992/93:136 Lag om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt B'laga 1

Härigenom föreskrivs att 9 5 lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

9 ä'

Den taxerade förvårvsinkomsten Den taxerade förvärvsinkomsten minskad med statligt grundavdrag minskad med på inkomståret be— utgör beskattningsbar förvärvsin- löpande avgift enligt - lagen ' komst. (1992.'000) om allmän sjukförsäk-

ringsavgift och statligt grundav— drag utgör beskattningsbar för- värvsinkomst.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993 och tillämpas första gången vid 1994 års taxering.

1 Senaste lydelse 1990:651.

4 Förslag till Prop. 1992/93:136

"B'l' " l Lag om ändring i lagen (1992:680) om ändring i Nåd uppbördslagen( 1953z272)

Härigenom föreskrivs att l & uppbördslagen (1953:272)l i paragrafens lydelse enligt lagen (1992:680) om ändring i nämnda lag och punkt 1 av ikraftträdande- och övergångsbestämmelsema skall ha följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse ] å:

Med skatt avses i denna lag, om inte annat anges:

. kommunal inkomstskatt, . statlig inkomstskatt, . statlig fönnögenhetsskatt, . statlig fastighetsskatt, . skogsvårdsavgift,

. egenavgifter enligt lagen (1981:691) om socialavgifter,

. avkastningsskatt, . särskild löneskatt enligt lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader,

9. skattetillägg och förseningsavgift enligt taxeringslagen (1990:324),

10. mervärdeskatt i fall som avses i 21 5 lagen (1968z430) om mer— värdeskatt,

OOXIOXUt-I-XLHIQ—

ll. annuitet på avdikningslån. ll. annuitet på avdikningslän, 12. avgift enligt lagen (1992.'OOO)

om allmän sju/tfr'irsält'ringsavgl'ft.

Att vad som sägs i denna lag om egenavgifter enligt lagen om social- avgifter även tillämpas i fråga om skatt enligt 2 5 lagen (l990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster följer av 3 & sistnämnda

lag.

Nuvarande lydelse

].3 Denna lag träder i kraft den . 1 januari 1993. Aldre bestämmel- ser gäller dock, utom såvitt av:;er 7 Ö tredje stycket, i fråga om pre- liminär skatt som avser tid före den 1 april 1993. Vid tillämpning av bestämmelserna om jämkning i samband med sådan återbetalning- av för mycket betald preliminär skatt som avses i 455 2 mom. första stycket och anvisningarna till 45 5 skall vid återbetalningar

1 Lagen omtryckt 1991197.

Föreslagen lydelse

1. Denna lag träder i kraft den ljanuari 1993.

Aldre bestämmelser gäller dock, utom såvitt avser ] & första stycket och 7 & tredje stycket, i fråga om preliminär skatt som avser tid före den 1 april 1993. Vid tillämpning av bestämmelserna om jämkning i samband med sådan återbetalning av för mycket betald preliminär skatt som avses i 45å 2 mom. första stycket och anvisningarna

Senaste lydelse av lagens rubrik l974:771. 2 Senaste lydelse l992:680.

3 Nuvarande lydelse enligt prop. 1992/93:50 om åtgärder för att stabilisera dcn Prop ]997/93-136 svenska ekonomin. _ ' " ' Bllaga l

Bilaga l

Nu varande lydelse

som avser inkomståret 1992 hän- syn tas också till överskjutande ingående mervärdeskatt. De nya bestämmelserna i 27 5 2 mom. första stycket 4 och 45 ä 2 mom. andra stycket tillämpas första gången i fråga om överskjutande ingående mervärdeskatt som avser inkomståret 1992.

I fråga om preliminär skatt för 1993 och 1994 och slutlig skatt på grund av 1994 och 1995 års taxe— ringar gäller, i stället för vad som sägs i 2 & 4 mom. första stycket andra meningen, att skattereduk- tionen skall uppgå till 30 procent av den del av underskottet som inte överstiger 100 000 kronor och 21 procent av återstoden. I fråga om preliminär skatt för 1993 och 1994 gäller, i stället för vad som sägs i 7 & tredje stycket om preliminärskatteuttag med 25 pro- cent, att den preliminära skatten skall utgå med 30 procent av in- komsten.

Föreslagen lydelse

till 45 5 skall vid återbetalningar som avser inkomståret 1992 hän— syn tas också till överskjutande- ingående mervärdeskatt. De nya bestämmelserna i 27 ä 2 mom. första stycket 4 och 45 ä 2 mom. andra stycket tillämpas första gången i fråga om överskjutande ingående mervärdeskatt som avser inkomståret 1992.

I fråga om preliminär skatt för 1993 och 1994 och slutlig skatt på grund av 1994 och 1995 års taxe- ringar gäller, i stället för vad som sägs i 2 5 4 mom. första stycket andra meningen, att skattereduk- tionen skall uppgå till 30 procent av den del av underskottet som inte överstiger 100 000 kronor och 21 procent av återstoden. [ fråga om preliminär skatt för 1993 och 1994 gäller, i stället för vad som sägs i 7 & tredje stycket om preliminärskatteuttag med 25 pro- cent, att den preliminära skatten skall utgå med 30 procent av in- komsten.

5 Förslag till Lag om ändring i uppbördslagen (1953:272)

Härigenom föreskrivs att 4 5 1 mom. och 125 (1953:272)l skall ha följande lydelse.

uppbördslagen

Nu varande lydelse Föreslagen lydelse

4 52

1 m 0 m . För inkomst av arbete som hänför sig till bestämd tidsperiod och uppbärs vid regelbundet återkommande tillfällen och arbete som är avsett att pågå kortare tid än en vecka skall preliminär A—skatt utgå med belopp, som anges i skattetabeller, om inte annat framgår av 7 eller 7 a 5 eller av skattemyndighets beslut. Regeringen eller myndighet som rege ringen bestämmer fastställer för varje inkomstår sådana tabeller.

Tabellema skall, om inte annat sägs i 2 mom., ange den preliminära skatten på olika inkomstbelopp, beräknade för en månad eller den kort- are tid som anges i tabellerna och grundas på följande förutsättningar. nämligen

a t t inkomsten är oförändrad under inkomståret, a t t den skattskyldige endast kommer att taxeras för den inkomst som anges i tabellen,

a tt den skattskyldige inte skall betala annan skatt eller avgift som avses i denna lag än statlig in— komstskatt och kommunal in- komstskatt,

a tt den skattskyldige vid taxe- ring för inkomsten inte erhåller annat avdrag än grundavdrag.

a t t den skattskyldige inte skall betala annan skatt eller avgift som avses i denna lag än statlig in- komstskatt, kommunal inkomst- skatt och avgift enligt lagen (1992.-000) om allmän sjukförsäk- ringsavgift,

a tt den skattskyldige vid taxe— ring för inkomsten inte erhåller annat avdrag än avdrag för avgift

enligt lagen om (I992.'OOO) allmän sjuka'irsäkringsavgift och grundav-

drag. 12 53 I fråga om den som inte skall betala avgift enligt lagen

(I992:000) om allmän sjukförsäk- ringsavgift skall preliminär A- skatt ifall som avses i 4 & 1 mom. och 405 utgå enligt de grunder som där anges med beaktande av att skyldighet att betala sådan avgifi och rätt till avdrag för av- giften inte föreligger.

' Lagen omtryckt 199197. 7 Senaste lydelse av lagens rubrik l974:77l. * Senaste lydelse 19921839. " Senaste lydelse l992:839.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Prop. 1992/93:136 Bilaga 1 I fråga om folkpension och annan ersättning som utbetalas tillsammans med sådan pension får den utbetalande myndigheten eller inrättningen vid beräkning av preliminär A-skatt med frångående av bestämmelsema i 4 och 40 55 ta hänsyn till att den skattskyldige kan vara berättigad till särskilt grundavdrag, om därmed bättre överensstämmelse kan uppnås mellan preliminär och slutlig skatt. Skattemyndighets beslut med stöd av 3 & 2 mom. om preliminär skatt för den skattskyldige får dock inte från gås.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

6 Föl-Slag till Prop. 1992/93:136 . . . B” ,. 1 ' Lag om ändring l taxeringslagen (1990:324) ”aka

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 1 och 2 55 taxeringslagen (1990:324) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

] ka . ] ål, Denna lag gäller vid fastställelse av underlaget för att ta ut skatt eller avgift (taxering) enligt

]. kommunalskattelagen (1928:370), 2. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, 3. lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt, 4. lagen (]984:1052) om statlig fastighetsskatt, 5. lagen (1946:324) om skogsvårdsavgift, 6. lagen ( l990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel,

7. lagen (1991:687) om särskild 7. lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader. löneskatt på pensionskostnader, 8. lagen (I992.'OOO) om allmän sjukförst'ikringsavgift.

Lagen gäller även vid handläggning av ärenden om särskilda avgifter (skattetillägg och förseningsavgift.) om inte annat följer av 5 kap.

Lagen innehåller bestämmelser som skall gälla vid handläggning av mål om taxering och särskilda avgifter i allmän förvaltningsdomstol.

Att bestämmelserna i denna lag gäller även i fråga om förfarandet för fastställelse av mervärdeskatt i vissa fall framgår av 21 5 lagen (1968z430) om mervärdeskatt.

2 5 Vad som sägs i denna lag om Vad som sägs i denna lag om skatt och skattskyldig gäller även skatt och skattskyldig gäller även avgift och avgiftsskyldig enligt avgift och avgiftsskyldig enligt lagen (1946:324) om skogsvårds- lagen (l946:324) om skogsvårds- avgift. avgift och lagen (1992:000) om allmän sjukförsäkringsavgift.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

1 Senaste lydelse l99lz695.

Lagrådet Prop. 1992/93:136

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1992-11-11

Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt Wieslander, justitierådet Lars Å. Beckman, regeringsrådet Sigvard Holstad.

Enligt protokoll vid regeringssammanträde den 22 oktober 1992 har regeringen på hemställan av statsrådet Bo Könberg beslutat inhämta lagrådets yttrande över förslag till

1. lag om allmän sjukförsäkringsavgift,

2. lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370),

3. lag om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt,

4. lag om ändring i lagen (1992:680) om ändring i uppbördslagen (1953:272),

5. lag om ändring i uppbördslagen (1953:272),

6. lag om ändring i taxeringslagen (1990:324).

Förslagen har inför lagrådet föredragits av kammarrättsassessom Ulla Werkell.

Förslaget till lag om allmän sjukförsäkringsavgift

1 5 I det föreslagna andra stycket har tagits in en avrundningsregel av inne- håll att avgiften skall avrundas till närmast helt hundratal kronor. Lag— texten ger ingen vägledning för hur avrundningen skall ske när avgiften slutar på 50 kr. Frågan berörs inte heller i specialmotiveringen. Vid föredragningen inför lagrådet har framkommit att föredragande stats- rådet torde ha utgått från att en avgift som slutar på 50 kr skall avrundas till närmast lägre hundratal kronor.

Avrundningsregler finns även i annan lagstiftning. Som exempel härpå kan nämnas lagen (1970: 1029) om avrundning av vissa öresbelopp och lagen (1972:180) om avrundning av vissa fordringar till helt krontal, m.m. I den förstnämnda lagen där avrundning också kan ske såväl uppåt som nedåt har valts metoden att göra en avrundning uppåt när ett belopp befinner sig lika långt från den nedre som från den övre gränsen. Den andra lagen har inte motsvarande problem eftersom för visst slag av fordran avrundningen alltid skall göras uppåt till närmast högre helt krontal medan för annan typ av fordran avrundning alltid görs nedåt till närmast lägre hela krontal. Någon enhetlig reglering finns således inte på området.

Enligt lagrådets mening måste det av lagtexten framgå för varje belopp hur en avrundning skall göras. Om man som i remissen väljer metoden att ha en avrundning såväl uppåt som nedåt till helt hundratal kronor måste således särskilt anges hur beloppet 50 kronor skall avrundas. En förenkling av lagtexten kan uppnås om man i stället väljer antingen att

alltid avrunda uppåt till närmast högre hundratal eller att alltid avrunda Prop. 1992/93:136 nedåt till närmast lägre hundratal kronor. Lagrådet lägger inte fram Bilaga 2 något förslag i frågan utan får det ankomma på regeringen att välja vilken av de tre metoderna som skall användas.

Övriga lagförslag

Lagrådet lämnar övriga lagförslag utan erinran.