Upphävd författning

Förordning (1992:820) med instruktion för Konkurrensverket

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1992-06-04
Ändring införd
SFS 1992:820 i lydelse enligt SFS 1995:1040
Ikraft
1992-07-01
Upphäver
Förordning (1988:980) med instruktion för statens pris- och konkurrensverk
Förordning (1988:1582) med instruktion för näringsfrihetsombudsmannen
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Konkurrensverket är central förvaltningsmyndighet för konkurrensfrågor.

2 §  Konkurrensverket skall verka för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna. Förordning (1993:685).

3 §  Konkurrensverket skall fullgöra de uppgifter som följer av konkurrenslagen (1993:20) och lagen (1994:615) om ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling.

[S2]Konkurrensverket är sådan behörig myndighet som avses i 2 § lagen (1994:1845) om tillämpningen av Europeiska gemenskapernas konkurrens- och statsstödsregler. Förordning (1994:1847).

4 §  Konkurrensverket skall utöver vad som följer av 3 §

 1. lämna förslag till avregleringsåtgärder,
 2. uppmärksamma hinder mot en effektiv konkurrens i offentlig verksamhet samt lämna förslag till åtgärder för att undanröja dessa, och
 3. följa upp genomförda åtgäder som anges i 1 och 2.

[S2]Konkurrensverket bör samråda med de myndigheter som berörs av verkets förslag till åtgärder. Förordning (1993:685).

5 §  Konkurrensverket skall följa den internationella utvecklingen på konkurrensområdet. Verket får vid behov samverka med konkurrensmyndigheter i omvärlden. Förordning (1993:685).

6 §  Konkurrensverket skall i lämplig omfattning informera företag och andra berörda om avgöranden i konkurrensärenden.

[S2]Konkurrensverket skall vidare informera om tillämpningen av konkurrenslagen (1993:20 samt om EG:s och EES-avtalets konkurrensregler och i övrigt främja ett konkurrensinriktat synsätt.

[S3]Konkurrensverket skall ge länsstyrelsen sådant underlag som de behöver för sina uppgifter på konkurrensområdet. Förordning (1993:685).

7 §  Konkurrensverket får mot ersättning utföra uppdrag åt departement, andra myndigheter samt statliga kommittéer och utredare.

Verksförordningens tillämpning

8 §  Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på Konkurrensverket med undantag av 3 § andra stycket, 8, 11--13 och 20--22 §§.

[S2]Bestämmelserna i 30 § verksförordningen tillämpas dock bara i administrativa ärenden.

Myndighetens ledning

9 §  Konkurrensverkets generaldirektör är chef för myndigheten.

10 §  Generaldirektören avgör ärenden som inte skall avgöras av personalansvarsnämnden.

[S2]Om sådana ärenden inte behöver prövas av generaldirektören, får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller särskilda beslut.

[S3]Andra stycket gäller inte föreskrifter. Förordning (1993:685).

Organisation

11 §  Inom verket finns enheter med uppgifter inom de områden som verket särskilt anger.

[S2]Varje enhet leds av en chef. Förordning (1995:1040).

Rådet för konkurrensfrågor

12 §  Till Konkurrensverket är knutet ett råd för konkurrensfrågor. Rådet har till uppgift att stimulera forskningen på konkurrensområdet samt att tillföra verket sådana resultat från utvecklingen främst inom de ekonomiska och juridiska vetenskaperna som kan ha betydelse för verksamheten.

[S2]Rådet skall delta i beredningen av ärenden rörande fördelning av medel från anslaget för konkurrensforskning. Beslut i sådana frågor fattas av Konkurrensverket efter förslag från rådet.

[S3]Rådet består av generaldirektören, som är ordförande, och högst tio andra ledamöter. Förordning (1993:685).

Personalföreträdare

13 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Konkurrensverket endast i administrativa ärenden.

Personalansvarsnämnden

14 §  Verkets personalansvarsnämnd består -- förutom av generaldirektören och personalföreträdarna -- av en chefstjänsteman enligt generaldirektörens bestämmande samt Konkurrensverkets personalchef och verksjurist.

[S2]Nämnden är beslutför när ordföranden och minst tre andra ledamöter -- varav minst en skall vara personalrepresentant -- är närvarande. Förordning (1993:685).

Tjänstetillsättning m. m.

15 §  Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Andra tjänster tillsätts av Konkurrensverket.

16 §  Andra ledamöter än ordföranden i rådet för konkurrensfrågor förordnas av regeringen för en bestämd tid. Förordning (1993:685).

[S2]Övriga bestämmelser

17 § har upphävts genom förordning (1993:685).

18 §  Innan Konkurrensverket väcker talan om konkurrenskadeavgift enligt 26 § konkurrenslagen (1993:20) eller talan angående företagsförvärv enligt 34 eller 36 § samma lag, skall den som avses med talan få tillfälle att yttra sig. Detta gäller dock inte i brådskande fall eller om det annars finns särskilda skäl. Förordning (1993:685).

19 § har upphävts genom förordning (1993:685).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1992:820) med instruktion för Konkurrensverket

  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1992:1518) om ändring i förordningen (1992:820) med instruktion för Konkurrensverket

  Omfattning
  ändr. 3, 11 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1993:685) om ändring i förordningen (1992:820) med instruktion för Konkurrensverket

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993.
  2. Vid handläggning av ärenden om företagsförvärv enligt punkten 7 i övergångsbestämmelserna till konkurrenslagen (1993:20) skall 18 § tillämpas i dess äldre lydelse.
  Omfattning
  upph. 17, 19 §§; ändr. 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 14, 16, 18 §§, rubr. närmast före 12 §; omtryck
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1994:1847) om ändring i förordningen (1992:820) med instruktion för Konkurrensverket

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1995:1040) om ändring i förordningen (1992:820) med instruktion för Konkurrensverket

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
1995-09-01

Ändring, SFS 1996:353

  Omfattning
  upph.