Upphävd författning

Förordning (1993:127) med instruktion för Styrelsen för lokalradiotillstånd

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1993-02-25
Ändring införd
SFS 1993:127
Ikraft
1993-03-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Styrelsen för lokalradiotillstånd prövar frågor om tillstånd att sända lokalradio enligt lokalradiolagen (1993:120) och om avgift för sådana tillstånd.

Sammansättning

2 §  Styrelsen består av tre personer. En av ledamöterna är ordförande.

Organisation

3 §  Hos styrelsen finns ett kansli som leds av en direktör.

Verksförordningens tillämpning

4 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på styrelsen:

[S2]14 och 15 §§ om myndighetens regelgivning,

[S3]16 § om interna föreskrifter,

[S4]17 § om inhämtande av uppgifter,

[S5]27 § om rätt att besluta i vissa frågor,

[S6]29 § om myndighetens beslut.

Styrelsens ansvar

5 §  Vid sammanträde med styrelsen avgörs frågor om

 1. tillstånd att sända lokalradio,
 2. kungörande av tillstånd,
 3. avvisning av en ansökan,
 4. avgift för lokalradiotillstånd,
 5. medgivande till överlåtelse av ett tillstånd,
 6. återkallelse av ett tillstånd,
 7. vitesförelägganden,
 8. styrelsens anslagsframställning.

[S2]Om auktion enligt 12 § lokalradiolagen (1993:120) skall hållas skall styrelsen avgöra de frågor som avses i första stycket 1 och 4 vid auktionen.

Direktörens ansvar

6 §  Ärenden som inte skall avgöras vid sammanträde med styrelsen eller vid auktion enligt 12 § lokalradiolagen (1993:120) avgörs av direktören.

7 §  I administrativa frågor har direktören det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 4--7, 9 och 10 §§verksförordningen (1987:1100).

Ärendenas handläggning

8 §  Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst en av de andra ledamöterna är närvarande.

[S2]När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

9 §  Om det vid en överläggning framkommer skiljaktiga meningar tillämpas föreskrifterna i 16 kap.rättegångsbalken om omröstning i tvistemål.

10 §  Om ett ärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, får styrelsens ordförande avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

11 §  Styrelsen får i lämplig utsträckning delegera sin beslutanderätt enligt 5 § till direktören när det gäller

 1. tillstånd att sända lokalradio,
 2. avvisning av en ansökan,
 3. avgift för lokalradiotillstånd,
 4. medgivande till överlåtelse av ett tillstånd.

[S2]Direktören får dock alltid hänskjuta ett sådant ärende till avgörande vid sammanträde med styrelsen.

[S3]Styrelsen får också besluta att en auktion enligt 12 § lokalradiolagen (1993:120) skall hållas av direktören.

12 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs av direktören inte behöver föredras.

[S2]Direktören får närvara när ett ärende föredras inför styrelsen av någon annan.

13 §  I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att få avvikande mening antecknad.

14 §  Direktören får begära in yttranden i ärenden.

Tjänstetillsättning m. m.

15 §  Ordföranden och övriga ledamöter utses av regeringen för en bestämd tid.

16 §  Tjänsten som direktör tillsätts av regeringen. Regeringen kan dock i stället besluta att direktörens uppgifter skall fullgöras av ordföranden.

[S2]Andra tjänster tillsätts av styrelsen.

Bisysslor

17 §  Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av styrelsen i fråga om direktören.

Överklagande

18 §  Styrelsens beslut får överklagas hos regeringen om något annat inte följer av

Ändringar

Förordning (1993:127) med instruktion för Styrelsen för lokalradiotillstånd

Ikraftträder
1993-03-15

Ändring, SFS 1994:730

  Omfattning
  upph.