Upphävd författning

Förordning (1993:1467) med bemyndigande för riksåklagaren att förordna om väckande av åtal i vissa fall

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1993-12-16
Ändring införd
SFS 1993:1467 i lydelse enligt SFS 2019:833
Ikraft
1994-01-01
Upphäver
Brev (1972:818) till riksåklagaren om väckande av åtal i vissa fall
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-11-16

1 §  Riksåklagaren bemyndigas att enligt 2 kap.5 eller 5 a §brottsbalken förordna om åtal för

 1. ett brott som har begåtts inom landet på ett utländskt fartyg eller luftfartyg av en utlänning som var befälhavare eller tillhörde besättningen på fartyget eller annars följde med fartyget, om brottet har begåtts mot en annan sådan utlänning eller ett utländskt intresse,
 2. ett brott som har begåtts utomlands av en svensk medborgare eller av en utlänning med hemvist i Sverige,
 3. ett brott som har begåtts i utövningen av ett svenskt företags näringsverksamhet och det är fråga om givande av muta, grovt givande av muta eller handel med inflytande enligt 10 kap. 5 d § 2 brottsbalken,
 4. en gärning som har begåtts av en svensk medborgare eller en utlänning med hemvist i Sverige om frågan om ansvar för samma gärning har prövats genom dom meddelad i en främmande stat, eller
 5. ett brott mot fiskelagen (1993:787) som har begåtts av en utländsk medborgare i Sveriges ekonomiska zon eller ett brott mot lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg som har begåtts av en utländsk medborgare i Sveriges ekonomiska zon eller inom inre vatten, territorialhav eller ekonomisk zon som tillhör en annan medlemsstat i Europeiska unionen eller på det fria havet. Förordning (2019:833).

 • RH 2009:93:Luftfartssabotage. Fråga om innebörden av rekvisitet ”åtgärd som är ägnad att framkalla fara för ett luftfartygs säkerhet under flygning”. Även fråga om tillämpning av 51 kap. 23 a § rättegångsbalken och 2 kap. 5 § andra stycket brottsbalken.

2 §  Riksåklagaren får meddela förordnande om åtal enligt 2 kap. 7 c § brottsbalken och 10 § lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner. Förordning (2009:1284).

3 §  Riksåklagaren får överlämna ett ärende om förordnande om väckande av åtal till regeringen, om det finns anledning till det.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1993:1467) med bemyndigande för riksåklagaren att förordna om väckande av åtal i vissa fall

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994, då brevet (1972:818) till Riksåklagaren om väckande av åtal i vissa fall skall upphöra att gälla.
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1996:98) om ändring i förordningen (1993:1467) med bemyndigande för Riksåklagaren att förordna om väckande av åtal i vissa fall

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (2001:1280) om ändring i förordningen (1993:1467) med bemyndigande för Riksåklagaren att förordna om väckande av åtal i vissa fall

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2002-02-01

Förordning (2002:764) om ändring i förordningen (1993:1467) med bemyndigande för Riksåklagaren att förordna om väckande av åtal i vissa fall

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2002-11-15

Förordning (2006:1319) om ändring i förordningen (1993:1467) med bemyndigande för Riksåklagaren att förordna om väckande av åtal i vissa fall

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1 §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2009:1284) om ändring i förordningen (1993:1467) med bemyndigande för riksåklagaren att förordna om väckande av åtal i vissa fall

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2019:833) om ändring i förordningen (1993:1467) med bemyndigande för riksåklagaren att förordna om väckande av åtal i vissa fall

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2020-01-01

Förordning (2021:1040) om upphävande av förordningen (1993:1467) med bemyndigande för riksåklagaren att förordna om väckande av åtal i vissa fall

Omfattning
upph.