Lag (1993:332) om avgiftsfria sjukvårdsförmåner m.m. för vissa hiv-smittade

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1993-05-13
Ändring införd
SFS 1993:332 i lydelse enligt SFS 2010:1255
Ikraft
1993-06-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Denna lag tillämpas på en person som vid behandling av honom eller henne inom den svenska hälso- och sjukvården har fått infektion av hiv (humant immunbristvirus) genom smitta vid användning av blod eller blodprodukter. Lagen tillämpas även på den som fått infektion av hiv genom smitta av en sådan person, om de är eller varit gifta med varandra eller sammanbott med varandra under äktenskapsliknande förhållanden och om smittan ägt rum innan den först smittade fått kännedom om sin infektion. Förmåner enligt lagen ersätts av Försäkringskassan. Lag (2010:1255).

2 § Har upphävts genom lag (1999:379).

3 §  Patientavgift ska inte tas ut av en smittad person som får tandvård som ersätts enligt lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd. Lag (2008:151).

Prop. 2007/08:49: Förslaget innebär bl.a. en följdändring med anledning av att 2 kap. 3 § AFL föreslås upphävas. I bestämmelsen görs i stället en hänvisning till den nya lagen om statligt tandvårdsstöd.

4 §  En smittad person har rätt att på apotek utan kostnad få läkemedel för vilka recept har utfärdats av läkare eller tandläkare.

5 §  I 47 kap.socialförsäkringsbalken finns bestämmelser om rätt till ersättning för en närstående som vårdar en smittad person. I lagen (1988:1465) om ledighet för närståendevård finns bestämmelser om rätt till ledighet i samband med vården. Lag (2010:1255).

Ändringar

Lag (1993:332) om avgiftsfria sjukvårdsförmåner m.m. för vissa hiv-smittade

    Förarbeten
    Rskr. 1992/93:335, Prop. 1992/93:178, Bet. 1992/93:SfU17
    Ikraftträder
    1993-06-01

Lag (1999:379) om ändring i lagen (1993:332) om avgiftsfria sjukvårdsförmåner m.m. för vissa hiv-smittade

Förarbeten
Rskr. 1998/99:233, Prop. 1998/99:73, Bet. 1998/99:SfU10
Omfattning
upph. 2 §
Ikraftträder
1999-07-01

Lag (2008:151) om ändring i lagen (1993:332) om avgiftsfria sjukvårdsförmåner m.m. för vissa hiv-smittade

Förarbeten
Rskr. 2007/08:145, Prop. 2007/08:49, Bet. 2007/08:SoU9
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2008-07-01

Lag (2010:1255) om ändring i lagen (1993:332) om avgiftsfria förmåner för vissa hiv-smittade

Förarbeten
Rskr. 2010/11:7, Prop. 2009/10:222, Bet. 2010/11:SfU4
Omfattning
ändr. 1, 5 §§
Ikraftträder
2011-01-01