Upphävd författning

Förordning (1993:382) om statligt stöd till yrkesfisket m.m.

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1993-05-19
Ändring införd
SFS 1993:382
Ikraft
1993-07-01
Upphäver
Förordning (1985:439) om statligt stöd till yrkesfisket m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Tillämpningsområde

1 §  Statligt stöd får i mån av tillgång på medel lämnas enligt denna förordning

 1. till investeringar i fiskeföretag,
 2. vid fångstbegränsningar,
 3. vid skrotning av fiskefartyg,
 4. vid skador på fiskeredskap,
 5. till investeringar i fiskodlingsföretag.

2 §  Stödet lämnas i form av bidrag och statlig garanti för lån (lånegaranti).

3 §  Stöd enligt 1 § 1--4 lämnas endast till den som har yrkesfiskelicens. Stöd enligt 1 § 5 lämnas endast till den som är ansluten till hälsokontroll enligt lagen (1985:342) om kontroll av husdjur m. m.

4 §  Stöd lämnas endast till åtgärder som är önskvärda från allmän synpunkt. Vid en bedömning av önskvärdheten från allmän synpunkt skall behovet av sysselsättning i kust- och skärgårdsområden beaktas.

5 §  Stöd lämnas inte till åtgärder som motverkar en ändamålsenlig hushållning med fisktillgångarna eller en rationell beredning eller avsättning av svenskfångad fisk.

Investeringar i fiskeföretag

6 §  Statsbidrag och lånegaranti får lämnas för åtgärder som behövs för att

 1. rationalisera fiskeflottan,
 2. uppföra mindre anläggningar för beredning av fisk, om verksamheten skall bedrivas i kombination med yrkesfiske.

7 §  Lånegaranti får dessutom lämnas för

 1. att anskaffa rörelsekapital (driftslån), om lånet tas upp i samband med en större investering eller i samband med konsolidering av ett fiskeföretag,
 2. ett långfristigt lån som skall ersätta ett kortfristigt lån eller som ersättning för en borgensförbindelse, om det sker i samband med konsolidering av ett fiskeföretag.

8 §  Bidrag som avses i 6 § lämnas med högst 50 procent av godkänd kostnad. Bidrag för förvärv av nytt fiskefartyg eller begagnat fartyg med hög standard lämnas dock med högst 30 procent av godkänd kostnad.

Fångstbegränsningar

9 §  Bidrag får lämnas med högst 2 000 kronor per fartyg och arbetsdag till fiskeföretag som på grund av förbud mot fortsatt havsfiske har fått likviditetssvårigheter.

10 §  Bidrag får lämnas med högst 2 000 kronor per fartyg och arbetsdag till fiskeföretag som på grund av minskade fångstmöjligheter gör uppehåll i fisket och därför ligger stilla med sitt fiskefartyg.

Skrotning av fiskefartyg

11 §  Skrotningsbidrag får lämnas när ett fiskefartyg skrotas.

[S2]Skrotningsbidrag får lämnas med högst 7 000 kronor per bruttoton.

Skador på fiskeredskap och vattenbruksanläggningar

12 §  Om ett fast fiskeredskap som använts för lax- eller ålfiske eller en vattenbruksanläggning skadats eller förlorats i samband med storm, får bidrag lämnas om redskapet eller anläggningen före skadan var i fullgott skick och åtgärder vidtagits för att så långt som möjligt avvärja eller begränsa skadan.

[S2]Med fast fiskeredskap avses sådant redskap som enligt 7 § första stycket fiskelagen (1993:787) är fast redskap. Bidrag lämnas dock inte för fiskebyggnad. Förordning (1994:1155).

13 §  Bidrag som avses i 12 § får lämnas med högst 60 procent av skadan eller förlusten.

[S2]Bidrag får lämnas endast till den som enligt föreskrifter som meddelas av Fiskeriverket i förväg anmäler vilka redskap eller anläggningar som skall omfattas av möjlighet till bidrag. När en sådan anmälan görs, skall en avgift som motsvarar fem procent av redskapets eller anläggningens värde betalas. Förordning (1994:1155).

Investeringar i fiskodlingsföretag

14 §  Lånegaranti får lämnas för de ändamål som anges i 7 § och för sådana investeringar i fiskodlingsföretag som har en ekonomisk livslängd som kan beräknas överstiga tre år. Förordning (1993:975).

Särskilda bestämmelser om statsbidrag

15 §  Ett beslut om bidrag får upphävas och bidrag som lämnats ut får återkrävas, om bidraget beviljats på grund av oriktig eller ofullständig uppgift från bidragstagaren eller denne bryter mot villkoren för bidraget.

16 §  Bidrag som avses i 6 § lämnas som avskrivningslån.

[S2]Avskrivningslån skall skrivas av tio år efter det att lånet helt har betalats ut, om inte något annat följer av 15 eller 17 §. Annan avskrivningstid får bestämmas om det finns särskilda skäl.

17 §  Om företaget övergår till en ny ägare innan avskrivningstiden har löpt ut får lånet sägas upp till betalning. Om lånet inte sägs upp får det övertas av den nye ägaren på samma villkor som gällt för den tidigare låntagaren.

Särskilda bestämmelser om lånegaranti

18 §  I samband med att en lånegaranti beviljas skall en amorteringsplan upprättas. Amorteringstiden för lånet får inte överstiga investeringens ekonomiska livslängd.

[S2]Amorteringen skall börja senast två år efter den första lyftningsdagen.

Förfarandet m. m.

19 §  Frågor om stöd prövas av Fiskeriverket eller, efter bemyndigande av verket, av länsstyrelsen. Frågor om bidrag som avses i 9 § prövas av Sveriges fiskares erkända arbetslöshetskassa och bidraget betalas ut av kassan.

20 §  En ansökan om stöd görs hos länsstyrelsen. En ansökan om bidrag enligt 9 § görs hos Sveriges fiskares erkända arbetslöshetskassa.

21 §  Fiskeriverket är den myndighet som bevakar statens rätt i fråga om stöd enligt denna förordning. För stödet gäller i övrigt förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet, med undantag för 8, 10 och 17 §§. Vid tillämpning av 19 § nämnda förordning har Fiskeriverket rätt att efterge statens rätt även i fråga om kapitalbelopp som överstiger 1 000 000 kr, men som inte överstiger 3 000 000 kr.

22 §  Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas hos Fiskeriverket.

[S2]Beslut av Sveriges fiskares arbetslöshetskassa om bidrag som avses i 9 § får överklagas hos Fiskeriverket.

[S3]Fiskeriverkets beslut får inte överklagas.

23 §  Fiskeriverket får meddela ytterligare föreskrifter om stöd enligt denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1993:382) om statligt stöd till yrkesfisket m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993, då förordningen (1985:439) om statligt stöd till yrkesfisket m. m. skall upphöra att gälla. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om stöd som har beviljats före ikraftträdandet.
Ikraftträder
1993-07-01

Förordning (1993:975) om ändring i förordningen (1993:282) om statligt stöd till yrkesfisket m.m.

  Omfattning
  ändr. 14 §
  Ikraftträder
  1993-08-01

Förordning (1994:1155) om ändring i förordningen (1993:382) om statligt stöd till yrkesfisket m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1994. Bestämmelserna i 12 och 13 §§ i dess nya lydelse tillämpas dock för tid från och med den 1 juli 1994.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:274, Prop. 1993/94:158, Bet. 1993/94:JoU24
  Omfattning
  ändr. 12, 13 §§, rubr. närmast före 12 §
  Ikraftträder
  1994-08-01

Ändring, SFS 1994:1716

  Omfattning
  upph.