Inaktuell version

Lag (1993:440) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad
1993-05-27
Ändring införd
SFS 1993 i lydelse enligt SFS 1993:1499
Upphäver
Lag (1991:746) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Lagens innehåll

1 §  Denna lag gäller arbetsförmedling som bedrivs av någon annan än den offentliga arbetsförmedlingen. Lagen gäller dock inte arbetsförmedling som sker genom skrifter, överföringar eller upptagningar på vilka tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen är tillämplig.

[S2]Med arbetsförmedling avses i denna lag verksamhet som har till ändamål att skaffa arbete till arbetssökande eller arbetskraft åt arbetsgivare och som inte innebär uthyrning av arbetskraft enligt 2 §.

Prop. 2011/12:178: Paragrafen har följdändrats med anledning av ikraftträdandet av uthyrningslagen.

Vidare har vissa redaktionella ändringar gjorts. Förslaget behandlas i avsnitt 8.

2 §  I lagen ges också bestämmelser om uthyrning av arbetskraft. Med uthyrning av arbetskraft avses ett rättsförhållande mellan en beställare och en arbetsgivare som innebär att arbetsgivaren mot ersättning ställer arbetstagare till beställarens förfogande för att utföra arbete som hör till beställarens verksamhet.

Prop. 2011/12:178: Paragrafen har upphävts.

Förslaget behandlas i avsnitt 8.

Arbetsförmedling för sjömän

3 §  Arbetsförmedling för sjömän får inte bedrivas mot ersättning.

Uthyrning av arbetskraft

4 §  Arbetsgivare som bedriver uthyrning av arbetskraft skall iaktta följande.

 1. Arbetstagare får inte genom villkor i avtal eller på något annat sätt hindras att ta anställning hos beställare för vilka de utför eller utfört arbete.
 2. En arbetstagare som har sagt upp sig från en anställning och tar anställning hos en arbetsgivare som hyr ut arbetskraft får inte hyras ut till sin förra arbetsgivare tidigare än sex månader efter det att anställningen hos denne upphörde. Lag (1993:1499).

Prop. 2011/12:178: Paragrafen har upphävts. En bestämmelse som i huvudsak motsvarar den som fanns i första punkten finns numera i 9 § uthyrningslagen.

Rubriken närmast före paragrafen har utgått. Förslaget behandlas i avsnitt 5.5 och 7. ...

5 § har upphävts genom lag (1993:1499).

Förbud att ta betalt av arbetssökande eller arbetstagare

6 §  Den som bedriver arbetsförmedling eller uthyrning av arbetskraft får inte begära, avtala om eller ta emot ersättning av arbetssökande eller arbetstagare för att erbjuda eller anvisa dem arbete.

Prop. 2011/12:178: Paragrafen innehåller numera endast förbud som riktar sig till den som bedriver privat arbetsförmedling. I 10 § uthyrningslagen finns ett förbud för bemanningsföretag att begära, avtala om eller ta emot ersättning av en arbetstagare för att placera denne hos ett kundföretag eller för att arbetstagaren tar anställning hos ett kundföretag som han eller hon utför eller utfört arbete för.

En följdändring har gjorts i rubriken närmast före paragrafen. Förslaget behandlas i ...

Ansvar

7 §  Arbetsgivare som uppsåtligen eller av oaktsamhet handlar i strid med 4 § döms till böter.

[S2]Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 3 eller 6 § döms till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (1993:1499).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1993:440) om privat arbetsförmedling

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993, då lagen (1991:746) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft skall upphöra att gälla.
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:345, Prop. 1992/93:218, Bet. 1992/93:AU16
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1993:1499) om ändring i lagen (1993:440) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:103, Prop. 1993/94:67, Bet. 1993/94:AU4
  Omfattning
  upph. 5 §; ändr. 4, 7 §§
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (2012:856) om ändring i lagen (1993:440) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft

Förarbeten
Rskr. 2012/13:53, Prop. 2011/12:178, Bet. 2012/13:AU5
Omfattning
upph. 2, 4 §§, rubr. närmast före 4 §; ändr. författningsrubr., 1, 6, 7 §, rubr. närmast före 6 §
Ikraftträder
2013-01-01