Upphävd författning

Lag (1991:746) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft;

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1991-07-11
Ändring införd
SFS 1991:746 i lydelse enligt SFS 1991:1568
Ikraft
1992-01-01
Upphäver
Lag (1935:113) med vissa bestämmelser om arbetsförmedling
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
/r3/ Lagens innehåll

1 §  Denna lag gäller arbetsförmedling som bedrivs av annan än den offentliga arbetsförmedlingen och som inte sker på det sätt som avses i tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen.

[S2]Med arbetsförmedling enligt lagen avses verksamhet som har till ändamål att skaffa arbete till arbetssökande eller arbetskraft åt arbetsgivare och som inte innebär uthyrning av arbetskraft enligt 2 §. Lag (1991:1568).

2 §  I lagen ges också bestämmelser om uthyrning av arbetskraft. Härmed avses ett rättsförhållande mellan en beställare och en arbetsgivare som innebär att arbetsgivaren mot ersättning ställer arbetstagare till beställarens förfogande för att utföra arbete som hör till dennes verksamhet.

[S2]/r3/ Arbetsförmedling

3 §  Arbetsförmedling får inte bedrivas i förvärvssyfte.

[S2]Utan hinder av första stycket får dock arbetsmarknadsstyrelsen ge tillstånd till arbetsförmedling i förvärvssyfte för

 1. musiker och sceniska artister för verksamhet som innefattar anställning i utlandet av dem som är bosatta i Sverige eller anställning i Sverige av dem som är bosatta i utlandet, eller
 2. arbetstagare som skall ha företags- eller verksledande eller därmed jämförlig ställning.

[S3]Tillstånd får beviljas för högst ett år i sänder.

4 §  Arbetsförmedling utan förvärvssyfte men mot ersättning får bedrivas endast efter tillstånd av arbetsmarknadsstyrelsen. Sådant tillstånd får dock inte beviljas enskilda personer eller avse arbetsförmedling för sjömän.

5 §  En förutsättning för tillstånd enligt 3 eller 4 § är att det finns ett behov av verksamheten från arbetsmarknadspolitisk synpunkt.

[S2]Arbetsmarknadsstyrelsen skall fastställa den högsta ersättning som får tas ut för förmedling vartill tillstånd lämnats enligt 3 eller 4 §. Ersättningen får endast i de fall som avses i 3 § överstiga de beräknade kostnaderna för verksamheten.

[S3]Ett tillstånd enligt 3 eller 4 § får förenas med villkor.

6 §  Den som bedriver arbetsförmedling utan att ersättning tas ut skall vid verksamhetens början anmäla detta till arbetsmarknadsstyrelsen.

7 §  Arbetsmarknadsstyrelsen får, helt eller delvis, återkalla ett tillstånd eller meddela ändrade villkor om

 1. de förutsättningar som gällde när tillståndet meddelades inte längre föreligger, eller
 2. verksamheten inte bedrivs enligt föreskrifter i lagen eller enligt villkor som tillståndet har förenats med.

8 §  Om en tillståndshavare dör eller försätts i konkurs och dödsboet eller konkursboet vill fortsätta verksamheten, skall boet skriftligen anmäla detta till arbetsmarknadsstyrelsen inom två månader från dödsfallet eller konkursbeslutet. Om anmälan inte görs inom denna tid upphör tillståndet att gälla.

[S2]/r3/ Uthyrning av arbetskraft

9 §  En arbetsgivare som avser att hyra ut arbetskraft enligt 2 § skall iaktta följande:

 1. En arbetstagare får, inom ramen för det enskilda uthyrningsuppdraget, ställas till en beställares förfogande för en sammanhängande tid av högst fyra månader.
 2. Mellan arbetsgivaren och arbetstagaren skall det finnas ett skriftligt anställningsavtal som reglerar anställningsformen samt lön och allmänna anställningsvillkor. Avtal om tidsbegränsad anställning får dock inte träffas i de fall som avses i 5 §1 och 3 samt 6 § lagen (1982:80) om anställningsskydd.
 3. En arbetstagare får inte genom villkor i avtal eller på annat sätt hindras att ta anställning hos en beställare för vilken arbete utförs.
 4. En arbetstagare som har sagt upp sig från en anställning och tar anställning hos en arbetsgivare som hyr ut arbetskraft får inte hyras ut till sin tidigare arbetsgivare tidigare än sex månader efter det att anställningen hos denne upphörde.

10 §  En beställare får anlita uthyrd arbetskraft endast om detta föranleds av ett tillfälligt behov av extra arbetskraft och under de förutsättningar som anges i 9 § 1. En beställare får inte medverka till att uthyrd arbetskraft i strid mot 9 § 3 hindras att ta anställning hos beställaren eller anlita uthyrd arbetskraft i strid mot 9 § 4.

11 §  Avvikelser får göras från 9 §1 och 2 samt 10 § första meningen genom kollektivavtal som har slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation.

[S2]/r3/ Tillsyn

12 §  Arbetsmarknadsstyrelsen skall utöva tillsyn över efterlevnaden av denna lag.

13 §  Arbetsmarknadsstyrelsen har rätt att från den som omfattas av tillsyn enligt denna lag på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen.

14 §  Arbetsmarknadsstyrelsen får meddela föreläggande eller förbud gentemot den som

 1. utan tillstånd bedriver arbetsförmedling i förvärvssyfte, eller
 2. anlitar arbetskraft som förmedlats genom sådan olaglig arbetsförmedling, eller
 3. i strid mot 9 eller 10 § hyr ut eller anlitar uthyrd arbetskraft utan att avtal om avvikelse har träffats enligt 11 §, eller
 4. underlåter att fullgöra sin skyldighet enligt 13 §.

[S2]Arbetsmarknadsstyrelsen får förena beslut om föreläggande eller förbud med vite.

[S3]/r3/ Ansvar

15 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet utan tillstånd bedriver arbetsförmedling i förvärvssyfte döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

[S2]Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet utan tillstånd bedriver arbetsförmedling utan förvärvssyfte men mot ersättning döms till böter.

[S3]Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att göra anmälan enligt 6 § döms till penningböter.

16 §  Den som överträtt ett vitesföreläggande eller ett vitesförbud enligt 14 § får inte dömas till ansvar enligt denna lag för en gärning som omfattas av föreläggandet eller förbudet.

[S2]/r3/ Överklagande

17 §  Arbetsmarknadsstyrelsens beslut om vitesföreläggande eller vitesförbud får inte överklagas.

[S2]Arbetsmarknadsstyrelsens beslut i övrigt enligt denna lag får överklagas hos regeringen.

18 §  Vid en prövning av en ansökan om utdömande av vite får även vitets lämplighet prövas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1991:746) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992, då lagen (1935:113) med vissa bestämmelser om arbetsförmedling skall upphöra att gälla.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:124
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1991:1568) om ändring i lagen (1991:746) om privat arbetsförmedling och ut- hyrning av arbetskraft

Förarbeten
Prop. 1990/91:179
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1992-01-01

Ändring, SFS 1993:440

  Omfattning
  upph.