Lag (1993:440) om privat arbetsförmedling

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet AA
Utfärdad
1993-05-27
Ändring införd
SFS 1993:440 i lydelse enligt SFS 2012:856
Ikraft
1993-07-01
Upphäver
Lag (1991:746) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Lagens innehåll

1 §  Denna lag gäller arbetsförmedling som bedrivs av någon annan än den offentliga arbetsförmedlingen.

[S2]Lagen gäller dock inte arbetsförmedling som sker genom skrifter, överföringar eller upptagningar som tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen är tillämplig på.

[S3]Med arbetsförmedling avses i denna lag verksamhet som har till ändamål att skaffa arbete till arbetssökande eller arbetskraft åt arbetsgivare. Lag (2012:856).

Prop. 2011/12:178: Paragrafen har följdändrats med anledning av ikraftträdandet av uthyrningslagen.

Vidare har vissa redaktionella ändringar gjorts. Förslaget behandlas i avsnitt 8.

2 § Har upphävts genom lag (2012:856).

Arbetsförmedling för sjömän

3 §  Arbetsförmedling för sjömän får inte bedrivas mot ersättning.

4 § Har upphävts genom lag (2012:856).
5 § har upphävts genom lag (1993:1499).

Förbud att ta betalt av arbetssökande

6 §  Den som bedriver arbetsförmedling får inte begära, avtala om eller ta emot ersättning av arbetssökande för att erbjuda eller anvisa dem arbete. Lag (2012:856).

Prop. 2011/12:178: Paragrafen innehåller numera endast förbud som riktar sig till den som bedriver privat arbetsförmedling. I 10 § uthyrningslagen finns ett förbud för bemanningsföretag att begära, avtala om eller ta emot ersättning av en arbetstagare för att placera denne hos ett kundföretag eller för att arbetstagaren tar anställning hos ett kundföretag som han eller hon utför eller utfört arbete för.

En följdändring har gjorts i rubriken närmast före paragrafen. Förslaget behandlas i <a href="https://lagen.nu/prop/2011/12:178#S8" ...

Ansvar

7 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 3 eller 6 § döms till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (2012:856).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1993:440) om privat arbetsförmedling

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993, då lagen (1991:746) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft skall upphöra att gälla.
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:345, Prop. 1992/93:218, Bet. 1992/93:AU16
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1993:1499) om ändring i lagen (1993:440) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft

Förarbeten
Rskr. 1993/94:103, Prop. 1993/94:67, Bet. 1993/94:AU4
Omfattning
upph. 5 §; ändr. 4, 7 §§
Ikraftträder
1994-01-01

Lag (2012:856) om ändring i lagen (1993:440) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft

Förarbeten
Rskr. 2012/13:53, Prop. 2011/12:178, Bet. 2012/13:AU5
Omfattning
upph. 2, 4 §§, rubr. närmast före 4 §; ändr. författningsrubr., 1, 6, 7 §, rubr. närmast före 6 §
Ikraftträder
2013-01-01