Upphävd författning

Förordning (1988:624) med instruktion för koncessionsnämnden för miljöskydd;

Departement
Miljö- och naturresursdepartementet
Utfärdad
1988-06-09
Ändring införd
SFS 1988:624 i lydelse enligt SFS 1989:1107
Ikraft
1988-08-01
Upphäver
Förordning (1969:389) med instruktion för koncessionsnämnden för miljöskydd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
/r3/ Uppgifter

1 §  Koncessionsnämnden för miljöskydd har de uppgifter som anges i miljöskyddslagen (1969:387) samt i 12 och 13 §§bilavgaslagen (1986:1386). Förordning (1989:1107).

2 §  Nämnden skall bereda och lämna yttranden till regeringen i ärenden om tillåtlighetsprövning av industrianläggningar m. m. enligt 4 kap. lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m. m.

[S2]/r3/ Sammansättning och organisation

3 §  En generaldirektör är chef för och ordförande i nämnden.

[S2]Vid nämnden finns ställföreträdare för ordföranden, överingenjörer och sekreterare.

[S3]Vid nämnden finns i övrigt personal enligt särskilda föreskrifter eller andra beslut som regeringen meddelar samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S4]Vid prövning av ärenden enligt miljöskyddslagen (1969:387), bilavgaslagen (1986:1386) och lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m. m. är nämnden uppdelad på fem avdelningar. En avdelning leds av generaldirektören och var och en av de fyra övriga av en ställföreträdare för ordföranden (avdelningsordförande).

[S5]Ytterligare bestämmelser om nämndens sammansättning finns i miljöskyddslagen. Förordning (1989:1107).

[S6]/r3/ Verksförordningens tillämpning

4 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på nämnden:

[S2]14 och 15 §§ om myndighetens regelgivning,

[S3]16 § om interna föreskrifter,

[S4]17 § om inhämtande av uppgifter,

[S5]18 § om ärendeförteckning,

[S6]27 § om rätt att besluta i vissa frågor,

[S7]28 § om vem som får begära in förklaringar m. m.,

[S8]29 § om myndighetens beslut.

[S9]I administrativa ärenden tillämpas också reglerna om överklagande i 30 § verksförordningen. Förordning (1989:506).

5 §  I administrativa frågor har generaldirektören det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 4--7 och 9--10 §§verksförordningen (1987:1100). Förordning (1989:1107).

[S2]/r3/ Handläggningen av ärenden enligt miljöskyddslagen m. m.

6 §  I miljöskyddslagen (1969:387), miljöskyddsförordningen (1989:364) och bilavgaslagen (1986:1386) finns bestämmelser om nämndens handläggning av ärenden.

[S2]Vid handläggningen av ärenden som avses i 2 § skall bestämmelserna om förfarandet vid nämnden i tillståndsärenden enligt miljöskyddslagen tillämpas. Förordning (1989:1107).

[S3]/r3/ Handläggningen av administrativa ärenden

7 §  Plenum består av generaldirektören och de fyra övriga ledamöter som anges i 11 § andra stycket miljöskyddslagen (1969:387). Förordning (1989:1107).

8 §  I plenum avgörs ärenden om

 1. interna föreskrifter,
 2. nämndens anslagsframställning och årsbokslut samt riksrevisionsverkets revisionsberättelser och revisionssynpunkter,
 3. skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, dock inte i fråga om provanställning,
 4. disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning.

9 §  Plenum är beslutför när samtliga ledamöter är närvarande.

10 §  Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning, tillämpas bestämmelserna i 16 kap.rättegångsbalken om omröstning i tvistemål.

[S2]I 15 kap. 7 § lagen (1976:600) om offentlig anställning och i 26 § anställningsförordningen (1965:601) finns särskilda bestämmelser om omröstning i vissa personalfrågor.

11 §  Om ett ärende är så brådskande att plenum inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och ledamöterna.

[S2]Om detta förfarande inte är lämpligt, får generaldirektören ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa plenum. Förordning (1989:1107).

12 §  Ärenden som inte skall avgöras i plenum avgörs av generaldirektören ensam.

[S2]I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får nämnden överlåta åt annan tjänsteman att avgöra ärenden som inte är av det slaget att de behöver prövas av generaldirektören. Förordning (1989:1107).

13 §  När generaldirektören inte är i tjänst utövas den av den tjänsteman som generaldirektören bestämmer. Förordning (1989:1107).

14 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 12 § inte behöver föredras.

15 §  Generaldirektören får utan föredragning fatta beslut som inte kan uppskjutas till dess ärendet hunnit föredras. Förordning (1989:1107).

16 §  I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att få avvikande mening antecknad.

[S2]/r3/ Tjänstetillsättningar m. m.

17 §  Av 11 § miljöskyddslagen (1969:387) framgår att regeringen utser generaldirektören, övriga ledamöter samt ersättare för dem. Förordning (1989:1107).

18 §  Generaldirektören, övriga ledamöter samt ersättare för dem utses för högst sex år. Ledamöter och ersättare som är anställda hos nämnden utses dock tills vidare.

[S2]Tjänst som avdelningsordförande och tjänst som överingenjör tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

[S3]Andra tjänster tillsätts av nämnden. Förordning (1989:1107).

[S4]/r3/ Bisysslor

19 §  Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av nämnden även i fråga om överingenjör.

[S2]/r3/ Övriga bestämmelser

20 §  Bestämmelserna i 15 kap. 4 § lagen (1976:600) om offentlig anställning skall gälla för generaldirektören, avdelningsordförande och överingenjör.

[S2]Bestämmelserna i 32 § anställningsförordningen (1965:601) om chef för central förvaltningsmyndighet gäller generaldirektören. Förordning (1989:1107).

Ändringar

Förordning (1988:624) med instruktion för koncessionsnämnden för miljöskydd

  Ikraftträder
  1988-08-01

Förordning (1989:506) om ändring i förordningen (1988:624) med instruktion för koncessionsnämnden för miljöskydd

  Omfattning
  ändr. 3, 4, 6 §§
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1989:1107) om ändring i förordningen (1988:624) med instruktion för koncessionsnämnden för miljöskydd

Omfattning
ändr. 1, 3, 5-7, 11-13, 15, 17, 18, 20 §§
Ikraftträder
1990-02-01

Ändring, SFS 1993:579

  Omfattning
  upph.