Upphävd författning

Bilavgaslag (1986:1386)

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1986-12-18
Ändring införd
SFS 1986:1386 i lydelse enligt SFS 1998:1708
Ikraft
1987-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna lag syftar till att förebygga att bilar och andra motorfordon orsakar skador på människors hälsa eller på miljön genom utsläpp i luften av avgaser och andra ämnen. Lag (1998:1708).

2 §  Motorfordon skall vara så konstruerade och utrustade att de inte släpper ut avgaser och andra ämnen i större mängd än vad som kan godtas från hälso- och miljöskyddssynpunkt. Lag (1998:1708).

Prop. 1997/98:35: Bestämmelsen i det tidigare andra stycket utgår eftersom konstruktionen med krav på avgasgodkännande tas bort. Tredje stycket tas bort likaså, men motsvaras delvis av den nya 8 §.

 • RÅ 1997:82:I ärende om undantag från de svenska bilavgasbestämmelserna för begagnade bilar som skulle föras in till landet har dessa bestämmelser inte ansetts förenliga med artiklarna 30 och 36 i EG-fördraget (I och II).
 • RÅ 1994:28:Fråga om undantag från bilavgasförordningens föreskrifter beträffande utsläpp från tungt lastfordon (bandvagn).

2 a §  Bilar skall delas in i miljöklasser. I fråga om lastbi- lar och bussar med en totalvikt över 3 500 kilogram skall indelningen endast omfatta bilar som är försedda med dieselmo- tor. En bil hänförs till den miljöklass som anges av tillver- karen, om bilen uppfyller utsläppskraven för den angivna miljöklassen.

[S2]Indelningen i miljöklasser skall omfatta

 1. bilar som uppfyller de grundläggande krav i fråga om utsläpp av avgaser och andra ämnen som beslutats inom Europeiska gemenskaperna (miljöklass 3),
 2. bilar som har väsentligt lägre utsläpp eller uppfyller högre krav i fråga om avgasreningssystemens hållbarhet (miljöklass 2),
 3. bilar enligt b) som dessutom uppfyller särskilt höga krav beträffande avgasreningssystemens hållbarhet eller som till följd av låga utsläpp av avgaser och andra ämnen eller låga bulleremissioner är särskilt lämpade för användning i tätortstrafik (miljöklass 1),
 4. bilar som är inrättade för att drivas med enbart elektricitet från batterier (miljöklass 1 E),
 5. bilar som är inrättade för att drivas med antingen elektricitet från batterier eller förbränningsmotor (miljöklass 1 H). Lag (1997:1143).

Prop. 1997/98:35: Paragrafens första stycke ändras med hänsyn till att kravet på avgasgodkännande tas bort. Under a) anges grunden för miljöklass 3 för bilar vara de grundläggande krav som beslutats inom Europeiska gemenskaperna.

3 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 1. begränsning av utsläpp i luften av avgaser och andra ämnen från motorfordon samt om fordonens beskaffenhet, utrustning, hållbarhet och funktion för att uppfylla uppställda krav på begränsning av utsläpp,
 2. skyldighet att underhålla den utrustning på fordonen som begränsar utsläppen och att använda visst bränsle,
 3. kontroll och tillsyn av att fordonen uppfyller kraven på begränsning av utsläpp,
 4. utfärdande av typgodkännande, registrering, ibruktagande och försäljning av fordon och motorer,
 5. de utsläppskrav och övriga tekniska villkor som skall gälla för miljöklasserna, och
 6. förfarandet vid miljöklassning av fordon. Lag (1998:1708).

Prop. 1997/98:35: Tidigare har en bil enligt 2 a § hänförts till en miljöklass i samband med avgasgodkännandet. Eftersom denna bestämmelse tas bort, liksom bemyndigandet i 2 § att meddela föreskrifter om avgasgodkännande, krävs ett nytt bemyndigande. Den föreslagna nya sjätte punkten utgör ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om förfarandet vid miljöklassning av fordon. Sådana föreskrifter kan gälla när ansökan skall ske, vad en ansökan om miljöklassning ...

 • RÅ 1997:82:I ärende om undantag från de svenska bilavgasbestämmelserna för begagnade bilar som skulle föras in till landet har dessa bestämmelser inte ansetts förenliga med artiklarna 30 och 36 i EG-fördraget (I och II).
 • RÅ 1994:28:Fråga om undantag från bilavgasförordningens föreskrifter beträffande utsläpp från tungt lastfordon (bandvagn).

Tillsyn

4 §  Tillsynen över efterlevnaden av denna lag och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen utövas av den myndighet som regeringen bestämmer.

5 §  En tillsynsmyndighet får förelägga en tillverkare av motorfordon att utan ersättning lämna de upplysningar, tillhandahålla de fordon, fordonsdelar och handlingar samt utföra de undersökningar som behövs för tillsynen. Ett föreläggande får förenas med vite.

[S2]För tillsyn enligt denna lag har en tillsynsmyndighet rätt till tillträde till en fabrik eller annan anläggning och får där göra undersökningar.

[S3]Polismyndigheten skall lämna det biträde som behövs för tillsynen. Lag (1998:1708).

Tillverkarens ansvar

6 §  I fråga om sådana bilar med förbränningsmotor som miljöklassindelas enligt 2 a § första stycket svarar tillverkaren gentemot ägarna av fordonen för att brister kostnadsfritt avhjälps, om det vid en myndighets kontroll eller på annat tillförlitligt sätt visas att fordonen inte uppfyller de krav som föreskrivits med stöd av 3 §. Tillverkaren skall också svara för de kostnader som föranleds av

 1. ny kontrollbesiktning efter anmärkning mot avgasreningssystemet, och
 2. körförbud för bilen som beror på omständigheter som tillverkaren svarar för.

[S2]Tillverkaren är inte skyldig att avhjälpa brister på fordon som är äldre än fem år och inte heller brister som beror på fordonens ägare eller brukare eller på en olyckshändelse eller därmed jämförlig omständighet. Skyldigheten gäller inte heller fordon med en totalvikt av högst 3 500 kilogram som har körts mer än 80 000 kilometer eller fordon med högre totalvikt som har körts mer än 160 000 kilometer.

[S3]Tillverkarens ansvar gäller om bilägaren

 1. låter bilen genomgå den underhållsservice som behövs för att vidmakthålla funktionerna hos bilens utsläppsbegränsande anordningar,
 2. vid bensinmotordrift inte använder bränsle som kan försämra funktionen hos bilens utsläppsbegränsande anordningar,
 3. vid utbyte av utsläppsbegränsande anordningar inte skaffar nya delar som från miljösynpunkt är sämre än de delar som bilen var utrustad med när den var ny. Lag (1997:1143).

Prop. 1997/98:35: Genom ändringen i första stycket ändras tillverkarens ansvar från att vara en skyldighet att lämna ett åtagande gentemot bilägaren, till ett ansvar som direkt slås fast i lagen. Bestämmelsen anger också vilka sorters fordon som omfattas av tillverkarens ansvar genom hänvisningen till med förbränningsmotor utrustade bilar, med samma inskränkning som anges i 2 a § första stycket. Därmed undantas, liksom är fallet idag, t ex bensinmotordrivna tunga bilar över 3 500 kg samt elbilar. Andra meningen ...

 • NJA 1998 s. 3:Tolkning av biltillverkares särskilda åtagande beträffande bilavgasrening.

6 a §  Om bilägaren låter någon annan än tillverkaren avhjälpa brist som omfattas av tillverkarens ansvar enligt 6 § och därvid anlitar någon som yrkesmässigt utför bilreparationer, är tillverkaren skyldig att betala skälig ersättning för reparationen till den som har utfört arbetet. Denne har inte rätt att få betalning för reparationen från bilägaren och får inte heller gentemot bilägaren göra gällande åtgärder som kan komma i fråga vid bristande betalning.

[S2]Anspråk på ersättning som avses i första stycket skall, om inte tillverkaren medger annat, åtföljas av en redogörelse för de åtgärder som har vidtagits och en utredning om resultatet av reparationen. Tillverkaren har rätt att inom två veckor från det att han fick del av ersättningsanspråket kräva att den som har utfört arbetet tillställer tillverkaren på dennes bekostnad de delar som har bytts ut vid reparationen. Tillverkaren får inte ifrågasätta betalningsskyldigheten sedan fyra veckor har förflutit efter det att han fick del av ersättningsanspråket och, om han har krävt att erhålla utbytta delar, dessa delar tillställdes honom.

[S3]Om tillverkaren har betalat ersättning som avses i första stycket, får han därefter inte gentemot bilägaren åberopa brist i reparationen som sådan omständighet som avses i 6 § andra stycket. Lag (1997:1143).

Prop. 1997/98:35: Eftersom tillverkaren inte längre gör ett särskilt åtagande gentemot bilägaren görs en följdändring i första stycket. Hänvisning görs till tillverkarens ansvar i stället för till åtagandet enligt 6 §.

7 §  Visar det sig beträffande fordon av viss typ att de krav på begränsning av utsläpp som har föreskrivits med stöd av 3 § eller som gäller för den miljöklass som fordonen tillhör inte uppfylls i godtagbar utsträckning, skall den myndighet som regeringen bestämmer förelägga tillverkaren att vidta de åtgärder som behövs för att bristerna skall avhjälpas. Föreläggandet får förenas med vite.

[S2]Regeringen får meddela föreskrifter som inskränker tillämpningen av första stycket till vissa slag av fordon. Lag (1997:1143).

Prop. 1997/98:35: Ändringen i första stycket innebär att ordet avgasgodkända utgår. Det är dock inte fråga om någon ändring i sak. Vilka fordon som omfattas av hållbarhetskrav framgår av bilavgasförordningen.

Det nya andra stycket motsvaras av det tidigare bemyndigandet till regeringen i 8 § att meddela föreskrifter som inskränker tillämpningen av 7 §.

8 §  I fråga om fordon som tillverkas utomlands svarar den som yrkesmässigt för in fordon till Sverige för tillverkarens räkning solidariskt med tillverkaren för de förpliktelser som tillverkaren har enligt denna lag eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

[S2]Tillverkaren är inte ansvarig för fordon som förts in i Sverige av någon annan än tillverkaren själv eller av den som annars för in fordon i Sverige för tillverkarens räkning. Lag (1997:1143).

Prop. 1997/98:35: Paragrafen är ny. Första stycket motsvaras delvis av de tidigare bestämmelserna i 2 § tredje stycket och tillämpas för det fall tillverkaren inte har säte i Sverige. Som tidigare torde normalt generalagenten anses som den som för in bilar för tillverkarens räkning och vara den som anges som ansvarig vid ansökan om miljöklassning t. ex.

I förtydligande syfte har i andra stycket tagits in en bestämmelse om att tillverkaren inte svarar för fordon som förts in i Sverige av någon annan ...

Avgifter

9 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att särskilda avgifter skall tas ut för tillsyn och kontroll enligt denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen (kontrollavgift). Lag (1997:1143).

Prop. 1997/98:35: Bestämmelsen om att särskilda avgifter för avgasgodkännande får tas ut utgår.

10 §  Om undantag från meddelade föreskrifter medges för ett visst motorfordon eller en grupp av sådana fordon, får en avgift till staten tas ut för varje fordon som undantaget omfattar (dispensavgift).

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om dispensavgiftens beräkning. Härvid skall iakttas att avgiften bör utjämna de ekonomiska fördelarna för den avgiftsskyldige av att fordonet inte uppfyller uppställda krav. Lag (1998:1708).

Överklagande m.m.

11 §  Tillsynsmyndighetens beslut i enskilda fall enligt denna lag eller med stöd av lagen meddelade föreskrifter får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (1997:1143).

[S3]12 § har upphört att gälla genom lag (1996:542).

[S4]13 § har upphört att gälla genom lag (1996:542).

Prop. 1997/98:35: Överklagandebestämmelsen ändras till att avse inte bara vissa angivna beslut enligt lagen utan samtliga tillsynsmyndighetens beslut i enskilda fall enligt lagen eller med stöd av lagen meddelade föreskrifter. Samtliga överklagandebestämmelser avses genom ändringen i princip återfinnas i bilavgaslagen. Ett undantag kommer AB Svensk Bilprovnings beslut om miljöklassning, som överklagas till Statens naturvårdsverk, att utgöra. Denna ...

Ändringar och övergångsbestämmelser

Bilavgaslag (1986:1386)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987. Bestämmelserna i 2 § tredje stycket samt 6--8, 12 och 13 §§ gäller dock inte motordrivna fordon som vid registrerings- eller typbesiktning betecknats som 1988 eller tidigare års modell.
  Förarbeten
  Prop. 1986/87:56
  Ikraftträder
  1987-07-01

Lag (1989:317) om ändring i bilavgaslagen (1986:1386)

Lag (1990:614)om ändring i bilavgaslagen (1986:1386)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.
  2. Äldre föreskrifter skall tillämpas på fordon som vid registrerings- eller typbesiktning betecknats som 1992 eller tidigare års modell.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:141
  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1991-01-01

Lag (1991:655) om ändring i bilavgaslagen (1986:1386)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.
  2. Bestämmelserna i 2 a § tillämpas första gången på fordon som vid registrerings- eller typbesiktning betecknas som 1993 års modell eller senare års modell.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:156
  Omfattning
  ändr. 7 §; ny 2 a §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1991:2010) om ändring i bilavgaslagen (1986:1386)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.
  I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:47
  Omfattning
  ändr. 11 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1995:64) om ändring i bilavgaslagen (1986:1386)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:165, Prop. 1994/95:27, Bet. 1994/95:JuU6
  Omfattning
  ändr. 11 §
  Ikraftträder
  1995-04-01

Lag (1995:1387) om ändring i bilavgaslagen (1986:1386)

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:86, Prop. 1995/96:6, Bet. 1995/96:JoU6
  Omfattning
  ändr. 2 a, 6 §§
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1996:542) om ändring i bilavgaslagen (1986:1386)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996 men tillämpas inte i de fall där det första beslutet i ett ärende enligt 7 § fattats innan dess.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:244, Prop. 1995/96:175, Bet. 1995/96:JoU22
  Omfattning
  upph. 12, 13 §§; ändr. 3, 11 §§
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1997:1143) om ändring i bilavgaslagen (1986:1386)

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:101, Prop. 1997/98:35, Bet. 1997/98:JoU10
  Omfattning
  ändr, 2, 2 a, 3, 6, 6 a, 7, 8, 9, 11 §§
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1998:1708) om ändring i bilavgaslagen (1986:1386)

Förarbeten
Rskr. 1998/99:33, Prop. 1998/99:13, Bet. 1998/99:MJU4
Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 5, 10 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Ändring, SFS 2001:1080

Omfattning
upph.