Upphävd författning

Förordning (1993:1710) med instruktion för Post- och telestyrelsen

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1993-12-22
Ändring införd
SFS 1993:1710 i lydelse enligt SFS 1996:1367
Ikraft
1994-03-01
Upphäver
Förordning (1992:895) med instruktion för Telestyrelsen
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Post- och telestyrelsen är central förvaltningsmyndighet inom post-, tele- och radioområdena.

[S2]Inom postområdet skall Post- och telestyrelsen

 • verka för att en väl fungerande post- och kassaservice finns tillgänglig för alla enligt de mål som anges i postlagen (1993:1684),
 • fortlöpande följa utvecklingen och bevaka att postservicen och kassaservicen motsvarar samhällets behov och årligen i sin årsredovisning redovisa förändringar av kvalitets- och servicenivån i landets alla delar, samt
 • övervaka prisutvecklingen.

[S3]Post- och telestyrelsen har inom tele- och radioområdena till uppgift att

 • främja ett effektivt telesystem i enlighet med fastlagda telepolitiska mål,
 • svara för att möjligheterna till radiokommunikationer och andra användningar av radiovågor utnyttjas effektivt,
 • främja en sund konkurrens och övervaka prisutvecklingen, samt
 • följa den tekniska utvecklingen. Förordning (1996:1136).

2 §  Post- och telestyrelsen skall inom postområdet särskilt

 1. pröva frågor om tillstånd och utöva tillsyn enligt postlagen (1993:1684),
 2. meddela föreskrifter enligt postförordningen (1993:1709),
 3. utreda behovet av och medverka vid tillkomsten av överenskommelser mellan Sverige och andra länder, samt
 4. handlägga frågor som rör det europeiska integrationsarbetet, den internationella postunionen (UPU), den europeiska post- och telesammanslutningen (CEPT) och annat internationellt samarbete. Förordning (1996:1136).

3 §  Post- och telestyrelsen skall inom tele- och radioområdena särskilt

 1. pröva frågor om tillstånd och utöva tillsyn enligt telelagen (1993:597) och lagen (1993:599) om radiokommunikation,
 2. meddela föreskrifter enligt teleförordningen (1993:598) och förordningen (1993:600) om radiokommunikation,
 3. upprätta planer för frekvensfördelning till ledning för radioanvändningen,
 4. utöva tillsyn enligt lagen (1992:1527) om teleterminalutrustning samt meddela föreskrifter och registrera teleterminalutrustning (typ- godkännande) enligt förordningen (1993:614) om teleterminalutrustning,
 5. utreda behovet av och medverka vid tillkomsten av överenskommelser mellan Sverige och andra länder,
 6. handlägga frågor som rör det europeiska integrationsarbetet, den internationella teleunionen (ITU), den europeiska post- och tele- sammanslutningen (CEPT) och annat internationellt samarbete,
 7. delta i nationellt och internationellt standardiseringsarbete,
 8. handlägga ärenden som rör godkännande av jordstationer samt teknisk och ekonomisk koordinering enligt konventionerna om de internationella telesatellitorganisationerna Intelsat, Inmarsat och Eutelsat.

4 §  När Post- och telestyrelsen beslutar om föreskrifter skall den i förekommande fall beakta nationell och internationell standard.

5 §  Post- och telestyrelsen skall fullgöra den prövning eller tillsyn som regeringen särskilt beslutar om i samband med avtal mellan staten och en post- eller teleoperatör.

[S2]Post- och telestyrelsen får täcka kostnaderna för denna verksamhet på det sätt som anges i beslutet.

6 §  Post- och telestyrelsen får, med de begränsningar som följer av datalagen (1973:289) och sekretesslagen (1980:100), till myndigheter och enskilda sälja uppgifter ur Post- och telestyrelsens frekvens- och tillståndsregister.

[S2]Uppgifterna får lämnas ut via terminal, på medium för automatisk databehandling eller på annat sätt. Grunderna för prissättningen bestäms av Post- och telestyrelsen.

[S3]Uppgifter som avser den registrerades personliga förhållanden får inte säljas om de kan antas utgöra ett hot mot den registrerades personliga integritet. Om den registrerade har anmält till Post- och telestyrelsen att han eller hon önskar att uppgifterna inte används för direktreklam, får de inte säljas för sådant ändamål. Förordning (1995:467).

7 §  Beträffande konkurrens- och konsumentfrågor skall Post- och telestyrelsen samråda med berörda myndigheter på konkurrens- och konsumentområdet.

8 § har upphävts genom förordning (1994:1167).

9 §  Bestämmelser om avgifter för Post- och telestyrelsens verksamhet finns i

Verksförordningens tillämpning

10 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Post- och telestyrelsen med undantag av 3, 4, 6, 7, 9 och 35 §§. Förordning (1996:329).

Post- och telestyrelsens ledning

11 §  Post- och telestyrelsen leds av en styrelse. Den består av lägst fem och högst tio personer, generaldirektören medräknad. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

[S2]Styrelsen ansvarar för myndighetens verksamhet.

[S3]Generaldirektören är under styrelsen chef för Post- och telestyrelsen. Generaldirektören ansvarar för och leder den löpande verksamheten enligt styrelsens direktiv och riktlinjer. Förordning (1996:1367).

12 § har upphävts genom förordning (1996:329).
Organisation
13 § har upphävts genom förordning (1996:329).
14 § har upphävts genom förordning (1995:160).
15 § har upphävts genom förordning (1996:329).

Personalföreträdare

16 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Post- och telestyrelsen.

17 § har upphävts genom förordning (1996:329).
18 § har upphävts genom förordning (1996:329).
19 § har upphävts genom förordning (1996:329).
20 § har upphävts genom förordning (1996:329).

Bisysslor

21 §  Besked om bisyssla enligt 12 § anställningsförordningen (1994:373) lämnas av Post- och telestyrelsen även i fråga om generaldirektören. En anställd hos Post- och telestyrelsen får inte för egen eller någon annans räkning driva företag vars verksamhet faller inom post-, tele- eller radioområdena. Den anställde får inte heller vara anställd hos eller åta sig uppdrag för ett sådant företag. Post- och telestyrelsen kan dock i vissa fall medge undantag från detta förbud. Förordning (1996:329).

Överklaganden

22 §  Post- och telestyrelsens beslut i personalärenden får överklagas hos regeringen, om något annat inte följer av -- lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål, -- lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga, -- andra föreskrifter.

23 §  Post- och telestyrelsens beslut i andra ärenden får överklagas bara om det är särskilt föreskrivet. Om ärendet avser myndighets- utövning mot någon enskild och det inte finns några särskilda föreskrifter om överklagande får dock beslutet överklagas hos regeringen.

Ändringar

Förordning (1993:1710) med instruktion för Post- och telestyrelsen

  Ikraftträder
  1994-03-01

Förordning (1994:130) om ändring i förordningen (1993:1710) med instruktion för Post- och telestyrelsen

  Omfattning
  upph. 6 §; ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1994-06-01

Förordning (1994:1085) om ändring i förordningen (1993:1710) med instruktion för Post- och telestyrelsen

  Omfattning
  ändr. 21 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1994:1167) om ändring i förordningen (1993:1710) med instruktion för Post- och telestyrelsen

  Omfattning
  upph. 8 §
  Ikraftträder
  1994-08-01

Förordning (1994:1273) om ändring i förordningen (1993:1710) med instruktion för Post- och telestyrelsen

  Omfattning
  ändr. 19 §
  Ikraftträder
  1994-11-01

Förordning (1995:160) om ändring i förordningen (1993:1710) med instruktion för Post- och telestyrelsen

  Omfattning
  upph. 14 §; ändr. 13, 17, 18 §§
  Ikraftträder
  1995-03-01

Förordning (1995:467) om ändring i förordningen (1993:1710) med instruktion för Post- och telestyrelsen

  Omfattning
  ny 6 §
  Ikraftträder
  1995-06-01

Förordning (1996:329) om ändring i förordningen (1993:1710) med instruktion för Post- och telestyrelsen

  Omfattning
  upph. 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20 §§, rubr. närmast före 12, 17, 18 §§; ändr. 10, 11, 21 §§
  Ikraftträder
  1996-06-01

Förordning (1996:1136) om ändring i förordningen (1993:1710) med instruktion för Post- och telestyrelsen

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1996:1367) om ändring i förordningen (1993:1710) med instruktion för Post- och telestyrelsen

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
1997-02-01

Ändring, SFS 1997:401

  Omfattning
  upph.