Upphävd författning

Förordning (1992:895) med instruktion för Telestyrelsen

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1992-06-18
Ändring införd
SFS 1992:895
Ikraft
1992-07-01
Upphäver
Förordning (1989:600) med instruktion för statens telenämnd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Telestyrelsen är central förvaltningsmyndighet med uppgift att främja ett effektivt telesystem i enlighet med fastlagda telepolitiska mål och att svara för ett effektivt nyttjande av möjligheterna till radiokommunikationer och andra användningar av radiovågor.

[S2]Telestyrelsen skall främja en sund konkurrens och övervaka prisutvecklingen inom teleområdet.

[S3]Telestyrelsen skall också följa den tekniska utvecklingen inom sitt område. Förordning (1993:615).

2 §  Telestyrelsen skall inom tele- och radioområdena särskilt

 1. pröva frågor om tillstånd och utöva tillsyn enligt telelagen (1993:597) och lagen (1993:599) om radiokommunikation,
 2. meddela föreskrifter enligt teleförordningen (1993:598) och förordningen (1993:600) om radiokommunikation samt till ledning för radioanvändningen upprätta planer för frekvensfördelning,
 3. utöva tillsyn enligt lagen (1992:1527) om teleterminalutrustning samt meddela föreskrifter och registrera teleterminalutrustning (typgodkännande) enligt förordningen (1993:614) om teleterminalutrustning,
 4. utreda behovet av och medverka vid tillkomsten av överenskommelser mellan Sverige och andra länder,
 5. handlägga frågor som rör det europeiska integrationsarbetet, den internationella teleunionen (ITU), den europeiska post- och telesammanslutningen (CEPT) och annat internationellt samarbete,
 6. delta i nationellt och internationellt standardiseringsarbete.
 7. handlägga ärenden som rör godkännande av jordstationer samt teknisk och ekonomisk koordinering enligt konventionerna om de internationella telesatellitorganisationerna Intelsat, Inmarsat och Eutelsat.

[S2]När Telestyrelsen beslutar om föreskrifter skall den i förekommande fall beakta nationell och internationell standard. Förordning (1993:1186).

2 a §  Telestyrelsen skall fullgöra den prövning eller tillsyn som regeringen särskilt beslutar om i samband med avtal mellan staten och en teleoperatör.

[S2]Telestyrelsen får täcka kostnaderna för denna verksamhet på det sätt som anges i beslutet. Förordning (1993:997).

3 §  Telestyrelsen utför inom sitt verksamhetsområde klassificering av fartygsstationer samt utfärdar certifikat och tillståndsbevis för dessa enligt vad som är särskilt föreskrivet.

4 §  Beträffande konkurrensfrågor skall Telestyrelsen samråda med berörda myndigheter på konkurrens- och konsumentområdet.

5 §  Telestyrelsen svarar för att behövlig statistik inom teleområdet framställs.

6 §  Bestämmelser om avgifter för Telestyrelsens verksamhet finns i

Verksförordningens tillämpning

7 §  Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på Telestyrelsen med undantag av 30 §.

Telestyrelsens ledning

8 §  Telestyrelsens generaldirektör är chef för myndigheten.

Styrelsen

9 §  Telestyrelsens styrelse består av högst åtta personer, generaldirektören medräknad.

[S2]En av styrelsens ledamöter är ordförande och en är vice ordförande.

[S3]Styrelsen är beslutför när ordföranden, generaldirektören och minst tre av de andra ledamöterna är närvarande.

Organisation

10 §  Inom Telestyrelsen finns fyra avdelningar, nämligen

[S2]administrativa avdelningen,

[S3]beredskapsavdelningen,

[S4]tekniska avdelningen samt

[S5]tillstånds- och tillsynsavdelningen.

[S6]Under tillstånds- och tillsynsavdelningen finns fyra regioner.

[S7]Dessutom finns ett rättssekretariat och ett samordningssekretariat. Förordning (1993:997).

11 §  Varje avdelning och sekretariat leds av en direktör. Direktören för rättssekretariatet är myndighetens chefsjurist.

12 §  En av direktörerna är generaldirektörens ställföreträdare.

Personalföreträdare

13 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Telestyrelsen.

Personalansvarsnämnden

14 §  Personalansvarsnämnden består -- förutom av generaldirektören, chefsjuristen och personalföreträdarna -- av de direktörer styrelsen bestämmer.

[S2]Nämnden är beslutför när ordföranden och minst två andra ledamöter, däribland chefsjuristen, är närvarande.

Tjänstetillsättningar m. m.

15 §  Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Tjänster som direktör tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

[S3]Andra tjänster tillsätts av Telestyrelsen.

16 §  Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av generaldirektören.

17 §  Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Regeringen utser ordförande och vice ordförande i styrelsen. Förordnandena ges för en bestämd tid.

Bisysslor

18 §  Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av Telestyrelsen även i fråga om tjänster som tillsätts av regeringen.

[S2]En tjänsteman hos Telestyrelsen får inte för egen eller någon annans räkning driva företag vars verksamhet faller inom tele- eller radioområdena. Han får inte heller vara anställd hos eller åta sig uppdrag för ett sådant företag. Telestyrelsen kan dock i vissa fall medge undantag från detta förbud.

Överklaganden

19 §  Telestyrelsens beslut i personalärenden får överklagas hos regeringen, om något annat inte följer av

 • lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål,
 • lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga,
 • andra föreskrifter.

20 §  Telestyrelsens beslut i andra ärenden får överklagas bara om det är särskilt föreskrivet. Om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild och det inte finns några särskilda föreskrifter om överklagande får dock beslutet överklagas hos regeringen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1992:895) med instruktion för Telestyrelsen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992. Genom förordningen upphävs förordningen (1989:600) med instruktion för Statens telenämnd.
 2. Sådana föreskrifter som avses i 2 § och som före ikraftträdandet har meddelats av Televerket eller Statens telenämnd och inte har ersatts av någon motsvarande föreskrift av Telestyrelsen skall fortfarande gälla och anses vara meddelade av Telestyrelsen.
Ikraftträder
1992-07-01

Förordning (1993:615) om ändring i förordningen (1992:895) med instruktion för Telestyrelsen

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 6 §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1993:997) om ändring i förordningen (1992:895) med instruktion för Telestyrelsen

  Omfattning
  ändr. 10 §; ny 2 a §
  Ikraftträder
  1993-09-01

Förordning (1993:1186) om ändring i förordningen (1992:895) med instruktion för Telestyrelsen

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Ändring, SFS 1993:1710

  Omfattning
  upph.