Upphävd författning

Lag (1993:892) om ackord rörande statliga fordringar m.m.

Departement
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1993-06-10
Ändring införd
SFS 1993:892 i lydelse enligt SFS 2006:749
Ikraft
1994-01-01
Upphäver
Förordning (1965:852) om ackord och avskrivning rörande vissa skatter
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Denna lag gäller i fråga om skatt, avgift, böter eller annan staten tillkommande fordran som vid verkställighet enligt utsökningsbalken handläggs i allmänt mål. Lagen gäller dock inte i fråga om fordran som grundas på studiestödslagen (1973:349) eller studiestödslagen (1999:1395). Lag (1999:1405).

Ackord

2 §  Beslut om att anta förslag om ackord fattas av Skatteverket.

[S2]Skatteverket får uppdra åt Kronofogdemyndigheten att fatta beslut om att anta förslag om ackord. Lag (2006:716).

3 §  Förslag om ackord får antas om det kan anses ekonomiskt fördelaktigt för det allmänna och det inte med hänsyn till gäldenärens personliga förhållanden eller av annan anledning framstår som olämpligt från allmän synpunkt.

[S2]Ackordsförslag som inte framställts i konkurs eller enligt lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion får antas endast om övriga borgenärer som ackordet angår godkänner det. Lag (1998:195).

Skuldsanering

4 §  Beslut om nedsättning av fordran fattas av Kronofogdemyndigheten.

[S2]Kronofogdemyndigheten företräder det allmänna som borgenär vid skuldsanering. Lag (2006:749).

Prop. 2005/06:200: Förslaget om en rikstäckande kronofogdemyndighet innebär bl.a. att det kommer att finnas bara en sådan myndighet i landet. Paragrafen har ändrats i enlighet med detta.

Prop. 2005/06:124: Paragrafen anger vilken myndighet som är behörig att pröva frågor om nedsättning av sådana statliga fordringar som omfattas av lagen. Frågan har behandlats i övervägandena avsnitt 4.8.

Med nedsättning av fordran avses, liksom tidigare, att staten helt eller delvis efterger sin fordran inom ramen för en frivillig uppgörelse utanför skuldsaneringsförfarandet.

I paragrafens första ...

5 §  Beslut om nedsättning av fordran får fattas om förutsättningarna för skuldsanering är uppfyllda och berörda borgenärer gör motsvarande eftergift. Lag (2006:749).

Prop. 2005/06:124: I paragrafen anges förutsättningarna för att sätta ned statens fordran inom ramen för en frivillig uppgörelse utanför skuldsaneringsförfarandet.

I den tidigare regleringen innefattades även förutsättningarna för att godta ett förslag om frivillig skuldsanering i det dåvarande andra steget. Som en följd av att institutet frivillig skuldsanering har utmönstrats ur den nya skuldsaneringslagen har denna del utgått. ...

Överklagande

6 §  Beslut enligt denna lag får inte överklagas. Lag (1998:195).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1993:892) om ackord rörande statliga fordringar m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 då förordningen (1965:852) om ackord och avskrivning rörande vissa skatter skall upphöra att gälla. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om förslag om ackord som framställts före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:448, Prop. 1992/93:198, Bet. 1992/93:SkU27
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1994:345) om ändring i lagen (1993:892) om ackord rörande statliga fordringar m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:303, Prop. 1993/94:123, Bet. 1993/94:LU26
  Omfattning
  ändr. 2, 3 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1996:779) om ändring i lagen (1993:892) om ackord rörande statliga fordringar m.m.

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 september 1996.
  2. I fråga om ackordsförslag som framställts enligt ackordslagen (1970:847) gäller 3 § i dess äldre lydelse.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:279, Prop. 1995/96:5, Bet. 1995/96:LU11
  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1996-09-01

Lag (1998:195) om ändring i lagen (1993:892) om ackord rörande statliga fordringar m.m.

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.
  2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om ackordsförslag som har framställts och ansökan om frivillig skuldsanering som har gjorts före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:194, Prop. 1997/98:65, Bet. 1997/98:SkU19
  Omfattning
  ändr. 2, 3, 4, 5 §§; ny 6 §, rubr. närmast före 1, 2, 4, 6 §§
  Ikraftträder
  1998-07-01

Lag (1999:1405) om ändring i lagen (1993:892) om ackord rörande statliga fordringar m.m.

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:96, Prop. 1999/2000:10, Bet. 1999/2000:UbU7
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2001-07-01

Lag (2003:707) om ändring i lagen (1993:892) om ackord rörande statliga fordringar m.m.

Förarbeten
Rskr. 2003/04:17, Prop. 2002/03:99, Bet. 2003/04:SkU2
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2006:716) om ändring i lagen (1993:892) om ackord rörande statliga fordringar m.m.

Förarbeten
Rskr. 2005/06:356, Prop. 2005/06:200, Bet. 2005/06:SkU35
Omfattning
ändr. 2, 4 §§
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2006:749) om ändring i lagen (1993:892) om ackord rörande statliga fordringar m.m.

Förarbeten
Rskr. 2005/06:356, Prop. 2005/06:200, Bet. 2005/06:SkU35
Omfattning
ändr. 4, 5 §§
Ikraftträder
2007-01-01

Ändring, SFS 2007:324

Omfattning
upph.