Upphävd författning

Förordning (1993:98) med instruktion för Nämnden för offentlig upphandling

Departement
Finansdepartementet RS
Utfärdad
1993-02-18
Ändring införd
SFS 1993:98 i lydelse enligt SFS 2001:1028
Ikraft
1993-03-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Nämnden för offentlig upphandling har till uppgift att

 • utöva tillsyn över den offentliga upphandlingen enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling och förordningen (1980:849) om tillämpningen av GATT-överenskommelsen om statlig upphandling,
 • följa utvecklingen på upphandlingsområdet inom den Europeiska Frihandelssammanslutningen (EFTA), Europeiska gemenskaperna (EG), Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), GATT och WTO-överenskommelsen om statlig upphandling,
 • lämna information och allmänna råd inom nämndens tillsynsområden och följa tillämpningen av de nationella leveransbestämmelserna samt verka för en enhetlig tillämpning av dessa,
 • samla in och bearbeta uppgifter för statistikändamål,
 • verka för en effektiv offentlig upphandling. Förordning (1996:580).

Sammansättning

2 §  Nämnden består av högst åtta personer. En av ledamöterna är vice ordförande. Vid behov kan nämnden tillfälligt adjungera en eller flera ledamöter med särskild sakkunskap.

Organisation

3 §  Vid nämnden finns ett kansli som leds av en chef.

Verksförordningens tillämpning

4 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på nämnden:

[S2]2 § om behörighet att företräda staten vid domstol,

[S3]16 § om medverkan i EU-arbetet,

[S4]18 § om myndighetens organisation m. m.,

[S5]26 § om ärendenas handläggning,

[S6]27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,

[S7]29 § om inhämtande av uppgifter och utövande av tillsyn,

[S8]30 § om ärendeförteckning,

[S9]31 § om myndighetens beslut, och

[S10]35 § om överklagande

5 §  Nämnden ansvarar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6-9, 13 och 15 §§verksförordningen (1995:1322). Förordning (1996:580).

Ärendenas handläggning

6 §  Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

[S2]När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

7 §  Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

8 §  Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till ordföranden eller till någon annan som tjänstgör hos nämnden att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av nämnden.

9 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 8 § inte behöver föredras.

Anställning m.m.

10 §  Ledamöterna utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Regeringen utser ordförande och vice ordförande. Förordnandena ges för en bestämd tid. Förordning (1996:580).

11 §  Chefen för kansliet anställs genom beslut av regeringen.

[S2]Andra anställningar beslutas av nämnden. Förordning (1996:580).

12 § Har upphävts genom förordning (2001:1028).

Ändringar

Förordning (1993:98) med instruktion för Nämnden för offentlig upphandling

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:120, Prop. 1992/93:88, Bet. 1992/93:FiU5
  Ikraftträder
  1993-03-15

Förordning (1993:98) med instruktion för Nämnden för offentlig upphandling

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1996:580) om ändring i förordningen (1993:98) med instruktion för Nämnden för offentlig upphandling

  Omfattning
  nuvarande 11, 12, 13 §§ betecknas 10, 11, 12 §§; ändr. 1, 4, 5, de nya 11, 12 §§, rubr. närmast före den nya 10 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (2001:1028) om ändring i förordningen (1993:98) med instruktion för Nämnden för offentlig upphandling

Omfattning
upph. 12 §, rubr. närmast före 12 §
Ikraftträder
2002-01-01

Ändring, SFS 2007:690

Omfattning
upph