Förordning (1994:1214) om statsbidrag till försöksverksamhet med aspirantutbildning på eftergymnasial nivå

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1994-08-18
Ändring införd
SFS 1994:1214
Ikraft
1994-09-01
Tidsbegränsad
1996-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §  Statsbidrag får lämnas för försöksverksamhet med aspirantutbildning på efter gymnasial nivå enligt bestämmelserna i denna förordning.

[S2]Statsbidrag får inte lämnas för en sådan del av utbildningen för vilken statsbidrag lämnas i någon annan ordning.

[S3]Statsbidrag får lämnas med högst 22 800 kronor för varje aspirant.

Utbildningen

2 §  Utbildningen skall vara på eftergymnasial nivå och bestå av dels handledd praktik hos ett företag, dels teoretiska studier vid ett universitet eller en högskola eller hos en annan utbildningsanordnare.

[S2]Utbildningen skall pågå på heltid under minst nio och högst tolv månader och vara avslutad senast den 30 juni 1996.

[S3]De teoretiska studierna skall syfta till att öka den studerandes kompetens i ett ämne som har betydelse för den valda yrkesinriktningen.

3 §  Utbildningen vid universitet och högskolor får anordnas som uppdragsutbildning.

4 §  Utbildningen skall bedrivas i Sverige.

5 §  Utbildningen skall vara avgiftsfri för den studerande.

Tillträde till utbildningen

6 §  Till utbildningen får endast antas personer som vid utbildningens början

  1. är anmälda som arbetssökande vid den offentliga arbetsförmedlingen i den ordning som Arbetsmarknadsstyrelsen föreskriver och inte har kunnat få ett lämpligt arbete,
  2. har slutfört en utbildning på en linje eller ett nationellt program i gymnasieskolan eller har en likvärdig utbildning,
  3. är bosatta i Sverige, och
  4. har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Ansökan och utbetalning

7 §  Ansökan om statsbidrag skall göras av den som är ansvarig för utbildningen. Ansökan skall göras hos Utredningen om kvalificerad eftergymnasial yrkesutbildning (U 1994:06).

8 §  Statsbidrag betalas ut av Kammarkollegiet till företaget efter beslut av utredningen.

[S2]Utredningen får också pröva övriga frågor som kan bli aktuella vid tillämpningen av denna förordning.

Tillsyn och uppgiftsskyldighet

9 §  Utbildningen skall stå under tillsyn av utredningen.

10 §  Utbildningsanordnarna är skyldiga att lämna de uppgifter som utredningen bestämmer.

Studiestöd

11 §  Den som går igenom en utbildning enligt denna förordning kan få studiemedel enligt studiestödslagen (1973:349) och studiestödsförordningen (1973:418) eller särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa enligt lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa och förordningen (1983:1031) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa. Detta gäller trots att utbildningen inte anges i bilagan till studiestödsförordningen och trots bestämmelsen i 2 § första stycket förordningen om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa. Det gäller även om utbildningen anordnas som uppdragsutbildning.

Rapportering

12 §  Centrala studiestödsnämnden skall för varje kalenderhalvår till regeringen redovisa

  1. det antal studerande som har fått studiestöd för utbildning enligt denna förordning,
  2. de belopp som har betalats ut i form av bidrag och lån, samt
  3. de utbildningar som studiestöd har betalats för.

Överklagande

13 §  Beslut enligt denna förordning av utredningen får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1994:1214) om statsbidrag till försöksverksamhet med aspirantutbildning på eftergymnasial nivå

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1994 och gäller till utgången av juni 1996. Bestämmelserna skall dock tillämpas på utbildning som äger rum från och med den 1 juli 1994.
Ikraftträder
1994-09-01