Upphävd författning

Lag (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1983-12-15
Ändring införd
SFS 1983:1030 i lydelse enligt SFS 2000:1373
Ikraft
1984-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa kan utgå till arbetslösa enligt denna lag samt de närmare bestämmelser regeringen meddelar.

2 §  Särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa lämnas enligt bestämmelserna i 7 kap.7 a och 7 b §§studiestödslagen (1973:349) vare sig den studerande är medlem i en arbetslöshetskassa eller inte. I övrigt skall bestämmelserna i 1 kap.5 och 8 §§, 7 kap.1, 2, 4-5 a §§, 7 § tredje och fjärde stycket, 8 b, 9 och 17-20 §§ samt 9 kap.1-3 och 7 §§studiestödslagen tillämpas på särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa.

[S2]Vid beräkningen av stödet används det lägsta aktivitetsstöd enligt bestämmelserna om dagpenning som kan betalas till en person som har rätt till ersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och som uppfyller villkoren för ersättning vid arbetslöshet eller har fått ersättning under den längsta tid som ersättning kan betalas ut.

[S3]När stödet beräknas med ledning av aktivitetsstödet enligt bestämmelserna om dagpenning, används alltid det aktivitetsstöd som den studerande skulle ha fått för heltidsarbete. Lag (2000:1373).

2 a §  Särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa får lämnas tidigast under det kalenderår då den arbetslöse fyller 21 år.

[S2]Särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa kan lämnas till en studerande som har förvärvsarbetat under minst tre kalenderår före det kalenderår för vilket vuxenstudiestödet skall lämnas. Med förvärvsarbete får jämställas vissa andra verksamheter. Närmare bestämmelser om vilken omfattning förvärvsarbetet skall ha haft under ett kalenderår för att få medräknas samt om vilka andra verksamheter som får jämställas med förvärvsarbete, meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen utser. Lag (1993:871).

3 §  Särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa beviljas efter ansökan. Ansökan ges in inom den tid och i den ordning som bestäms av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

[S2]Särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa får beviljas för högst två kalenderhalvår i sänder. Lag (1997:1216).

3 a §  Sökande som tidigare har haft särskilt utbildningsbidrag för en viss utbildning och som fortsätter denna utbildning har förtur till särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela de ytterligare föreskrifter om förtur som behövs. Lag (1997:1216).

4 §  Särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa handhas av Centrala studiestödsnämnden. Lag (1992:401).

5 §  Den som har uppburit särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa i form av studielån skall återbetala dessa enligt bestämmelserna i 8 kap.studiestödslagen (1973:349). Lag (1992:401).

6 §  Ett beslut att avslå en ansökan om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa får inte överklagas. Lag (1986:252).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa

Lag (1985:479) om ändring i lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985.
  Om särskilda skäl föreligger får studiestödet lämnas för fortsatta studier i viss utbildning som påbörjats före den 1 juli 1985 med särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa även om den arbetslöse inte uppfyller kraven i 2 a § för sådant stöd.
  Förarbeten
  Prop. 1984/85:150
  Omfattning
  ändr. 2 §; ny 2 a §
  Ikraftträder
  1985-07-01

Lag (1986:252) om ändring i lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa

  Förarbeten
  Prop. 1985/86:128
  Omfattning
  ändr. 3, 4, 6 §§
  Ikraftträder
  1986-07-01

Lag (1989:230) om ändring i lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa

Lag (1992:401) om ändring i lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa

Lag (1993:871) om ändring i lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:50, Bet. 1992/93:FiU30
  Omfattning
  ändr. 2, 2 a §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1994:358) om ändring i lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa

  Förarbeten
  Prop. 1993/94:100, Bet. 1993/94:SfU13
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:1171) om ändring i lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:438, Prop. 1993/94:156, Bet. 1993/94:SfU25
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1994:1825) om ändring i lagen (1994:1171) om ändring i lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:82, Prop. 1994/95:98, Bet. 1994/95:SfU9
  Omfattning
  upph. 1994:1171

Lag (1995:481) om ändring i lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:278, Prop. 1994/95:100, Bet. 1994/95:SfU12
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1995:995) om ändring i lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa

  Förarbeten
  Prop. 1994/95:150, Bet. 1994/95:FiU20
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1997:574) om ändring i lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:284, Prop. 1996/97:150, Bet. 1996/97:FiU20
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1997-07-01

Lag (1997:1216) om ändring i lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:110, Prop. 1997/98:1, Bet. 1997/98:UbU2
  Omfattning
  ändr. 2, 3 §§; ny 3 a §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Ändring, SFS 1999:1395

Övergångsbestämmelse

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om studiestöd som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
upph.

Lag (2000:1373) om ändring i lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa

Förarbeten
Rskr. 2000/02:100, Prop. 2000/01:1, Bet. 2000/01:UbU2
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2001-01-01