Upphävd författning

Förordning (1983:1031) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1983-12-15
Ändring införd
SFS 1983:1031
Ikraft
1984-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa kan lämnas till sådan arbetslös som vid tiden för studiernas början

 1. är anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen i den ordning som Arbetsmarknadsstyrelsen föreskriver och
 2. inte kan få lämpligt arbete. Förordning (1993:873).

2 §  Studiestöd kan lämnas för studier på grundskolenivå och under högst fyra terminer för studier på gymnasieskolenivå.

[S2]Närmare bestämmelser om vilken utbildning som skall anses ligga på grundskole- eller gymnasieskolenivå meddelas av Centrala studiestödsnämnden. Förordning (1998:657).

2 a §  Studiestöd för fortsatta studier i en viss utbildning som har påbörjats tidigare får beviljas endast om den studerande för dessa studier inte har fått studiestöd enligt studiestödslagen (1973:349). Förordning (1993:873).

2 b §  Närmare bestämmelser om vilken omfattning förvärvsarbete skall ha haft under ett kalenderår för att få medräknas vid prövning av rätten till studiestödet enligt 2 a § lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa samt om vilka andra verksamheter som får jämställas med förvärvsarbete, meddelas av centrala studiestödsnämnden. Förordning (1986:394).

3 § har upphävts genom förordning (1993:873).

4 §  En ansökan om studiestöd skall göras på en blankett som Centrala studiestödsnämnden fastställer. Den skall ges in till Centrala studiestödsnämnden senast den 30 juni varje år för studier som bedrivits efter den 30 juni året före. Förordning (1995:935).

5 §  Uppgift i ansökan avges på heder och samvete. Ansökan skall vara underskriven av den sökande. Har denne en förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken, skall ansökan vara underskriven av förvaltaren, om det kan anses ingå i förvaltaruppdraget. Förordning (1988:1382).

6 §  Centrala studiestödsnämnden skall bevilja studiestöd till behöriga sökande från varje län i den ordning ansökningarna kommer in till nämnden. Förordning (1992:811).

8 §  Arbetsmarknadsstyrelsen skall på begäran lämna Centrala studiestödsnämnden sådana uppgifter om den sökande som anges i 1 §. Uppgifterna får lämnas på medium för automatisk databehandling. Förordning (1993:873).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1983:1031) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa

Förarbeten
Prop. 1983/84:25
Ikraftträder
1984-01-01

Förordning (1984:645) om ändring i förordningen (1983:1031) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa

  Omfattning
  ändr. 4 §; ny 2 a §
  Ikraftträder
  1984-07-12

Förordning (1985:480) om ändring i förordningen (1983:1031) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa

  Omfattning
  ändr. 4, 7 §§
  Ikraftträder
  1985-07-01

Förordning (1986:394) om ändring i förordningen (1983:1031) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa

  Omfattning
  ändr. 2, 4, 7 §§; ny 2 b §
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1987:537) om ändring i förordningen (1983:1031) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1988:501) om ändring i förordningen (1983:1031) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1988:1382) om ändring i förordningen (1983:1031) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa

  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1991:966) om ändring i förordningen (1983:1031) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa

  Omfattning
  ändr. 2, 4 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1992:811) om ändring i förordningen (1983:1031) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa

  Omfattning
  ändr. 1, 3, 4, 6, 7 §§
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1993:873) om ändring i förordningen (1983:1031) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:447, Prop. 1992/93:150, Bet. 1992/93:FiU30
  Omfattning
  upph. 3 §, ändr. 1, 2 a, 7 §§; ny 8 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1993:1680) om ändring i förordningen (1983:1031) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1994. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas när det gäller studiestöd för utbildning som äger rum från och med den 1 januari 1994.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:102, Bet. 1993/94:AU5
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1994-02-01

Förordning (1994:1105) om ändring i förordningen (1983:1031) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:281, Prop. 1993/94:100, Bet. 1993/94:SfU13
  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1995:935) om ändring i förordningen (1983:1031) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:278, Prop. 1994/95:100, Bet. 1994/95:SfU12
  Omfattning
  ändr. 4, 7 §§
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1995:1173) om ändring i förordningen (1983:1031) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:450, Prop. 1994/95:150, Bet. 1994/95:FiU20
  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1998:657) om ändring i förordningen (1983:1031) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
1998-07-01

Ändring, SFS 2000:655

Omfattning
upph.