Upphävd författning

Förordning (2007:761) med instruktion för Ekonomistyrningsverket

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2007-11-01
Ändring införd
SFS 2007:761 i lydelse enligt SFS 2010:388
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (2003:884) med instruktion för Ekonomistyrningsverket
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Ekonomistyrningsverket ansvarar för ekonomisk styrning av statlig verksamhet.

2 §  Myndigheten har till uppgift att bistå regeringen med det underlag regeringen behöver för att säkerställa att statsförvaltningen är effektiv och att den interna styrningen och kontrollen är betryggande.

[S2]Myndigheten ska utveckla och förvalta regelverk och metoder för en ändamålsenlig ekonomisk styrning på alla nivåer i staten. Myndigheten ska även analysera och lämna information om den statliga ekonomin.

[S3]Myndigheten ska främja en effektiv och korrekt hantering av EU- medel.

3 §  Myndigheten får bedriva sådan tjänsteexport som är förenlig med myndighetens uppgifter och verksamhetsområde.

4 §  Myndigheten ska särskilt

 1. ansvara för statsredovisningen och utveckla god redovisningssed i staten,
 2. analysera och utveckla formerna för finansiering av statlig verksamhet,
 3. fastställa ekonomiadministrativa värden för varje myndighet,
 4. utveckla formerna för och dokumenten i den ekonomiska rapporteringen för såväl enskilda myndigheter som staten som helhet,
 5. göra prognoser och analyser av den statsfinansiella utvecklingen,
 6. utveckla och förvalta statens informationssystem för budgetering och uppföljning (Hermes), utom när det gäller de verksamhetsstöd som avses i 26 a § förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet (RK Statsbudgetstöd), samt tillhandahålla en teknisk plattform, drift och support avseende RK Statsbudgetstöd efter samråd med Regeringskansliet och i enlighet med dess behov,
 7. inom sitt verksamhetsområde säkerställa statsförvaltningens tillgång till ändamålsenliga administrativa system, med tillhörande stöd,
 8. besluta om att inordna myndigheter i den statliga redovisningsorganisationen,
 9. samla in och tillhandahålla uppgifter om myndigheters köp, leasing, hyra eller hyrköp av varor, byggentreprenader eller tjänster från andra än statliga myndigheter,
 10. utveckla och samordna den statliga internrevisionen,
 11. utveckla och följa upp den statliga inköpssamordningen samt i övrigt fullgöra de uppgifter som framgår av förordningen (1998:796) om statlig inköpssamordning,
 12. svara för en effektiv förvaltning och avveckling av lokaler som staten hyr i de fall regeringen beslutar att ge myndigheten ansvar för detta samt svara för avveckling av lokaler i de fall där staten är hyresgäst men någon myndighet som själv kan svara för avvecklingen inte finns,
 13. samla in och tillhandahålla uppgifter om den statliga lokalförsörjningen samt följa upp uppgifterna, och
 14. erbjuda myndigheter stöd i lokalförsörjningsfrågor.

[S2]Det som sägs i första stycket 6 gäller inte om annat följer av ett särskilt beslut av regeringen. Förordning (2009:1445).

5 §  Myndigheten ska också

 1. vara revisionsmyndighet för
  1. Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden som avses i artikel 59.1 c i rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) nr 1260/1999,
  2. Europeiska fiskerifonden som avses i artikel 58.1 c i rådets förordning (EG) nr 1198/2006 av den 27 juli 2006 om Europeiska fiskerifonden för programperioden 2007–2013,
  3. Fonden för yttre gränser och som sådan fullgöra uppgifter enligt Europaparlamentets och rådets beslut nr 574/2007/EG av den 23 maj 2007 om inrättande av fonden för yttre gränser för perioden 2007–2013 som en del av det allmänna programmet ”Solidaritet och hantering av migrationsströmmar”,
  4. Europeiska integrationsfonden och som sådan fullgöra uppgifter enligt rådets beslut 2007/435/EG av den 25 juni 2007 om inrättande av Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare för perioden 2007–2013 som en del av det allmänna programmet ”Solidaritet och hantering av migrationsströmmar”,
  5. Europeiska flyktingfonden och som sådan fullgöra uppgifter enligt Europaparlamentets och rådets beslut nr 573/2007/EG av den 23 maj 2007 om inrättande av Europeiska flyktingfonden för perioden 2008–2013 som en del av det allmänna programmet ”Solidaritet och hantering av migrationsströmmar” och om upphävande av rådets beslut 2004/904/EG, och
  6. Europeiska återvändandefonden och som sådan fullgöra uppgifter enligt Europaparlamentets och rådets beslut nr 575/2007/EG av den 23 maj 2007 om inrättande av Europeiska återvändandefonden för perioden 2008–2013 som en del av det allmänna programmet ”Solidaritet och hantering av migrationsströmmar”,
 2. vara attesterande organ för Europeiska garantifonden för jordbruket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling som avses i artikel 7 i rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken,
 3. genomföra substansgranskningar som avses dels i artikel 62.1 b i rådets förordning (EG) nr 1083/2006 för de regionala programmen och det nationella programmet, dels i artikel 61.1 b i rådets förordning (EG) nr 1198/2006 för det nationella programmet samt säkerställa att sådana granskningar genomförs för de territoriella program där förvaltningsmyndigheten är placerad i Sverige,
 4. företräda Sverige i den grupp av revisorer som avses i artikel 14.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 av den 5 juli 2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1783/1999 för de territoriella program där förvaltningsmyndigheten inte är placerad i Sverige,
 5. utarbeta den årliga översikt om tillgängliga revisioner och redovisningar som framgår av punkt 44 i det interinstitutionella avtalet (2006/C 139/01), och
 6. utföra kontroll och vidta övriga åtgärder som avses i artiklarna 6.1 och 6.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006 av den 5 juli 2006 om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS) samt i de kompletterande bestämmelser som finns i 9 § lagen (2009:704) om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete och i förordningen (2010:387) om kontroll av förvaltningen av offentliga medel i europeiska grupperingar för territoriellt samarbete. Förordning (2010:388).

6 §  Myndigheten har till uppgift att inom området ekonomisk styrning ge stöd till andra myndighet genom metoder, riktlinjer, utredningar, utbildning och rådgivning.

[S2]Myndigheten får på uppdrag utföra utredningar åt andra myndigheter inom sitt verksamhetsområde.

Samverkan

7 §  Myndigheten ska samverka med Statskontoret i syfte att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig statsförvaltning. Förordning (2009:1445).

8 §  Myndigheten ska i arbetet med prognoser över statens inkomster och utgifter samarbeta med Konjunkturinstitutet och bistå institutet med att förklara större skillnader mellan myndigheternas prognoser.

Ledning

9 §  Myndigheten leds av en myndighetschef.

10 §  Vid myndigheten finns ett insynsråd som består av högst tio ledamöter.

Särskilda organ

11 §  Vid myndigheten finns ett redovisningsråd. Rådet har till uppgift att ge myndighetschefen råd för att främja utvecklingen av god redovisningssed i staten. Redovisningsrådet består av högst sju ledamöter.

12 §  Vid myndigheten finns ett internrevisionsråd. Rådet har till uppgift att ge myndighetschefen råd för att främja utvecklingen av god internrevision i staten. Internrevisionsrådet består av myndighetens chef, som är ordförande, och högst sju andra ledamöter.

Anställningar och uppdrag

13 §  Generaldirektören är myndighetschef.

14 §  Ledamöterna i redovisningsrådet och internrevisionsrådet samt ordförande i redovisningsrådet utses av regeringen.

Personalansvarsnämnd

15 §  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

Avgifter

17 §  Myndigheten ska ta ut en avgift för samråd

 1. enligt 5 § förordningen (1994:1261) om statliga myndigheters redovisningssystem, och
 2. enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191).

18 §  Myndigheten ska ta ut avgifter för verksamhet hänförlig till de system som avses i 4 §6 och 7 och för tjänsteexport.

19 §  Myndigheten får ta ut avgifter för sådant stöd och sådana utredningar som avses i 6 §.

Rapportering

20 §  Myndigheten ska varje år till regeringen lämna

 1. en sammanställning och analys av utfallet på statsbudgeten och för ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten,
 2. prognoser över statsbudgeten och ålderspensionssystemet,
 3. underlag inför den ekonomiska vårpropositionen och budgetpropositionen avseende föregående, innevarande och de tre nästkommande åren för sådana inkomstberäkningar som Regeringskansliet (Finansdepartementet) inte gör,
 4. underlag till årsredovisning för staten,
 5. underlag till pris- och löneomräkning,
 6. fastställda ekonomiadministrativa värden för varje myndighet,
 7. en förteckning över de bestämmelser som gäller för varje inkomsttitel,
 8. en redovisning av utvecklingstendenser för statlig avgiftsbelagd verksamhet, samt
 9. en redovisning över den statliga internrevisionen.

21 §  Myndigheten ska varje år lämna

 1. information om statens finanser till internationella organisationer, och
 2. underlag för statens finansiella sparande till Statistiska centralbyrån samt redovisa skillnaden mellan det underlag som lämnas och statsbudgeten.

Rätt att få upplysningar

22 §  Myndigheten har rätt att från andra statliga myndigheter få den information som myndigheten behöver för sin verksamhet.

Rätt att meddela föreskrifter

23 §  Myndigheten får meddela föreskrifter i fråga om verkställigheten av författningar om den statliga redovisningen, finansieringen och resultatstyrningen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2007:761) med instruktion för Ekonomistyrningsverket

CELEX-nr
32006R1198
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:76) om ändring i förordningen (2007:761) med instruktion för Ekonomistyrningsverket

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2008. De nya bestämmelserna ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2008.
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2008-04-01

Förordning (2008:1389) om ändring i förordningen (2007:761) med instruktion för Ekonomistyrningsverket

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:1445) om ändring i förordningen (2007:761) med instruktion för Ekonomistyrningsverket

Omfattning
ändr. 4, 7 §§
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:388) om ändring i förordningen (2007:761) med instruktion för Ekonomistyrningsverket

Omfattning
ändr. 5 §
CELEX-nr
32006R1082
Ikraftträder
2010-07-01

Ändring, SFS 2010:1764

Omfattning
upph.