Inaktuell version

Lag (1994:1708) om EG:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden

Departement
Landsbygdsdepartementet
Utfärdad
1994-12-20
Ändring införd
SFS 1994 i lydelse enligt SFS 1999:1316
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Inledande bestämmelser

1 §  I denna lag ges bestämmelser som behövs för att EG:s strukturstöd och stöd till utveckling av landsbygden skall kunna genomföras i Sverige.

[S2]Med EG:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden avses i denna lag EG:s förordningar om

 1. stöd till gemenskapsinitiativ och andra av gemenskapen prioriterade mål för strukturfonderna, med undantag för stöd från Fonden för fiskets utveckling, och
 2. stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden. Lag (1999:1316).

Prop. 2014/15:89: I bestämmelsen anges att det i lagen ges bestämmelser som behövs för att EG:s strukturstöd och stöd till utveckling av landsbygden ska kunna genomföras i Sverige. Genom ändringen ersätts i andra stycket första punkten strukturfonderna med Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden. Undantaget för Fonden för fiskets utveckling stryks. I denna punkt stryks även gemenskapsinitiativ och andra av gemenskapen prioriterade mål. I andra punkten ersätts Europeiska utvecklings- ...

Tillsyn och kontroll

2 §  Tillsyn och annan kontroll över efterlevnaden av reglerna i EG:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utvecklingen av landsbygden utövas av den eller de myndigheter som regeringen bestämmer.

[S2]Regeringen får föreskriva att en tillsynsmyndighet får överlåta åt någon annan myndighet att utöva viss tillsyn.

[S3]Om tillsyn överlåts, skall vad som sägs om tillsynsmyndighet i lagen gälla även den myndighet till vilken tillsyn har överlåtits. Lag (1999:1316).

Prop. 2014/15:89: I bestämmelsen anges att regeringen bestämmer vilken eller vilka myndigheter som utövar tillsyn och kontroll över att reglerna i de nämnda EU-förordningarna följs. Uttrycket EG:s förordningar ändras i första stycket till EU:s förordningar Det görs även andra redaktionella ändringar. I tredje stycket ändras ordet skall till ska.

3 §  För tillsyn enligt denna lag har tillsynsmyndigheten rätt att få tillträde till områden, anläggningar, byggnader, lokaler och andra utrymmen som används i sådan verksamhet eller i samband med hantering av sådana produkter som stödet avser. Tillsynsmyndigheten får göra de undersökningar och ta de prover som behövs för tillsynen utan att ersättning lämnas.

[S2]Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen. Myndigheten får meddela förelägganden som kan förenas med vite för att få tillgång till handlingarna. Den som är föremål för tillsyn skall tillhandahålla den hjälp som behövs för att tillsynen skall kunna bedrivas.

[S3]Polismyndigheten skall på begäran lämna den hjälp som behövs vid tillsynen. Lag (1998:564).

4 §  Bestämmelserna i 3 § första stycket och andra stycket första meningen gäller också för EG: s institutioner och av institutionerna utsedda inspektörer.

Prop. 2014/15:89: Bestämmelsen innebär att flera av de befogenheter som tillsynsmyndigheten har enligt 3 § även gäller för EG:s institutioner och av institutionerna utsedda inspektörer. Paragrafen ändras på så sätt att EG:s institutioner byts ut till Europeiska kommissionen och Europeiska revisionsrätten. Övervägandena finns i avsnitt 5.3.2.

5 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur tillsynen skall bedrivas.

Prop. 2014/15:89: Genom bestämmelsen får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om hur tillsynen ska bedrivas. Paragrafen ändras språkligt genom att ordet skall ändras till ska.

Ränta

6 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att ränta skall betalas på belopp enligt EG:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden om mottagaren inte är berättigad till beloppet och detta skall återbetalas. Lag (1999:1316).

Prop. 2014/15:89: Genom bestämmelsen får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om ränta på belopp som ska återbetalas. Paragrafen ändras redaktionellt och språkligt genom att uttrycket EG:s

förordningar ändras till EU:s förordningar och ordet skall ändras till ska. Utformningen av bemyndigandet i paragrafen ändras redaktionellt.

Avgifter

7 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att avgifter skall tas ut för tillsynen enligt denna lag och för kartor som tillhandahålls i ärenden om stöd enligt EG:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden. Lag (1999:1316).

Prop. 2014/15:89: I bestämmelsen anges att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att avgifter ska tas ut för tillsynen enligt lagen. Genom ändringen stryks den del av bemyndigandet som avser avgifter för kartor som tillhandahålls i ärenden om stöd enligt EG:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden. Sådana avgifter tas inte längre ut. Utformningen av bemyndigandet i paragrafen ändras redaktionellt. De närmare övervägandena har redovisats ...

Överklagande

8 §  En myndighets beslut i ett särskilt fall enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt. Lag (1997:105).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1994:1708) om EU:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:126, Prop. 1994/95:75, Bet. 1994/95:JoU7
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1997:105) om ändring i lagen (1994:1708) om EG:s förordningar om miljö- och strukturstöd

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:157, Prop. 1996/97:48, Bet. 1996/97:JoU7
  Omfattning
  nuvarande 7 § betecknas 8 §, rubr. närmast före 7 § sätts närmast före den nya 8 §; ändr. 3 §; ny 7 §, rubr. närmast före nya 7 §
  Ikraftträder
  1997-08-01

Lag (1998:564) om ändring i lagen (1994:1708) om EG:s förordningar om miljö- och strukturstöd

Förarbeten
Rskr. 1997/98:318, Prop. 1997/98:150, Bet. 1997/98:FiU20
Omfattning
ändr. 1, 3 §§
Ikraftträder
1998-07-01

Lag (1999:1316) om ändring i lagen (1994:1708) om EG:s förordningar om miljö- och strukturstöd

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för stöd som beviljats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:91, Prop. 1999/2000:1, Bet. 1999/2000:MJU2
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 6, 7 §§
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2015:267) om ändring i lagen (1994:1708) om EG:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden

Förarbeten
Rskr. 2014/15:193, Prop. 2014/15:89, Bet. 2014/15:NU19
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§
Ikraftträder
2015-07-01

Lag (2017:245) om ändring i lagen (1994:1708) om EU:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden

Förarbeten
Rskr. 2016/17:188, Prop. 2016/17:56, Bet. 2016/17:JuU22
Omfattning
ny 4 a §
Ikraftträder
2017-05-01