Inaktuell version

Förordning (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luftfartens område

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1994-12-15
Ändring införd
SFS 1994 i lydelse enligt SFS 2004:674
Upphäver
Förordning (1994:157) om kompensation till passagerare som nekas ombordstigning på luftfartyg i regelbunden lufttrafik
Förordning (1993:1347) om den civila luftfarten och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
Förordning (1994:158) om datoriserade bokningssystem för luftfart
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

/Träder i kraft I: 2004-08-01/

1 §  I denna förordning anges de myndigheter som skall pröva frågor och fullgöra de olika uppgifter som åligger en medlemsstat enligt rättsakter som beslutats inom Europeiska gemenskapen och som rör civil luftfart. Om en lag eller en annan förordning innehåller någon bestämmelse som avviker från denna förordning, gäller den bestämmelsen. Förordning (2004:674).

/Träder i kraft I: 2004-08-01/

2 §  Luftfartsverket är behörig myndighet när uppgifter skall fullgöras enligt

 1. rådets förordning (EEG) nr 2343/90 av den 24 juli 1990 om lufttrafikföretags tillträde till flyglinjer i regelbunden lufttrafik inom gemenskapen och om delning av passagerarkapaciteten mellan lufttrafikföretag i regelbunden lufttrafik mellan medlemsstaterna,
 2. rådets förordning (EEG) nr 294/91 av den 4 februari 1991 om bedrivande av flygfrakttrafik mellan medlemsstater,
 3. rådets förordning (EEG) nr 2407/92 av den 23 juli 1992 om utfärdande av tillstånd för lufttrafikföretag,
 4. rådets förordning (EEG) nr 2408/92 av den 23 juli 1992 om EG-lufttrafikföretags tillträde till flyglinjer inom gemenskapen, med undantag för artikel 4,
 5. rådets förordning (EEG) nr 2409/92 av den 23 juli 1992 om biljettpriser och tariffer för luftfart,
 6. rådets förordning (EEG) nr 95/93 av den 18 januari 1993 om gemensamma regler för fördelning av ankomst- och avgångstider vid gemenskapens flygplatser,
 7. rådets förordning (EEG) nr 3922/91 av den 16 december 1991 om harmonisering av tekniska krav och administrativa förfaranden inom området civil luftfart,
 8. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1592/2002 av den 15 juli 2002 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, med undantag för artikel 9.2 c för avtal som ingåtts av annan än Luftfartsverket, och artikel 25.1,
 9. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2320/2002 av den 16 december 2002 om införande av gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten, med undantag för artikel 9.1,
 10. kommissionens förordning (EG) nr 622/2003 av den 4 april 2003 om åtgärder för att genomföra gemensamma grundläggande standarder avseende luftfartsskydd,
 11. kommissionens förordning (EG) nr 1217/2003 av den 4 juli 2003 om fastställande av gemensamma specifikationer avseende nationella säkerhets- och kvalitetskontrollprogram för civil luftfart,
 12. kommissionens förordning (EG) nr 1486/2003 av den 22 augusti 2003 om fastställande av förfaranden för utförande av kommissionens inspektioner på området luftfartsskydd för den civila luftfarten,
 13. kommissionens förordning (EG) nr 1702/2003 av den 24 september 2003 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för luftvärdighets- och miljöcertifiering av luftfartyg och tillhörande produkter, delar och utrustningar samt för certifiering av konstruktions- och tillverkningsorganisationer,
 14. kommissionens förordning (EG) nr 2042/2003 av den 20 november 2003 om fortsatt luftvärdighet för luftfartyg och luftfartygsprodukter, delar och utrustning och om godkännande av organisationer och personal som arbetar med dessa arbetsuppgifter,
 15. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 549/2004 av den 10 mars 2004 om ramen för inrättande av det gemensamma europeiska luftrummet, med undantag för artikel 4,
 16. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 550/2004 av den 10 mars 2004 om tillhandahållande av flygtrafiktjänster inom det gemensamma europeiska luftrummet, med undantag för artikel 2.3 och 16.3,
 17. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 551/2004 av den 10 mars 2004 om organisation och användning av det gemensamma europeiska luftrummet, med undantag för artikel 5.4,
 18. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 552/2004 av den 10 mars 2004 om driftskompabiliteten hos det europeiska nätverket för flygledningstjänst. Förordning (2004:674).

3 §  Konsumentverket är den myndighet till vilken sådana uppgifter skall lämnas som avses i artikel 3.1 i rådets förordning (EEG) nr 295/91 av den 4 februari 1991 om införande av gemensamma regler om kompensation till passagerare som nekas ombordstigning på luftfartyg i regelbunden lufttrafik.

4 §  Konkurrensverket är behörig myndighet när uppgifter skall fullgöras enligt rådets förordning (EEG) nr 2299/89 av den 24 juli 1989 om en uppförandekod för datoriserade bokningssystem, i dess lydelse enligt rådets förordning (EEG) nr 3089/93 av den 29 oktober 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 2299/89.

[S2]Innan Konkurrensverket lämnar in klagomål enligt artikel 11.2 i förordningen skall dock verket samråda med Luftfartsverket.

/Träder i kraft I: 2004-08-01/

5 §  Luftfartsverket är nationell tillsynsmyndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 549/2004, 550/2004, 551/2004 och

[S2]552/2004 om det gemensamma europeiska luftrummet.

[S3]Luftfartsverket är samordnande och övervakande myndighet enligt artikel 5.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2320/2002. Förordning (2004:674).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luftfartens område

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft samma dag som lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen träder i kraft. Genom förordningen upphävs
  1. förordningen (1993:1347) om den civila luftfarten och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES),
  2. förordningen (1994:157) om kompensation till passagerare som nekas ombordstigning på luftfartyg i regelbunden lufttrafik,
  3. förordningen (1994:158) om datoriserade bokningssystem för luftfart.
  De upphävda förordningarna skall dock fortsätta att tillämpas på förhållanden som hänför sig till den tid under vilken förordningarna varit i kraft.
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1997:77) om ändring i förordningen (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luftfartens område

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1997-04-01

Förordning (2004:674) om ändring i förordningen (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luftfartens område

Omfattning
ändr. 1, 2 §§; ny 5 §
CELEX-nr
32004R0552
Ikraftträder
2004-08-01

Förordning (2004:1122) om ändring i förordningen (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luftfartens område

Omfattning
ändr. 2, 4, 5 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2005:388) om ändring i förordningen (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luftfartens område

Omfattning
ändr. 2, 3, 5 §§
CELEX-nr
32004R0785
Ikraftträder
2005-07-01

Förordning (2006:1398) om ändring i förordningen (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luftfartens område

Omfattning
upph. 3 §; ändr. 2, 5 §§
CELEX-nr
32006R1107
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2008:1163) om ändring i förordningen (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luftfartens område

Omfattning
ändr. 2, 4, 5 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2012:816) om ändring i förordningen (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luftfartens område

Omfattning
ändr. 1, 2, 4, 5 §§; nya 3, 6, 7, 8 §§; omtryck
CELEX-nr
32012R0965
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2013:778) om ändring i förordningen (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luftfartens område

Omfattning
ändr. 2 §
CELEX-nr
32013R0391
Ikraftträder
2013-11-15

Förordning (2014:1465) om ändring i förordningen (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luftfartens område

Förarbeten
Rskr. 2014/15:5, Prop. 2013/14:239, Bet. 2014/15:CU3
Omfattning
upph. 6 §
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2015:588) om ändring i förordningen (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luftfartens område

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2015-12-01

Förordning (2017:160) om ändring i förordningen (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luftfartens område

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2017-04-01

Förordning (2018:1735) om ändring i förordningen (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luftfartens område

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2018-12-17