Inaktuell version

Lag (1994:419) om brottsofferfond

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1994-05-26
Ändring införd
SFS 1994 i lydelse enligt SFS 1999:582
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Den som döms för ett eller flera brott skall, om fängelse ingår i straffskalan för något av brotten, i domen åläggas att betala en avgift på 500 kr. Detsamma gäller när fråga om ansvar för brott tas upp av åklagare genom strafföreläggande.

[S2]Avgift skall inte tas ut om påföljdseftergift meddelas. Lag (1999:582).

 • NJA 2005 s. 33:Grundlagskonform tillämpning av blankettstraffstadgande som har fängelse i straffskalan och som fylls ut av myndighetsföreskrifter.
 • NJA 2008 s. 567:Fängelse i straffskalan för tjänstefel enligt 20 kap. 1 § brottsbalken har inte ansetts förutsätta att de normer som beaktas vid bedömningen om den tilltalade har åsidosatt vad som gäller för uppgiften har beslutats i den ordning som enligt regeringsformen gäller för straffbestämmelser med fängelsepåföljd.
 • NJA 2003 s. 533:Prövningstillstånd i HovR. En tilltalad dömdes för försvårande av miljökontroll till böter och ålades därvid betala avgift enligt 1 § lagen (1994:419) om brottsofferfond. Fråga har uppkommit om fängelse kan anses ha ingått i straffskalan enligt 29 kap. 5 § MB när den straffbelagda överträdelsen avser föreskrifter som meddelats av en förvaltningsmyndighet; jfr 8 kap. 7 § 2 st. RF. Det har ansetts vara av vikt för ledning av rättstillämpningen att frågan prövas av högre rätt.

2 §  Bestämmelserna i 35 kap. 7 § brottsbalken om bortfallande av böter gäller även avgift enligt denna lag.

 • NJA 2012 s. 521:En tilltalad har av hovrätten dömts för brott. Därefter har det framkommit att han hade avlidit under den tid som målet handlades i hovrätten. När tingsrätten hade meddelat en friande dom, har åklagarens överklagande ansetts förfallet (I=B 2470-10). När tingsrätten hade meddelat en fällande dom har påföljden undanröjts (II=B 2895-11).
 • RH 1999:98:När tilltalad som överklagat fängelsedom endast i fråga om påföljden avlidit, har hovrätten avskrivit målet utan att efterlevande beretts tillfälle att överta talan.

3 §  Avgifterna skall föras till en brottsofferfond. Fondens medel skall, enligt de föreskrifter som regeringen bestämmer, användas för verksamhet som gagnar brottsoffer.

[S2]Regeringen får besluta att kostnaderna för förvaltning av fonden skall ersättas av fondens medel.

4 §  Närmare föreskrifter om förvaltningen av fonden meddelas av regeringen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1994:419) om brottsofferfond

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. Bestämmelserna i 1 § gäller dock inte i fråga om brott som har begåtts före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:320, Prop. 1993/94:143, Bet. 1993/94:JuU25
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1999:582) om ändring i lagen (1994:419) om brottsofferfond

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om brott som har begåtts före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1998/99:249, Prop. 1998/99:100, Bet. 1998/99:FiU27
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1999-07-01

Lag (2014:1571) om ändring i lagen (1994:419) om brottsofferfond

Förarbeten
Rskr. 2014/15:77, Prop. 2014/15:1, Bet. 2014/15:JuU1
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2015-02-01