Upphävd författning

Förordning (1994:460) om arbetsförmedlingsregister

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1994-05-26
Ändring införd
SFS 1994:460 i lydelse enligt SFS 2001:1156
Ikraft
1994-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om register som avses i lagen (1994:459) om arbetsförmedlingsregister.

2 §  Arbetsmarknadsstyrelsen får efter samråd med Datainspektionen meddela föreskrifter om vilka koder som får användas vid registrering av medborgarskap enligt 5 § första stycket 6 och av arbetshandikapp enligt 5 § andra stycket lagen (1994:459) om arbetsförmedlingsregister.

3 §  Uppgifter om utbetalning av medel för arbetsmarknadspolitiska åtgärder enligt 14 § lagen (1994:459) om arbetsförmedlingsregister får endast omfatta utbetalda belopp, de tidsperioder utbetalningen avser, samordning med andra förmåner samt typ av åtgärd. Uppgifterna får avse en viss person.

4 §  Uppgifter som avses i 5 § första stycket 1, 2, 3, 13 och 14 lagen (1994:459) om arbetsförmedlingsregister samt de tidsuppgifter och de tekniska och administrativa uppgifter som har samband med dessa får lämnas ut på medium för automatisk databehandling till Riksförsäkringsverket, de allmänna försäkringskassorna, Centrala studiestödsnämnden och arbetslöshetskassorna.

[S2]Riksförsäkringsverket, de allmänna försäkringskassorna, Centrala studiestödsnämnden och arbetslöshetskassorna får ha direktåtkomst till sådana uppgifter som avses i 5 § första stycket 1, 3, 13 och 14 lagen om arbetsförmedlingsregister och som länsarbetsnämnderna är skyldiga att lämna ut till

 1. Riksförsäkringsverket och de allmänna försäkringskassorna enligt 24 a § förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd,
 2. Centrala studiestödsnämnden enligt 31 § förordningen (1996:1654) om särskilt utbildningsbidrag och 8 § förordningen (1983:1031) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa jämförd med punkten 1 i övergångsbestämmelserna till studiestödsförordningen (2000:655), samt till
 3. arbetslöshetskassorna enligt 20 § förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring.

[S3]Direktåtkomsten får även avse de tidsuppgifter och de tekniska och administrativa uppgifter som har samband med dessa.

[S4]Uppgifter som rör anvisningar till de arbetsmarknadspolitiska programmen anställningsstöd, lönebidrag och stöd till start av näringsverksamhet samt uppgifter om utbetalt belopp och datum för utbetalningen får lämnas ut på medium för automatisk databehandling till Riksskatteverket och skattemyndigheterna. Förordning (2001:1156).

5 §  Riksarkivet får meddela föreskrifter om undantag från bestämmelserna om gallring i 21 § lagen (1994:459) om arbetsförmedlingsregister för att ett urval av material skall kunna bevaras för forskningens behov. Sådant material skall lämnas över till Riksarkivet. Förordning (1995:776).

6 §  Ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (1994:459) om arbetsförmedlingsregister får beslutas av Arbetsmarknadsstyrelsen. Förordning (1995:776).

Ändringar

Förordning (1994:460) om arbetsförmedlingsregister

  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1995:776) om ändring i förordningen (1994:460) om arbetsförmedlingsregister

  Omfattning
  nuvarande 5 § betecknas 6 §; ny 5 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1997:373) om ändring i förordningen (1994:460) om arbetsförmedlingsregister

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1997-07-01

Förordning (2001:1156) om ändring i förordningen (1994:460) om arbetsförmedlingsregister

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2002-07-01

Ändring, SFS 2002:623

Omfattning
upph.