Upphävd författning

Förordning (1996:1654) om särskilt utbildningsbidrag

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1996-12-19
Ändring införd
SFS 1996:1654 i lydelse enligt SFS 2001:434
Ikraft
1997-02-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Särskilt utbildningsbidrag får lämnas enligt bestämmelserna i denna förordning för studier som bedrivs inom ramen för kommunal och statlig vuxenutbildning eller vid folkhögskolor. Förordning (1997:1220).

2 §  Det särskilda utbildningsbidraget handhas av Centrala studiestödsnämnden.

Vem som kan få bidraget

3 §  Särskilt utbildningsbidrag får lämnas till en arbetslös som vid tiden för studiernas början

 1. var anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen i den ordning som Arbetsmarknadsstyrelsen föreskriver, och
 2. skulle ha rätt till arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

[S2]Om någon som blivit uppsagd studerar under uppsägningstiden eller under tid med avgångsvederlag är det tillräckligt om villkoren i första stycket 1 och 2 är uppfyllda vid utgången av uppsägningstiden eller när tiden med avgångsvederlag har löpt ut.

[S3]Med avgångsvederlag menas annan ersättning än pension på grund av anställningens upphörande. Tid med avgångsvederlag beräknas med utgångspunkt i avgångsvederlagets storlek i förhållande till personens genomsnittliga inkomst per månad i anställningen under en viss period. Närmare föreskrifter om beräkningen av tiden meddelas av Centrala studiestödsnämnden. Förordning (1998:658).

4 §  Särskilt utbildningsbidrag får lämnas till en arbetstagare som

 1. har förvärvsarbetat i Sverige på minst halvtid under minst fem år, och som
 2. vid arbetslöshet skulle ha rätt till arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

[S2]Särskilt utbildningsbidrag får lämnas till en arbetstagare bara om arbetsgivaren genom en överenskommelse med den berörda lokala arbetstagarorganisationen har åtagit sig att för arbete i minst samma omfattning som utförts av sökande anställa någon som är långtidsarbetslös och som anvisas av den offentliga arbetsförmedlingen.

[S3]Med förvärvsarbete jämställs vård av barn på minst halvtid under högst två år. Förordning (1997:1220).

5 §  Särskilt utbildningsbidrag får lämnas till en studerande som fyller minst 25 år och högst 55 år det år då bidraget börjar lämnas. Förordning (1997:1220).

6 §  Särskilt utbildningsbidrag får inte lämnas till den som har ett slutbetyg från en treårig utbildning i gymnasieskolan eller motsvarande utbildning. Bidrag får dock lämnas, om den studerande är arbetslös och uppenbarligen saknar kunskaper som svarar mot den nu angivna utbildningen eller om det annars finns särskilda skäl.

Vilka studier bidraget får lämnas för

7 §  Särskilt utbildningsbidrag får lämnas för studier på grundskolenivå samt på gymnasieskolenivå. Studierna skall ha en sådan inriktning att de för den studerande kan vara en del av en utbildningsgång som leder fram till kunskaper motsvarande en grundskoleutbildning eller en treårig gymnasieskoleutbildning. Bidrag får också lämnas för kommunal och statlig vuxenutbild- ning i form av orienteringskurser eller motsvarande inom folkhögskolan.

[S2]Närmare föreskrifter om vilken utbildning som skall anses ligga på grundskole- eller gymnasieskolenivå meddelas av Centrala studiestödsnämnden. Förordning (1997:134).

8 §  Särskilt utbildningsbidrag får lämnas vid studier på minst 25 procent av heltid. Vid bedömande av om den studerande har rätt till särskilt utbildningsbidrag för heltidsstudier får hänsyn tas till studier inom svenskundervisning för invandrare.

[S2]Närmare föreskrifter om omfattningen av de studier som kan ge rätt till särskilt utbildningsbidrag meddelas av Centrala studiestödsnämnden.

Bidragets storlek

9 §  Till en heltidsstuderande lämnas för varje tidsperiod om 15 dagar särskilt utbildningsbidrag med det belopp som den studerande skulle ha fått i aktivitetsstöd för heltidsstudier under en lika lång sammanhängande tidsperiod enligt bestämmelserna i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd.

[S2]När det särskilda utbildningsbidragets belopp bestäms skall dag med särskilt utbildningsbidrag jämställas med ersättningsdag i en ersättningsperiod enligt förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring. I sådant fall skall dagar med särskilt utbildningsbidrag först räknas om till motsvarande antal dagar enligt förordningen om aktivitetsstöd. Särskilt utbildningsbidrag skall samordnas med arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd på det sätt som anges i förordningen om arbetslöshetsförsäkring. Förordning (2001:434).

10 §  Till en deltidsstuderande som bedriver studier i minst samma omfattning som omfattningen av det arbete som skulle ha lagts till grund för arbetslöshetsersättningen, lämnas särskilt utbildningsbidrag med samma belopp som skulle ha lämnats vid heltidsstudier enligt 9 §.

[S2]Till en deltidsstuderande som bedriver studier i mindre omfattning än vad som avses i första stycket får storleken av det särskilda utbildningsbidraget bestämmas i förhållande till studiernas omfattning. Bidraget lämnas med 25, 50, 75 och 90 procent av helt bidrag.

[S3]Närmare föreskrifter om beräkningen av bidragets storlek för deltidsstuderande meddelas av Centrala studiestödsnämnden. Förordning (1998:658).

11 §  För en tidsperiod som omfattar mindre än 15 dagar lämnas för varje kalenderdag särskilt utbildningsbidrag med en femtondel av de i 9-10 §§ angivna beloppen.

Bidragstiden

12 §  Särskilt utbildningsbidrag får lämnas för studier som bedrivs under andra halvåret 1997 eller senare. Studierna skall bedrivas under minst två veckor och högst tolv heltidsmånader, om inte något annat följer av andra stycket.

[S2]En arbetslös som har fått särskilt utbildningsbidrag i tolv heltidsmånader kan beviljas förlängt bidrag för fortsatta studier, dock längst till och med den 30 juni 1999. Den sammanlagda tiden med särskilt utbildningsbidrag får dock inte överstiga 20 heltidsmånader.

[S3]Särskilt utbildningsbidrag lämnas för varje kalenderdag under studietiden. Bidraget får dock i vissa fall lämnas även för annan tid än studietid enligt 7 kap.5 a, 17 och 17 a §§ och 9 kap. 7 § i den upphävda studiestödslagen (1973:349) samt 7 kap. 3 a § i den upphävda studiestödsförordningen (1973:418). Förordning (2001:434).

13 §  Centrala studiestödsnämnden fastställer den tid för vilken särskilt utbildningsbidrag lämnas.

Ansökan

14 §  Särskilt utbildningsbidrag beviljas efter ansökan. Ansökan ges in till Centrala studiestödsnämnden inom den tid som nämnden bestämmer. Om det finns särskilda skäl, får en ansökan prövas trots att den har kommit in för sent.

15 §  Ansökan om särskilt utbildningsbidrag skall göras på en blankett som Centrala studiestödsnämnden fastställer.

[S2]Om ansökan avser en arbetstagare, skall det av ansökan framgå att det har träffats en sådan överenskommelse som anges i 4 § andra stycket.

16 §  Uppgifterna i ansökan skall avges på heder och samvete. Ansökan skall vara egenhändigt underskriven av den sökande. Har den sökande en förvaltare enligt föräldrabalken, skall förvaltaren ha tecknat samtycke på ansökan, om det följer av förvaltaruppdraget.

Urval

17 §  Vid urval bland dem som kan få särskilt utbildningsbidrag skall bidraget i första hand lämnas för orienteringskurser och för studier på grundskolenivå. I andra hand skall bidraget lämnas för studier på gymnasieskolenivå.

[S2]Vid urval bland sökande till studier på gymnasieskolenivå ges företräde i första hand till sökande som helt saknar sådan utbildning. I andra hand ges företräde till sökande som har en kortare gymnasial utbildning framför den som har en längre gymnasial utbildning. Vid prövningen skall högskoleutbildning och annan eftergymnasial utbildning jämställas med gymnasial utbildning.

[S3]Närmare föreskrifter om tillämpningen av första och andra styckena meddelas av Centrala studiestödsnämnden. Förordning (1998:658).

18 §  Har flera sökande som är arbetslösa liknande utbildningsbakgrund och likartad utbildningsinriktning, skall den som har varit arbetslös under en längre tid ges företräde framför den som har varit arbetslös under en kortare tid.

[S2]Närmare föreskrifter om tillämpningen av första stycket meddelas av Centrala studiestödsnämnden.

19 §  Har flera sökande som är arbetstagare liknande utbildningsbakgrund och likartad utbildningsinriktning, skall hänsyn tas till utbildningens betydelse för fortsatt yrkesverksamhet. Därefter beaktas att den som har arbetat under en längre tid bör ges företräde framför den som har arbetat under en kortare tid.

[S2]Närmare föreskrifter om tillämpningen av första stycket meddelas av Centrala studiestödsnämnden.

20 §  En sökande som tidigare har fått särskilt utbildningsbidrag på grundskole- eller gymnasieskolenivå har alltid företräde till fortsatt bidrag vid studier på samma nivå, om inte något annat följer av 6 § eller 21 § jämförd med 4 kap. 7 § i den upphävda studiestödslagen (1973:349). Förordning (2001:434).

21 §  Bestämmelserna i 4 kap. 7 § och 8 §andra stycket i den upphävda studiestödslagen (1973:349) skall tillämpas på särskilt utbildningsbidrag. Förordning (2001:434).

22 §  Sökanden skall underrättas om ett beslut om särskilt utbildningsbidrag. I underrättelsen skall det lämnas en uppgift om innehållet i 26 och 27 §§.

Utbetalningen

23 §  Centrala studiestödsnämnden beräknar och betalar ut det särskilda utbildningsbidraget.

24 §  Särskilt utbildningsbidrag betalas ut för högst ett kalenderhalvår i sänder.

[S2]Närmare föreskrifter om utbetalning av särskilt utbildningbidrag meddelas av Centrala studiestödsnämnden.

25 §  Särskilt utbildningsbidrag får betalas ut bara om den studerande, enligt de närmare föreskrifter som Centrala studiestödsnämnden meddelar, styrker att han eller hon bedriver de studier som bidraget avser.

Ändrade förhållanden

26 §  En studerande som har beviljats särskilt utbildningsbidrag skall till Centrala studiestödsnämnden anmäla sådana ändringar av sina förhållanden som är av betydelse för rätten till bidraget eller för bidragets storlek.

27 §  Den studerandes rätt till särskilt utbildningsbidrag skall omprövas, när ändrade förhållanden föranleder det. Om en studerande avbryter sina studier, förlorar den studerande sin rätt att få särskilt utbildningsbidrag. Detta gäller också den som har börjat bedriva andra studier än som angetts i beslutet, om det inte finns särskilda skäl.

[S2]I fråga om återkrav tillämpas bestämmelserna i 9 kap. 2 § i den upphävda studiestödslagen (1973:349) och 9 kap. 1 a § i den upphävda studiestödsförordningen (1973:418). Förordning (2001:434).

Samordning med andra förmåner

28 §  Särskilt utbildningsbidrag får inte tas emot för samma tid som det redan har beviljats studiemedel enligt studiestödslagen (1999:1395).

[S2]Särskilt utbildningsbidrag får inte heller tas emot för samma tid som det lämnas aktivitetsstöd för deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller bidrag enligt förordningen (2001:362) om bidrag vid korttidsstudier. Förordning (2001:434).

29 §  Särskilt utbildningsbidrag lämnas inte för den tid då den studerande tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller fullgör utbildning till reserv- eller yrkesofficer.

Överklagande

30 §  Centrala studiestödsnämndens beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

[S2]Ett beslut om särskilt utbildningsbidrag enligt denna förordning skall omprövas av Centrala studiestödsnämnden, om den som beslutet angår skriftligen begär det. Vid omprövningen får beslutet inte ändras till nackdel för den som begärt omprövningen.

[S3]En begäran om omprövning skall ha kommit in till Centrala studiestödsnämnden inom tre veckor från den dag då den som beslutet angår fick del av det. Förordning (2001:434).

Särskilda föreskrifter

31 §  Arbetsmarknadsstyrelsen skall på begäran lämna Centrala studiestödsnämnden sådana uppgifter om den sökande som anges i 3 §. Uppgifterna får lämnas på medium för automatisk databehandling.

32 §  Allmän försäkringskassa skall lämna Centrala studiestödsnämnden uppgifter om sådana sjukperioder som har godkänts av kassan.

33 §  Om en studerande beviljas särskilt utbildningsbidrag för en tid då den studerande redan har tagit emot studiemedel enligt studiestödslagen (1999:1395) skall detta stöd räknas från bidraget.

[S2]Ett belopp som inte kan räknas av skall återkrävas. På belopp som krävs tillbaka skall ränta tas ut från den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats. Ränta utgår efter en räntesats som vid varje tidpunkt med två procentenheter överstiger statens utlåningsränta. Om det finns särskilda skäl, kan den återbetalningsskyldige befrias helt eller delvis från sin skyldighet att betala ränta. Förordning (2001:434).

34 §  Särskilt utbildningsbidrag kan minskas för tid som den studerande får annan ersättning än pension av en arbetsgivare.

[S2]Närmare föreskrifter om minskning av bidraget meddelas av Centrala studiestödsnämnden. Förordning (1998:658).

35 §  Lagen (1969:93) om begränsning av samhällsstöd vid arbetskonflikt skall tillämpas på särskilt utbildningsbidrag, om detta har sökts efter varsel om eller utbrott av arbetskonflikt. Dock skall lagen inte tillämpas på särskilt utbildningsbidrag till personer med funktionshinder som av medicinska eller sociala skäl behöver utbildning på grund av funktionsnedsättningen.

36 §  Närmare föreskrifter för verkställighet av denna förordning meddelas av Centrala studiestödsnämnden.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1996:1654) om särskilt utbildningsbidrag

  Ikraftträder
  1997-02-01

Förordning (1997:134) om ändring i förordningen (1996:1654) om särskilt utbildningsbidrag

  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1997-05-01

Förordning (1997:647) om ändring i förordningen (1996:1654) om särskilt utbildningsbidrag

  Omfattning
  upph. 20 §
  Ikraftträder
  1997-08-01

Förordning (1997:697) om ändring i förordningen (1996:1654) om särskilt utbildningsbidrag

  Omfattning
  ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1997-10-15

Förordning (1997:1220) om ändring i förordningen (1996:1654) om särskilt utbildningsbidrag

  Omfattning
  ändr. 1, 3, 4, 5, 12, 33 §§
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:144) om ändring i förordningen (1996:1654) om särskilt utbildningsbidrag

  Omfattning
  ändr. 17 §
  Ikraftträder
  1998-05-01

Förordning (1998:658) om ändring i förordningen (1996:1654) om särskilt utbildningsbidrag

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1998.
 2. I fråga om särskilt utbildningsbidrag som har beviljats före ikraftträdandet gäller 10 § i dess lydelse närmast före den 1 juli 1998.
Omfattning
ändr. 3, 10, 12, 17, 34 §§; ny 20 §; omtryck
Ikraftträder
1998-07-01

Förordning (2000:973) om ändring i förordningen (1996:1654) om särskilt utbildningsbidrag

Omfattning
ändr. 9, 28 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2001:434) om ändring i förordningen (1996:1654) om särskilt utbildningsbidrag

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2001 i fråga om 9 § och i övrigt den 1 juli 2001. Den äldre lydelsen av 28 och 33 §§ gäller fortfarande i fråga om studiestöd som beviljats enligt den upphävda studiestödslagen (1973:349) eller enligt övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395).
Omfattning
ändr. 9, 12, 20, 21, 27, 28, 30, 33 §§
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2002:895) om upphävande av förordningen (1996:1654) om särskilt utbildningsbidrag

Övergångsbestämmelse

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för särskilt utbildningsbidrag som avser tid före upphävandet.
Omfattning
upph.