Upphävd författning

Förordning (1994:748) om tillfälligt statsbidrag till gruppbostäder och sjukhem m.m.

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1994-06-02
Ändring införd
SFS 1994:748 i lydelse enligt SFS 1995:851
Ikraft
1994-07-01
Upphäver
Förordning (1991:1280) om tillfälligt statsbidrag till anordnande av gruppbostäder och andra alternativa boendeformer
Förordning (1991:1281) om tillfälligt statsbidrag för viss ombyggnad av sjukhem m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
 • SOSFS 2001:18: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifter och allmänna råd

1 §  I denna förordning meddelas föreskrifter om tillfälligt statsbidrag dels till anordnande av gruppbostäder och andra alternativa boendeformer, dels för viss ombyggnad av sjukhem m. m.

[S2]Bidrag enligt förordningen kan lämnas antingen per boendeenhet enligt 2 § första eller andra stycket eller per tillkommande enbäddsrum eller bostadslägenhet enligt 3 §.

[S3]Med boendeenhet avses ett mindre antal bostadslägenheter där de boende har tillgång till personalstöd och gemensamma utrymmen för matlagning, måltider och samvaro.

Statsbidrag till anordnande av gruppbostäder m. m.

2 §  Statsbidrag för att anordna gruppbostäder och andra alternativa boendeformer för åldersdementa och andra äldre långtidssjuka personer, fysiskt funktionshindrade personer, psykiskt störda personer samt personer som avses i 1 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, lämnas med 500 000 kronor per boendeenhet som färdigställts under åren 1991--1996.

[S2]Om befintliga bostäder tas i anspråk för att skapa alternativa boendeformer för långvarigt psykiskt störda personer kan bidrag i stället lämnas med 200 000 kronor per boendeenhet som färdigställts under perioden 1 juli 1994--31 december 1996. Förordning (1995:851).

Statsbidrag för viss ombyggnad av sjukhem m. m.

3 §  I syfte att öka boendekvaliteten för äldre, funktionshindrade och långtidssjuka lämnas statsbidrag för ombyggnad och annan förändring av

 • sjukhem och andra vårdinrättningar som avses i 1 och 2 §§ lagen (1990:1402) om övertagande av vissa sjukhem och andra vårdinrättningar, samt
 • andra långvårdsenheter och enskilda vårdhem med huvudsaklig omvårdnadsinriktning.

[S2]Statsbidrag lämnas också för nybyggnad av särskilda boendeformer för service och omvårdnad enligt 20 § socialtjänstlagen (1980:620) samt av bostäder med särskild service enligt 21 § nämnda lag.

[S3]Statsbidrag enligt denna paragraf lämnas med 50 000 kronor per tillkommande enbäddsrum eller bostadslägenhet som färdigställts under åren 1992--1996.

Gemensamma bestämmelser

4 §  Bidrag enligt denna förordning lämnas inom en total ram om 2 780 miljoner kronor. Av den totala ramen skall 280 miljoner kronor förbehållas boendeenheter för långvarigt psykiskt störda personer. Förordning (1995:851).

5 §  För att statsbidrag skall lämnas enligt 2 § första stycket eller 3 § andra stycket skall kraven i 4 § förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention och de grundläggande krav på utrymmes- och utrustningsstandard som följer av bestämmelserna i plan- och bygglagen (1987:10) vara uppfyllda. Beträffande särskilda boendeformer för äldre gäller som minimistandard att bostaden skall vara utrustad med kokskåp och att den skall inrymma toalett, dusch och entréutrymme. Kravet på kokskåp och entréutrymme behöver inte vara uppfyllt i fråga om gruppbostäder för åldersdementa eller när det i andra fall är uppenbart obehövligt.

6 §  Bidrag får inte beviljas för sådana boendeenheter eller tillkommande enbäddsrum eller bostadslägenheter för vilka tidigare beviljats bidrag enligt denna förordning, enligt förordningen (1991:1280) om tillfälligt statsbidrag till anordnande av gruppbostäder och andra alternativa boendeformer eller enligt förordningen (1991:1281) om tillfälligt statsbidrag för viss ombyggnad av sjukhem m. m.

7 §  Beslut i fråga om bidrag enligt denna förordning meddelas av Socialstyrelsen. Ansökan skall ges in till styrelsen inom den tid som denna bestämmer.

8 §  Beviljade bidrag betalas ut av Socialstyrelsen till den som driver den verksamhet som anges i 2 och 3 §§.

9 §  Socialstyrelsen får besluta att ett utbetalat bidrag skall betalas tillbaka om oriktiga eller ofullständiga uppgifter från sökanden har förorsakat att bidraget felaktigt beviljats.

10 §  På Socialstyrelsens eller Riksrevisionsverkets begäran är den som beviljats bidrag enligt denna förordning skyldig att tillhandahålla det underlag som behövs för dessa myndigheters granskning.

11 §  Socialstyrelsens beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

12 §  Socialstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1994:748) om tillfälligt statsbidrag till gruppbostäder och sjukhem m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994, då förordningen (1991:1280) om tillfälligt statsbidrag till anordnande av gruppbostäder och andra alternativa boendeformer och förordningen (1991:1281) om tillfälligt statsbidrag för viss ombyggnad av sjukhem m. m. skall upphöra att gälla.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:248, Prop. 1993/94:100, Bet. 1993/94:SoU20
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1995:851) om ändring i förordningen (1994:748) om tillfälligt statsbidrag till gruppbostäder och sjukhem m.m.

Förarbeten
Rskr. 1994/95:294, Prop. 1994/95:100, Bet. 1994/95:SoU15
Omfattning
ändr. 2, 4 §§
Ikraftträder
1995-07-01

Förordning (2001:944) om upphävande av förordningen (1994:748) om tillfälligt statsbidrag till gruppbostäder och sjukhem m.m.

Omfattning
upph.