Upphävd författning

Förordning (1994:895) om svenskundervisning för invandrare

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1994-06-09
Ändring införd
SFS 1994 i lydelse enligt SFS 2006:1074
Upphäver
Förordning (1992:740) om svenskundervisning för invandrare
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  I denna förordning meddelas föreskrifter om svenskundervisning för invandrare (sfi) utöver vad som föreskrivs i skollagen (1985:1100).

2 §  För sfi som anordnas enligt 13 kap. 9 § skollagen (1985:1100) gäller, utöver vad som följer av 13 kap. 10 § skollagen, bestämmelserna i denna förordning.

[S2]Bestämmelser om rektor avser alltid den rektor inom det offentliga skolväsendet som är ansvarig för ledningen av utbildningen.

Undervisningen

3 §  Sfi skall vila på de grundläggande värden som anges i läroplanen för de frivilliga skolformerna.

4 §  Sfi får kombineras med utbildning inom någon annan skolform inom det offentliga skolväsendet. I sådana fall skall läroplanen för de frivilliga skolformerna gälla för hela utbildningen.

5 §  För sfi skall det finnas en kursplan. Av kursplanen skall framgå kursens mål. Av kursplanen skall också framgå kunskapsnivån vid ett avstämningstillfälle under studierna och den kunskapsnivå som alla elever minst skall ha uppnått vid kursens slut.

[S2]Kursplanen fastställs av regeringen.

6 §  Undervisningen skall bedrivas som gruppundervisning. Enskild undervisning får anordnas om det finns särskilda skäl.

7 §  Riktvärdet för undervisningens omfattning i tid inom sfi är 525 timmar.

[S2]Riktvärdet får överskridas och underskridas beroende på hur mycket undervisning eleverna behöver för att uppnå de kunskapsmål som anges i kursplanen. I 13 kap. 4 a § skollagen (1985:1100) finns bestämmelser om minsta antal timmar undervisningstid i veckan.

[S3]För varje kurs som anordnas skall styrelsen för utbildningen bestämma det antal undervisningstimmar som skall gälla. Varje elev skall tas in till den kurs som bäst bedöms motsvara elevens behov av undervisning. Förordning (2006:529).

8 §  Undervisningen bör bedrivas kontinuerligt under hela året med uppehåll endast för semester.

9 § Har upphävts genom förordning (2006:529).

10 §  Elever som har svårigheter med utbildningen skall ges särskilt stöd.

Ledighet

12 §  Om en elev på grund av sjukdom eller av annan orsak inte kan delta i undervisningen, skall hindret snarast anmälas till skolan. Styrelsen för utbildningen får besluta hur anmälningsskyldigheten skall fullgöras.

13 §  Rektorn eller den rektorn bestämmer får bevilja en elev ledighet från undervisningen för enskilda angelägenheter.

Bedömning och betyg

14 §  Läraren skall fortlöpande informera eleverna om deras studieresultat. Läraren skall också redovisa för eleverna på vilka grunder betygssättning sker.

15 §  När en elev har avslutat kursen skall läraren sätta betyg. Som betyg skall någon av följande beteckningar användas:

[S2]Godkänt (G)

[S3]Väl godkänt (VG). Förordning (2006:529).

16 §  Läraren skall vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till kraven i kursplanen.

[S2]Statens skolverk får meddela föreskrifter om betygskriterier som läraren skall använda vid betygssättningen. Betygskriterierna skall precisera vilka kunskaper enligt kursplanen som krävs för att eleven skall få betygen Godkänt eller Väl godkänt.

[S3]Lärarna bör använda centralt fastställda prov som ett hjälpmedel för att bedömningsgrunderna skall bli så enhetliga som möjligt över landet. Sådana prov fastställs av Skolverket som också meddelar närmare föreskrifter om dem.

[S4]Om en elev inte når upp till nivån för betyget Godkänt skall läraren i ett intyg ange vad eleven kan i förhållande till kursens mål. Förordning (2006:529).

17 §  Elevernas betyg skall antecknas i en betygskatalog. Detsamma gäller uppgifterna i ett sådant intyg som avses i 16 § fjärde stycket. Betygskatalogen skall utgöra den officiella dokumentationen över de betyg som har satts och de intyg som har getts. Rektorn ansvarar för förandet av betygskatalogen.

[S2]Elever har rätt att få ett betygsdokument som utvisar att de har slutfört kursen och det betyg eller det intyg som de har fått. Betygsdokumentet utfärdas av rektorn.

Prövning

17 a §  Den som, utan att vara elev i sfi, vill ha ett betyg från sfi har rätt att gå igenom prövning. Detta gäller även den som tidigare har fått betyg på kursen.

[S2]När det gäller betyg och intyg efter prövning skall 15-17 §§ tillämpas.

[S3]Statens skolverk får meddela närmare föreskrifter om prövning. Förordning (1996:1458).

Rättelse av betyg

18 §  I 26 § förvaltningslagen (1986:223) föreskrivs om rättelse av skrivfel eller liknande. Rektorn får besluta om rättelse av betyg och intyg. Avser rättelsen en handling som har lämnats ut till eleven skall en ny handling utfärdas och en anteckning om detta göras i betygskatalogen.

Formulär

19 §  Statens skolverk fastställer de formulär som behövs för tillämpningen av denna förordning.

Överklagande

20 §  Beslut enligt denna förordning av rektorn och av andra arbetstagare får inte överklagas. Förordning (1998:1207).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1994:895) om svenskundervisning för invandrare

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994.
  Genom denna förordning upphävs förordningen (1992:740) om svenskundervisning för invandrare. Den upphävda förordningen gäller dock i fråga om sfi som har påbörjats före den 1 juli 1994.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:341, Prop. 1993/94:126, Bet. 1993/94:UbU10
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1996:1458) om ändring i förordningen (1994:895) om svenskundervisning för invandrare

  Omfattning
  ny 17 a §, rubr. närmast före 17 a §
  Ikraftträder
  1997-02-01

Förordning (1998:1207) om ändring i förordningen (1994:895) om svenskundervisning för invandrare

Omfattning
ny 20 §, rubr. närmast före 18, 20 §§
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (2006:529) om ändring i förordningen (1994:895) om svenskundervisning för invandrare

Förarbeten
Rskr. 2005/06:313, Prop. 2005/06:148, Bet. 2005/06:UbU22
Omfattning
upph. 9 §; ändr. 7, 15, 16 §§
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2006:1074) om ändring i förordningen (2006:529) om ändring i förordningen (1994:895) om svenskundervisning för invandrare

Omfattning
ändr. ikrafttr.best. till 2006:529

Förordning (2008:122) om ändring i förordningen (1994:895) om svenskundervisning för invandrare

Omfattning
ändr. 11, 16, 17 §§
Ikraftträder
2008-05-01

Förordning (2010:256) om ändring i förordningen (1994:895) om svenskundervisning för invandrare

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2010-06-28

Ändring, SFS 2011:1108

Omfattning
upph.