Upphävd författning

Lag (1995:606) om vissa personregister för officiell statistik

Departement
Justitiedepartementet F
Utfärdad
1995-06-01
Ändring införd
SFS 1995:606 i lydelse enligt SFS 1998:1433
Ikraft
1995-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Lagens tillämpningsområde

1 §  Denna lag gäller sådan behandling av personuppgifter som utförs för att framställa officiell statistik enligt lagen (1992:889) om den officiella statistiken och omfattar uppgifter som

 1. avses i 13 eller 21 §§personuppgiftslagen (1998:204), eller
 2. avser enskilda personers inkomst- eller förmögenhetsförhållanden, med undantag av uppgifter som rör enskildas näringsverksamhet och uppgifter som framgår av beskattningsbeslut som inte omfattas av sekretess enligt 9 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100).

[S2]Behandling som avses i första stycket får utföras endast enligt föreskrifter som regeringen meddelar.

[S3]Lagen gäller inte behandling av personuppgifter som regleras särskilt i eller utförs med stöd av en annan lag. Lag (1998:1433).

Registerändamål

2 §  Personregistret får föras endast för framställning av statistik och endast av den myndighet som ansvarar för den officiella statistik som uppgifterna i registret är avsedda för.

Registerinnehåll

3 §  Personregistret får innehålla endast de uppgifter som behövs för att framställa sådan officiell statistik som den registeransvariga myndigheten ansvarar för.

Registeransvar

4 §  Den myndighet som enligt vad regeringen föreskriver ansvarar för den officiella statistiken skall också vara personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204) för registret. Lag (1998:727).

Information

5 §  När uppgifter hämtas in direkt till personregistret från personer som är eller avses bli registrerade i registret, skall de upplysas om registreringen. Regeringen får meddela föreskrifter om hur upplysningsskyldigheten skall fullgöras.

Gallring

6 §  Uppgifter i personregistret skall gallras när de inte längre behövs för sitt ändamål.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva om undantag från denna skyldighet, om en gallring skulle äventyra arkivens roll som en del av det nationella kulturarvet eller strida mot forskningens behov. Därvid skall särskilt beaktas behovet av skydd för den enskildes personliga integritet.

[S3]Material som inte gallras skall överlämnas till arkivmyndighet.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1995:606) om vissa personregister för officiell statistik

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.
  2. Ett personregister som har inrättats före ikraftträdandet får trots lagen föras t. o. m. den 31 december 1995.
  3. Regeringen får medge undantag från tillämpningen av de nya bestämmelserna t. o. m. den 31 december 1998 beträffande personregister som förs vid Socialstyrelsen eller som förs för att fullgöra föreskrifterna i 7 § lagen (1992:888) om uppgiftsskyldighet på jordbrukets och fiskets område.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:368, Prop. 1994/95:200, Bet. 1994/95:FiU24
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1998:727) om ändring i lagen (1995:606) om vissa personregister för officiell statistik

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 24 oktober 1998. Om datalagen (1973:289) även efter denna tidpunkt skall tillämpas på viss behandling av personuppgifter, gäller dock 1 och 4 §§ i dess äldre lydelse för sådan behandling.
Förarbeten
Rskr. 1997/98:276, Prop. 1997/98:97, Bet. 1997/98:JuU20
Omfattning
ändr. 1, 4 §§
Ikraftträder
1998-10-24

Lag (1998:1433) om ändring i lagen (1995:606) om vissa personregister för officiell statistik

Förarbeten
Rskr. 1998/99:13, Prop. 1997/98:170, Bet. 1998/99:FiU6
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1999-01-01

Ändring, SFS 2001:99

Övergångsbestämmelse

Beslut om undantag från gallringsföreskrift som meddelats enligt lagen (1995:606) om vissa personuppgifter för officiell statistik gäller fortfarande.
Omfattning
upph.