Prop. 1997/98:170

Ändringar i lagen om offentlig upphandling, m.m.

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 20 maj 1998

Göran Persson

Erik sbrink

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås vissa ändringar i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling som främst har till syfte att genomföra två direktiv från Europeiska unionens råd om offentlig upphandling (97/52/EG och 98/4/EG). Ändringarna innebär bl.a. att anbudstiden vid öppen upphandling skall få förkortas om vissa förutsättningar är uppfyllda.

Vidare föreslås att det i lagen (1995:606) om vissa personregister för officiell statistik tas in en bestämmelse som innebär att lagen inte omfattar sådan behandling av personuppgifter som regleras särskilt i eller utförs med stöd av en annan lag.

Båda lagändringarna föreslås att träda i kraft den 1 januari 1999.

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling,

2. lag om ändring i lagen (1995:606) om vissa personregister för officiell statistik.

2. Lagtext

2.1. Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1992:1528) om offentlig upphandling1

dels att 1 kap. 21§, 2 kap. 13 - 16 §§, 3 kap. 18 - 21 §§, 4 kap. 4, 15, 17

och 18 §§, 5 kap. 1, och 20 - 23 §§, 7 kap. 15 § samt bilagan skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas tre nya paragrafer, 1 kap. 16 c §, 2 kap.

19 § och 5 kap. 24 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

 KAP !LLM¤NNA BEST¤MMELSER

16 c § Vid upphandling enligt 2 eller 5

kap. får en upphandlande enhet endast begära sådana upplys ningar om en leverantör som avses i 17 och 18 §§ och som behövs med hänsyn till vad som skall upphandlas. Enheten skall beakta leverantörens befogade intresse av att affärshemligheter eller tekniska hemligheter inte röjs.

21 §

En upphandlande enhet får medge att en anbudsgivare eller anbudssökande rättar en uppenbar felskrivning eller felräkning eller något annat uppenbart fel i anbudet eller ansökningen att få lämna anbud.

Enheten får begära att ett anbud eller en ansökan förtydligas om det kan ske utan risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning.

Enheten får begära att ett anbud eller en ansökan förtydligas

eller

kompletteras om det kan ske utan

risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning.

Enheten får begära att en leverantör förtydligar eller komp letterar intyg, skriftliga bevis och andra handlingar som getts in och som avses i 17 och 18 §§.

 KAP 6ARUUPPHANDLING

13 §

Vid öppen upphandling skall tiden för mottagande av anbud

Vid öppen upphandling skall tiden för mottagande av anbud

1 Lagen omtryckt 1997:1068.

vara minst 52 dagar från den dag då annonsen om upphandling avsändes

om inte något annat

följer av 16 §.

vara minst 52 dagar från den dag då annonsen om upphandling avsändes.

Om den upphandlande enheten har förhandsannonserat enligt de bestämmelser som gäller för sådan annonsering, får tiden enligt första stycket förkortas till en annan tid som är tillräckligt lång för att de som är intresserade skall kunna lämna anbud. Den förkortade tiden bör vara minst 36 dagar från den dag då annonsen enligt första stycket avsändes och får aldrig vara kortare än 22 dagar. Tiden får dock förkortas endast om

1. förhandsannonsen innehöll alla de uppgifter som vid tid punkten för förhandsannonse ringen var tillgängliga och som föreskrivs i de särskilda bestäm melser som gäller om annonser vid öppen upphandling, och

2. minst 52 dagar, men högst 12 månader, gått från den dag då förhandsannonsen avsändes.

En upphandlande enhet skall lämna ut förfrågningsunderlaget till en leverantör inom sex dagar från det att underlaget har begärts, om så har begärts i rimlig tid. Ytterligare information skall lämnas senast sex dagar före anbudstidens utgång, om så har begärts i rimlig tid.

Bestämmelser om förlängning av tidsfrister finns i 16 §.

14 §

Vid selektiv och förhandlad upphandling skall tiden för mottagande av ansökningar om att få lämna anbud vara minst 37 dagar från den dag då annonsen om upphandling avsändes. Den upphandlade enheten skall vid ett och samma tillfälle till samtliga utvalda deltagare skicka ut både skriftlig inbjudan att lämna anbud och förfrågningsunderlaget.

Vid selektiv upphandling skall tiden för mottagande av anbud vara minst 40 dagar från den dag inbjudan skickades ut till deltagarna.

Om den upphandlande enheten har förhandsannonserat enligt de bestämmelser som gäller för sådan annonsering, får tiden enligt andra stycket förkortas till 26 dagar från den dag då inbjudan skickades ut. Tiden får dock förkortas endast om

1. förhandsannonsen innehöll alla de uppgifter som vid tid

punkten för förhandsannonse ringen var tillgängliga och som föreskrivs i de särskilda bestäm melser som gäller om annonser vid selektiv upphandling, och

2. minst 52 dagar, men högst 12 månader, gått från den dag då förhandsannonsen avsändes.

Ytterligare information om upphandlingen skall lämnas senast sex dagar före anbudstidens utgång, om så har begärts i rimlig tid.

Bestämmelser om förlängning av tidsfrister vid selektiv upphand ling finns i 16 § andra stycket.

15 §

Om de

enligt 14 § angivna tids

fristerna inte kan tillämpas

grund av brådska får

tidsfristerna

förkortas, den i 14 § första stycket till 15 dagar,

den i 14 § andra

stycket till 10 dagar och den i 14 §

tredje stycket till fyra dagar

(påskyndat förfarande).

Om de

tidsfrister som anges i 14

§ inte kan

iakttas på grund av

brådska, får

de förkortas, den i 14

§ första stycket till 15 dagar,

de i

14 § andra stycket

och tredje

stycket första meningen till 10

dagar och den i 14 §

fjärde stycket

till fyra dagar (påskyndat förfarande).

16 §

Om förfrågningsunderlaget vid öppen upphandling är alltför skrymmande för att kunna skickas till anbudsgivare inom den tidsfrist som anges i 13 §

andra stycket

skall

tidsfristen i 13 § första

stycket förlängas i skälig utträckning.

Om anbudsgivningen vid öppen eller selektiv upphandling måste föregås av besök på platsen för leveransen eller hos den upphandlande enheten, skall tidsfristerna i 13 § första stycket respektive 14 § andra stycket förlängas i skälig utsträckning.

Om förfrågningsunderlaget vid öppen upphandling är alltför skrymmande för att kunna skickas till anbudsgivare inom den tidsfrist som anges i 13 §

tredje stycket,

skall

tidsfristerna i 13 § första

stycket

och andra stycket andra

meningen förlängas i skälig ut-

sträckning.

Om anbudsgivningen vid öppen eller selektiv upphandling måste föregås av besök på platsen för leveransen eller hos den upphandlande enheten, skall tidsfristerna i 13 § första stycket

och

andra stycket andra meningen

respektive 14 § andra stycket

och

tredje stycket första meningen

förlängas i skälig utsträckning.

19 §

Om en upphandlande enhet ger någon som inte är en upphand lande enhet särskilt tillstånd att

bedriva verksamhet i det all männas intresse, skall i tillståndet anges att principen om icke diskriminering på grund av nationalitet skall iakttas när tillståndshavaren ingår ett varu kontrakt för den verksamhet som avses med tillståndet.

 KAP 5PPHANDLING AV BYGGENTREPRENAD

18 §

Vid öppen upphandling skall tiden för mottagande av anbud vara minst 52 dagar från den dag då annonsen om upphandling avsändes. Om den upphandlande enheten förhandsannonserat enligt

9 §, får denna tid förkortas till 37

dagar.

Bestämmelser om förläng

ning av de angivna fristerna finns i

21 §.

Vid öppen upphandling skall tiden för mottagande av anbud vara minst 52 dagar från den dag då annonsen om upphandling avsändes.

Om den upphandlande enheten har förhandsannonserat enligt de bestämmelser som gäller för sådan annonsering, får tiden enligt första stycket förkortas till en annan tid som är tillräckligt lång för att de som är intresserade skall kunna lämna anbud. Den förkortade tiden bör vara minst 36 dagar från den dag då annonsen enligt första stycket avsändes och får aldrig vara kortare än 22 dagar. Tiden får dock förkortas endast om

1. förhandsannonsen innehöll alla de uppgifter som vid tid punkten för förhandsannonse ringen var tillgängliga och som föreskrivs i de särskilda bestäm melser som gäller om annonser vid öppen upphandling, och

2. minst 52 dagar, men högst 12 månader, gått från den dag då förhandsannonsen avsändes.

En upphandlande enhet skall lämna ut förfrågningsunderlaget till en leverantör inom sex dagar från det att underlaget har begärts, om så har begärts i rimlig tid. Ytterligare information skall lämnas senast sex dagar före anbudstidens utgång, om så har begärts i rimlig tid.

Bestämmelser om förlängning av tidsfrister finns i 21 §.

19 §

Vid selektiv och förhandlad upphandling skall tiden för mottagande av ansökningar om att få lämna anbud vara minst 37 dagar från den dag då

annonsen om upphandling avsändes. Den upphandlande enheten skall vid ett och samma tillfälle till samtliga utvalda deltagare skicka ut både skriftlig inbjudan att lämna anbud och förfrågningsunderlaget.

Vid selektiv upphandling skall tiden för mottagande av anbud vara minst 40 dagar från den dag då inbjudan skickades ut till deltagarna

eller 26 dagar om den

upphandlande enheten har förhandsannonserat enligt 9 §.

Vid selektiv upphandling skall tiden för mottagande av anbud vara minst 40 dagar från den dag då inbjudan skickades ut till deltagarna.

Om den upphandlande enheten har förhandsannonserat enligt de bestämmelser som gäller för sådan annonsering, får tiden enligt andra stycket förkortas till 26 dagar från den dag då inbjudan skickades ut. Tiden får dock förkortas endast om

1. förhandsannonsen innehöll alla de uppgifter som vid tid punkten för förhandsannonser ingen var tillgängliga och som föreskrivs i de särskilda bestäm melser som gäller om annonser vid selektiv upphandling, och

2. minst 52 dagar, men högst 12 månader, gått från den dag då förhandsannonsen avsändes.

Ytterligare information om upphandlingen skall lämnas senast sex dagar före anbudstidens utgång, om så har begärts i rimlig tid.

Bestämmelser om förlängning av tidsfrister vid selektiv upphand ling finns i 21 § andra stycket.

20 §

Om de

enligt 19 § angivna

tidsfristerna inte kan tillämpas

grund av brådska får

tidsfristerna

förkortas, den i 19 § första stycket till 15 dagar,

den i 19 § andra

stycket till 10 dagar och den i 19 §

tredje stycket till fyra dagar

(påskyndat förfarande).

Om de

tidsfrister som anges i 19

§ inte kan

iakttas på grund av

brådska, får

de förkortas, den i 19

§ första stycket till 15 dagar,

de i

19 § andra stycket

och tredje

stycket första meningen till 10

dagar och den i 19 §

fjärde stycket

till fyra dagar (påskyndat förfarande).

21 §

Om förfrågningsunderlaget vid öppen upphandling är alltför skrymmande för att kunna skickas till anbudsgivare inom den tidsfrist som anges i 18 §

andra stycket

skall tidsfristerna i 18 § första

Om förfrågningsunderlaget vid öppen upphandling är alltför skrymmande för att kunna skickas till anbudsgivare inom den tidsfrist som anges i 18 §

tredje stycket,

skall tidsfristerna i 18 § första

stycket förlängas i skälig utsträckning.

Om anbudsgivningen vid öppen eller selektiv upphandling måste föregås av besök på platsen för leveransen eller hos den upphandlande enheten, skall tidsfristerna i 18 § första stycket respektive 19 § andra stycket förlängas i skälig utsträckning.

stycket

och andra stycket andra

meningen förlängas i skälig ut-

sträckning.

Om anbudsgivningen vid öppen eller selektiv upphandling måste föregås av besök på platsen för leveransen eller hos den upphandlande enheten, skall tidsfristerna i 18 § första stycket

och

andra stycket andra meningen

respektive 19 § andra stycket

och

tredje stycket första meningen

förlängas i skälig utsträckning.

 KAP 5PPHANDLING INOM VATTEN  ENERGI  TRANSPORT

OCH TELEKOMMUNIKATIONSOMR¥DENA

4 §

Bestämmelserna i detta kapitel skall inte tillämpas av en upphandlande enhet vid upphandling för busstransportverksamhet som avses i 1 § första stycket 3 om även andra företag får bedriva sådan verksamhet inom samma geografiska område på samma villkor.

Bestämmelserna skall inte heller tillämpas av en enhet som tillhandahåller tjänster som avses i 1 § första stycket 4, om upphandlingen uteslutande syftar till att göra det möjligt för enheten att tillhandahålla en eller flera telekommunikationstjänster och även andra företag har rätt att inom samma geografiska område tillhandahålla samma tjänster på i stort sett samma villkor.

Bestämmelserna i detta kapitel skall inte heller tillämpas vid upphandlingar som görs för återförsäljning eller uthyrning om även andra företag har rätt att återförsälja eller hyra ut på samma villkor som den upphandlande enheten.

Bestämmelserna i detta kapitel skall inte heller tillämpas vid upphandlingar som görs för återförsäljning eller uthyrning, om

den upphandlande enheten inte har särskilt tillstånd att sälja eller hyra ut det som omfattas av upphandlingen och även andra

företag har rätt att återförsälja eller hyra ut på samma villkor som den upphandlande enheten.

15 §

En upphandlande enhet skall annonsera sin upphandling om inte annat följer av 16 § andra stycket.

En enhet som avslutat en upphandling skall inom 60 dagar därefter meddela Europeiska gemenskapernas kommission hur upphandlingen har avslutats. Därvid skall enheten ange om den har förkastat ett anbud med stöd av 1 kap. 23 § första stycket eller av 26 § i detta kapitel eller tillämpat bestämmelserna i 15 a §. Enheten skall även ange de uppgifter,

vars offentliggörande skulle motverka befogade affärs- och konkurrensintressen.

En upphandlande enhet som bedriver en sådan verksamhet som anges i 8 a § första stycket 1 3 skall, om en anbudssökande eller anbudsgivare skriftligen begär det, så snart som möjligt lämna upplysningar om resultatet av upp handlingen, skälen till att ansökan eller anbudet förkastats och om vem som fick upphandlingen och skälet till det.

17 §

Vid öppen upphandling skall tiden för mottagande av anbud vara minst 52 dagar från den dag då annonsen om upphandling avsändes.

Om den upphandlande

enheten förhandsannonserat enligt 14 § första stycket får denna tid förkortas till 37 dagar.

Vid öppen upphandling skall tiden för mottagande av anbud vara minst 52 dagar från den dag då annonsen om upphandling avsändes.

Om den upphandlande enheten har förhandsannonserat enligt de bestämmelser som gäller för sådan annonsering, får tiden enligt första stycket förkortas till en annan tid som är tillräckligt lång för att de som är intresserade skall kunna lämna anbud. Den förkortade tiden bör vara minst 36 dagar från den dag då annonsen enligt första stycket avsändes och får aldrig vara kortare än 22 dagar. Tiden får dock förkortas endast om

1. förhandsannonsen innehöll alla de uppgifter som vid tid punkten för förhandsannonser ingen var tillgängliga och som föreskrivs i de särskilda bestäm melser som gäller om annonser vid öppen upphandling, och

2. minst 52 dagar, men högst 12 månader, gått från den dag då förhandsannonsen avsändes.

18 §

Om vid selektiv eller förhandlad upphandling en inbjudan att lämna anbud tidigare annonserats gäller följande.

Tiden för mottagande av ansökan om att lämna anbud eller av svar på en anmodan att bekräfta

Tiden för mottagande av ansökan om att lämna anbud eller av svar på en anmodan att bekräfta

intresset för anbudsgivning

skall,

om så är möjligt, vara minst fem veckor från den dag annonsen

avsändes för publicering och får

i

inget fall understiga tio dagar från

den dag annonsen publicerades.

En annan tid än den som anges i andra stycket kan avtalas med de utvalda anbudssökandena, förutsatt att alla får samma tid att lämna anbud. Om en sådan överenskommelse inte har kunnat uppnås bör

tiden vara minst tre veckor

från dagen för inbjudan att lämna anbud.

Om det finns särskilda skäl

kan denna tid förkortas till tio

dagar. Under alla omständigheter måste tiden avvägas så att möjlighet ges för intresserade att på ett tillfredsställande sätt ta del av förfrågningsunderlaget.

intresset för anbudsgivning

bör

vara minst

37 dagar från den dag

annonsen avsändes för publi-

cering och får

aldrig vara kortare

än tio dagar från den dag

annonsen publicerades.

En annan tid än den som anges i andra stycket kan avtalas med de utvalda anbudssökandena, förutsatt att alla får samma tid att lämna anbud. Om en sådan överenskommelse inte har kunnat uppnås,

skall den upphandlande enheten fastställa en tidsfrist som bör vara

minst

24 dagar från dagen för

inbjudan att lämna anbud

och

aldrig får vara kortare än 10 dagar. Under alla omständigheter

måste tiden avvägas så att möjlighet ges för intresserade att på ett tillfredsställande sätt ta del av förfrågningsunderlaget.

 KAP 5PPHANDLING AV TJ¤NSTER

1 §

Detta kapitel gäller upphandling av tjänster av det slag som anges i avdelning A i bilaga till denna lag om tjänsterna inte omfattas av bestämmelserna i 2 och 3 kap. I fråga om upphandling av tjänster som avses i avdelning A i bilagan och som görs för verksamheter som avses i 4 kap. 1 § första stycket tillämpas dock endast andra stycket denna paragraf samt

2 §, 3 §, andra stycket, 5 § första

meningen, 7, 9, 10 och 25 §§ detta

kapitel. Vid upphandling av tjänster som avses i avdelning B i bilagan till denna lag tillämpas 6 kap.

Detta kapitel gäller upphandling av tjänster av det slag som anges i avdelning A i bilaga till denna lag om tjänsterna inte omfattas av bestämmelserna i 2 och 3 kap. I fråga om upphandling av tjänster som avses i avdelning A i bilagan och som görs för verksamheter som avses i 4 kap. 1 § första stycket tillämpas dock endast andra stycket denna paragraf samt

2 §, 3 § andra stycket,

4 § tredje

stycket, 5 § första stycket, 7, 9, 10

och 25 §§ detta kapitel. Vid upphandling av tjänster som avses i avdelning B i bilagan till denna lag tillämpas 6 kap.

Bestämmelserna i detta kapitel skall inte tillämpas i fråga om

1. anskaffning av eller nyttjanderätt i vad form som helst till fastighet, byggnad eller annan egendom som utgör fast egendom eller tillbehör till fastighet eller byggnad eller rättigheter av nu nämnt slag,

2. anskaffning, utveckling, produktion eller samproduktion av programmaterial eller sändningstid i etermedia,

3. telefoni, telex, radiotelefoni, personsökning eller satellittjänster,

4. skiljemanna- eller förlikningsuppdrag,

5. finansiella tjänster i samband med utgivning eller omsättning av värdepapper och andra finansiella instrument,

6. anställningsavtal,

7. forskning och utveckling i andra fall än då tjänsten endast gäller den egna verksamheten och helt finansieras av den upphandlande enheten,

8. verksamhet som rör förvaltning av statsskulden eller som avser tjänster från Sveriges riksbank.

20 §

Vid öppen upphandling skall tiden för mottagande av anbud vara minst 52 dagar från den dag då annonsen om upphandling avsändes.

Om den upphandlande

enheten förhandsannonserat enligt 11 § får denna tid förkortas till 37 dagar. Bestämmelser om förläng ning av de angivna fristerna finns i

23 §.

Vid öppen upphandling skall tiden för mottagande av anbud vara minst 52 dagar från den dag då annonsen om upphandling avsändes.

Om den upphandlande enheten har förhandsannonserat enligt de bestämmelser som gäller för sådan annonsering, får tiden enligt första stycket förkortas till en annan tid som är tillräckligt lång för att de som är intresserade skall kunna lämna anbud. Den förkortade tiden bör vara minst 36 dagar från den dag då annonsen enligt första stycket avsändes och får aldrig vara kortare än 22 dagar. Tiden får dock förkortas endast om

1. förhandsannonsen innehöll alla de uppgifter som vid tid punkten för förhandsannon seringen var tillgängliga och som föreskrivs i de särskilda bestämmelser som gäller om annonser vid öppen upphandling, och

2. minst 52 dagar, men högst 12 månader, gått från den dag då förhandsannonsen avsändes.

En upphandlande enhet skall lämna ut förfrågningsunderlaget till en leverantör inom sex dagar från det att underlaget har begärts, om så har begärts i rimlig tid. Ytterligare information skall lämnas senast sex dagar före anbudstidens utgång, om så har begärts i rimlig tid.

Bestämmelser om förlängning av tidsfrister finns i 23 §.

21 §

Vid selektiv och förhandlad upphandling skall tiden för mottagande av ansökningar om att få lämna anbud vara minst 37 dagar från den dag då annonsen om upphandling avsändes. Den upphandlande enheten skall vid

ett och samma tillfälle till samtliga utvalda deltagare skicka ut både skriftlig inbjudan att lämna anbud och förfrågningsunderlaget

Vid selektiv upphandling skall tiden för mottagande av anbud vara minst 40 dagar från den dag då inbjudan skickades ut till deltagarna

eller 26 dagar om den

upphandlande enheten har förhandsannonserat enligt 11 §.

Vid selektiv upphandling skall tiden för mottagande av anbud vara minst 40 dagar från den dag då inbjudan skickades ut till deltagarna.

Om den upphandlande enheten har förhandsannonserat enligt de bestämmelser som gäller för sådan annonsering, får tiden enligt andra stycket förkortas till 26 dagar från den dag då inbjudan skickades ut. Tiden får dock förkortas endast om

1. förhandsannonsen innehöll alla de uppgifter som vid tidpunkten för förhandsannon seringen var tillgängliga och som föreskrivs i de särskilda bestäm melser som gäller om annonser vid selektiv upphandling, och

2. minst 52 dagar, men högst 12 månader, gått från den dag då förhandsannonsen avsändes.

Ytterligare information om upphandlingen skall lämnas senast sex dagar före anbudstidens utgång, om så har begärts i rimlig tid.

Bestämmelser om förlängning av tidsfrister vid selektiv upphand ling finns i 23 § andra stycket.

22 §

Om de

enligt 21 § angivna tidsfri

sterna inte kan tillämpas på grund

av brådska får

tidsfristerna för-

kortas, den i 21 § första stycket till 15 dagar,

den i 21 § andra stycket

till 10 dagar och den i 21 §

tredje

stycket till fyra dagar (påskyndat förfarande).

Om de

tidsfrister som anges i 21 §

inte kan

iakttas på grund av

brådska, får

de förkortas, den i 21

§ första stycket till 15 dagar,

de i

21 § andra stycket

och tredje

stycket första meningen till 10

dagar och den i 21 §

fjärde stycket

till fyra dagar (påskyndat förfarande).

23 §

Om förfrågningsunderlaget vid öppen upphandling är alltför skrymmande för att kunna skickas till anbudsgivare inom de tidsfrister som anges i 20 §

andra

stycket, skall tidsfristerna i 20 § första stycket förlängas i skälig utsträckning.

Om förfrågningsunderlaget vid öppen upphandling är alltför skrymmande för att kunna skickas till anbudsgivare inom de tidsfrister som anges i 20 §

tredje

stycket, skall tidsfristerna i 20 § första stycket

och andra stycket

andra meningen förlängas i skälig

Om anbudsgivningen vid öppen eller selektiv upphandling måste föregås av besök på platsen för leveransen eller hos den upphandlande enheten, skall tidsfristerna i 20 § första

stycket

respektive 21 § andra stycket förlängas i skälig utsträckning.

utsträckning.

Om anbudsgivningen vid öppen eller selektiv upphandling måste föregås av besök på platsen för leveransen eller hos den upphandlande enheten, skall tidsfristerna i 20 § första stycket

och andra stycket andra meningen

respektive 21 § andra stycket

och

tredje stycket första meningen

förlängas i skälig utsträckning.

24 a §

En upphandlande enhet som tillåter alternativa utföranden enligt 1 kap. 23 b § får inte förkasta ett anbud av det skälet att anbudet, om det antogs, skulle leda till ett varu kontrakt i stället för ett tjänste kontrakt.

 KAP VERPR¶VNING SKADEST¥ND MMM

15 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för att uppfylla Sveriges internationella förpliktelser rörande offentlig upphandling när det gäller

1. vad en annons skall innehålla,

2. tekniska specifikationer,

och

3. skriftliga bevis som avses i 1 kap. 18 §.

1. vad en annons skall innehålla,

2. tekniska specifikationer,

3. skriftliga bevis som avses i 1 kap. 18 §,

och

4. produkter inom försvarssek torn.

Bilaga

Avdelning A

12 Arkitekttjänster Ingenjörs- och konstruktörstjänster,

stadsplanering och land

skapsarkitektur och anknutna

vetenskapliga och tekniska konsulttjänster

12 Arkitekttjänster, ingenjörsoch konstruktörstjänster,

stads

planerings och landskapsarkitek turstjänster, anknutna vetenskap-

liga och tekniska konsulttjänster

samt tjänster avseende teknisk provning och analys

______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

2.2. Förslag till lag om ändring i lagen (1995:606) om vissa personregister för officiell statistik

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1995:606) om vissa personregister för officiell statistik skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §

Denna lag gäller personregister enligt 1 § datalagen (1973:289) som inrättas och förs för att framställa officiell statistik enligt lagen (1992:889) om den officiella statistiken och innehåller uppgifter som

1. avses i 4 § datalagen (1973:289),

2. utgör omdöme eller annan värderande upplysning om enskilda personer, eller

3. avser enskilda personers inkomst- eller förmögenhetsförhållanden, med undantag av uppgifter som rör enskildas näringsverksamhet och uppgifter som framgår av beskattningsbeslut som inte omfattas av sekretess enligt 9 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100).

Personregistret får inrättas och föras endast enligt föreskrifter som regeringen meddelar

Lagen gäller inte behandling av personuppgifter som regleras sär skilt i eller utförs med stöd av en annan lag.

______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

3. Ärendet och dess beredning

Offentlig upphandling

Rådet har genom direktiv 97/52/EG beslutat om ändring av direktiven 92/50/EEG, 93/36/EEG och 93/37/EEG om samordning av förfarandena vid tilldelning av kontrakt vid offentlig upphandling av tjänster, varor samt bygg- och anläggningsarbeten. Ändringarna avser den s.k. klassiska sektorn.

Vidare har rådet genom direktiv 98/4/EG beslutat om ändring av direktiv 93/38/EEG om samordning av upphandlingsförfarandet för enheter som har verksamhet inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorerna.

Direktivändringarna har behandlats i promemorian 1998-03-20 Ändringar i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling, som har remissbehandlats. Promemorians lagförslag finns i

bilaga 1. En

förteckning över remissinstanserna finns i

bilaga 2. Remissyttrandena

finns tillgängliga i Finansdepartementet (Fi98/855).

Officiell statistik

Regeringen har i propositionen 1997/98:108 Hälsodata- och vårdregister föreslagit en lag om hälsodataregister och en lag om vårdregister. Förslagen bygger på Hälsodatakommitténs betänkande Hälsodataregister – Vårdregister (SOU 1995:95). Betänkandet har remissbehandlats enligt vad som sägs i propositionen. I sitt betänkande lade kommittén också fram ett förslag till ändring av 1 § lagen (1995:606) om vissa personregister för officiell statistik (statistikregisterlagen). Utredningens lagförslag finns i

bilaga 3. Förslaget behandlades inte i nyssnämnda

proposition utan överlämnades till en arbetsgrupp inom Finansdepartementet (Statistikregelgruppen) för vidare beredning. Arbetsgruppen har i en delrapport föreslagit att Hälsodatakommitténs förslag efter vissa ändringar förs in i statistikregisterlagen.

Lagrådet

Regeringen beslutade den 7 maj att inhämta Lagrådets yttrande över de lagförslag som finns i

bilaga 4. Lagrådets yttrande finns i bilaga 5.

Regeringen har i propositionen följt Lagrådets förslag till ändringar av lagtexten. Därutöver har redaktionella ändringar gjorts i lagtexten.

4. Kortare anbudstid vid förhandsannonsering, m.m.

2EGERINGENS F¶RSLAG Anbudstiden vid öppen eller selektiv

upphandling skall få förkortas om förhandsannonsering ägt rum och vissa andra förutsättningar är uppfyllda. En upphandlande enhet får diskutera med en anbudssökande eller anbudsgivare om grundläggande kontraktsförhållanden endast i syfte att komplettera eller förtydliga ansökan eller anbudet.

0ROMEMORIANS F¶RSLAG: Överensstämmer i huvudsak med regeringens

förslag men några bestämmelser har getts en annan lydelse och några har tillkommit för att lagen skall bättre överensstämma med EG:s upphandlingsdirektiv.

2EMISSINSTANSERNA: Remissinstanserna tillstyrker förslaget. Några har

synpunkter på lagtextens formulering och föreslår vissa justeringar. Vägverket anför att det bör framgå att möjligheterna att komplettera ett anbud skall användas mycket restriktivt.

3K¤LEN F¶R REGERINGENS F¶RSLAG Rådet har genom direktiven

97/52/EG och 98/4/EG beslutat om ändringar som gäller såväl upphandling av varor, tjänster och byggentreprenad som upphandling inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationsområdena. Direktiv 97/52/EG skall ha genomförts på nationell nivå senast den 13 oktober 1998 och direktiv 98/4/EG senast den 16 februari 1999.

Ändringarna av upphandlingsdirektiven är en följd av ett upphandlingsavtal som slutits i samband med avtalet om den nya världshandelsorganisationen WTO. Upphandlingsavtalet har beteckningen GPA (Government Procurement Agreement). Genom ändringarna införlivas GPA-reglerna i upphandlingsdirektiven.

Ändringarna innebär bl.a. att en upphandlande enhet skall få förkorta anbudstiden vid öppen eller selektiv upphandling under vissa förutsättningar. En av förutsättningarna är att enheten har förhandsannonserat upphandlingen inom en särskilt angiven tidsfrist.

Vidare har rådet och kommissionen gjort ett uttalande som innebär att den upphandlande enheten inte får föra förhandlingar med anbudssökande och anbudsgivare om grundläggande kontraktsförhållanden. Enheten får föra diskussioner, men enbart i syfte att klargöra eller komplettera ansökningarna eller anbuden under förutsättning att detta inte medför diskriminering. Uttalandet bör leda till ändringar i 1 kap. 21 § lagen (1992:1528) om offentlig upphandling (LOU).

Det kan nämnas att kommissionen den 11 mars 1998 beslutade om ett s.k. meddelande angående offentlig upphandling (EUFi98/1114). Av meddelandet framgår bl.a. att kommissionen avser att under år 1998 föreslå ändringar i upphandlingsdirektiven. Ändringarna gäller bl.a. uteslutning av konkurrensutsatt verksamhet, utökning av möjligheten till förhandlad upphandling och vidgning av möjligheten till användningen av elektroniska kommunikationsmedel vid upphandling. Under år 2001 skall de klassiska direktiven föras samman till ett direktiv. Det är i dag för tidigt att ta ställning till meddelandet.

Regeringen har aviserat att den under år 1998 avser att besluta om kommittedirektiv som rör offentlig upphandling. Bl.a. skall Nämnden för offentlig upphandling framtida roll och uppgifter ses över.

5. Statistik

2EGERINGENS F¶RSLAG I lagen (1995:606) om vissa personregister för

officiell statistik tas in en bestämmelse om att lagen inte omfattar sådan behandling av personuppgifter med fler ändamål än för att framställa officiell statistik som regleras särskilt i eller utförs med stöd av en annan lag.

5TREDNINGENS F¶RSLAG: Överensstämmer i stort med regeringens. En

viss omarbetning har dock gjorts främst med hänsyn till terminologin i personuppgiftslagen (1998:204).

2EMISSINSTANSERNA: Remissinstanserna har inte haft några synpunkter

på förslaget.

3K¤LEN F¶R REGERINGENS F¶RSLAG Regleringen av de personregister för

officiell statistik som innehåller känsliga uppgifter återfinns i lagen (1995:606) om vissa personregister för officiell statistik (statistikregisterlagen) och innebär att sådana får föras endast för framställning av statistik och endast av den myndighet som ansvarar för den officiella statistik som uppgifterna i registret är avsedda för. Väsentliga i sammanhanget är också reglerna om statistiksekretess i 9 kap. 4 § sekretesslagen (1980:100), som förutsätter en avgränsad statistikverksamhet hos myndigheten. För en statistikansvarig myndighet - med undantag för Statistiska centralbyrån - gäller därmed andra sekretessregler i statistikverksamheten än i myndighetens övriga verksamhet. Detta innebär sammantaget att en blandad användning av statistikregister kan vara svår att hantera både rättsligt och administrativt. Inte desto mindre har förekomsten av register med blandat ändamål i några undantagsfall måst accepteras.

Enligt en övergångsbestämmelse till statistikregisterlagen får regeringen t.o.m. den 31 december 1998 medge undantag från tillämpningen av lagen beträffande personregister som förs vid Socialstyrelsen eller som förs för att fullgöra föreskrifterna i 7 § lagen (1992:888) om uppgiftsskyldighet på jordbrukets och fiskets område.

Regeringen har med stöd av denna bestämmelse genom en ändring i förordningen (1995:1060) om vissa personregister för officiell statistik (statistikregisterförordningen) beslutat att statistikregisterlagen och statistikregisterförordningen t.o.m. den 31 december 1998 inte skall tillämpas på

  • Cancerregistret och Medicinska födelseregistret inklusive Missbildningsregistret vid Socialstyrelsen, och inte heller på
  • Lantbrukets företagsregister vid Statistiska centralbyrån. Förekomsten av register med blandat ändamål har vid upprepade tillfällen uppmärksammats och diskuterats av olika utredningar.

Hälsodatakommittén hade i uppdrag att lämna förslag till en författningsreglering av personregister inom hälso- och sjukvårdens område. I betänkandet Hälsodataregister – Vårdregister (SOU 1995:95) anför kommittén bl.a. följande (s. 111-112):

För de hälsodataregister som används för framställning av officiell statistik, t.ex. Cancerregistret, bör frågan om gränsdrag-

ningen till lagen om vissa personregister för officiell statistik uppmärksammas. Cancerregistret används liksom andra hälsodataregister vanligen för flera olika ändamål som inte avser enbart framställning av statistik. Lagen om vissa personregister för officiell statistik är tillämplig på personregister som förs enbart för framställning av statistik. Den är därför inte tillämplig på hälsodataregister om de inrättas för något ytterligare ändamål än statistikframställning.

Om regeringen däremot inrättar ett hälsodataregister som skall nyttjas endast för framställning av statistik kan tvekan uppkomma om hälsodataregisterlagen eller statistikregisterlagen skall tillämpas på registret. Avgörande blir därvid omfattningen av de uppgifter som får tillföras registret. Ingår enbart uppgifter som behövs för framställning av officiell statistik i registret är den särskilda statistikregisterlagen tillämplig (prop. 1994/95:200 s. 24-25). Även hälsodataregisterlagen är tillämplig på ett sådant register. En sådan dubbelreglering skall undvikas. I klargörande hänseende bör förhållandet att hälsodataregister således kan användas för framställning av officiell statistik enbart eller tillsammans med andra ändamål regleras. Vi anser därför att den särskilda lagen om vissa personregister för officiell statistik bör förses med en bestämmelse som stadgar undantag för personregister som regleras i annan lag eller med stöd av annan lag.

Kommittén föreslog mot bakgrund härav ett nytt tredje stycke i 1 § statistikregisterlagen där det uttryckligen skulle anges att lagen inte gäller personregister som regleras i annan lag eller med stöd av annan lag.

En arbetsgrupp inom Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden (LES-gruppen) utreder uppgiftslämnandet på jordbrukets område och har uppmärksammat en rad kringliggande frågor, bl.a. om lantbruksregistrets rättsliga ställning. LES-gruppen har anslutit sig till Hälsodatakommitténs förslag, eftersom gruppen anser att den föreslagna lagändringen tillgodoser de lagtekniska krav som föranleds av ett fortsatt förande av lantbruksregistret från den 1 januari 1999.

Regeringen ansluter sig till uppfattningen att statistikregisterlagen bör tillföras en bestämmelse som undantar vissa register från lagens tillämpningsområde. Detta gäller för sådan behandling av personuppgifter som utförs med fler ändamål än att framställa officiell statistik och som regleras särskilt i annan lag eller utförs med stöd av en sådan lag.

6. Författningskommentarer

6.1. Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling

I detta avsnitt görs hänvisningar till följande direktiv:

1. Rådets direktiv 93/36/EEG av den 14 juni 1993 om samordning av förfarandet vid offentlig upphandling av varor,

2. Rådets direktiv 93/37/EEG av den 14 juni 1993 om samordning av förfarandena vid tilldelning av offentliga upphandlingskontrakt för bygg- och anläggningsarbeten,

3. Rådets direktiv 93/38/EEG av den 14 juni 1993 om samordning av upphandlingsförfarandet för enheter som har verksamhet inom vatten-, energi-,transport- och telekommunikationssektorerna,

4. Rådets direktiv 92/50/EEG av den 18 juni 1993 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av tjänster,

5. Rådets direktiv 97/52/EG av den 13 oktober 1997om ändring av direktiven 92/50/EEG, 93/36/EEG och 93/37/EEG om samordning av förfarandena vid tilldelning av kontrakt vid offentlig upphandling av tjänster, varor samt bygg- och anläggningsarbeten.

6. Rådets direktiv 98/4/EG av den 16 februari 1998 om ändring av direktiv 93/38/EEG om samordning av upphandlingsförfarandet för enheter som har verksamhet inom vatten-, energi-, transport- och telekkommunikationssektorerna.

 KAP !LLM¤NNA BEST¤MMELSER

 C g

Paragrafen är ny. Bestämmelsen, som endast gäller vid varu- och tjänsteupphandlingar, innebär att en upphandlande enhet endast får begära sådana upplysningar om leverantören som behövs med hänsyn till det som skall upphandlas t.ex. upplysningar som är nödvändiga för att kunna bedöma om leverantörens tekniska kapacitet är tillräcklig för att kontraktet skall kunna fullgöras. Vidare skall den upphandlande enheten beakta leverantörens befogade intresse av att inte behöva röja affärshemligheter eller tekniska hemligheter.

Bestämmelsen motsvaras av art. 32.4 i direktiv 92/50/EEG och art. 23.3 i direktiv 93/36/EEG.

 g

Rådet och kommissionen har förklarat (avseende art. 7.4 i direktiv 93/37/EEG och artikel i 20 direktiv 93/38/EEG EGT nr L 111/114, 30.4. 1994) att i öppna och selektiva förfaranden får den upphandlande enheten inte föra förhandlingar med anbudssökande och anbudsgivare om grundläggande kontraktsförhållanden, särskilt beträffande prisvillkor, om eventuella ändringar skulle kunna snedvrida konkurrensen.

Diskussioner får föras, men enbart i syfte att klargöra eller komplettera anbuden eller kraven från den upphandlande enheten och under förutsättning att detta inte medför diskriminering.

Paragrafen har ändrats så att det är tillåtet att komplettera ett anbud eller en ansökan på det sätt som rådet och kommissionen uttalat.

Vidare har ett nytt stycke införts i paragrafen som innebär att den upphandlande enheten får begära att leverantören förtydligar och kompletterar ingivna intyg, skriftliga bevis och andra handlingar som avses i 1 kap. 17 och 18 §§.

Tillägget motsvaras av art. 34 i direktiv 92/50/EEG, art. 24 i direktiv 93/36/EEG och art. 28 i direktiv 93/37/EEG.

 KAP 6ARUUPPHANDLING

 g

Ett nytt andra stycke har införts i paragrafen. Bestämmelsen innebär att den upphandlande enheten vid öppen upphandling kan förkorta tiden för att motta anbud. Tiden måste avvägas så att den anses tillräckligt lång för att de som är intresserade skall kunna lämna anbud. Tiden bör vara 36 dagar, men får aldrig vara kortare än 22 dagar, förutsatt att den upphandlande enheten har förhandsannonserat enligt de bestämmelser som finns i förordningen (1998:77) om annonser vid offentlig upphandling. Annonsen skall också innehålla de uppgifter som är tillgängliga vid tidpunkten för annonseringen. Vilka uppgifter som avses anges i förordningen om annonser vid offentlig upphandling. Slutligen skall minst 52 dagar, dock högst 12 månader, gått från den dag då annonsen avsändes. Vidare har i första stycket hänvisningen till 16 § slopats. I stället har ett nytt fjärde stycke införts i vilket anges att bestämmelser om förlängning av tidsfrister finns i 16 §.

Tillägget motsvaras av art. 2.4 i direktiv 97/52/EG ändring av art. 10. 1 a i direktiv 93/36/EEG.

 g

Paragrafen har tillförts ett nytt tredje stycke som i princip motsvarar 13 §. Vidare har, på samma sätt som i 13 § , i paragrafen införts ett nytt femte stycke.

Tillägget motsvaras av art. 2.4 i direktiv 97/52/EG ändring av art. 11. 3 a i direktiv 93/36/EEG.

 OCH  gg

Paragraferna har ändrats så att tidsfristerna även omfattar de nya styckena i 13 och 14 §§. Ändringen motsvaras av art. 10 och 12 i direktiv 93/36/EEG.

 g

Paragrafen är ny och innebär att när en upphandlande enhet ger någon som inte är en upphandlande enhet ett särskilt tillstånd att driva viss verksamhet i det allmännas intresse, skall det av tillståndet framgå att när tillståndshavaren ingår ett varuupphandlingskontrakt med tredje man inom ramen för denna verksamhet, så skall principen om icke diskriminering på grund av nationalitet iakttas. Den som fått tillstånd att driva viss verksamhet i det allmännas intresse, t.ex. att driva en TV-

kanal, måste sålunda följa Romfördragets artikel 6 om förbud mot diskriminering på grund av nationalitet.

Bestämmelsen motsvaras av art. 2.2 i direktiv 93/36/EEG.

 KAP 5PPHANDLING AV BYGGENTREPRENAD

 OCH gg

I paragraferna har gjorts samma tillägg och ändringar som i 2 kap. 13 och 14 §§.

Tillägget motsvaras av art. 3.3 och 3.4 i direktiv 97/52/EG ändring av art. 12. 2 och 13. 4 i direktiv 93/37/EEG).

 OCH  gg

Paragraferna har ändrats på samma sätt som 2 kap. 15 och 16 §§.

Ändringen motsvaras art. 12.5 och 14 i direktiv 93/36/EEG.

 KAP 5PPHANDLING INOM VATTEN  ENERGI  TRANSPORT OCH TELEKOMMUNIKATIONSOMR¥DENA

 g

I paragrafens tredje stycke har gjorts ett tillägg för att paragrafen bättre skall överensstämma med direktivets lydelse.

Tillägget motsvaras av art.7.1 i direktiv 93/38/EEG.

 g

I paragrafen har införts ett nytt tredje stycke för att paragrafen skall införliva ändringen i art. 1.11 i direktiv 98/4/EG ändring av art. 41. 4 i direktiv 93/38/EEG.

 g

I paragrafen har gjorts samma tillägg som i 2 kap. 13 §.

Tillägget motsvaras av art. 1.6 (1)i direktiv 98/4/EG ändring av art. 26. 1 i direktiv 93/38/EEG.

 g

Paragrafen har delvis formulerats om och tidsfristerna har ändrats. Ändringen motsvaras avart.1.6 (2) i direktiv 98/4/EG ändring av art. 26.2 i direktiv 93/38/EEG.

 KAP 5PPHANDLING AV TJ¤NSTER

 g

I första stycket har införts en hänvisning till 4 § tredje stycket. Tillägget innebär att värdet av en upphandling skall beräknas med utgångspunkt i den uppskattade totala ersättningen till leverantören. Vidare har en felaktig hänvisning ändrats. Hänvisningen till 5 § första meningen har ändrats till 5 § första stycket.

Tillägget motsvaras av art. 14.2 i direktiv 93/38/EEG.

 OCH  gg

I paragraferna har gjorts samma tillägg och ändringar som i 2 kap. 13 och 14§§. Tillägget motsvaras av art. 1.4 och 1.5 i direktiv 97/52/EG ändring av art. 18. 2 och 19.4 i direktiv 92/50/EEG.

 OCH  gg

Paragraferna har ändrats på samma sätt som 2 kap. 15 och 16 §§.

Ändringen motsvaras av art. 18.5 och 19.7 i direktiv 92/50/EEG

 A g

Paragrafen är ny. Bestämmelsen överensstämmer med 2 kap. 18 § och motsvaras av art. 24.2 i direktiv 92/50/EEG.

 KAP VERPR¶VNING SKADEST¥ND MM

 g

Paragrafen har kompletterats med en ny punkt som innebär att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om produkter inom försvarssektorn. Tillägget överensstämmer med 93/36/EEG bilaga 2.

"ILAGA

Avdelning A punkt 12 har delvis formulerats om och kompletterats med orden teknisk provning och analys för att överensstämma med direktivets lydelse (bilaga 1 A i direktiv 92/50/EEG.

6.2. Förslag till lag om ändring i lagen (1995:606) om vissa personregister för officiell statistik

 g

Bestämmelsen ersätter punkt 3 av ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till statistikregisterlagen som upphör att gälla vid 1998 års utgång. Bestämmelsen innebär att statistikregisterlagen inte tillämpas vid sådan behandling av personuppgifter som utförs med fler ändamål än framställning av officiell statistik och som regleras särskilt i eller sker med stöd av en annan lag. Som exempel kan ges den behandling vid Socialstyrelsens epidemiologiska center, t.ex. cancerregistret, som utförs både för forskning, utvärdering och framställning av officiell statistik. Med den föreslagna bestämmelsen kommer den behandling som görs inom ramen för t.ex. cancerregistret att helt falla under den föreslagna lagen (1998:000) om hälsodataregister.

Det krävs alltså en särskild lagstiftning. Undantagbestämmelsen kan inte aktualiseras för en behandling som utförs endast med stöd av personuppgiftslagen.

Lagförslaget i promemorian

Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling.

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1992:1528) om offentlig upphandling2

dels att 1 kap. 21§, 2 kap. 13 och 14 §§, 3 kap. 18 och 19 §§, 4 kap. 8,

17 och 18 §§, 5 kap. 20 och 21 §§, 7 kap. 15 § samt att avdelning A punkt 12 i bilagan skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas 3 nya paragrafer, 1 kap. 16 c §, 2 kap.

19 § och 5 kap. 24 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

 KAP !LLM¤NNA BEST¤MMELSER

16 c § Vid upphandling enligt 2 eller 5

kap. får en upphandlande enhet, med hänsyn till vad som skall upphandlas, begära sådans upplysningar om en leverantör som avses i 17 och 18 §§. Enheten skall beakta leverantörens intresse av att inte röja befogade affärs eller tekniska hemligheter.

21 §

En upphandlande enhet får medge att en anbudsgivare eller anbudssökande rättar en uppenbar felskrivning eller felräkning eller något annat uppenbart fel i anbudet eller ansökningen att få lämna anbud.

Enheten får begära att ett anbud eller en ansökan förtydligas om det kan ske utan risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning.

Enheten får begära att ett anbud eller en ansökan förtydligas

och

kompletteras om det kan ske utan

risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning.

Enheten får begära att en leverantör förtydligar och komp letterar ingivna intyg och dokument som avses i 17 och 18 §§.

2 Lagen omtryckt 1997:1068.

 KAP 6ARUUPPHANDLING

13 §

Vid öppen upphandling skall tiden för mottagande av anbud vara minst 52 dagar från den dag då annonsen om upphandling avsändes om inte något annat följer av 16 §.

Vid öppen upphandling skall tiden för mottagande av anbud vara minst 52 dagar från den dag då annonsen om upphandling avsändes om inte något annat följer av 16 §.

Om den upphandlande enheten förhandsannonserat och minst 52 dagar, dock högst 12 månader, gått från den dag då annonsen avsändes enligt 6 §, får tiden som avses i första stycket förkortas till en annan tid som är tillräckligt lång för att de som är intresserade skall kunna lämna anbud. Tiden skall normalt vara 36 dagar från den dag då annonsen om upphandling avsändes och får inte i något fall vara kortare än 22 dagar.

En upphandlande enhet skall lämna ut förfrågningsunderlaget till en leverantör inom sex dagar från det att underlaget har begärts, om så har begärts i rimlig tid. Ytterligare information skall lämnas senast sex dagar före anbudstidens utgång, om så har begärts i rimlig tid.

14 §

Vid selektiv och förhandlad upphandling skall tiden för mottagande av ansökningar om att få lämna anbud vara minst 37 dagar från den dag då annonsen om upphandling avsändes. Den upphandlade enheten skall vid ett och samma tillfälle till samtliga utvalda deltagare skicka ut både skriftlig inbjudan att lämna anbud och förfrågningsunderlaget.

Vid selektiv upphandling skall tiden för mottagande av anbud vara minst 40 dagar från den dag inbjudan skickades ut till deltagarna.

Vid selektiv upphandling skall tiden för mottagande av anbud vara minst 40 dagar från den dag inbjudan skickades ut till deltagarna

eller 26 dagar om den

upphandlande enheten har förhandsannonserat och minst 52 dagar, dock högst 12 månader, gått från den dag då annonsen avsändes enligt 6 §.

Ytterligare information om upphandlingen skall lämnas senast sex dagar före anbudstidens utgång, om så har begärts i rimlig tid.

19 §

En upphandlande enhet som ger någon som inte är en upphand lande enhet ett särskilt tillstånd att bedriva verksamhet i det all männas intresse, skall i tillståndet ange att principen om icke diskri minering på grund av nationalitet skall iakttas när tillståndshavaren ingår ett varukontrakt.

 KAP 5PPHANDLING AV BYGGENTREPRENAD

18 §

Vid öppen upphandling skall tiden för mottagande av anbud vara minst 52 dagar från den dag då annonsen om upphandling avsändes. Om den upphandlande enheten förhandsannonserat enligt 9 §, får denna tid förkortas till

37

dagar. Bestämmelser om förlängning av de angivna fristerna finns i 21 §.

Vid öppen upphandling skall tiden för mottagande av anbud vara minst 52 dagar från den dag då annonsen om upphandling avsändes. Om den upphandlande enheten förhandsannonserat

och

minst 52 dagar, dock högst 12 månader, gått från den dag då annonsen avsändes enligt 9 §, får

denna tid förkortas till

en annan

tid som är tillräckligt lång för att de som är intresserade skall kunna lämna anbud. Tiden skall normalt vara 36 dagar från den dag då annonsen om upphandling avsändes och får inte i något fall vara kortare än 22 dagar.

Bestämmelser om förlängning av de angivna fristerna finns i 21 §.

En upphandlande enhet skall lämna ut förfrågningsunderlaget till en leverantör inom sex dagar från det att underlaget har begärts, om så har begärts i rimlig tid. Ytterligare information skall lämnas senast sex dagar före anbudstidens utgång, om så har begärts i rimlig tid.

19 §

Vid selektiv och förhandlad upphandling skall tiden för mottagande av ansökningar om att få lämna anbud vara minst 37 dagar från den dag då annonsen om upphandling avsändes. Den upphandlande enheten skall vid ett och samma tillfälle till samtliga utvalda deltagare skicka ut både skriftlig inbjudan att lämna anbud och förfrågningsunderlaget.

Vid selektiv upphandling skall tiden för mottagande av anbud vara minst 40 dagar från den dag då inbjudan skickades ut till deltagarna eller 26 dagar om den upphandlande enheten har för-

Vid selektiv upphandling skall tiden för mottagande av anbud vara minst 40 dagar från den dag då inbjudan skickades ut till deltagarna eller 26 dagar om den upphandlande enheten har för-

handsannonserat enligt 9 §. handsannonserat och

minst 52

dagar, dock högst 12 månader, gått från den dag då annonsen avsändes enligt 9 §.

Ytterligare information om upphandlingen skall lämnas senast sex dagar före anbudstidens utgång, om så har begärts i rimlig tid.

 KAP 5PPHANDLING INOM VATTEN  ENERGI  TRANSPORT OCH

TELEKOMMUNIKATIONSOMR¥DENA

8 §

Bestämmelserna i detta kapitel skall tillämpas vid sådan upphandling, vars värde exklusive mervärdesskatt uppgår till minst

1. 400 000 ecu och gäller varor eller tjänster för verksamhet som omfattas av 1 § första stycket 1-3,

2. 600 000 ecu och gäller varor eller tjänster för verksamhet som omfattas av 1 § första stycket 4,

3. 500 000 ecu och gäller byggentreprenad.

Värdet av en upphandling skall beräknas med utgångspunkt i den uppskattade totala ersättningen till leverantören.

Om en upphandling av tjänster görs genom en formgivningstävling skall 5 kap. 29 § tillämpas på tävlingen under förutsättning att den dels ingår i en upphandling av tjänster vars värde uppgår till minst något av de värden som nämns i första stycket 1 eller 2, dels görs för verksamhet som avses där. Bestämmelserna i 5 kap. 29 § skall också tillämpas på alla tävlingar vars sammanlagda prissumma uppgår till minst nämnda belopp.

17 §

Vid öppen upphandling skall tiden för mottagande av anbud vara minst 52 dagar från den dag då annonsen om upphandling avsändes. Om den upphandlande enheten förhandsannonserat enligt 14 § första stycket får denna tid förkortas till

37 dagar.

Vid öppen upphandling skall tiden för mottagande av anbud vara minst 52 dagar från den dag då annonsen om upphandling avsändes. Om den upphandlande enheten förhandsannonserat

och

minst 52 dagar, dock högst 12 månader, gått från den dag då annonsen avsändes enligt 14 §

första stycket får denna tid förkortas till

en annan tid som är

tillräckligt lång för att de som är intresserade skall kunna lämna anbud. Tiden skall normalt vara 36 dagar från den dag då annonsen om upphandling avsändes och får inte i något fall vara kortare än 22 dagar.

18 §

Om vid selektiv eller förhandlad upphandling en inbjudan att lämna anbud tidigare annonserats gäller följande.

Tiden för mottagande av ansökan om att lämna anbud eller av svar på en anmodan att bekräfta intresset för anbudsgivning skall, om så är möjligt, vara minst

fem

veckor från den dag annonsen av-

sändes för publicering och får i inget fall understiga tio dagar från den dag annonsen publicerades.

En annan tid än den som anges i andra stycket kan avtalas med de utvalda anbudssökandena, förutsatt att alla får samma tid att lämna anbud. Om en sådan överenskommelse inte har kunnat uppnås bör tiden vara minst

tre veckor

från dagen för inbjudan att lämna anbud. Om det finns särskilda skäl kan denna tid förkortas till tio dagar. Under alla omständigheter måste tiden avvägas så att möjlighet ges för intresserade att på ett tillfredsställande sätt ta del av förfrågningsunderlaget.

Tiden för mottagande av ansökan om att lämna anbud eller av svar på en anmodan att bekräfta intresset för anbudsgivning skall, om så är möjligt, vara minst

37

dagar från den dag annonsen av-

sändes för publicering och får i inget fall understiga tio dagar från den dag annonsen publicerades.

En annan tid än den som anges i andra stycket kan avtalas med de utvalda anbudssökandena, förutsatt att alla får samma tid att lämna anbud. Om en sådan överenskommelse inte har kunnat uppnås bör tiden vara minst

24 dagar från

dagen för inbjudan att lämna anbud. Om det finns särskilda skäl kan denna tid förkortas till tio dagar

. Under alla omständigheter

måste tiden avvägas så att möjlighet ges för intresserade att på ett tillfredsställande sätt ta del av förfrågningsunderlaget.

 KAP 5PPHANDLING AV TJ¤NSTER

20 §

Vid öppen upphandling skall tiden för mottagande av anbud vara minst 52 dagar från den dag då annonsen om upphandling avsändes. Om den upphandlande enheten förhandsannonserat enligt 11 § får denna tid förkortas till

37

dagar. Bestämmelser om förlängning av de angivna fristerna finns i 23 §.

Vid öppen upphandling skall tiden för mottagande av anbud vara minst 52 dagar från den dag då annonsen om upphandling avsändes. Om den upphandlande enheten förhandsannonserat

och

minst 52 dagar, dock högst 12 månader, gått från den dag då annonsen avsändes enligt 11 §, får

denna tid förkortas till

en annan

tid som är tillräckligt lång för att de som är intresserade skall kunna lämna anbud. Tiden skall normalt vara 36 dagar från den dag då annonsen om upphandling avsändes och får inte i något fall vara kortare än 22 dagar.

Bestämmelser om förlängning av

de angivna fristerna finns i 23 §.

En upphandlande enhet skall lämna ut förfrågningsunderlaget till en

leverantör inom sex dagar från det att underlaget har begärts, om så har begärts i rimlig tid. Ytterligare information skall lämnas senast sex dagar före anbudstidens utgång, om så har begärts i rimlig tid.

21 §

Vid selektiv och förhandlad upphandling skall tiden för mottagande av ansökningar om att få lämna anbud vara minst 37 dagar från den dag då annonsen om upphandling avsändes. Den upphandlande enheten skall vid ett och samma tillfälle till samtliga utvalda deltagare skicka ut både skriftlig inbjudan att lämna anbud och förfrågningsunderlaget.

Vid selektiv upphandling skall tiden för mottagande av anbud vara minst 40 dagar från den dag då inbjudan skickades ut till deltagarna eller 26 dagar om den upphandlande enheten har förhandsannonserat enligt 11 §.

Vid selektiv upphandling skall tiden för mottagande av anbud vara minst 40 dagar från den dag då inbjudan skickades ut till deltagarna eller 26 dagar om den upphandlande enheten har förhandsannonserat och

minst 52

dagar, dock högst 12 månader, gått från den dag då annonsen avsändes enligt 11 §.

Ytterligare information om upphandlingen skall lämnas senast sex dagar före anbudstidens utgång, om så har begärts i rimlig tid.

24 a §

En upphandlande enhet som tillåter alternativa utföranden enligt 1 kap. 23 b § får inte förkasta ett anbud av det skälet att anbudet, om det antogs, skulle leda till ett tjänstekontrakt i stället för ett varukontrakt.

 KAP VERPR¶VNING SKADEST¥ND MM

15 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för att uppfylla Sveriges internationella förpliktelser rörande offentlig upphandling när det gäller

1. vad en annons skall innehålla,

2. tekniska specifikationer, och

3. skriftliga bevis som avses i 1 kap. 18 §.

1. vad en annons skall innehålla,

2. tekniska specifikationer,

3. skriftliga bevis som avses i 1 kap. 18 §, och

4. produkter inom försvarssek torn.

Bilaga

Avdelning A

12 Arkitekttjänster Ingenjörs-och konstruktörstjänster, stadsplanering och landskapsarkitektur och anknutna vetenskapliga och tekniska konsulttjänster

12 Arkitekttjänster Ingenjörs-och konstruktörstjänster, stadsplanering och landskapsarkitektur och anknutna vetenskapliga och tekniska konsulttjänster,

teknisk provning

och analys

___________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Förteckning över remissinstanser

Remissyttranden över Finansdepartementets promemoria 1998-03-20 Ändringar i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling (Finansdepartementet, dnr98/855). Remissyttranden har avgetts av Försvarets materielverk, Vägverket, Nämnden för offentlig upphandling, Verket för högskoleservice, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, Sveriges Industriförbund och Sveriges Offentliga Inköpare.

Därutöver har yttrande inkommit från Arkitekt- och Ingenjörsföretagen.

Hälsodatakommitténs lagförslag

Förslag till Lag om ändring i lagen (1995:606) om vissa personregister för officiell statistik

Härigenom föreskrivs att 1 § och punkten 3 i övergångsbestämmelserna i lagen (1995:606) om vissa personregister för officiell statistik skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

 g

Denna lag gäller personregister enligt 1 § datalagen (1973:289) som inrättas och förs för att framställa officiell statistik enligt lagen (1992:889) om den officiella statistiken och innehåller uppgifter som

1. avses i 4 § datalagen (1973:289),

2. utgör omdöme eller annan värderande upplysning om enskilda personer, eller

3. avser enskilda personers inkomst- eller förmögenhetsförhållanden, med undantag av uppgifter som rör enskildas näringsverksamhet och uppgifter som framgår av beskattningsbeslut som inte omfattas av sekretess enligt 9 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100).

Personregistret får inrättas och föras endast enligt föreskrifter som regeringen meddelar.

Denna lag gäller inte person register som regleras i annan lag eller med stöd av annan lag.

– – – – – –

3. Regeringen får medge undantag från tillämpningen av de nya bestämmelserna t.o.m. den 31 december 1998 beträffande personregister som

förs vid Socialstyrelsen

eller som förs för att fullgöra före-

skrifterna i 7 § lagen (1992:888) om uppgiftsskyldighet på jordbrukets och fiskets område.

3. Regeringen får medge undantag från tillämpningen av de nya bestämmelserna t.o.m. den 31 december 1998 beträffande personregister som förs för att fullgöra föreskrifterna i 7 § lagen (1992:888) om uppgiftsskyldighet på jordbrukets och fiskets område.

________________

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

Lagrådsremissens lagförslag

2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling.

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1992:1528) om offentlig upphandling.1

dels att 1 kap. 21§, 2 kap. 13 och 14 §§, 3 kap. 18 och 19 §§, 4 kap. 4,

15, 17 och 18 §§, 5 kap. 1, 20 och 21 §§, 7 kap. 15 § samt att bilagan skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas 3 nya paragrafer, 1 kap. 16 c §, 2 kap.

19 § och 5 kap. 24 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

 KAP !LLM¤NNA BEST¤MMELSER

16 c § Vid upphandling enligt 2 eller 5

kap. får en upphandlande enhet endast begära sådana upplysningar om en leverantör som avses i 17 och 18 §§ och som behövs med hänsyn till vad som skall upphandlas. Enheten skall beakta leverantörens intresse av att befogade affärshemligheter eller tekniska hemligheter inte röjs.

21 §

En upphandlande enhet får medge att en anbudsgivare eller anbudssökande rättar en uppenbar felskrivning eller felräkning eller något annat uppenbart fel i anbudet eller ansökningen att få lämna anbud.

Enheten får begära att ett anbud eller en ansökan förtydligas om det kan ske utan risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning.

Enheten får begära att ett anbud eller en ansökan förtydligas

eller

kompletteras om det kan ske utan

risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning.

Enheten får begära att en leverantör förtydligar eller kompletterar intyg, skriftliga bevis och andra handlingar som getts in och som avses i 17 och 18 §§.

 KAP 6ARUUPPHANDLING

13 §

Vid öppen upphandling skall tiden för mottagande av anbud

Vid öppen upphandling skall tiden för mottagande av anbud

vara minst 52 dagar från den dag då annonsen om upphandling avsändes om inte något annat följer av 16 §.

vara minst 52 dagar från den dag då annonsen om upphandling avsändes om inte något annat följer av 16 §.

Om den upphandlande enheten har förhandsannonserat enligt de bestämmelser som gäller för sådan annonsering, får tiden för mot tagande av anbud förkortas till en annan tid som är tillräckligt lång för att de som är intresserade skall kunna lämna anbud. Den förkortade tiden bör vara minst 36 dagar från den dag då annonsen om upphandling avsändes och får aldrig vara kortare än 22 dagar. Tiden får dock förkortas endast om

1. annonsen enligt 6 § innehöll alla de uppgifter som vid tid punkten för annonseringen var tillgängliga och som föreskrivs i de särskilda bestämmelser som gäller om annonser vid öppen upphandling, och

2. minst 52 dagar, men högst 12 månader, gått från den dag då annonsen avsändes enligt 7 §.

En upphandlande enhet skall lämna ut förfrågningsunderlaget till en leverantör inom sex dagar från det att underlaget har begärts, om så har begärts i rimlig tid. Ytterligare information skall lämnas senast sex dagar före anbudstidens utgång, om så har begärts i rimlig tid.

14 §

Vid selektiv och förhandlad upphandling skall tiden för mottagande av ansökningar om att få lämna anbud vara minst 37 dagar från den dag då annonsen om upphandling avsändes. Den upphandlade enheten skall vid ett och samma tillfälle till samtliga utvalda deltagare skicka ut både skriftlig inbjudan att lämna anbud och förfrågningsunderlaget.

Vid selektiv upphandling skall tiden för mottagande av anbud vara minst 40 dagar från den dag inbjudan skickades ut till deltagarna.

Vid selektiv upphandling skall tiden för mottagande av anbud vara minst 40 dagar från den dag inbjudan skickades ut till deltagarna.

Om den upphandlande enheten har förhandsannonserat enligt de bestämmelser som gäller för sådan annonsering, får tiden enligt andra stycket förkortas till 26 dagar från den dag då annonsen om upphandling avsändes. Tiden får

dock förkortas endast om

1. annonsen enligt 6 § innehöll alla de uppgifter som vid tidpunkten för annonseringen var tillgängliga och som föreskrivs i de särskilda bestämmelser som gäller om annonser vid selektiv upphandling, och

2. minst 52 dagar, men högst 12 månader, gått från den dag då annonsen avsändes enligt 7 §.

Ytterligare information om upphandlingen skall lämnas senast sex dagar före anbudstidens utgång, om så har begärts i rimlig tid.

19 §

En upphandlande enhet som ger någon som inte är en upphandlande enhet ett särskilt tillstånd att bedriva verksamhet i det allmännas intresse, skall i tillståndet ange att principen om icke diskriminering på grund av nationalitet skall iakttas när tillståndshavaren ingår ett varukontrakt för den med tillståndet bedrivna verksamheten.

 KAP 5PPHANDLING AV BYGGENTREPRENAD

18 §

Vid öppen upphandling skall tiden för mottagande av anbud vara minst 52 dagar från den dag då annonsen om upphandling avsändes. Om den upphandlande enheten förhandsannonserat enligt

9 §, får denna tid förkortas till 37

dagar. Bestämmelser om förlängning av de angivna fristerna finns i 21 §.

Vid öppen upphandling skall tiden för mottagande av anbud vara minst 52 dagar från den dag då annonsen om upphandling avsändes.

Om den upphandlande enheten

har förhandsannonserat enligt de bestämmelser som gäller för sådan annonsering, får tiden för mottagande av anbud förkortas till en annan tid som är tillräckligt lång för att de som är intresserade skall kunna lämna anbud. Den för kortade tiden bör vara minst 36 dagar från den dag då annonsen om upphandling avsändes och får aldrig vara kortare än 22 dagar. Tiden får dock förkortas endast om

1. annonsen enligt 9 § innehöll alla de uppgifter som vid tidpunkten för annonseringen var

tillgängliga och som föreskrivs i de särskilda bestämmelser som gäller om annonser vid öppen upphandling, och

2. minst 52 dagar, men högst 12 månader, gått från den dag då annonsen avsändes enligt 9 §.

Bestämmelser om förlängning av de angivna fristerna finns i 21 §.

En upphandlande enhet skall lämna ut förfrågningsunderlaget till en leverantör inom sex dagar från det att underlaget har begärts, om så har begärts i rimlig tid. Ytterligare information skall lämnas senast sex dagar före anbudstidens utgång, om så har begärts i rimlig tid.

19 §

Vid selektiv och förhandlad upphandling skall tiden för mottagande av ansökningar om att få lämna anbud vara minst 37 dagar från den dag då annonsen om upphandling avsändes. Den upphandlande enheten skall vid ett och samma tillfälle till samtliga utvalda deltagare skicka ut både skriftlig inbjudan att lämna anbud och förfrågningsunderlaget.

Vid selektiv upphandling skall tiden för mottagande av anbud vara minst 40 dagar från den dag då inbjudan skickades ut till deltagarna

eller 26 dagar om den

upphandlande enheten har förhandsannonserat enligt 9 §.

Vid selektiv upphandling skall tiden för mottagande av anbud vara minst 40 dagar från den dag då inbjudan skickades ut till deltagarna.

Om den upphandlande enheten har förhandsannonserat enligt de bestämmelser som gäller för sådan annonsering, får tiden enligt andra stycket förkortas till 26 dagar från den dag då annonsen om upphandling avsändes. Tiden får dock förkortas endast om

1. annonsen enligt 9 § innehöll alla de uppgifter som vid tidpunkten för annonseringen var tillgängliga och som föreskrivs i de särskilda bestämmelser som gäller om annonser vid selektiv upphandling, och

2. minst 52 dagar, men högst 12 månader, gått från den dag då annonsen avsändes enligt 10 §

Ytterligare information om upphandlingen skall lämnas senast sex dagar före anbudstidens utgång, om så har begärts i rimlig tid.

 KAP 5PPHANDLING INOM VATTEN  ENERGI  TRANSPORT  OCH

TELEKOMMUNIKATIONSOMR¥DENA

4 §

Bestämmelserna i detta kapitel skall inte tillämpas av en upphandlande enhet vid upphandling för busstransportverksamhet som avses i 1 § första stycket 3 om även andra företag får bedriva sådan verksamhet inom samma geografiska område på samma villkor.

Bestämmelserna skall inte heller tillämpas av en enhet som tillhandahåller tjänster som avses i 1 § första stycket 4, om upphandlingen uteslutande syftar till att göra det möjligt för enheten att tillhandahålla en eller flera telekommunikationstjänster och även andra företag har rätt att inom samma geografiska område tillhandahålla samma tjänster på i stort sett samma villkor.

Bestämmelserna i detta kapitel skall inte heller tillämpas vid upphandlingar som görs för återförsäljning eller uthyrning om även andra företag har rätt att återförsälja eller hyra ut på samma villkor som den upphandlande enheten.

Bestämmelserna i detta kapitel skall inte heller tillämpas vid upphandlingar som görs för återförsäljning eller uthyrning, om

den upphandlande enheten själv inte har särskilt tillstånd att sälja eller hyra ut det som omfattas av upphandlingen och även andra

företag har rätt att återförsälja eller hyra ut på samma villkor som den upphandlande enheten.

15 §

En upphandlande enhet skall annonsera sin upphandling om inte annat följer av 16 § andra stycket.

En enhet som avslutat en upphandling skall inom 60 dagar därefter meddela Europeiska gemenskapernas kommission hur upphandlingen har avslutats. Därvid skall enheten ange om den har förkastat ett anbud med stöd av 1 kap. 23 § första stycket eller av 26 § i detta kapitel eller tillämpat bestämmelserna i 15 a §. Enheten skall även ange de uppgifter, vars offentliggörande skulle motverka befogade affärs- och konkurrensintressen.

En upphandlande enhet som bedriver en sådan verksamhet som anges i 8 a § första stycket 1 3 skall, om en anbudssökande eller en anbudsgivare skriftligen begär det, så snart som möjligt lämna upplysningar om resultatet av upp handlingen, skälen till att ansökan eller anbudet förkastats och om vem som fick upphandlingen och skälet till det.

17 §

Vid öppen upphandling skall tiden för mottagande av anbud vara minst 52 dagar från den dag då annonsen om upphandling avsändes. Om den upphandlande enheten förhandsannonserat enligt

Vid öppen upphandling skall tiden för mottagande av anbud vara minst 52 dagar från den dag då annonsen om upphandling avsändes.

Om den upphandlande enheten

14 § första stycket får

denna tid

förkortas till

37 dagar

har förhandsannonserat enligt de bestämmelser som gäller för sådan annonsering,

får

tiden för

mottagande av anbud förkortas till en annan tid som är tillräckligt lång för att de som är intresserade skall kunna lämna anbud. Den för kortade bör tiden vara minst 36 dagar från den dag då annonsen om upphandling avsändes och får aldrig vara kortare än 22 dagar. Tiden får dock förkortas endast om

1. annonsen enligt 14 § första stycket innehöll alla de uppgifter som vid tidpunkten för annonseringen var tillgängliga och som föreskrivs i de särskilda bestämmelser som gäller om annonser vid selektiv eller förhandlad upphandling, och

2. minst 52 dagar, men högst 12 månader, gått från den dag då annonsen avsändes enligt 15 §.

18 §

Om vid selektiv eller förhandlad upphandling en inbjudan att lämna anbud tidigare annonserats gäller följande

Tiden för mottagande av ansökan om att lämna anbud eller av svar på en anmodan att bekräfta intresset för anbudsgivning skall, om så är möjligt, vara minst

fem

veckor från den dag annonsen

avsändes för publicering och får i inget fall understiga tio dagar från den dag annonsen publicerades.

En annan tid än den som anges i andra stycket kan avtalas med de utvalda anbudssökandena, förutsatt att alla får samma tid att lämna anbud. Om en sådan överenskommelse inte har kunnat uppnås bör tiden vara minst

tre

veckor från dagen för inbjudan att

lämna anbud.

Om det finns sär

skilda skäl kan denna tid förkortas till tio dagar. Under alla

omständigheter måste tiden avvägas så att möjlighet ges för intresserade att på ett tillfreds-

Tiden för mottagande av ansökan om att lämna anbud eller av svar på en anmodan att bekräfta intresset för anbudsgivning skall, om så är möjligt, vara minst

37

dagar från den dag annonsen

avsändes för publicering och får i inget fall understiga tio dagar från den dag annonsen publicerades.

En annan tid än den som anges i andra stycket kan avtalas med de utvalda anbudssökandena, förutsatt att alla får samma tid att lämna anbud. Om en sådan överenskommelse inte har kunnat uppnås

skall den upphandlande

enheten fastställa en tidsfrist som

bör vara minst

24 dagar från

dagen för inbjudan att lämna anbud

och aldrig får vara kortare

än 10 dagar. Under alla

omständigheter måste tiden avvägas så att möjlighet ges för

ställande sätt ta del av förfrågningsunderlaget.

intresserade att på ett tillfredsställande sätt ta del av förfrågningsunderlaget.

 KAP 5PPHANDLING AV TJ¤NSTER

1 §

Detta kapitel gäller upphandling av tjänster av det slag som anges i avdelning A i bilaga till denna lag om tjänsterna inte omfattas av bestämmelserna i 2 och 3 kap. I fråga om upphandling av tjänster som avses i avdelning A i bilagan och som görs för verksamheter som avses i 4 kap. 1 § första stycket tillämpas dock endast andra stycket denna paragraf samt

2 §, 3 §, andra stycket, 5 § första meningen, 7, 9, 10 och 25 §§ detta kapitel. Vid upphandling av tjänster som avses i avdelning B i bilagan till denna lag tillämpas 6 kap.

Detta kapitel gäller upphandling av tjänster av det slag som anges i avdelning A i bilaga till denna lag om tjänsterna inte omfattas av bestämmelserna i 2 och 3 kap. I fråga om upphandling av tjänster som avses i avdelning A i bilagan och som görs för verksamheter som avses i 4 kap. 1 § första stycket tillämpas dock endast andra stycket denna paragraf samt

2 §, 3 § andra stycket,

4 § tredje

stycket, 5 § första meningen, 7, 9,

10 och 25 §§ detta kapitel. Vid upphandling av tjänster som avses i avdelning B i bilagan till denna lag tillämpas 6 kap.

Bestämmelserna i detta kapitel skall inte tillämpas i fråga om

1. anskaffning av eller nyttjanderätt i vad form som helst till fastighet, byggnad eller annan egendom som utgör fast egendom eller tillbehör till fastighet eller byggnad eller rättigheter av nu nämnt slag,

2. anskaffning, utveckling, produktion eller samproduktion av programmaterial eller sändningstid i etermedia,

3. telefoni, telex, radiotelefoni, personsökning eller satellittjänster,

4. skiljemanna- eller förlikningsuppdrag,

5. finansiella tjänster i samband med utgivning eller omsättning av värdepapper och andra finansiella instrument,

6. anställningsavtal,

7. forskning och utveckling i andra fall än då tjänsten endast gäller den egna verksamheten och helt finansieras av den upphandlande enheten,

8. verksamhet som rör förvaltning av statsskulden eller som avser tjänster från Sveriges riksbank.

20 §

Vid öppen upphandling skall tiden för mottagande av anbud vara minst 52 dagar från den dag då annonsen om upphandling avsändes. Om den upphandlande enheten förhandsannonserat enligt

11 § får denna tid förkortas till 37

dagar. Bestämmelser om förlängning av de angivna fristerna finns i

Vid öppen upphandling skall tiden för mottagande av anbud vara minst 52 dagar från den dag då annonsen om upphandling avsändes.

Om den upphandlande enheten

har förhandsannonserat enligt de bestämmelser som gäller för sådan annonsering, får tiden för mot

23 §.

tagande av anbud förkortas till en annan tid som är tillräckligt lång för att de som är intresserade skall kunna lämna anbud. Den för kortade tiden bör vara minst 36 dagar från den dag då annonsen om upphandling avsändes och får aldrig vara kortare än 22 dagar. Tiden får dock förkortas endast om

1. annonsen enligt 11 § innehöll alla de uppgifter som vid tid punkten för annonseringen var tillgängliga och som föreskrivs i de särskilda bestämmelser som gäller om annonser vid öppen upphandling, och

2. minst 52 dagar, men högst 12 månader, gått från den dag då annonsen avsändes enligt 11 §.

Bestämmelser om förlängning av de angivna fristerna finns i 23 §.

En upphandlande enhet skall lämna ut förfrågningsunderlaget till en leverantör inom sex dagar från det att underlaget har begärts, om så har begärts i rimlig tid. Ytterligare information skall lämnas senast sex dagar före anbudstidens utgång, om så har begärts i rimlig tid.

21 §

Vid selektiv och förhandlad upphandling skall tiden för mottagande av ansökningar om att få lämna anbud vara minst 37 dagar från den dag då annonsen om upphandling avsändes. Den upphandlande enheten skall vid ett och samma tillfälle till samtliga utvalda deltagare skicka ut både skriftlig inbjudan att lämna anbud och förfrågningsunderlaget.

Vid selektiv upphandling skall tiden för mottagande av anbud vara minst 40 dagar från den dag då inbjudan skickades ut till deltagarna eller 26 dagar om den upphandlande enheten har förhandsannonserat enligt 11 §.

Vid selektiv upphandling skall tiden för mottagande av anbud vara minst 40 dagar från den dag då inbjudan skickades ut till deltagarna eller 26 dagar om den upphandlande enheten har förhandsannonserat och

minst 52

dagar, dock högst 12 månader, gått från den dag då annonsen avsändes enligt 11 §.

Ytterligare information om upphandlingen skall lämnas senast sex dagar före anbudstidens utgång, om så har begärts i rimlig tid.

24 a §

En upphandlande enhet som tillåter alternativa utföranden enligt 1 kap. 23 b § får inte

förkasta ett anbud av det skälet att anbudet, om det antogs, skulle leda till ett varukontrakt i stället för ett tjänstekontrakt.

 KAP VERPR¶VNING SKADEST¥ND MM

15 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för att uppfylla Sveriges internationella förpliktelser rörande offentlig upphandling när det gäller

1. vad en annons skall innehålla,

2. tekniska specifikationer, och

3. skriftliga bevis som avses i 1 kap. 18 §.

1. vad en annons skall innehålla,

2. tekniska specifikationer,

3. skriftliga bevis som avses i 1 kap. 18 §, och

4. produkter inom försvars sektorn.

Bilaga

Avdelning A

12 Arkitekttjänster Ingenjörs- och konstruktörstjänster, stadsplanering och landskapsarkitektur och anknutna vetenskapliga och tekniska konsulttjänster

12 Arkitekttjänster, ingenjörsoch konstruktörstjänster, stadsplanering och landskapsarkitektur och anknutna vetenskapliga och tekniska konsulttjänster,

teknisk

provning och analys

___________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1995:606) om vissa personregister för officiell statistik

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1995:606) om vissa personregister för officiell statistik skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

 g

Denna lag gäller personregister enligt 1 § datalagen (1973:289) som inrättas och förs för att framställa officiell statistik enligt lagen (1992:889) om den officiella statistiken och innehåller uppgifter som

1. avses i 4 § datalagen (1973:289),

2. utgör omdöme eller annan värderande upplysning om enskilda personer, eller

3. avser enskilda personers inkomst- eller förmögenhetsförhållanden, med undantag av uppgifter som rör enskildas näringsverksamhet och uppgifter som framgår av beskattningsbeslut som inte omfattas av sekretess enligt 9 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100).

Personregistret får inrättas och föras endast enligt föreskrifter som regeringen meddelar.

Lagen gäller inte behandling av personuppgifter som regleras sär skilt i eller utförs med stöd av en annan lag.

______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Lagrådets yttrande

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1998-05-18

.¤RVARANDE regeringsrådet Stig von Bahr, regeringsrådet

Arne Baekkevold, justitierådet Edvard Nilsson.

Enligt en lagrådsremiss den 7 maj 1998 (Finansdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till

1. lag om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling,

2. lag om ändring i lagen (1995:606) om vissa personregister för

officiell statistik.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Charlotte Hedberg.

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslaget till lag om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling

2 kap 13 § I paragrafen regleras tiden för mottagande av anbud vid öppen upphandling. Enligt första stycket gäller en tid om minst 52 dagar från den dag då annonsen om upphandling avsändes om inte något annat följer av

16 §. I det nya andra stycket föreskrivs att tiden för mottagande av anbud får förkortas under förutsättning att den upphandlande enheten har förhandsannonserat på visst sätt.

I 16 § föreskrivs att tiden i 13 § första stycket skall förlängas i skälig utsträckning bl.a. om förfrågningsunderlaget är alltför skrymmande för att kunna skickas till anbudsgivare inom den tidsfrist som anges i 13 § andra stycket (rätteligen tredje stycket enligt förevarande förslag). I det sistnämnda lagrummet anges bl.a. att en upphandlande enhet skall lämna ut förfrågningsunderlaget till en leverantör inom sex dagar från det att underlaget har begärts, om så har begärts inom rimlig tid.

De återgivna bestämmelserna i 13 och 16 §§ ger enligt Lagrådet anledning till vissa erinringar. Det kan till att börja med konstateras att förhållandet mellan de två paragraferna inte är klart angivet. En tillämpning av 16 § förutsätter sålunda att tidsfristen i 13 § tredje stycket inte hålls. Av 13 § framgår emellertid inte att det skall vara möjligt enligt 16 § att överskrida tidsfristen.

Vidare kan konstateras att regleringen inte är utformad så att förfarandet i 13 § andra stycket kan användas i det fall sexdagarsfristen i 13 § tredje stycket överskrids. Denna skillnad mellan förfarandena enligt första och andra styckena i 13 § framstår enligt Lagrådets mening sakligt sett som omotiverad. Lagrådet förordar därför en ordning som innebär att även andra stycket, i förening med en förlängning enligt 16 §, kan tillämpas i det fall sexdagarsfristen i tredje stycket överskrids. En sådan ordning torde också rymmas inom ramen för det direktiv som ligger till grund för den aktuella regleringen.

I enlighet med det anförda bör 13 och 16 §§ ändras i följande avseenden. I 13 § första stycket bör hänvisningen till 16 § slopas. I stället bör i ett nytt fjärde stycke i 13 § anges att bestämmelser om förlängning av tidsfrister finns i 16 §. Förlängningsmöjligheterna enligt 16 § första stycket bör avse tidsfristerna i 13 § första stycket och andra stycket andra meningen. Motsvarande ändringar bör vidtas i 3 kap. 18 och 21 §§ samt i 5 kap. 20 och 23 §§.

Förslaget till lag om ändring i lagen (1995:606) om vissa personregister för officiell statistik

Lagrådet lämnar förslaget utan erinran.

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 20 maj 1998

Närvarande: statsministern Persson, ordförande, och statsråden Peterson, Wallström, Tham, Åsbrink, Schori, Andersson, Winberg, Uusmann, Ulvskog, Sundström, Lindh, von Sydow, Klingvall, Åhnberg, Östros, Messing, Engqvist

Föredragande: statsrådet Åsbrink

Regeringen beslutar proposition 1997/98:170 Ändringar i lagen om offentlig upphandling, m.m.

Rättsdatablad

Författningsrubrik Bestämmelser som inför, ändrar, upp häver eller upprepar ett normgivnings bemyndigande

Celexnummer för bakomliggande EG regler

Lag om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling

1 kap. 16 c § 392L0050

1 kap. 21 § 393L0037 och 393L0038 2 kap. 393L0036 och 397L0052 3 kap.

4 kap.

5 kap.

7 kap. Bilaga

393L0036 och 397L0052 393L0038 och 398L0004 393L0038, 392L0050 och 398L0004 393L0036 392L0050