Upphävd författning

Lag (1992:888) om uppgiftsskyldighet på jordbrukets område

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1992-06-04
Ändring införd
SFS 1992:888 i lydelse enligt SFS 1997:199
Ikraft
1993-01-01
Upphäver
Förordning (1968:111) om uppgifter för lantbruksstatistiken och lantbrukets företagsregister
Lag (1991:911) om uppgiftsskyldighet för näringsidkare inom livsmedelsområdet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgiftsskyldiga

1 §  Skyldiga att lämna uppgifter om sin verksamhet enligt denna lag är

 1. den som driver jordbruk, skogsbruk, husdjursskötsel eller trädgårdsodling,
 2. den som äger mark där någon annan driver verksamhet som avses i 1,
 3. en näringsidkare som tar befattning med sådana varor som avses i 1-12, 15-25, 28, 31, 35 och 38 kap. i bilaga 1 till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan, samt
 4. en näringsidkare som levererar varor som används vid framställning av sådana varor som avses i 3. Lag (1997:199).

Prop. 1996/97:62: De näringsidkare som är uppgiftsskyldiga enligt lagen anges i 1 § 3 med hänvisning till vissa kapitel i tulltaxelagen (1987:1068). Denna lag upphävdes när Sverige blev medlem i EU. Bakgrunden är att det tillämpas en gemensam tulltaxa inom EU. Eftersom Sverige i anslutningsfördraget åtagit sig att tillämpa den gemensamma tulltaxan utan särskilda övergångsordningar blev rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- ...

Uppgiftsskyldighetens omfattning

2 §  Skyldigheten enligt 1 § 1 gäller uppgifter om

 1. namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt ägar- och arrendeförhållanden i fråga om den fastighet eller den del av en fastighet där verksamheten bedrivs,
 2. registerbeteckning, areal och markanvändning i fråga om den fastighet där verksamheten bedrivs,
 3. byggnader och andra anläggningar,
 4. maskiner och andra inventarier,
 5. husdjur,
 6. produktion,
 7. använd arbetskraft, och
 8. energianvändning.

[S2]För en fysisk person gäller uppgiftsskyldigheten också tillträdesår, utbildning och tidigare sysselsättning.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att ytterligare uppgifter skall lämnas, om uppgifterna behövs för verksamheten vid Statens jordbruksverk eller Statistiska centralbyrån.

3 §  Skyldigheten enligt 1 § 2 gäller uppgifter om namn och adress på den som bedriver verksamhet på fastigheten och uppgift om den areal som används för verksamheten.

4 §  Skyldigheten enligt 1 §3 och 4 gäller uppgifter om import, export, produktion, inköp och försäljning samt de uppgifter i övrigt som behövs för att belysa förhållandena på livsmedelsområdet och följa utvecklingen inom detta område. Lag (1997:199).

Prop. 1996/97:62: Paragrafen reglerar vilka uppgifter som skall kunna krävas in av en näringsidkare. Förutom den anpassning av paragrafens ändamålsbeskrivning som har kommenterats i avsnitt 4.1 görs den ändringen att 4 § 2, som handlar om uppgifter som behövs för marknadsregleringen på fiskets område, tas bort. Skälet till detta framgår av avsnitt 4.2.

Användning av uppgifterna

5 §  Uppgifter som samlats in med stöd av denna lag får användas av Statens jordbruksverk i dess verksamhet och av Statistiska centralbyrån för statistiska ändamål och för förande av register av lantbruksföretag.

[S2]Används insamlade uppgifter för framställning av officiell statistik gäller, med undantag för uppgiftsskyldigheten, lagen (1992:889) om den officiella statistiken. Lag (1997:199).

6 §  Uppgifter som samlats in med stöd av 2 och 3 §§ får användas för beräkning och utbetalning av bidrag på jordbrukets område. Uppgifterna får också utnyttjas för jordbrukets beredskapsorganisation eller för annan beredskapsplanläggning.

[S2]Varje enhet för lantbruksfrågor eller annan enhet med motsvarande funktion inom en länsstyrelse skall för sin verksamhet på jordbrukets område ha tillgång till uppgifterna. Lag (1997:199).

Prop. 1996/97:62: Enligt paragrafen får uppgifter som samlats in med stöd av 2 och 3 §§, dvs. uppgifter som lämnas till lantbruksregistret, användas för beräkning och utbetalning av bidrag på jordbrukets område och i ärenden om skördeskadeskydd. Uppgifterna får också utnyttjas för jordbrukets blockorganisation. Med hänsyn till att skördeskadefonden har avvecklats (prop. 1993/94:236, bet. ...

Insamlande myndighet

7 §  Uppgifterna skall lämnas till den myndighet som regeringen bestämmer.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om de uppgifter som skall lämnas samt om sättet och tiden för uppgiftslämnandet.

Kontroll m.m.

8 §  Kontroll av att uppgifter som samlas in med stöd av lagen är riktiga utövas av Statens jordbruksverk.

[S2]Jordbruksverket har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för kontrollen. Jordbruksverket har också rätt till tillträde till lokaler och andra utrymmen samt rätt att göra fältmätningar och fältbesiktningar. Jordbruksverket har dock inte med stöd av denna lag rätt till tillträde till bostäder. Lag (1997:199).

Prop. 1996/97:62: De föreslagna ändringarna innebär att Fiskeriverket inte längre skall ha rätt att använda och ha befogenhet att kontrollera insamlade uppgifter. Skälet till ändringarna har redovisats i avsnitt 4.2.

9 §  Den myndighet som en uppgift skall lämnas till får meddela de förelägganden som behövs för att uppgiftsskyldigheten enligt lagen skall fullgöras. I beslut om förelägganden får myndigheten sätta ut vite.

Ansvar m.m.

10 §  Till böter döms den som

 1. inte fullgör uppgiftsskyldighet enligt denna lag eller
 2. uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar oriktig uppgift.

[S2]Till ansvar skall inte dömas om gärningen är belagd med straff enligt brottsbalken.

[S3]Om ett vitesföreläggande har överträtts, döms inte till ansvar för en gärning som omfattas av föreläggandet.

[S4]Allmänt åtal får väckas bara efter anmälan av den myndighet som uppgiften har eller skulle ha lämnats till.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1992:888) om uppgiftsskyldighet på jordbrukets område

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993, då förordningen (1968:111) om uppgifter för lantbruksstatistiken och lantbrukets företagsregister och lagen (1991:911) om uppgiftsskyldighet för näringsidkare inom livsmedelsområdet skall upphöra att gälla. Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande i fråga om uppgifter som har eller skulle ha lämnats före utgången av år 1992.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:121
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1993:650) om ändring i lagen (1992:888) om uppgiftsskyldighet på jordbrukets område

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:381, Prop. 1992/93:199, Bet. 1992/93:JoU25
  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 4, 5, 8 §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1997:199) om ändring i lagen (1992:888) om uppgiftsskyldighet på jordbrukets och fiskets områden

Förarbeten
Rskr. 1996/97:193, Prop. 1996/97:62, Bet. 1996/97:JoU8
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 4, 5, 6, 8 §§
CELEX-nr
396L0016
Ikraftträder
1997-07-01

Ändring, SFS 2001:99

Övergångsbestämmelse

I mål och ärenden om vite, där föreläggande har beslutats före den 1 april 2001 enligt lagen (1992:888) om uppgiftsskyldighet på jordbrukets område eller lagen (1992:889) om den officiella statistiken, tillämpas den lagen.
Omfattning
upph.