Upphävd författning

Lag (1995:705) om arbetsplatsintroduktion

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1995-06-08
Ändring införd
SFS 1995:705
Ikraft
1995-07-01
Upphäver
Lag (1994:1835) om praktik för ungdomar i ungdomsintroduktion
Lag (1995:410) om praktik för invandrare
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Den som av länsarbetsnämnden anvisats till verksamhet för arbetsplatsintroduktion skall inte anses som arbetstagare när han eller hon deltar i verksamheten. När sådan verksamhet bedrivs på en arbetsplats, skall deltagaren dock likställas med arbetstagare vid tillämpning av 2 kap.1--9 §§, 3 kap.1--4 och 7--14 §§, 4 kap.1--4 och 8--10 §§ samt 7--9 kap.arbetsmiljölagen (1977:1160). Därvid skall vad i arbetsmiljölagen sägs om arbetsgivare gälla den som upplåtit en arbetsplats för verksamhet för arbetsplatsintroduktion.

2 §  Regeringen får föreskriva att anordnare som tillhandahåller arbetsplatsintroduktion i vissa fall skall betala finansieringsbidrag.

3 § har upphävts genom lag (1997:1270).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1995:705) om arbetsplatsintroduktion

Förarbeten
Rskr. 1994/95:398, Prop. 1994/95:218, Bet. 1994/95:AU15
Ikraftträder
1995-07-01

Lag (1997:1270) om ändring i lagen (1995:705) om arbetsplatsintroduktion

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:125, Prop. 1997/98:1, Bet. 1997/98:AU1
  Omfattning
  upph. 3 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Ändring, SFS 1998:1781

Övergångsbestämmelse

Den upphävda lagen gäller dock fortfarande i fråga om de personer som har anvisats till verksamhet enligt förordningen (1995:711) om arbetsplatsintroduktion och förordningen (1997:1277) om arbetslivsutveckling.
Omfattning
upph.