Upphävd författning

Förordning (1995:711) om arbetsplatsintroduktion

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1995-06-08
Ändring införd
SFS 1995:711
Ikraft
1995-07-01
Upphäver
Förordning (1994:369) om praktik för invandrare
Förordning (1994:1837) om ungdomsintroduktion
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Förordningens tillämpningsområde

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om arbetsmarknadsutbildning i form av arbetsplatsintroduktion för arbetslösa som är anmälda som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen.

2 §  Bestämmelser om arbetsplatsintroduktion finns också i lagen (1995:705) om arbetsplatsintroduktion.

Villkor för arbetsplatsintroduktion

3 §  Arbetsplatsintroduktion får anvisas arbetslösa från och med den dag de fyller 20 år.

[S2]Unga handikappade som är arbetslösa samt arbetslösa som får dagpenning i form av inkomstrelaterad ersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring får anvisas arbetsplats- introduktion före den i första stycket angivna tidpunkten. Förordning (1998:577).

4 §  I de kommuner där avtal inte träffats enligt lagen (1995:706) om kommuners ansvar för ungdomar får arbetsplatsintroduktion även anvisas ungdomar, som inte omfattas av bestämmelsen i 3 § andra stycket, före den 1 juli det år de fyller 20 år. Bestämmelserna i 14--16 §§ skall dock inte tillämpas för dessa ungdomar.

5 §  Arbetsplatsintroduktion får vara i högst sex månader.

[S2]För arbetshandikappade personer och för utomnordiska medborgare får anvisningstiden förlängas med högst sex månader.

[S3]För unga handikappade kan längre tid beviljas. Förordning (1997:586).

6 § har upphävts genom förordning (1996:873).

7 §  Arbetsplatsintroduktion skall huvudsakligen avse praktik.

[S2]För invandrare får arbetsplatsintroduktionen kombineras med svenskundervisning, dock inte svenskundervisning för invandrare enligt förordningen (1994:895) om svenskundervisning för invandrare.

Anvisning av arbetsplatsintroduktion

8 §  Länsarbetsnämnden skall försöka träffa överenskommelser med arbetsgivare om att dessa skall tillhandahålla praktikplatser enligt denna förordning.

[S2]En förutsättning för en överenskommelse är att arbetsgivaren förbinder sig att, om så krävs enligt 11 §, betala ett finansieringsbidrag. Förordning (1996:873).

9 §  Innan länsarbetsnämnden anvisar någon till arbetsplatsintroduktion på en arbetsplats, skall nämnden samråda med den sammanslutning av arbetstagare som är part i lokal förhandling med arbetsgivaren. Förordning (1997:1282).

10 §  En anvisad introduktionsplats skall omfatta verksamhet på heltid. Om det finns särskilda skäl får den dock omfatta verksamhet på deltid.

Finansieringsbidrag

11 §  Innan en arbetslös anvisas en introduktionsplats skall, med undantag för vad som anges i tredje stycket, arbetsgivaren genom en skriftlig överenskommelse med länsarbetsnämnden ha åtagit sig att månadsvis i efterskott till staten betala ett finansieringsbidrag.

[S2]Bidragets storlek skall för deltagare över 60 år, invandrare och arbetshandikappade vara 1 000 kronor per månad och för övriga deltagare 3 000 kronor per månad.

[S3]Länsarbetsnämnden får anvisa introduktionsplats utan sådan skriftlig överenskommelse som avses i första stycket för

 1. unga handikappade,
 2. den som deltar i praktikperioder i vägledningssyfte under maximalt fyra veckor, samt
 3. den som får ersättning enligt 2 § andra stycket förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd. Förordning (1998:577).

12 §  Länsarbetsnämnden skall i samband med beslutet om att anvisa en introduktionsplats lämna överenskommelsen om finansieringsbidrag till den allmänna försäkringskassan där deltagaren är inskriven.

När en anvisning skall återkallas

13 §  Länsarbetsnämnden skall återkalla anvisningen, om

 1. deltagaren under praktiktiden utför förvärvsarbete som inte enbart är tillfälligt eller av obetydlig omfattning,
 2. deltagaren under praktiktiden tar emot sådan ersättning som brukar lämnas i en anställning för samma tid som avses med praktiken,
 3. deltagaren gör sig skyldig till allvarlig misskötsamhet under praktiktiden, eller
 4. arbetsgivaren i strid med sin skriftliga överenskommelse med länsarbetsnämnden inte betalar finansieringsbidraget.

[S2]Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart. Förordning (1998:69).

Förmåner

14 §  Bestämmelser om utbildningbidrag till den som deltar i arbetsplatsintroduktion finns i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd. Förordning (1996:1107).

15 § har upphävts genom förordning (1996:1107).
16 § har upphävts genom förordning (1996:1107).

Överklagande

17 §  Länsarbetsnämndens beslut om att återkalla en anvisning av arbetsplatsintroduktion får överklagas av den som har anvisats platsen. Andra beslut av länsarbetsnämnden i fråga om arbetsplatsintroduktion får inte överklagas.

18 § har upphävts genom förordning (1996:1107).
Övriga bestämmelser
19 § har upphävts genom förordning (1996:1107).

20 §  När verksamhet som avses i denna förordning bedrivs, skall vad som i nedan angivna bestämmelser föreskrivs om arbetsmarknadsutbildning som berättigar till statligt utbildningsbidrag tillämpas på den som deltar i verksamheten

 1. 2 § första stycket 1 förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd,
 2. 1 § första stycket 1 förordningen (1980:631) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i viss arbetsmarknadsutbildning eller yrkesinriktad rehabilitering m.m.,
 3. 1 § förordningen (1988:244) om grupplivförsäkring för deltagare i arbetsmarknadsutbildning m.fl., och
 4. 1 § förordningen (AMSFS 1992:5) om ersättning vid ideell skada till elev i arbetsmarknadsutbildning m.m.

21 §  Arbetsmarknadsstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter som behövs för att tillämpa denna förordning. Förordning (1996:1107).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1995:711) om arbetsplatsintroduktion

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft i fråga om 4 § den 1 oktober 1995 och i övrigt den 1 juli 1995, då förordningen (1994:369) om praktik för invandrare och förordningen (1994:1837) om ungdomsintroduktion skall upphöra att gälla.
Förarbeten
Rskr. 1994/95:398, Prop. 1994/95:218, Bet. 1994/95:AU15
Ikraftträder
1995-07-01

Förordning (1995:1639) om ändring i förordningen (1995:711) om arbetsplatsintroduktion

  Omfattning
  ändr. 6, 9 §§
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1996:717) om ändring i förordningen (1995:711) om arbetsplatsintroduktion

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1996. Äldre bestämmelser om finansieringsbidragets storlek skall tillämpas för praktik som påbörjats före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:304, Prop. 1995/96:150, Bet. 1995/96:FiU10
  Omfattning
  ändr. 11 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1996:873) om ändring i förordningen (1995:711) om arbetsplatsintroduktion

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:307, Prop. 1995/96:222, Bet. 1995/96:FiU15
  Omfattning
  upph. 6 §; ändr. 8, 9 §§
  Ikraftträder
  1996-09-01

Förordning (1996:1107) om ändring i förordningen (1995:711) om arbetsplatsintroduktion

  Omfattning
  upph. 15, 16, 18, 19 §§; ändr. 14, 21 §§
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:586) om ändring i förordningen (1995:711) om arbetsplatsintroduktion

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:284, Prop. 1996/97:150, Bet. 1996/97:FiU20
  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1997-07-01

Förordning (1997:1282) om ändring i förordningen (1995:711) om arbetsplatsintroduktion

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998. Äldre bestämmelser om finansieringsbidraget skall tillämpas för praktik som påbörjats före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:125, Prop. 1997/98:1, Bet. 1997/98:AU1
  Omfattning
  upph. 12 §; ändr. 3, 9, 11 §§
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:69) om ändring i förordningen (1995:711) om arbetsplatsintroduktion

  Omfattning
  ändr. 11, 13 §§
  Ikraftträder
  1998-04-11

Förordning (1998:577) om ändring i förordningen (1995:711) om arbetsplatsintroduktion

Förarbeten
Rskr. 1997/98:317, Prop. 1997/98:150, Bet. 1997/98:FiU27
Omfattning
ändr. 3, 11 §§
Ikraftträder
1998-07-01

Ändring, SFS 1998:1784

Övergångsbestämmelse

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om de personer som har anvisats och påbörjat verskamhet enligt denna förordning före den 1 januari 1999. Om en person anvisats arbets- platsintroduktion eller arbetslivsutveckling enligt den upphävda förordningen för längre tid än sex månader upphör dock arbetsplatsintroduktionen eller arbetslivsutvecklingen senast den 30 juni 1999.
Omfattning
upph.