Upphävd författning

Förordning (1995:819) om vissa naturvetenskapliga och tekniska högskoleutbildningar med särskilt vuxenstudiestöd m.m.

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1995-06-08
Ändring införd
SFS 1995:819 i lydelse enligt SFS 2001:260
Ikraft
1995-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Tillämpningsområde

1 §  I denna förordning ges bestämmelser om

 1. vissa naturvetenskapliga och tekniska högskoleutbildningar (NT-utbildningar),
 2. behörighetsgivande förutbildningar till NT-utbildningarna och
 3. studiestöd för NT-utbildningarna och förutbildningarna.

2 §  NT-utbildningarna och förutbildningarna anordnas genom att särskilda utbildningsplatser inrättas vid de universitet och högskolor som regeringen bestämmer.

[S2]Med högskolor avses i fortsättningen både universitet och högskolor.

Utbildningarna

3 §  En NT-utbildning skall anordnas på heltid och bestå av ett utbildningsprogram som omfattar minst 120 poäng.

[S2]NT-utbildningen kan föregås av högst ett års behörighetsgivande förutbildning.

4 §  En NT-utbildning skall leda fram till en

 1. ingenjörsexamen efter fullgjorda kursfordringar om 120 poäng eller 80 poäng med ett påbyggnadsår inom naturvetenskapliga eller tekniska ämnen,
 2. grundskollärarexamen med inriktning mot undervisning i årskurserna 4-9 och med ämneskunskaper inom matematiska eller naturorienterande ämnen, eller
 3. kandidatexamen om 120 poäng med huvudsaklig inriktning mot naturvetenskap eller teknik. Förordning (1997:1219).

Antagning

5 §  Antagning till NT-utbildningarna görs till höstterminerna 1995, 1996, 1997 och 1998 samt till vårterminen 1998. Förordning (1997:1219).

6 §  Sökande får antas till en NT-utbildning även om de inte uppfyller de krav på särskild behörighet som kan vara uppställda för utbildningen. För sådana sökande skall högskolan anordna en förutbildning under högst ett år i syfte att ge dem kunskaper som motsvarar kraven på särskild behörighet. De sökande som har fullgjort förutbildningen med godkänt resultat får påbörja NT-utbildningen.

[S2]Antagningen till förutbildningen och NT-utbildningen skall göras samtidigt.

[S3]Högskolan får uppställa krav på särskilda förkunskaper för antagning till förutbildningen.

7 §  Vid i övrigt likvärdiga meriter skall urval till NT-utbildningarna ske med hänsyn till kön, om ett kön är underrepresenterat inom utbildningen.

8 §  För att få antas till en NT-utbildning skall sökanden ha beviljats rätt till särskilt vuxenstudiestöd.

Studiestöd

9 §  Särskilt vuxenstudiestöd lämnas för studier på NT- utbildningarna. För studier under förutbildningarna lämnas studiemedel, men inte särskilt vuxenstudiestöd eller särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa.

[S2]Bestämmelserna i den upphävda studiestödslagen (1973:349) och den upphävda studiestödsförordningen (1973:418) skall tillämpas med de avvikelser som anges i denna förordning. Förordning (2001:260).

10 §  Särskilt vuxenstudiestöd lämnas enligt 7 kap. 7 a § studiestödslagen vare sig den sökande uppfyller villkoren i 7 kap. 7 § första stycket samma lag eller inte.

[S2]Särskilt vuxenstudiestöd lämnas endast för studier på heltid.

11 §  Särskilt vuxenstudiestöd lämnas till en sökande som före det kalenderhalvår då utbildningen börjar har förvärvsarbetat inom landet i en omfattning som motsvarar minst fem år på heltid. Med förvärvsarbete jämställs vård av barn i en omfattning som motsvarar högst två år på heltid. Förordning (1996:21).

12 §  Särskilt vuxenstudiestöd lämnas till en sökande som fyller minst 28 år och högst 48 år under det kalenderår då en utbildning enligt denna förordning påbörjas.

[S2]Studiemedel för förutbildningarna och särskilt vuxenstudiestöd lämnas utan hinder av bestämmelserna om åldersbegränsning i 4 kap. 9 § och 7 kap. 5 § andra stycketstudiestödslagen.

13 §  Särskilt vuxenstudiestöd lämnas endast för så lång tid som motsvarar den fastställda studietiden för NT-utbildningen. Om den studerande försenas i studierna på grund av sjukdom eller något annat motsvarande skäl, kan dock stöd lämnas för längre tid. Särskilt vuxenstudiestöd får inte i något fall lämnas för studier som bedrivs efter utgången av år 2002. Förordning (1997:1219).

14 §  Särskilt vuxenstudiestöd lämnas inte till den som har slutfört en högskoleutbildning omfattande minst 60 poäng inom naturvetenskapliga eller tekniska ämnen.

[S2]Om en sökande i annat fall tidigare har bedrivit högskolestudier inom naturvetenskap eller teknik lämnas särskilt vuxenstudiestöd endast om

 1. sökanden under de tre senaste åren före det kalenderhalvår då utbildningen börjar har bedrivit sådana studier på högst halvtid och godkänts för högst 20 poäng, och
 2. det för sökanden återstår minst hälften av NT-utbildningen. Förordning (1996:21).

15 §  En studerande som har fått studielån enligt 4 kap.studiestödslagen för en förutbildning enligt denna förordning skall befrias från att återbetala hälften av lånet och av räntan om NT-utbildningen slutförs.

16 §  Centrala studiestödsnämnden får meddela de ytterligare föreskrifter som kan behövas för tillämpningen av 9--15 §§.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1995:819) om vissa naturvetenskapliga och tekniska högskoleutbildningar med särskilt vuxenstudiestöd m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:279, Prop. 1994/95:100, Bet. 1994/95:SfU15
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1996:21) om ändring i förordningen (1995:819) om vissa naturvetenskapliga och tekniska högskoleutbildningar med särskilt vuxenstudiestöd m.m.

  Omfattning
  ändr. 11, 14 §§
  Ikraftträder
  1996-02-15

Förordning (1997:1219) om ändring i förordningen (1995:819) om vissa naturvetenskapliga och tekniska högskoleutbildningar med särskilt vuxenstudiestöd m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998.
  Äldre lydelse av 4 § gäller fortfarande för dem som påbörjat en NT-utbildning före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:108, Prop. 1997/98:1, Bet. 1997/98:UbU1
  Omfattning
  ändr. 4, 5, 13 §§
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (2001:260) om ändring i förordningen (1995:819) om vissa naturvetenskapliga och tekniska högskoleutbildningar med särskilt vuxenstudiestöd m.m.

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2003:1095) om vissa naturvetenskapliga och tekniska högskoleutbildningar med särskilt vuxenstudiestöd m.m.

Övergångsbestämmelse

Den upphävda förordningen gäller fortfarande för studiestöd som avser tid före den 1 januari 2003.
Omfattning
upph.