Lag (1996:1157) om läkemedelskommittéer

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1996-11-28
Ändring införd
SFS 1996:1157 i lydelse enligt SFS 2020:306
Ikraft
1997-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-11-16

1 §  I varje region ska det finnas en eller flera läkemedelskommittéer.

[S2]Regionen bestämmer hur många sådana kommittéer som ska finnas och vilket organ inom regionen som ska tillsätta en kommitté. Regionen bestämmer också antalet ledamöter i varje kommitté och mandattiden för ledamöterna.

[S3]Det som i denna lag sägs om regioner gäller även kommuner som inte ingår i en region. Lag (2019:899).

2 §  Varje läkemedelskommitté skall erbjuda företrädare för farmaceutisk och medicinsk expertis att på lämpligt sätt delta i kommitténs arbete.

3 §  En läkemedelskommitté ska genom rekommendationer till hälso- och sjukvårdspersonalen eller på annat lämpligt sätt verka för en tillförlitlig och rationell läkemedelsanvändning inom regionen. Rekommendationerna ska vara grundade på vetenskap och beprövad erfarenhet. Lag (2019:899).

4 §  E-hälsomyndigheten ska till en läkemedelskommitté lämna uppgift om läkemedelsförskrivningar av personal vid vårdinrättning inom kommitténs verksamhetsområde och som registrerats enligt lagen (2018:1212) om nationell läkemedelslista.

[S2]Om kommittén finner att det förekommer brister i läkemedelsanvändningen inom verksamhetsområdet ska kommittén göra de påpekanden som behövs och vid behov erbjuda hälso- och sjukvårdspersonalen utbildning för att avhjälpa bristerna. Lag (2018:1213).

5 §  Varje läkemedelskommitté skall i den omfattning som behövs samverka med andra läkemedelskommittéer samt med berörda myndigheter, universitet och högskolor.

6 §  Regionen ska utfärda ett reglemente med de föreskrifter om en läkemedelskommittés verksamhet och arbetsformer som behövs. Lag (2019:899).

Ändringar

Lag (1996:1157) om läkemedelskommittéer

Förarbeten
Rskr. 1996/97:58, Prop. 1996/97:27, Bet. 1996/97:SoU5
Ikraftträder
1997-01-01

Lag (2009:371) om ändring i lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer

Förarbeten
Rskr. 2008/09:226, Prop. 2008/09:145, Bet. 2008/09:SoU21
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2009-07-01

Lag (2013:620) om ändring i lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer

Förarbeten
Rskr. 2012/13:279, Prop. 2012/13:128, Bet. 2012/13:SoU26
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2014-01-01

Lag (2013:1022) om ändring i lagen (2013:620) om ändring i lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer

Förarbeten
Rskr. 2013/14:75, Prop. 2013/14:24, Bet. 2013/14:SoU6
Omfattning
ändr. 4 § i 2013:620

Lag (2018:1213) om ändring i lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer

Förarbeten
Rskr. 2017/18:369, Prop. 2017/18:223, Bet. 2017/18:SoU35
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2021-05-01

Lag (2019:899) om ändring i lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer

Förarbeten
Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3
Omfattning
ändr. 1, 3, 6 §§
Ikraftträder
2020-01-01

Lag (2020:306) om ändring i lagen (2018:1213) om ändring i lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer

Förarbeten
Prop. 2019/20:158, Bet. 2019/20:SoU22
Omfattning
ändr. ikrafttr. i 2018:1213