Lag (1996:1157) om läkemedelskommittéer

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1996-11-28
Ändring införd
SFS 1996:1157 i lydelse enligt SFS 2019:899
Ikraft
1997-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

/Upphör att gälla U: 2020-01-01/

1 §  I varje landsting skall det finnas en eller flera läkemedelskommittéer.

Landstinget bestämmer hur många sådana kommittéer som skall finnas och vilket organ inom landstinget som skall tillsätta en kommitté. Landstinget bestämmer också antalet ledamöter i varje kommitté och mandattiden för ledamöterna.

Vad som i denna lag sägs om landsting gäller även kommuner som inte ingår i ett landsting.

/Träder i kraft I: 2020-01-01/

1 §  I varje region ska det finnas en eller flera läkemedelskommittéer.

[S2]Regionen bestämmer hur många sådana kommittéer som ska finnas och vilket organ inom regionen som ska tillsätta en kommitté. Regionen bestämmer också antalet ledamöter i varje kommitté och mandattiden för ledamöterna.

[S3]Det som i denna lag sägs om regioner gäller även kommuner som inte ingår i en region. Lag (2019:899).

2 §  Varje läkemedelskommitté skall erbjuda företrädare för farmaceutisk och medicinsk expertis att på lämpligt sätt delta i kommitténs arbete.

/Upphör att gälla U: 2020-01-01/

3 §  En läkemedelskommitté skall genom rekommendationer till hälso- och sjukvårdspersonalen eller på annat lämpligt sätt verka för en tillförlitlig och rationell läkemedelsanvändning inom landstinget. Rekommendationerna skall vara grundade på vetenskap och beprövad erfarenhet.

/Träder i kraft I: 2020-01-01/

3 §  En läkemedelskommitté ska genom rekommendationer till hälso- och sjukvårdspersonalen eller på annat lämpligt sätt verka för en tillförlitlig och rationell läkemedelsanvändning inom regionen. Rekommendationerna ska vara grundade på vetenskap och beprövad erfarenhet. Lag (2019:899).

/Upphör att gälla U: 2020-06-01/

4 §  E-hälsomyndigheten ska till en läkemedelskommitté lämna uppgift om läkemedelsförskrivningar av personal vid vårdinrättning inom kommitténs verksamhetsområde och som registrerats enligt lagen (1996:1156) om receptregister.

[S2]Om kommittén finner att det förekommer brister i läkemedelsanvändningen inom verksamhetsområdet ska kommittén göra de påpekanden som behövs och vid behov erbjuda hälso- och sjukvårdspersonalen utbildning för att avhjälpa bristerna. Lag (2013:1022).

/Träder i kraft I: 2020-06-01/

4 §  E-hälsomyndigheten ska till en läkemedelskommitté lämna uppgift om läkemedelsförskrivningar av personal vid vårdinrättning inom kommitténs verksamhetsområde och som registrerats enligt lagen (2018:1212) om nationell läkemedelslista.

Om kommittén finner att det förekommer brister i läkemedelsanvändningen inom verksamhetsområdet ska kommittén göra de påpekanden som behövs och vid behov erbjuda hälso- och sjukvårdspersonalen utbildning för att avhjälpa bristerna. Lag (2018:1213).

5 §  Varje läkemedelskommitté skall i den omfattning som behövs samverka med andra läkemedelskommittéer samt med berörda myndigheter, universitet och högskolor.

/Upphör att gälla U: 2020-01-01/

6 §  Landstinget skall utfärda ett reglemente med de föreskrifter om en läkemedelskommittés verksamhet och arbetsformer som behövs.

/Träder i kraft I: 2020-01-01/

6 §  Regionen ska utfärda ett reglemente med de föreskrifter om en läkemedelskommittés verksamhet och arbetsformer som behövs. Lag (2019:899).

Ändringar

Lag (1996:1157) om läkemedelskommittéer

Förarbeten
Rskr. 1996/97:58, Prop. 1996/97:27, Bet. 1996/97:SoU5
Ikraftträder
1997-01-01

Lag (2009:371) om ändring i lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer

Förarbeten
Rskr. 2008/09:226, Prop. 2008/09:145, Bet. 2008/09:SoU21
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2009-07-01

Lag (2013:620) om ändring i lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer

Förarbeten
Rskr. 2012/13:279, Prop. 2012/13:128, Bet. 2012/13:SoU26
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2014-01-01

Lag (2013:1022) om ändring i lagen (2013:620) om ändring i lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer

Förarbeten
Rskr. 2013/14:75, Prop. 2013/14:24, Bet. 2013/14:SoU6
Omfattning
ändr. 4 § i 2013:620

Lag (2018:1213) om ändring i lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer

Förarbeten
Rskr. 2017/18:369, Prop. 2017/18:223, Bet. 2017/18:SoU35
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2020-06-01

Lag (2019:899) om ändring i lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer

Förarbeten
Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3
Omfattning
ändr. 1, 3, 6 §§
Ikraftträder
2020-01-01