Upphävd författning

Lag (1996:1231) om skattereduktion för fastighetsskatt i vissa fall vid 1997-2001 års taxeringar

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1996-12-05
Ändring införd
SFS 1996:1231 i lydelse enligt SFS 1998:1670
Ikraft
1997-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Skattereduktion för fastighetsskatt medges vid 1997-2001 års taxeringar, under de förutsättningar och i den omfattning som anges i denna lag, ägare av fastighet belägen i Sverige som utgörs av småhusenhet, om

 1. hel fastighetsskatt utgår enligt bestämmelserna i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
 2. småhusets värdeår inte har förändrats vid 1996 års allmänna fastighetstaxering och
 3. basvärdet vid 1996 års allmänna fastighetstaxering överstiger 1995 års taxeringsvärde med minst 40 procent, dock minst 200 000 kronor.

2 §  Med ägare avses även den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall likställas med ägare.

[S2]Beteckningar som används i denna lag har samma betydelse som i fastighetstaxeringslagen.

3 §  Skattereduktion medges endast om

 1. den skattskyldige ägde fastigheten den 1 januari 1996 och om han eller hon vid denna tidpunkt var bosatt på fastigheten och fortfarande är bosatt där vid utgången av året före taxeringsåret eller om
 2. den skattskyldiges make eller sambo ägde fastigheten den 1 januari 1996 och den skattskyldige efter dennes död förvärvat fastigheten genom arv, testamente eller bodelning med anledning av dödsfallet och förhållandena i övrigt är sådana att den skattskyldige skulle omfattas av bestämmelserna om han eller hon ägt fastigheten den 1 januari 1996.

[S2]Skattereduktion medges dödsbo om den döde ägde fastigheten den 1 januari 1996 och därefter avlidit och efterlevande make eller sambo är bosatt där vid utgången av året före taxeringsåret och förhållandena i övrigt är sådana att den efterlevande skulle omfattas av bestämmelserna om han eller hon ägt fastigheten den 1 januari 1996.

[S3]Den skattskyldige anses bosatt på den fastighet där han eller hon rätteligen skall vara folkbokförd.

4 §  Vid 1997 års taxering medges skattereduktion med ett belopp motsvarande 1,7 procent av skillnaden mellan basvärdet 1996 och det högsta av 1995 års taxeringsvärde ökat med 40 procent och 1995 års taxeringsvärde ökat med 200 000 kronor. Skattereduktion vid 1997 års taxering medges med högst 10 000 kronor.

[S2]Vid 1998 års taxering medges skattereduktion med ett belopp motsvarande 80 procent av reduktionsbeloppet vid 1997 års taxering.

[S3]Vid 1999-2001 års taxeringar medges skattereduktion med ett belopp motsvarande 60, 40 respektive 20 procent av 1,5 procent av skillnaden mellan basvärdet 1996 och det högsta av 1995 års taxeringsvärde ökat med 40 procent och 1995 års taxeringsvärde ökat med 200 000 kronor. Skattereduktion vid 1999 års taxering medges med högst 5 290 kronor. Lag (1998:1670).

5 §  Skattereduktionen för en delägare i en fastighet utgör så stor andel av den totala skattereduktionen för fastigheten som svarar mot delägarens andel i denna.

6 §  I fråga om skattereduktion enligt denna lag tillämpas vad som gäller i fråga om sådan skattereduktion som avses i 11 kap. 11 § skattebetalningslagen (1997:483) om inte annat är föreskrivet.

[S2]Skattereduktion enligt denna lag tillgodoräknas den skattskyldige före skattereduktion enligt skattebetalningslagen. Lag (1997:547).

7 §  Bestämmelser om registrering av uppgifter enligt denna lag finns i skatteregisterlagen (1980:343).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1996:1231) om skattereduktion för fastighetsskatt i vissa fall vid 1997-2001 års taxeringar

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:53, Prop. 1996/97:17, Bet. 1996/97:FiU1
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1997:547) om ändring i lagen (1996:1231) om skattereduktion för fastighetsskatt i vissa fall vid 1997-2001 års taxeringar

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 november 1997 och tillämpas första gången vid 1999 års taxering.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:276, Prop. 1996/97:100, Bet. 1996/97:SkU23
  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1997-11-01

Lag (1998:1670) om ändring i lagen (1996:1231) om skattereduktion för fastighetsskatt i vissa fall vid 1997-2001 års taxeringar

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999 och tillämpas första gången vid 1999 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 1998/99:66, Prop. 1998/99:16, Bet. 1998/99:SkU4
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1999:1297) om upphävande av lagen (1996:1231) om skattereduktion för fastighetsskatt i vissa fall vid 1997-2001 års taxeringar

Övergångsbestämmelse

Den upphävda lagen gäller dock fortfarande i fråga om 1997-2001 års taxeringar.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:117, Prop. 1999/2000:2, Bet. 1999/2000:SkU2
Omfattning
upph.